« Попередня Наступна »

ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Об'єктивна необхідність і суть фінансів.
 2. Функції фінансів.
 3. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями і відмінності від них в процесі вартісного розподілу.
 4. Фінансові ресурси суспільства: суть, класифікація, механізм

формування і використання.
 1. Фінансові резерви: призначення, класифікація, методи формування.
 2. Поняття, структура, принципи побудови фінансової системи.
 3. Характеристика сфер і ланок фінансової системи.
 4. Завдання, зміст, умови результативності фінансової політики.
 5. Поняття фінансового механізму та його складові елементи.
 6. Система управління фінансами: суть, об'єкти, функціональні елементи.
 7. Повноваження державних фінансових органів у сфері управління фінансами.
 8. Суть, принципи, завдання фінансового планування. Види фінансових планів.
 9. Етапи і методи фінансового планування.
 10. Суть, мета, принципи організації фінансового контролю.
 11. Класифікація фінансового контролю.
 12. Суть та основи організації фінансів комерційних підприємств.
 13. Методи організації фінансової діяльності підприємств.
 14. Суть, джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів підприємств.
 15. Соціально-економічна суть бюджету держави.
 16. Поняття бюджетної системи та її структура.
 17. Бюджетний устрій та принципи його побудови.
 18. Суть, принципи, методи розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.
 19. Форми регулювання міжбюджетних відносин. Бюджетні резерви.
 20. Суть, призначення, розділи бюджетної класифікації.
 21. Суть, форми, методи фінансування бюджетного дефіциту.
 22. Бюджетний процес та його етапи.
 23. Суть, завдання, методи бюджетного планування.
 24. Суть, методи, етапи бюджетного прогнозування.
 25. Методи і джерела формування доходів бюджету.
 26. Механізм формування та використання бюджетного фонду.
 27. Види та форми мобілізації неподаткових надходжень до бюджету.
 28. Доходи бюджету від операцій з капіталом.

33. Офіційні трансферти: види, механізм зарахування на бюджетні рахунки.
 1. Цільові бюджетні фонди: джерела формування та напрями використання.
 2. Суть, склад, класифікація видатків бюджету.
 3. Суть, принципи, форми, методи бюджетного фінансування.
 4. Категорії розпорядників бюджетних коштів та їх повноваження.
 5. Кошторис бюджетної установи: суть, порядок складання, види.
 6. Поняття бюджетного нормування. Класифікація норм.
 7. Суть і характерні ознаки податків.
 8. Функції податків.
 9. Елементи системи оподаткування.
 10. Поняття, структура, принципи побудови податкової системи.
 11. Види податків та їх класифікація.
 12. Суть та основи організації місцевих фінансів 46.Інституційна структура місцевих фінансів
 1. Функції місцевих фінансів.
 2. Соціально-економічна суть, призначення, види цільових державних фондів.
 3. Джерела формування Пенсійного фонду України.
 4. Пільги і терміни сплати обов'язкових страхових внесків на пенсійне страхування.
 5. Фонд загальнообов'язкового соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності: призначення, джерела формування, напрями використання.
 6. Фонд загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття: призначення, джерела формування, напрями використання.
 7. Фонд загальнообов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: призначення, джерела формування, напрями використання.
 8. Суть, передумови функціонування, форми державного кредиту.
 9. Класифікація, передумови випуску та джерела погашення державних позик.
 10. Суть державного боргу та його види. Способи коригування позикової політики держави.
 11. Соціально-економічна природа, необхідність і сфери страхової діяльності.
 12. Формування ринку страхових послуг і страхова система України.
 13. Форми та види страхування, їх зміст і сфера застосування.
 14. Суть, передумови виникнення, механізм функціонування фінансового ринку.
 15. Види цінних паперів та їх характеристика.
 16. Суть, функції фондової біржі. Види операцій на фондовій біржі.
 17. Поняття та характерні ознаки валюти. Міжнародні валютні відносини.
 18. Еволюція міжнародних валютно-фінансових відносин і валютних систем.
 19. Суть, види, значення конвертованості валют в організації міжнародних фінансових відносин.
 20. Суть, види, форми валютних паритетів і валютних курсів. Фактори, що впливають на валютний курс.
 21. Поняття та види валютних ринків. Інструменти угод на валютних ринках.
 22. Поняття і механізм здійснення валютних операцій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. 2.3. Метод бух. обліку
  Методологія -вчення про методи, за допомогою яких людина пізнає щось. Метод б. о. - сукупність способів дослідження, які дозволяють всебічно вивчити, розкрити зміст б. о. Методологія б. о. - система способів і прийомів, за допомогою яких вивчаються суб'єкти обліку. Основні елементи методу б. о. : документація - спосіб первинного спостереження і відображення суб'єктів б. о., який забезпечує
 2. ЗМІСТ
  Передмова .................................................................................. 4 Тема 1. Суть, предмет, види іпотеки .................................................. 8 Тема 2. Історія становлення іпотеки та іпотечних відносин .................... 28 Тема 3. Основні принципи іпотечного кредитування. Моделі іпотечних механізмів ..................................................................................64 Тема 4. Основи оцінки нерухомого майна при іпотечному кредитуванні ..104 Тема 5. Типові ризики іпотечного капіталу і
 3. ЗМІСТ
  Вступ Розгорнута програма курсу Методичні рекомендації для вивчення тем курсу Тема 1. Суть фінансів, їх функції і роль Тема 2. Фінансова система Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм Тема 4. Фінанси підприємницьких структур Тема 5. Державні фінанси Тема 6. Бюджет і бюджетна система Тема 7. Доходи і видатки державного бюджету Тема 8. Податки та податкова система Тема 9.
 4. Закон Энгеля
  зависимость доли потребления продуктов питания от уровня доходов семьи, выведенная в 1857г. немецким статистиком, руководителем Саксонского статистического бюро Эрнстом Энгелем. Изучая семейные бюджеты саксонских рабочих, Энгель сделал вывод о том, что чем беднее семья, тем большая доля всех расходов должна быть выделена для приобретения продуктов питания. Установив, что по мере повышения дохода
 5. 7.2. Техніка облікової реєстрації.
  Записи госп. операцій у регістрах наз. обліковою реєстрацією. Облікова екон. інформація. що міститься у первинних документах, систематизується на рахунках бух. обліку шляхом занесення методом подвійного запису до регістрів синт. і аналіт. обліку з використанням типової кореспонденції рахунків. Перенесення інформ. з первинних документів в облікові регістри здійснюється по мірі надходження
 6. Методические указания
  Работу на тренажере целесообразно начинать с изучения влияния на прогнозируемые показатели изменений следующих параметров: НДС и таможенных пошлин на продукты питания, а затем на ТНП; импортных цен и валютного курса (отношение рубля к доллару); индексов объемов производства и т. д. Изменения управляющих факторов рекомендуется выполнять скачкообразно («ступеньками») и поочередно, примерно через 1-2
 7. Энгеля законы
  закономерности изменения структуры расходов семей и отдельных личностей в зависимости от возрастания размера получаемого ими дохода, обнаруженные прусским статистиком XIX в. Эрнстом Энгелем. Эти законы называются также «качественными схемами поведения». В соответствии с обнаруженными закономерностями по мере роста дохода общее потребление всех благ будет возрастать, но в разных пропорциях.
 8. 7.3.2. Модели розничной торговли и общественного питания
  Торговля представляет собой самостоятельную отрасль экономики, осуществляющей процесс купли-продажи товаров на рынке, или комплекс предприятий, специализирующихся на выполнении торгово-посреднических функций. Покупатели в торговле - это совокупность юридических и физических лиц, занимающихся приобретением товаров как для собственного потребления, так и для перепродажи. Поведение покупателей в
 9. 3. Сотрудничество с крупным партнером 1 партнер
  Крупнейшим нашим партнером по бизнесу является ООО «Продукты питания Калининград», имеющий иностранного инвестора. Продукцией партнера являются полуфабрикаты из куриного мяса, в т. ч. продукция быстрого приготовления под торговой маркой «Золотой петушок». Технология производства, особенности длительного хранения и транспортировки в условиях глубокой заморозки предъявляет к производителям упаковки
 10. вступ
  Опорний конспект лекцій з дисципліни «Гроші та кредит» призначений для надання допомоги студентам підчас проведення лекційних занять, а також самостійного опрацювання теоретичного матеріалу. В опорному конспекті питання кожної теми викладаються в логічній послідовності, з максимально стислим текстовим супроводженням. Більшість теоретичного матеріалу наводиться у вигляді схем, таблиць, графіків,
 11. 8.1. Поняття та принципи побудови звітності.
  Підсумкове узагальнення інформації та одержання показників, що хар-ть діяльність п-ва здійсн. шляхом складання звітності за звітний період. Звітний період - календарний рік; проміжна фін. звітність складається щоквартально з наростаючим підсумком з початку року. Метою складання фін. звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фін.
 12. Материальные ресурсы
  Помимо денежных ресурсов, реализация политики народонаселения предполагает создание и использование иных материальных ресурсов, важных для обеспечения необходимых для воспроизводства населения условий. К ним можно отнести развитие индустрии детского питания, производство товаров для детей, производство средств, необходимых для планирования семьи и сохранения репродуктивного здоровья, иные
 13. 7. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ НАДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
  1. Производство основных видов продукции на душу населения - показатель, характеризующий уровень экономического развития страны и показатели производства некоторыьосновных видов продукции, являющихся базисными для развития национальной экономики, и позволяющий судить о возможностях удовлетворения потребностей страны в основных видах продукции. К основным показателям, характеризующим производство
 14. Трансфертные платежи в натуральной форме
  Еще один способ оказания помощи малоимущим - прямое предоставление опреде- : енных товаров и услуг. Например, благотворительные организации обеспечивают стждающихся продуктами питания, кровом и игрушками на Рождество. Правитель- . гво выдает бедным семьям талоны на питание, которые используются для покупки продуктов в магазинах; обеспечивает медицинское обслуживание с помощью специальных программ.