« Попередня Наступна »

Перерозподіл коштів між бюджетами різних рівнів

 - Процес щорічної передачі коштів з бюджету одного рівня до бюджету іншого рівня для надання фінансової допомоги, компенсації рішень інших органів влади, а також покриття тимчасових касових розривів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Перерозподіл коштів між бюджетами різних рівнів

 1. Міжбюджетне регулювання
  - Розподіл і перерозподіл бюджетних коштів між бюджетами різних рівнів з метою вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів федерації і муніципальних
 2. Взаємні розрахунки
  - Розрахунки, що виникають між бюджетами в ході їх виконання, у разі внесення змін до бюджетного та податкового законодавства, перерозподілу повноважень між органами влади різних рівнів, передачі об'єктів з підпорядкування органу влади одного рівня іншому, а також прийняття інших рішень, що тягнуть збільшення бюджетних витрат або зниження бюд-житніх доходів і не врахованих при
 3. Міжбюджетні відносини
  - Це сукупність відносин всередині бюджетної системи держави, що включає в якості основних функціональних елементів розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи, розподіл доходів між рівнями бюджетної системи і перерозподіл коштів між бюджетами різних рівнів та
 4. Тема 16. Роль податкової системи у формуванні доходів бюджету
  Податкові доходи бюджетів різних рівнів. Розподіл податків між бюджетами різних рівнів в сучасних умовах. Оцінка ефективності. Податкові системи зарубіжних країн. Порівняльний
 5. Бюджетного регулювання
  - Процес розподілу доходів і перерозподілу коштів між бюджетами різного рівня з метою вирівнювання доходної бази бюджетів до мінімально необхідного
 6. Поняття бюджетного регулювання
  Бюджетне регулювання - це трюесс растре- ділення доходів і перерозподілу коштів між бюджетами різних рівнів з метою вирівнювання доходної бази місцевих бюджетів, здійснюваний з урахуванням державних мінімальних соціальних стандартів. Основою бюджетного регулювання є закріплене законом розподіл джерел доходів між бюджетами різного рівня. У складі бюджетів
 7. Генеральні і приватні.
  Бюджет, який охоплює загальну діяльність підприємства, на-ни опиняються генеральним (загальним). Його мета - об'єднати і підсумовувати кошториси та плани різних підрозділів підприємства, звані приватними бюджетами. Система бюджетів підприємства заснована на наступних принципах: єдності бюджетної системи; розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи; самостійності бюджетів; повноти
 8. Питання 17 Поняття і стадії бюджетного процесу
  Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та учасників бюджетного процесу зі складання і розгляду проектів бюджетів, проектів бюджетів державних позабюджетних фондів, затвердження та виконання бюджетів державних позабюджетних фондів, а також по контролю за їх виконанням. Бюджетний процес
 9. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ
  - Взаємовідносини органів державної влади та місцевого самоврядування з питань розподілу регулюючих доходів, перерозподілу коштів між
 10. 10.1. Економічна сутність і зміст бюджету. Бюджетне пристрій
  Бюджет - це форма освіти і витрачання фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування. Державний бюджет, будучи основним фінансовим планом держави, дає органам влади реальну економічну можливість здійснення владних повноважень. Бюджет відображає розміри необхідних державі фінансових ресурсів
 11. Державний бюджет
  - План доходів і витрат держави (фінансовий план) на поточний рік і має силу закону. Бюджет Росії затверджується Федеральними зборами. Державний бюджет в РФ включає три рівні: консолідований бюджет, федеральний бюджет і бюджети територій. Основними функціями державного бюджету є: 1. перерозподіл національного доходу і валового внутрішнього продукту;
 12. 12. 4. Характеристика доходів бюджетів різних рівнів
  Доходи бюджету - кошти, що надходять в безоплатному і безповоротній порядку відповідно до законодавства Російської Федерації до бюджетів органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Організація системи доходів бюджету базується на наступних певних
 13. Державні витрати
  це кошти, що направляються органами державної влади з бюджетів відповідних рівнів і державних позабюджетних фондів на фінансове забезпечення покладених на них завдань і функцій. Грошові кошти, що направляються з бюджетів органів державної влади відповідних рівнів, являють собою витрати бюджетів; грошові кошти, що перераховуються з державних
 14. 1.2. Економічна сутність і зміст бюджету
  Бюджет є основним фінансовим планом держави, що надає органам влади реальні економічні можливості здійснення волі держави, її владних повноважень. Федеральний бюджет, бюджети суб'єктів РФ і місцевого самоврядування, будучи фінансовими інструментами, дозволяють проводити економічну і соціальну політику, як на окремих територіях, так і в цілому в Росії.
 15. Сутність і функції ГБ
  ГБ - Д. відносини, що виникають у Г. з ФЛ і ЮЛ в процесі перерозподілу нац. доходу і частини нац. багатства у зв'язку з утворенням централізованої Д. фонду у Г. і використанням його на фінансування народного госп-ва, соц.-культурного сектора, на оборону і управління. Бюджет (Б.) є держ. фін. планом країни на поточний рік і має силу закону. Функції бюджету: Розподільна (в
 16. 12.3. Зміст і форми організації міжбюджетних відносин
  Міжбюджетні відносини - це сукупність відносин всередині бюджетної системи країни, що включає в якості основних функціональних елементів розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи, розподіл доходів між рівнями бюджетної системи, а також перерозподіл коштів між бюджетами різних рівнів та видів. Міжбюджетні відносини грунтуються на певних
 17. Касове виконання бюджету
  є частиною виконання бюджету і являє собою сукупність процедур, які забезпечують прийом доходів, розподіл і зарахування їх на рахунки відповідних бюджетів, зберігання і видачу бюджетних коштів на здійснення видатків та ведення обліку та звітності. До створення Федерального казначейства в Російській Федерації існувала банківська система виконання бюджету, коли функції по
 18. Соціально-економічна сутність бюджету
  Центральне місце в будь фінансовій системі займає бюджетна підсистема (бюджетна система). Під бюджетом розуміється централізований грошовий фонд, що формується на тому чи іншому рівні управління для забезпечення функцій відповідних органів влади (державної, муніципальної). Соціально-економічну роль бюджету важко переоцінити. Бюджет - основа функціонування засобів держави
 19. Державні доходи
  являють собою грошові кошти, що зараховуються відповідно до чинного законодавства до бюджетів органів державної влади різних рівнів, а також у державні позабюджетні фонди. При цьому грошові кошти, що зараховуються до бюджетів органів державної влади відповідних рівнів, являють собою доходи бюджетів; грошові кошти, що надходять у державні