« Попередня Наступна »

81. Показники рентабельності, методика їх розрахунку. Формула Дюпона


Показники рентабельності характеризують ефективність діяльності підприємства. Ефективність - величина завжди відносна.
Найважливішими показниками рентабельності є:

Рентабельність продажів = комерційна маржа.

Рентабельність СК - це орієнтир для вкладення в підприємство зовнішніх інвестицій, тобто для зовнішніх інвесторів. Вони дивляться на те, яка рентабельність СК, від чого залежить дивідендна політика підприємства.

Середньорічна вартість активів визначається як сума вартості активів на початок року і кінець, поділена на 2
Рентабельність активів = загальна рентабельність (показує, яку ми прибуток отримали на 1грн. Вкладеного капіталу).
Використовуючи метод ланцюгових підстановок економічну рентабельність можна представити як:

де ЧП - чистий прибуток, А - середньорічна вартість активів, В - виручка
В / А - коефіцієнт оборотності активів (трансформації)
Це - формула Дюпона. Вона дозволяє виявляти вплив на екон. рентабельність фірми 2-х важливих факторів: комерційної маржі (або рентабельності продажів) і коефіцієнта оборотності активів (коефіцієнта трансформації).
Другу формулу також за допомогою ланцюгових підстановок можна перетворити до наступного вигляду:

Ця формула - модифікована формула Дюпона. Вона дозволяє досліджувати вплив на рентабельність СК 3-х факторів: комерційної маржі, коефіцієнта трансформації і структури капіталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

81. Показники рентабельності, методика їх розрахунку. Формула Дюпона.

 1. 9.3. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства
  Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів: 1. Фінансові результати. 2. Елементи операційних витрат. 3. Розрахунок показників прибутковості акцій. На короткострокову та довгострокову платоспроможність підприємства впливає його здатність отримувати прибуток. У зв'язку з цим розглянемо такий аспект діяльності підприємства, як рентабельність, яка є якісним показником
 2. 3.11. Показники рентабельності
  Рентабельність (питома прибуток, прибутковість) - найважливіший індикатор фінансового стану підприємства. Показники рентабельності широко використовуються у фінансовому та управлінському аналізі. Для оцінки рентабельності розраховується два типи показників: показники рентабельності підприємства (його активів і пасивів); показники рентабельності
 3. 3.4. Контрольні питання для самоперевірки знань
  1. Що означає податок на додану вартість? 2. Як визначається додана вартість? 3. Методика розрахунку БРЕІ. 4. Що означає абревіатура «НРЕІ»? 5. Як визначають потенційну рентабельність організації? 6. Показник НРЕІ тотожний показником «балансовий прибуток» чи ні? 7. Економічна рентабельність має єдиний стандарт чи ні? 8. Що використовується як обороту
 4. Контрольні питання для самоперевірки знань
  1. Що означає податок на додану вартість? 2. Як визначається додана вартість? 3. Методика розрахунку БРЕІ. 4. Що означає абревіатура «НРЕІ»? 5. Як визначають потенційну рентабельність організації? 6. Показник НРЕІ тотожний показником «балансовий прибуток» чи ні? 7. Економічна рентабельність має єдиний стандарт чи ні? 8. Що використовується як обороту
 5. 55. Показники ефективності діяльності підприємства та методика їх розрахунку
  Ефективність підприємства - ефективність до оновлення, коли виявляються фактори, що впливають на роботу підприємства і здатність до оновлення, т. Е. Визначається здатність підприємства до освоєння в поточному періоді нових виробів, необхідних ринком у наступні періоди. Прибутковість (рентабельність) підприємства, використовуючи показник рентабельності продажів дорівнює: Rп = ЧП / РП. Знаючи обсяг продажів і
 6. Економічна рентабельність (ЕР)
  Економічна рентабельність - це співвідношення фінансового результату із засобом його досягненнями. ЕР = НРЕІ / Активи х 100% (3.1) В якості фінансового результату виступає нетто-результат експлуатації інвестицій (НРЕІ), а в якості засоби його досягнення - величина активів у формі оборотного і основного капіталу. Достатній рівень економічної рентабельності свідчить про
 7. IV. Питання до іспиту
  1. Джерела інформації, використовувані у фінансовому менеджменті. 2. Базові показники майна організації. 3. Базові показники джерел господарських засобів. 4. Функції фінансового менеджменту та їх класифікація. 5. Цілі і функції фінансового менеджменту. 6. Фінансова звітність та її перетворення. 7. Загальні принципи складання бухгалтерської звітності. 8. Форми бухгалтерської
 8. 3.11.3. Зв'язок показників рентабельності продукції і активів
  Показники рентабельності підприємства та продукції взаємопов'язані. Цей взаємозв'язок може бути проілюстрована наступною формулою: Робра. акт. - Пчист, / АЦСР - (Пчист / Срп) (Срп / АцСР), т. Е. Робра. акт. - РРП Коб. де АцСР - середня величина оборотних активів, руб., Коб, - коефіцієнт оборотності оборотних активів. Використовуючи метод ланцюгових підстановок, можна визначити ступінь впливу таких
 9. Метод розрахунку платежів по лізингу, який би беззбитковість діяльності лізингодавця.
  Метод побудований на визначенні розміру лізингових платежів на основі формули ануїтетів, що виражає взаємозалежне дію на їх величину всіх умов лізингової угоди. Формула розрахунку лізингових платежів відповідно до цієї методики має наступний первісний вигляд: Sm = Cx ^ - ХГХ, -, (1.1) де: Snn - сума лізингових платежів; Т - термін договору; ЛПР - ставка лізингового відсотка в
 10. 4.2. Методика оцінки ефективності та фінансового стану I. Принципи, що лежать в основі методики
  Методика оцінки фінансового стану підприємства заснована на проведенні експрес- аналізу з використанням рейтингових значень і застосовується з метою класифікації ДЗО за рівнем ризику. Кількісний аналіз ризиків передбачає оцінку наступних груп ризику і характеризують їх фінансових коефіцієнтів: ризику неліквідності активів підприємства (коефіцієнти ліквідності); ризику зниження фінансової
 11. Рентабельність: види, показники
  Щоб визначити рівень ефективності роботи підприємства, отриманий їм прибуток необхідно порівняти з відповідними витратами. По-перше, витрати можуть розглядатися як поточні витрати підприємства - собівартість продукції (робіт, послуг). Тут можливі різні варіанти визначення поточних витрат і прибутку, що використовуються при розрахунках. По-друге, витрати можуть бути прийняті як
 12. Метод визначення рентабельності на основі простої норми прибутку.
  У вітчизняній літературі цей критерій найчастіше іменується показником розрахункової рентабельності капітальних вкладень. Основу методу визначення простий норми прибутку (Simple rate of return) становить чиста сукупна прибуток, одержуваний за весь період реалізації бізнес- проекту, а також приваблюваний обсяг інвестицій (капітальних вкладень). Для розрахунків використовується формула: Pp = ^ Т, (19) де
 13. Метод визначення індексу рентабельності (прибутковості) інвестицій.
  Метод розрахунку індексу рентабельності (Profitability Index, RI) в літературних джерелах представлений такими різними назвами, як індекс прибутковості, індекс дохідності, індекс успіху, індекс прибутковості на вкладений капітал, коефіцієнт чистого дисконтованого доходу, дохід на одиницю витрат та ін. Даний метод є відомим розвитком методу розрахунку ЧПС. Однак на відміну від показника
 14. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
  У чому відмінність між поняттями «прибуток» і «дохід підприємства»? Охарактеризуйте прибуток як економічну категорію. Які функції виконує прибуток? Назвіть відомі вам види прибутку. Як формується прибуток підприємства? Які податки сплачує підприємство з прибутку? Наведіть приклади видів діяльності, прибуток від яких оподатковується податком на доходи. ності. Що собою являє
 15. Ефект фінансового важеля з урахуванням ставки оподаткування
  Розглянемо методику розрахунку ЕФР з урахуванням ставки оподаткування, т. К. Всі організації незалежно від форм власності зобов'язані сплачувати встановлені державою податки і збори. Використовуючи вихідні дані таблиці 1.1. (див. частину II, розділ 1), в методику розрахунку ЕФР введемо ставку оподаткування підприємств у розмірі 24% (глава 25 НК РФ). Таблиця 1.2. Аналіз чистої рентабельності
 16. Поняття рентабельності. Розрахунок коефіцієнтів рентабельності на підприємстві
  Абсолютна сума прибутку, отримана підприємством, характеризує фінансову результативність його діяльності, але не дозволяє проаналізувати достатність отриманого ефекту. Для його оцінки використовуються відносні показники прибутковості, що характеризують віддачу зроблених витрат на виробництво. Для характеристики діяльності підприємства важливо знати не тільки економічний ефект
 17. 7.4. Дюрація ф'ючерсного контракту
  У формулах (7.12) і (7.13) присутній показник дюрації ф'ючерсного контракту. Про дюрації ф'ючерсного контракту можна поговорити на основі його зв'язку з «найдешевшої» облігацією. Як відомо, модифікована дюрація облігації визначається за формулою: (7.16) де Р- ціна облігації; r - прибутковість до погашення облігації. За аналогією з формулою (7.16) можна визначити дюрацію
 18. 19.4. Обчислення виробничого левериджу
  Виробничий леверидж - це показник співвідношення обсягу виробництва, постійних і змінних витрат і прибутку. Його називають іноді показником управління прибутком. Чим менше значення даного показника, тим кращим вважається співвідношення обсягу продажів, постійних і змінних витрат і прибутку. Виробничий леверидж розраховується за формулою П де - показник виробничого
 19. Економічна рентабельність і фактори, що впливають на її величину
  Наступним етапом у вивченні базових показників фінансового менеджменту являють визначення похідних коефіцієнтів (показників). Для визначення факторів, що впливають на економічну рентабельність необхідно у вихідну формулу ЕР ввести співвідношення (оборот / оборот) Під оборотом в даному випадку приймається виручка від продажу плюс позареалізаційні доходи. ЕР = [(НРЕІ / Актив) х 100%] х [Оборот