« Попередня Наступна »

9.2. Особливості управління грошовими потоками


Кожне підприємство в ході своєї діяльності стикається з проблемою розриву між сумою платежів і сумою надходжень, т. Е. Проблемою ліквідності підприємства, вирішити яку можна тільки шляхом управління грошовими потоками.
В якості завдань управління грошовими потоками можна виділити наступні:
збалансованість позитивного і негативного грошових потоків у часі;
підвищення ефективності використання грошових коштів в обороті підприємства, прискорення їх оборотності;
оптимізація грошових потоків і структури джерел грошових коштів;
здійснення контролю за грошовими потоками підприємства.
Розглянемо особливості управління грошовими потоками за основними видами діяльності підприємства.
Управління грошовими потоками в процесі основної діяльності:
1) управління доходами від реалізації продукції;
2) управління витратами виробництва та обігу;
3) управління податковими платежами;
4) управління грошовими потоками при здійсненні інших видів операційної діяльності.
Управління грошовими потоками в процесі інвестиційної діяльності:
1) управління грошовими потоками в процесі реального інвестування:
управління фінансуванням реальних інвестиційних проектів;
управління прибутковістю реалізованих інвестиційних проектів;
2) управління грошовими потоками в процесі фінансового інвестування:
управління фінансуванням формованого портфеля;
управління прибутковістю портфеля фінансових інвестицій.
Управління грошовими потоками в процесі фінансової діяльності:
управління залученням капіталу в грошовій формі;
управління обслуговуванням і поверненням боргу.
З метою забезпечення ефективного управління грошовими потоками необхідно також певним чином систематизувати і класифікувати грошові потоки (табл.
 8).
Таблиця 8
Класифікація грошових потоків предпріятіяпо основним
ознаками [3. C. 265-267]

Ознаки класифікації грошових потоків підприємства
Види грошових потоків підприємства

1. За масштабами обслуговування господарського процесу

Грошовий потік по підприємству в цілому;
грошовий потік по окремих структурних підрозділах ("центрам відповідальності") підприємства;
грошовий потік по окремих господарських операціях

2. За видами господарської
діяльності

Грошовий потік по операційній діяльності;
грошовий потік по інвестиційній діяльності;
грошовий потік по фінансовій діяльності

3. По спрямованості руху грошових коштів

Позитивний грошовий потік;
негативний грошовий потік

4. По варіантності спрямованості руху грошових коштів

Стандартний грошовий потік;
нестандартний грошовий потік

5. За методом обчислення обсягу грошового потоку

Валовий грошовий потік;
Чистий грошовий потік

6. За характером грошового потоку по відношенню до підприємства

Внутрішній грошовий потік;
зовнішній грошовий потік

7. За періодом часу

Короткостроковий грошовий потік;
довгостроковий грошовий потік

8. За формами використовуваних
грошових коштів

Готівковий грошовий потік;
безготівковий грошовий потік

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

9.2. Особливості управління грошовими потоками

 1. Концерн
  - Найбільш поширена форма корпорації у сфері промисловості, відмітною особливістю якої є багатогалузевий аналіз діяльності. Особливості концерну: поєднання жорсткого централізованого управління в галузі капіталовкладень з широкою господарською самостійністю підприємств, відділень і філій, а також з децентралізацією
 2. Питання для самоперевірки
  L Що розуміється під грошовим обігом? Що означає готівковий і безготівковий грошовий оборот? Що таке монета? Як називаються сторони монети? Коли з'явилися перші паперові гроші? Причини переходу від металевих грошей до паперових. Як називаються неповноцінні гроші? Що означає ремедіум? Що таке паперові гроші? Назвіть види кредитних грошей. 11 Що таке чек? Фактори,
 3. Особливості управління в умовах фінансової неспроможності та банкрутства. Основи антикризового управління
  Особливості управління в умовах фінансової неспроможності та банкрутства. Основи антикризового
 4. 1. Загальні положення
  Старший бухгалтер Управління грошового обігу приймається на роботу за трудовим контрактом. Старший бухгалтер Управління грошового обігу керується у своїй роботі Законом РФ «Про банки і банківську діяльність», законодавчими та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації, рішеннями Зборів учасників банку, Ради керуючих, наказами, вказівками, розпорядженнями
 5. Акімова І. П .. Фінанси підприємств. Конспект лекцій для студентів 4 курсу спеціальності «Фінанси і кредит». - М .: МІІТ, 2009.-48 с., 2 009
 6. ЗМІСТ
  Вступ................................................. ........................ 5 Тема 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту ....... 7 1.1. Історичні аспекти виникнення та становлення фінансового менеджменту ........................................... ....................... 7 1.2. Базові концепції фінансового менеджменту ............... 10 1.3. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту ............ 14 1.4. Принципи і функції фінансового менеджменту ............... 17 1.5. Фінансовий механізм і його
 7. Управління проектом і управління витратами
  Західний менеджер не може вважатися компетентним, якщо він не знайомий з останніми тенденціями в такій галузі менеджменту, як управління проектом. У ній інтегруються різні галузі науки і виробництва, але особливо тісно вона пов'язана із зміною структури організації. Застосовуючи знання в тій чи іншій області менеджменту, сучасний менеджер хіба змінює разом з тим і управлінські ролі (а
 8. Тема 5. Грошовий оборот. Його зміст і структура.
  Особливості грошового обороту при різних моделях економіки. Поняття грошового обороту. Канали руху грошей (безготівкових та готівкових). Співвідношення понять «грошовий оборот», «платіжний оборот», «грошово-платіжний оборот», «грошовий обіг». Взаємозв'язок складових частин грошового обороту.
 9. Аутсорсинг
  Аутсорсинг (out - зовнішній, source - джерело) - спосіб оптимізації діяльності підприємств за рахунок зосередження зусиль на основному предметі діяльності та передачі непрофільних функцій і корпоративних ролей зовнішнім спеціалізованим компаніям. Основна перевага аутсорсингу - він дає можливість для керівництва не відволікатися на управління обслуговуючими функціями і внаслідок цього
 10. Контрольні питання
  1. Які грошові знаки зверталися на території Росії в період Громадянської війни? У чому причини розладу грошового обігу в цей період? 2. У чому полягали особливості грошового обігу в умовах воєнного комунізму? 3. Які завдання були вирішені на першому етапі грошової реформи 1922 # x2011; 1924гг.? 4. Як завершилася реформа 1922 - 1924гг. і які її основні підсумки? 5. Як була
 11. III. Теми, пропоновані для поглибленого самостійного вивчення курсу
  1. Проблеми фінансового менеджменту в Росії на сучасному етапі. 2. Історія виникнення і розвитку фінансового менеджменту (зарубіжний і вітчизняний досвід). 3. Шляхи та засоби підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності організації. 4. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. 5. Особливості фінансового планування при різних організаційно-правових формах
 12. 7.4. Особливості управління фінансами комерційних організацій
  Управління фінансами комерційної організації - це процес створення фінансового механізму організації її фінансових відносин з іншими суб'єктами. Він включає такі основні елементи: фінансове планування; оперативне керування; фінансовий
 13. ЗМІСТ
  Введення 3 ГЛАВА 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ОРГАНІЗАЦІЙ 1.1. Сутність і функції фінансів, їх роль у системі грошових відносин 4 1.2. Фінансова система Російської Федерації та її ланки 7 1.3. Сутність фінансів організацій 15 1.4. Принципи організації фінансів організацій 21 1.5. Особливості фінансів організацій за організаційно-правовими ознаками 23 1.6. Управління фінансово-промисловими
 14. Тести
  1.1. Областю виникнення фінансів є стадія: a) обміну; b) споживання; c) виробництва; d) розподілу 1.2. До фінансових ресурсів відносять: a) бюджетні та позабюджетні фонди, фонди накопичення і споживання, національний дохід; b) грошові кошти, вкладені в основні фонди, нематеріальні активи, оборотні; в) виробничі фонди і фонди обігу; c) прибуток, податки,
 15. Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальності 080503 «Антикризове управління» та спеціальності 010502 «Прикладна інформатика в економіці» 2010-2011 навчальний рік
  1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту 2. Принципи фінансового менеджменту 3. Функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством 4. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи 5. Механізм фінансового менеджменту та його структура 6. Базові концепції фінансового менеджменту 7. Відсоток, процентна ставка та її класифікація Оцінка вартості грошей
 16. Зміст
  Зміст та особливості здійснення фінансової діяльності підприємства Поняття фінансової стратегії та її роль у розвитку підприємства Основні принципи розробки фінансової стратегії підприємства Характеристика процесу розробки фінансової стратегії підприємства Сутність стратегічного фінансового аналізу та методи його здійснення Система інформаційного забезпечення стратегічного
 17. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  Поняття і еволюція грошей. Що собою являє система обігу грошей? Її різновиди. Характеристика особливостей грошового ринку. Попит і пропозиція грошей. Які головні інструменти використовуються при здійсненні грошово-кредитної політики? Які установи складають структуру кредитно-банківської системи? Які з цілей грошово-кредитної політики ставляться до діяльності
 18. Приблизний перелік тем науково-дослідних робіт з проблем комунікаційного менеджменту
  Цілі завдання комунікаційного менеджменту як навчальної дисципліни. Висвітлення проблем комунікаційного менеджменту у вітчизняній і зарубіжній літературі. Правові основи комунікаційного менеджменту. Моральні норми міжособистісних комунікацій. Етикет комунікацій: історія, теорія, практика. Специфіка управлінських зусиль на всіх етапах комунікаційного процесу. Форми та методи управління
 19. Етап 6. Розробка пропозицій щодо оптимізації системи управління підприємством.
  За даними проведеного аналізу опрацьовуються доцільність і можливість оптимізації існуючої на підприємстві системи управління. Особливо детально вивчаються можливості більш ефективного функціонування комерційних (здійснюють збут і постачання), а також фінансово-економічних служб підприємства. Оптимізація діяльності зазначених служб і застосовуваних методів здійснення