Головна
« Попередня

6.7. Політика управління позиковим капіталом


Політика залучення позикових коштів являє собою частину загальної фінансової стратегії, що полягає в забезпеченні найбільш ефективних форм і умов залучення позикового капіталу з різних джерел відповідно до потреб, розвитку підприємства.
Процес формування політики залучення підприємством позикових засобів включає наступні основні етапи:
1. Аналіз залучення і використання позикових коштів у попередньому періоді. Метою такого аналізу є виявлення обсягу, складу і форм залучення позикових коштів підприємством, а також оцінка ефективності їх використання.
На першому етапі аналізаізучается динаміка загального обсягу залучення позикових коштів в аналізованому періоді; темпи цієї динаміки порівнюються з темпами приросту суми собственнихфінансових ресурсів, обсягів операційної та інвестиційної діяльності, загальної суми активів підприємства.
На другому етапі аналізу визначаються основні форми залучення позикових коштів, аналізуються в динаміці питома вага сформованих фінансового кредиту, товарного кредиту і внутрішньої кредиторської заборгованості в загальній сумі позикових коштів, що використовуються підприємством.
На третьому етапі аналізу визначається співвідношення обсягів використовуваних підприємством позикових коштів по періоду їх залучення. У цих цілях проводиться відповідна угруповання використовуваного позикового капіталу за цією ознакою, вивчається динаміка співвідношення коротко- і довгострокових позикових коштів підприємства та їх відповідність обсягу використовуваних оборотних і необоротних активів.
На четвертій стадії аналізаізучается склад конкретних кредиторів підприємства та умови надання ними різних форм фінансового і товарного (комерційного) кредитів. Ці умови аналізуються з позицій їх відповідності кон'юнктурі фінансового та товарного ринків.
На п'ятій стадії аналізаізучается ефективність використання позикових коштів в цілому та окремих їх форм на підприємстві. У цих цілях використовуються показники оборотності та рентабельності позикового капіталу. Перша група цих показників порівнюється у процесі аналізу з середнім періодом обороту власного капіталу.
Результати проведеного аналізу є основою оцінки доцільності використання позикових коштів на підприємстві у сформованих обсягах і формах.
2. Визначення цілей залучення позикових коштів у майбутньому періоді. Ці кошти залучаються підприємством на строго цільовий основі, що є однією з умов подальшого ефективного їх використання. Основними цілями залучення позикових коштів підприємствами є:
а) поповнення необхідного обсягу постійної частини оборотних активів;
б) забезпечення формування перемінної частини оборотних активів;
в) формування відсутнього обсягу інвестиційних ресурсів;
г) забезпечення соціально-побутових потреб своїх працівників.
3. Визначення граничного обсягу залучення позикових коштів. Максимальний обсяг цього залучення диктується двома основними умовами:
а) граничним ефектом фінансового левериджу. Так як обсяг власних фінансових ресурсів формується на попередньому етапі, загальна сума використовуваного власного капіталу може бути визначена заздалегідь. По відношенню до неї розраховується коефіцієнт фінансового левериджу (коефіцієнт фінансування), при якому його ефект буде максимальним. З урахуванням суми власного капіталу в майбутньому періоді і розрахованого коефіцієнта фінансового левериджу обчислюється граничний обсяг позикових коштів, забезпечує ефективне використання власного капіталу;
б) забезпеченням достатньої фінансової стійкості підприємства. Вона повинна оцінюватися не тільки з позицій самого підприємства, але і з позицій можливих його кредиторів, що забезпечить згодом зниження вартості залучення позикових коштів.
З урахуванням цих вимог підприємство встановлює ліміт використання позикових коштів у своїй господарській діяльності.
4. Оцінка вартості залучення позикового капіталу з різних джерел. Така оцінка проводиться в розрізі різних форм позикового капіталу, що залучається підприємством із зовнішніх і внутрішніх джерел. Результати такої оцінки є основою розробки управлінських рішень щодо вибору альтернативних джерел залучення позикових коштів, що забезпечують задоволення потреб підприємства в позиковому капіталі.
5. Визначення співвідношення обсягу позикових засобів, що залучаються на коротко- і довгостроковій основі. Розрахунок потреби в обсягах коротко- і довгострокових позикових коштів грунтується на цілях їх використання в майбутньому періоді. На довгостроковий період (понад 1 року) позикові кошти залучаються, як правило, для розширення обсягу власних основних засобів і формування відсутнього обсягу інвестиційних ресурсів (хоча при консервативному підході до фінансування активів позикові кошти на довгостроковій основі залучаються і для забезпечення формування оборотного капіталу).
 На короткостроковий період позикові кошти залучаються для всіх інших цілей їх використання.
Розрахунок необхідного розміру позикових коштів в рамках кожного періоду здійснюється в розрізі окремих цільових напрямів їх майбутнього використання. Метою цих розрахунків є встановлення термінів використання залучених позикових коштів для оптимізації співвідношення довго- і короткострокових їх видів. У процесі цих розрахунків визначаються повний і середній термін використання позикових коштів.
Повний термін використання позикових коштів являє собою період часу з початку їх надходження до остаточного погашення всієї суми боргу. Він включає в себе три тимчасових періоди: а) термін корисного використання; б) пільговий період; в) термін погашення.
Строк корисного використання-це період часу, протягом якого підприємство безпосередньо використовує надані позикові кошти у своїй господарській діяльності.
Пільговий період - це період часу з моменту закінчення корисного використання позикових коштів до початку погашення боргу. Він служить резервом часу для акумуляції необхідних фінансових коштів.
Термін погашенія- це період часу, протягом якого відбувається повна виплата основного боргу і відсотків по використовуваних позикових засобах. Цей показник використовується в тих випадках, коли виплата основного боргу і відсотків здійснюється не одномоментно після закінчення терміну використання позикових коштів, а частинами протягом певного періоду часу за передбаченим графіком.
Розрахунок повного терміну використання позикових коштів здійснюється в розрізі перерахованих елементів виходячи з цілей їх використання і сформованої на фінансовому ринку практики встановлення пільгового періоду і терміну погашення.
Середній термін використання позикових коштів являє собою середній розрахунковий період, протягом якого вони знаходяться у використанні на підприємстві.
Середній термін використання позикових коштів визначається по кожному цільовому напрямку залучення цих коштів; за обсягом їх залучення на коротко- і довгостроковій основі; по залученої сумі позикових коштів в цілому.
Співвідношення позикових коштів, залучених на коротко- і довгостроковій основі, може бути оптимізовано також з урахуванням вартості їх залучення.
6. Визначення форм залучення позикових коштів. Ці форми диференціюються в розрізі фінансового кредиту; товарного (комерційного) кредиту; інших форм. Вибір форм залучення позикових коштів підприємство здійснює виходячи з цілей і специфіки своєї господарської діяльності.
7. Визначення складу основних кредиторів. Цей склад визначається формами залучення позикових коштів. Основними кредиторами підприємства є звичайно його постійні постачальники, з якими встановлені тривалі комерційні зв'язки, а також комерційний банк, який здійснює його розрахунково-касове обслуговування.
8. Формування ефективних умов залучення кредитів. До числа найважливіших із цих умов відносяться: термін надання кредиту; ставка відсотка за кредит; умови виплати суми відсотка; умови виплати суми основного боргу; інші умови, пов'язані зотриманням кредиту.
9. Забезпечення ефективного використання кредитів. Критерієм такої ефективності виступають показники оборотності і рентабельності позикового капіталу.
10. Забезпечення своєчасних розрахунків за отриманими кредитами. З метою цього забезпечення за найбільш великими кредитами може заздалегідь резервуватися спеціальний поворотний фонд. Платежі з обслуговування кредитів включаються в платіжний календар і контролюються в процесі моніторингу поточної фінансової діяльності.
Таким чином, управління позиковим капіталом являє собою комплекс заходів, спрямованих на формування, ефективне його використання і своєчасне погашення.
Питання для самоконтролю
1. Що таке капітал підприємства?
2. Які елементи відносять до власного капіталу?
3. Що відноситься до позикового капіталу?
4. Перерахуйте позитивні і негативні особливості формування власних і позикових коштів?
5. Які основні мету і завдання управління власним капіталом?
6. За якими напрямками проводиться аналіз власного капіталу?
7. Які основні мету і завдання управління позиковим капіталом?
8. За якими напрямками проводиться аналіз позикового капіталу?
9. Що таке структура капіталу? Які фактори впливають на формування структури капіталу?
10. Якими методами проводиться оптимізація структури капіталу?
11. Охарактеризуйте основні принципи розрахунку вартості капіталу.
12. Які форми позикового капіталу формує підприємство?
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =

6.7. Політика управління позиковим капіталом

 1. Довгострокове й короткострокове фінансування за рахунок позикових коштів.
  Управління фінансуванням за рахунок позикових коштів полягає в забезпеченні найбільш ефективних форм і умов залучення позикового капіталу з різних джерел відповідно до потреб розвитку підприємства. Процес формування політики залучення позикових коштів складається з наступних етапів: 1. Аналіз залучення і використання позикових коштів у попередньому періоді; 2.
 2. 52. УПРАВЛІННЯ позиковим капіталом
  Поряд з власним капіталом підприємства в господарській діяльності змушені використовувати позикові кошти. Необхідність використання позикового капіталу пов'язана з тим, що він дозволяє істотно розширити масштаб господарської діяльності, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, підвищити ринкову вартість організації. Орієнтація на використання останніх -
 3. Повернення позикових коштів.
  Для своєчасного повернення позикових коштів і створення позитивної кредитної історії компанії менеджери повинні вирішити завдання визначення дивідендної політики, забезпечення повернення та обслуговування кредитів і позик, виходу з інвестиційних
 4. ЗМІСТ
  Вступ... ... 5 Тема 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту ... 7 1.1. Історичні аспекти виникнення та становлення фінансового менеджменту ... ... 7 1.2. Базові концепції фінансового менеджменту ... 10 1.3. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту ... 14 1.4. Принципи і функції фінансового менеджменту ... 17 1.5. Фінансовий механізм і його
 5. Етапи управління залучення позикових коштів
  1. Аналіз залучення і використання позикових коштів у попередньому періоді. 2. Визначення цілей залучення позикових коштів у майбутньому періоді. 3. Визначення граничного обсягу залучення позикових коштів. 4. Оцінка вартості залучення позикового капіталу з різних джерел. 5. Визначення співвідношення обсягу позикових засобів, що залучаються на коротко- і довгостроковій основі: Повний
 6. Висновок
  щими зберегти частину своїх доходів і готових надати їх в чиєсь користування на певних умовах. Попит на позикові кошти виходить від домогосподарств і фірм, які потребують в позиках для інвестування. Щоб проаналізувати, як та чи інша політика держави впливає на рівень процентної ставки, необхідно розглянути результати її впливу на попит і пропозицію позикових коштів. -
 7. Управління фінансуванням оборотних активів підприємства
  Управління фінансування оборотних активів підприємства подчиненно цілям забезпечення необхідної потреби в них відповідними фінансовими засобами та оптимізації структури джерел формування цих коштів. Політика фінансування оборотних активів підприємства являє собою частину загальної політики управління його оборотними активами, яка полягає в оптимізації обсягу і складу
 8. Тема 17. Управління позиковими коштами підприємств
  Тема 17. Управління позиковими коштами
 9. Контрольні питання і завдання
  1. У чому сутність концепції вартості капіталу організації? 2. Які принципи лежать в основі управління капіталом організації? 3. Назвіть класифікації капіталу в організації. 4. Охарактеризуйте структуру власного капіталу і особливості управління ним. 5. У чому состоітроль позикового капіталу в бізнесі? 6. Розкрийте ефект фінансового важеля: його сутність і наслідки. 7. Назвіть етапи
 10. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу
  позиковий капітал / всього господарських коштів
 11. Роздатковий матеріал до лекції за темою «УПРАВЛІННЯ позиковому капіталі»
  Роздатковий матеріал до лекції за темою «управління позиковим
 12. 5. Управління фінансуванням оборотних активів
  Політика фінансування оборотних активів - частина загальної політики управління оборотними активами, що полягає в оптимізації обсягу і складу фінансових джерел їх формування з позицій забезпечення ефективного використання власного капіталу і достатньої фінансової стійкості підприємства. Цілі: u забезпечення необхідної потреби в них відповідними фінансовими засобами;
 13. Коефіцієнт структури позикового капіталу
  довгострокові пасиви / позиковий
 14. 7.3. Управління державним кредитом і боргом 7.3.1. Управління державним кредитом
  Під управлінням державним кредитом розуміється формування одного з напрямків фінансової політики держави, пов'язаної з його діяльністю в якості позичальника, кредитора і гаранта. Управління державним кредитом знаходиться в руках органів влади і управління державою, які визначають загальний обсяг бюджетного дефіциту, обсяг позик, основні напрямки та цілі впливу на
 15. Класифікація залучених позикових коштів
  По цілям залучення § для забезпечення відтворення необоротних активів § для поповнення оборотних активів § для задоволення інших господарських або соціальних потреб За джерелами залучення § залучаються з зовнішніх джерел § залучаються з внутрішніх джерел (поточні зобов'язання за розрахунками) За періодом залучення § на довгостроковий період (більше 1 року) § на