« Попередня Наступна »

1) Оцінка рентабельності підприємства

 може проводитися за допомогою наступних показників.
Рентабельність власного капіталу
Рсобств. к. (Пчист. / ПIII JX 100, де Пш '- середня величина власного капіталу, руб.
Пчист - величина чистого прибутку, руб. Показник характеризує ефективність використання власного капіталу. Рентабельність акціонерного (статутного) капіталу:
Ракции. к. = (Пчист .. / Кус) X 100, де Кус - середня величина акціонерного (статутного) капіталу, руб. Рентабельність інвестиційного (перманентного) капіталу:
Рінво. к. = (Пчист. / КікJ X 100, де Кік - середня величина інвестиційного капіталу, руб. Цей показник характеризує ефективність використання капіталу, вкладеного на тривалий термін. Величину інвестиційного капіталу визначають за даними бухгалтерського балансу як суму власних коштів і довгострокових пасивів.

Рентабельність активів:
Ракта. = (Пчист. / АсрJ X 100, де АСР - середня величина активів, руб. Цей показник відображає ефективність використання майна підприємства.
Рентабельність оборотних активів:
Робра. акт. = (Пчист. / АЛСР) X 100,
де АцСР - середня величина оборотних активів, руб.
Середня величина капіталу, активів визначається за даними бухгалтерського балансу як арифметична величина підсумків на початок і кінець періоду.
Оцінка рентабельності продукції, що випускається підприємством, може проводитися за допомогою показників рентабельності продукції і рентабельності продажів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1) Оцінка рентабельності підприємства

 1. 3.11. Показники рентабельності
  Рентабельність (питома прибуток, прибутковість) - найважливіший індикатор фінансового стану підприємства. Показники рентабельності широко використовуються у фінансовому та управлінському аналізі. Для оцінки рентабельності розраховується два типи показників: показники рентабельності підприємства (його активів і пасивів); показники рентабельності
 2. Індекс рентабельності
  Індекс рентабельності проекту розраховується як відношення поточної оцінки майбутніх чистих грошових потоків за проектом до поточної оцінки інвестиційних витрат. Якщо всі інвестиційні витрати здійснюються році t = 0 в обсязі Со, то індекс рентабельності п (ІР) дорівнює PV / Co, де PV = ^ (Ct / (1 + к) '). Цей метод тісно пов'язаний з t = i методом ЧДД, оскільки ЧДД = PV - Со- Таким чином, індекс
 3. Оцінка ефективності інвестицій
  В основі прийняття управлінських рішень інвестиційного характеру лежать оцінки та порівняння обсягу передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових надходжень (доходів). До основних методів, найчастіше використовуваною для оцінки ефективності інвестицій у фінансовому менеджменті відносять: 1. Термін окупності. 2. Облікова норма прибутку (УНП). 3. Чиста поточна вартість (ГТС). 4. Внутрішня норма
 4. 2.1.1. Критерії еколого-економічної ефективності енергетичних технологій
  При оцінці еколого-економічної ефективності діяльності підприємств будь-яких галузей народного господарства розраховується показник рентабельності [30]: де Р0 $ щ - загальна рентабельність підприємства;
 5. Коефіцієнт рентабельності
  Коефіцієнт рентабельності являє собою відношення загальної поточної вартості майбутніх приток грошових коштів до первісної інвестиції (ТС / І). Цей коефіцієнт використовується як засіб розташування проектів в порядку спадання їх привабливості. Якщо коефіцієнт рентабельності більше 1, тоді вам слід прийняти даний проект. Коефіцієнт рентабельності має перевагу в
 6. 46. ??Показник рентабельності підприємства
  Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т. Д. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що показують співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами . Дані показники
 7. 10.1. Рентабельність активів і власного капіталу як показники оцінки ефективності господарської діяльності. Система показників рентабельності активів і власного капіталу
  Показники рентабельності є відносні характеристики фінансових результатів і дають оцінку економічної ефективності функціонування комерційних організацій. Рентабельність активів вимірює рівень прибутковості вкладень у сукупні активи або в певну їх складову, рентабельність власного капіталу вимірює рівень прибутковості власних джерел
 8. 9.3. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства
  Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів: 1. Фінансові результати. 2. Елементи операційних витрат. 3. Розрахунок показників прибутковості акцій. На короткострокову та довгострокову платоспроможність підприємства впливає його здатність отримувати прибуток. У зв'язку з цим розглянемо такий аспект діяльності підприємства, як рентабельність, яка є якісним показником
 9. 3.11.3. Зв'язок показників рентабельності продукції і активів
  Показники рентабельності підприємства та продукції взаємопов'язані. Цей взаємозв'язок може бути проілюстрована наступною формулою: Робра. акт. - Пчист, / АЦСР - (Пчист / Срп) (Срп / АцСР), т. Е. Робра. акт. - РРП Коб. де АцСР - середня величина оборотних активів, руб., Коб, - коефіцієнт оборотності оборотних активів. Використовуючи метод ланцюгових підстановок, можна визначити ступінь впливу таких
 10. Маржа прибутку, дохідна маржа.
  Показником, що характеризує стабільне зростання і ефективність використання ресурсів банку, є рентабельність активів: Чистий прибуток. . , Рентабельність активів = | (4.1 /) Активи Використовуючи факторний аналіз (послідовне вивчення впливу кількісних, якісних і структурних факто-рів), рентабельність активів {рис. 19) можна записати як Рентабельність активів - = Дохідна маржа -
 11. 56. Оцінка ефективності господарської діяльності та стану балансу
  Оцінка ефективності господарської діяльності включає аналіз: попередній, фінансової стійкості, ліквідності балансу, фінансових коефіцієнтів, фінансових результатів, коефіцієнтів рентабельності і ділової активності. Більшість методик аналізу фінансового стану та ефективної діяльності передбачає розрахунок наступних груп індикаторів: фінансової стійкості, платоспроможності,
 12. Рентабельність
  Рентабельність на відміну від прибутку підприємства, яка б показала ефект підприємницької діяльності, характеризує ефективність цієї діяльності. Рентабельність - відносний показник, що відображає ступінь прибутковості підприємства. У ринковій економіці існує система показників рентабельності. Рентабельність продукції можна розрахувати як по всій реалізованої продукції, так і по
 13. 81. Показники рентабельності, методика їх розрахунку. Формула Дюпона.
  Показники рентабельності характеризують ефективність діяльності підприємства. Ефективність - величина завжди відносна. Найважливішими показниками рентабельності є: Рентабельність продажів = комерційна маржа. Рентабельність СК - це орієнтир для вкладення в підприємство зовнішніх інвестицій, тобто для зовнішніх інвесторів. Вони дивляться на те, яка рентабельність СК, від чого залежить
 14. Розрахунок рентабельності продажів (продукції)
  Рентабельність продажів = прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства / виручка від реалізації -