Основи бухгалтерського обліку

ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Нуретдінов І. Г. Бухгалтерська (фінансова) ЗВІТНІСТЬ +2010 +2010
Бойко Ельвіра Вікторівна, Томиловская Олена Іванівна 1с Підприємство. Версія 8.0. Зарплата, управління персоналом +2009
Конфігурація «Зарплата і Управління Персоналом» для
1С: Підприємства 8.0 являє собою типове прикладне рішення, призначене для реалізації кадрової політики підприємства за наступними напрямками:
планування потреб в персоналі;
забезпечення бізнесу кадрами;
управління компетенціями та атестація працівників;
управління навчанням працівників;
управління фінансовою мотивацією персоналу;
ефективне планування зайнятості персоналу;
кадровий облік і аналіз кадрового складу;
трудові відносини, кадрове діловодство;
розрахунок заробітної плати персоналу;
вирахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.
Харитонов Сергій Олександрович, Чистов Дмитро Володимирович Секрети професійної роботи з «1С: Бухгалтерією 8». Банк і каса. Навчальний посібник. - М .: ТОВ «1С-Паблішинг», 2008. - 321 с. +2008

У цьому посібнику розглядається порядок обліку банківських і касових операцій, розрахунків з підзвітними особами в програмі «1С: Бухгалтерія 8» і описуються «секрети», що дозволяють вести облік таких операцій правильно, професійно і ефективно.
Ілюстративний матеріал грунтується на редакції 1.6 типовій конфігурації «Бухгалтерія підприємства».
Посібник орієнтований на бухгалтерів-користувачів програми «1С: Бухгалтерія 8», студентів та викладачів, слухачів навчальних курсів центрів сертифікаційного навчання фірми «1С», що вивчають інформаційні технології бухгалтерського та податкового обліку в типо-вих рішеннях на платформі «1С: Підприємство 8», а також фахівців з впровадження програми «1С: Бухгалтерія».
Посібник рекомендовано УМО по утворенню в області фінансів, обліку й світової економіки як навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Світова економіка», «Податки і оподаткування». Призначено також для магістрантів і слухачів ІПК з вивчення дисциплін «Інформаційні системи в економіці,« Бухгалтерські інформаційні системи »,« Проектування бухгалтерських інформаційних систем ».
Рекомендується як один з матеріалів для підготовки до іспитів 1С: Професіонал і 1С: Фахівець-консультант з впровадження «^ Бухгалтерії 8».

Соколова Е. С. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: Навчально-методичний комплекс. - М .: Изд. центр ЕАОІ. -2008. - 200 с. +2008
Л. Н. Батьківщина, Л. В. Пархоменко Етапи розвитку бухгалтерського обліку: навчальний посібник Л. Н. Батьківщина, Л. В. Пархоменко. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 100 с. - 100 екз. +2007

Розглядаються історичні етапи розвитку бухгалтерського обліку в європейських країнах, починаючи з давніх часів до теперішнього часу. Показано процес формування і розвитку національних бухгалтерських шкіл, виділені їхні особливості та специфічні риси, а також внесок у науку обліку представників цих шкіл.
Призначено для студентів 2 курсу спеціальності 080109, аспірантів і викладачів, які вивчають історію бухгалтерського обліку.

Кондраков Н. П. Кондраков І. Н. Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях. М .: ТК Велбі, Проспект +2006

У п'ятому виданні книги, переробленому і доповненому відповідно до нового Плану рахунків бюджетного обліку, викладені основи бухгалтерського обліку, порядок ведення бухгалтерського обліку основних засобів, матеріальних запасів, праці та її оплати в бюджетних організаціях, витрат за їх змісту, фінансуванню, грошових коштів, внутрішньовідомчих розрахунків з фінансування, розрахунків з іншими організаціями та особами, фондів цільового призначення, доходів.
Крім того, в книзі розглянуті особливості обліку витрат на виробництво, калькулювання собівартості, обліку готової продукції та її реалізації.
Для працівників бухгалтерських служб і централізованих бухгалтерій бюджетних організацій та установ, контролерів-ревізорів, слухачів курсів підготовки та підвищення кваліфікації фахівців по бюджетному обліку, студентів вищих і середніх навчальних закладів, керівників бюджетних організацій.

Палій В. Ф. Управлінський облік витрат і доходів (з елементами фінансового обліку). - М .: ИНФРА-М, 2006. - 279 с. +2006

У книзі розглядається створення структури внутрішньофірмового управління за центрами фінансової відповідальності, а також оригінальною інформаційної системи управлінського обліку на рахунках. Система бюджетування витрат і доходів, планування та калькулювання собівартості, застосування трансфертних цін і внутрішньої управлінської звітності наведена в різних можливих варіантах. написана на основі багаторічного співробітництва з організаціями та фахівцями Німеччини, США, Франції та досвіду розробки систем управлінського обліку у великих російських організаціях. розглянуті також елементи фінансового обліку доходів і витрат у зв'язку з виділенням управлінського обліку на рахунках.
Призначена для фінансових директорів, головних бухгалтерів, керівників планово-економічних служб, організаторів контролінгу та управлінського обліку

Кондраков Н. П. Бухгалтерський (фінансовий, управлінський) облік: навч. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 448 с. +2006

У підручнику викладено основи бухгалтерського обліку, його форми та правила ведення, розкриті особливості ведення фінансового та управлінського обліку, планування та аналізу фінансової діяльності організацій. Особливу увагу приділено особливостям складання бухгалтерських записів у фінансовому обліку.
Навчальний матеріал в книзі представлений в послідовності здійснення виробничого процесу в організаціях: створення статутного капіталу, придбання основних засобів, нематеріальних активів, здійснення виробничого процесу, реалізація готової продукції і т. Д., Що дозволяє послідовно і детально вивчити всі особливості обліку. По кожній главі наведені питання для самоконтролю і кращого засвоєння і закріплення досліджуваного матеріалу.
Для студентів, аспірантів і викладачів вузів і коледжів, працівників бухгалтерських, економічних і фінансових служб, керівників організацій, менеджерів.

Райе Ентоні Викриття таємниць бухгалтерського обліку. Як розібратися в бухгалтерській звітності й у фінансовому аналізі / Пер. з англ. - М .: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 2006. - 352 с. +2006

У цій книзі просто і доступно пояснюється, що таке бухгалтерський облік. На прикладі діаграм і аналогій, взятих з повсякденного життя, автор розповідає, як скласти баланс компанії і навчитися розуміти її фінансову звітність.
Книга адресована починаючим бізнесменам, керуючим, інвесторам і всім, хто цікавиться бухгалтерським обліком.

Иосифова О. Н. Практикум з бухгалтерського фінансового обліку. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, +2005. - 72 с. +2005

Викладаються завдання для самостійного вирішення завдань, закріплення знань, практичних навичок при складанні бухгалтерських проводок.
Розглядаються ситуації і приклади господарських операцій по руху товарно-матеріальних цінностей.
Призначено на допомогу студентам очної форми навчання напряму 521600 «Економіка» та очно-заочної форми навчання спеціальності 060500 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», а також для середньо- професійної освіти спеціальності 0601 «Економіка і бух-галтерського облік в промисловості».

1 2