« Попередня Наступна »

Оцінка проектів з нерівними термінами


Проекти з різними термінами порівнюють за допомогою методу еквівалентного ануїтету (Equivalent Annual Annuity - EAA), який включає в себе три етапи.
1. Визначають NPV кожного з порівнюваних проектів.
2. Обчислюють еквівалентний ануїтет EAA, вартість якого дорівнює NPV потоку проекту за такою формулою:
. (10)

3.
 Вважаючи, що кожен проект може бути повторений нескінченне число разів, т. Е. Переходячи до безстрокового ануїтету, знаходимо його вартість за відомою формулою:
. (11)

Даний етап часто не здійснюють, оскільки проект з великим значенням ЕАА завжди матиме вищу NPV протягом загального терміну дії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Оцінка проектів з нерівними термінами

 1. Оцінка інвестиційних проектів з нерівними термінами дії
  Однією з проблем, з якими стикається фінансовий менеджер при порівнянні альтернативних проектів, є нерівний термін їх дії. Для порівняння даних альтернативних проектів ми можемо скористатися будь-якими з вже відомих нам методів, однак кожен з них повинен застосовуватися з урахуванням порівнянності термінів їх життя. Розглянемо два основних способи вирішення цієї проблеми: 1. Метод
 2. Цілі навчання:
  По закінченні вивчення цього розділу слухачі курсу повинні: 1. Знати особливості розрахунку, сильні і слабкі сторони основних методів кількісного аналізу привабливості інвестиційного проекту, включаючи: - Чиста поточна вартість - індекс рентабельності - Внутрішня норма прибутку - Модифікована внутрішня норма прибутку - Період окупності - Період окупності, розрахований
 3. 2.1.1. Огляд існуючих моделей і методів оцінки ефективності проектів
  На передінвестиційній фазі життєвого циклу проекту важ-нейшим етапом є оцінка ефективності проекту. Подальша доля проекту повністю залежить від результатів аналізу його ефективності. Застосування моделі, описуваної в даному розділі, найбільш доцільно на стадії аналізу ефективності проекту і визначення умов його
 4. Методи оцінки інвестиційних проектів
  Першим етапом розробки інвестиційної програми корпо-рації є оцінка можливих проектів. У практиці оцінки проектів знаходять застосування як методи, що враховують тимчасову вартість грошей, так і методи, що не враховують її (метод терміну окупності та середньої
 5. контроль
  . Керівник проекту спільно з офісом управління проектами мають заснувати систему оцінки ефективності робіт за проектом і приступити до відстеження встановлених графіків виконання робіт та відповідності витрат на проект затвердженим
 6. Модифікація методу NPV для порівняння проектів з різними термінами функціонування
  У практиці аналізу інвестиційних проектів знаходять застосування два підходи до вибору проектів з нерівними термінами. 1. Метод продовженого терміну. Передбачає можливість по-повторного здійснення проектів і використання критерію вибору ЧДД (за найбільшим значенням) для багаторазового здійснення проектів. Розглянемо проекти Ai і А2 з нерівними термінами функціонує-вання. Чисті грошові потоки по
 7. Знаходження майбутньої і справжньої (приведеної) вартості ануїтету
  Ануїтет являє собою рівний потік регулярних грошових виплат (доходів або витрат) протягом певного періоду часу. Ануїтети є одним з найпоширеніших типів фінансових інструментів. Існує три типи ануїтетів: звичайний ануїтет з виплатами в кінці періоду (ordinary annuity) або ануїтет постнумерандо, ануїтет з виплатами на початку періоду (annuity due) або
 8. Менеджмент вартості проекту.
  До складу цієї області входять такі процеси: планування ресурсів проекту; оцінка, контроль і аналіз вартості; бюджетування. Ці процеси включають в себе відповідні процедури: планування з нижнього рівня ієрархічної структури проекту WBS (Work Breakdown Structure); розрахунок потреби в ресурсах; методи оцінки вартості проекту (за аналогом, параметрична, "знизу-вверх",
 9. 2. Оцінка фінансової спроможності проекту
  Фінансову спроможність інвестиційного проекту оцінюють за трьома формам фінансової звітності: • Звіт про прибутки і збитки. · Звіт про рух грошових коштів. · Баланс. Основне завдання, яке вирішується при визначенні фінансової спроможності проекту - оцінка його ліквідності. Під ліквідністю розуміється здатність проекту своєчасно і в повному обсязі відповідати за наявними фінансовими
 10. Питання для обговорення
  1. Чим обумовлена ??концепція зміни вартості грошей у часі? Які фактори впливають на оцінку інвестором цінності грошових потоків? 2. Яким чином на діючому підприємстві можна виділити дати початку і закінчення роботи над інвестиційним проектом? 3. Чому при застосуванні статичних методів важливо привести альтернативні проекти в порівнянний вид і за якими показниками повинна бути
 11. Моделі і методи управління портфелями проектів
  У цій главі формулюються і вирішуються теоретичні завдання управління портфелями проектів, сформульовані в першому розділі. У тому числі, розділ 2.1 включає моделі та методи (механізми) оцінки ефективності проектів, розділ 2.2 - моделі та методи формування портфеля проектів; розділ 2.3 - моделі і методи планування процесу реалізації портфеля проектів; розділ 2.4 - моделі та методи
 12. 1. Команда проекту
  (КП) - організаційна структура проекту створювана на період здійснення проекту або однієї з фаз його життєвого циклу. Завданням керівництва команди проекту є вироблення політики та затвердження стратегії проекту для досягнення його цілей. У команди проекту входять особи, які представляють інтереси різних учасників (включаючи стейкхолдерів)
 13. Підсистема управління фінансами
  Підсистема управління фінансами призначена для моніторингу сумарною і розподіленої в часі інформації щодо фінансування та прогнозному руху грошових коштів (кеш-флоу) по портфелю проектів з деталізацією до рівня проекту. На підставі інформації з фінансування (графіку витрат по проекту), надходженню коштів (доходи від реалізації проектів) та ставки дисконтування,