« Попередня Наступна »

5.2. Поняття та особливості оборотних активів


Оборотні активи - це сукупність майнових цінностей підприємства, споживаних протягом одного операційного циклу та переносять свою вартість повністю на створений продукт.
Основним недоліком оборотних активів є втрата частини вартості в результаті псування. Головна перевага оборотних активів полягає в тому, що вони відносяться до ліквідних активів.
Класифікація оборотних активів.
1. За елементами:
запаси - це предмети праці, що не вступили ще в стадію виробничого споживання;
незавершене виробництво - це та частина оборотних фондів, яка вже виробничо спожита, але готова продукція ще не отримана;
готова продукція - це така продукція, що призначена для реалізації підприємствам, установам і т. д .;
товари - відображається вартість товарів, придбаних підприємством для наступного продажу;
дебіторська заборгованість - це кошти, які мають надійти підприємству від інших суб'єктів ринку за продану їм продукцію, надані послуги та виконані роботи, як оплата за отримані векселі тощо;
векселі одержані - показується заборгованість покупців, різних замовників за відвантажену продукцію (виконані роботи або надані послуги), яка забезпечена векселями;
грошові кошти;
витрати майбутніх періодів.
2. За джерелами фінансування:
валові оборотні активи - фінансуються за рахунок власних і позикових коштів;
чисті оборотні активи - фінансуються за рахунок власних коштів.

3. За характером участі у виробничому процесі:
оборотні активи, що обслуговують виробничий цикл підприємства (запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів; обсяг незавершеного виробництва, запаси готової продукції);
оборотні активи, що обслуговують фінансовий (грошовий) цикл підприємства (дебіторська заборгованість та ін.).
4. За періодом функціонування оборотних активів:
постійна частина оборотних активів. Вона являє собою незмінну частину їх розміру, яка не залежить від сезонних та інших коливань операційної діяльності підприємства і не пов'язана з формуванням запасів товарно-матеріальних цінностей сезонного зберігання, дострокового завозу та цільового призначення. Іншими словами, вона розглядається як незнижуваний мінімум оборотних активів, необхідний підприємству для здійснення операційної діяльності.
змінна частина оборотних активів. Вона являє собою варіюють їх частина, яка пов'язана із сезонним зростанням обсягу виробництва і реалізації продукції, необхідністю формування в окремі періоди господарської діяльності підприємства запасів товарно-матеріальних цінностей сезонного зберігання, дострокового завозу та цільового призначення.
Таким чином, оборотний капітал являє собою важливу частину виробничого процесу та унікальний вид активу, оскільки в процесі виробництва має властивість модифікуватися і купувати нову форму.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

5.2. Поняття та особливості оборотних активів

 1. Короткострокове фінансування
  Короткострокове фінансування важливо для забезпечення безперервності та ефективності поточної діяльності підприємства і виступає джерелом фінансування короткострокових оборотних а до 'швів. Найважливішим поняттям в управлінні оборотним капіталом II залученні короткострокового фінансування є поняття чистого оборотного капіталу (NWC - Net Working Capital), величина якого розраховується як
 2. 3. Кругообіг оборотних фондів і джерела їх фінансування
  Будь-яке підприємство повинно володіти певним реальним, діючим майном у вигляді основного і оборотного капіталу. Поняття оборотних коштів тотожне оборотному капіталу і становить частину майна підприємства необхідну для його
 3. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
  Розкрийте сутність оборотних коштів і вкажіть їх основні відмінності від основних фондів. Які призначення, склад і структура оборотних коштів? Вкажіть основні критерії поділу оборотних коштів на оборотні виробничі фонди і фонди обігу. Назвіть основні стадії кругообігу оборотних коштів. Охарактеризуйте переваги та недоліки основних методів визначення потреби в
 4. ЗМІСТ
  ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І ОСНОВИ АНАЛІЗУ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ 1.1 Економічна сутність поняття «оборотний капітал» 1.2 Підходи до фінансування оборотного капіталу і підбір джерел фінансування 1.3 Кругообіг і склад оборотних коштів 1.4 Класифікація оборотних коштів підприємства 1.5 Дискусійні питання складу і структури оборотних коштів 1.6 Джерела інформації для
 5. Оборотний капітал
  це та частина виробничого капіталу, вартість якого входить в продукт цілком і повністю повертається підприємцю у грошовій формі у кожному кругообігу капіталу. У західних авторів різних підручників з економіки немає єдиного підходу до понять основного й оборотного капіталу, що пов'язано, з особливостями бухгалтерської звітності, прийнятої в різних країнах. У нашій країні найчастіше
 6. Фонди обігу
  хоча і не беруть участь безпосередньо в процесі виробництва, але необхідні для забезпечення єдності виробництва та обігу. Оборотні виробничі фонди і фонди обігу об'єднують в одне поняття - оборотні
 7. Оборотні кошти
  це сукупність оборотних фондів і фондів обігу, які постійно перебувають в обороті: ОС = ОБО + ФОБ, де: ОС - оборотні кошти, руб. ОБФ - оборотні фонди, руб. ФОБ - фонди обігу, руб. Оборотні фонди розміщені, відвернуто у виробничу сферу - в запасах і незавершеному
 8. Оборот оборотних коштів
  рух оборотних коштів підприємств, послідовний перехід з однієї форми в іншу. Чим швидше обертаються оборотні кошти на підприємстві, тим більше продукції воно може випустити з тією ж сумою оборотних коштів. Прискорення оборотності оборотних коштів досягається суворим дотриманням нормативів виробничих законів, скороченням виробничого циклу, якнайшвидшої реалізацією
 9. оборотні кошти підприємства
  Оборотні продуктивні фонди і фонди обігу разом утворюють оборотні кошти підприємства. До них відносяться виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, готівкові грошові кошти та кошти в розрахунках. Залежно від джерел сформування оборотні кошти поділяються на власні і позикові. Оборотність оборотних коштів є важливим показником
 10. Оборотність оборотних коштів
  показник, що характеризує швидкість руху оборотних коштів підприємства, компанії, що дорівнює часу, протягом якого ці оборотні кошти здійснюють повний оборот. Вимірюється також числом оборотів, здійснюваних оборотними коштами протягом одного року або за інший розрахунковий
 11. Власні оборотні кошти.
  Показник забезпеченості власними оборотними коштами є абсолютним, його збільшення в динаміці расс _матрівается як позитивна тенденція. При розрахунку покгвзателя умовно вважається, що довгострокові зобов'язання як джерело коштів використовуються для покриття першого раздш_ їла активу балансу. Основний і постійне джерело собс = ничих оборотних коштів (ВОК) - прибуток. Чи не
 12. Оборотні кошти
  (оборотний капітал) - сукупність грошових коштів, авансованих для створення і використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу для забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції. Спочатку під час створення підприємства оборотний капітал формується як частина його статутного фонду (капіталу). Далі підприємство використовує й інші джерела формування
 13. ЗМІСТ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні основи управління оборотними коштами організації 9 1.1. Економічна природа оборотних коштів в системі управління організацією 9 Роль аналізу оборотних коштів в управлінні організацією 29 Основні підходи до формування політики управління оборотними коштами
 14. На вирішення яких питань спрямована політікауправленія оборотним капіталом?
  Управління оборотним капіталом включає управління оборотними коштами і короткостроковими зобов'язаннями в рамках стратегічної лінії фірми. Вироблення політики управління оборотним капіталом припускає, що керівництво організації формує основні погляди компанії на: оптимальну величину оборотного капіталу за видами оборотних коштів; способи їх фінансування; способи забезпечення
 15. Оборотні кошти
  - Сукупність фінансових коштів (коштів мають вартісну оцінку) авансованих для створення і використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва і реалізації продукції. За функціональним призначенням оборотний капітал підрозділяється на оборотні виробничі фонди і фонди
 16. Питання для самоперевірки
  Як класифікується основні фонди? Які методи використовуються при нарахуванні амортизації? Яка роль оборотного капіталу у відтворювальному процесі? Охарактеризуйте склад оборотних виробничих фондів та звернення Які фактори впливають на оборотність оборотного капіталу? Які з них залежать і не залежать від підприємства? Що таке норма і норматив оборотних
 17. Питання для самоперевірки
  Як класифікується основні фонди? Які методи використовуються при нарахуванні амортизації? Яка роль оборотного капіталу у відтворювальному процесі? Охарактеризуйте склад оборотних виробничих фондів та звернення Які фактори впливають на оборотність оборотного капіталу? Які з них залежать і не залежать від підприємства? Що таке норма і норматив оборотних коштів?
 18. 1. Склад оборотних активів підприємства і особливості фінансового управління ними
  Оборотні активи - це сукупність майнових цінностей, які обслуговують поточну діяльність підприємства і повністю споживаних протягом одного виробничо-комерційного циклу. Переваги оборотних активів: 1. висока ступінь структурної трансформації; 2. велика пристосовність до змін кон'юнктури товарного і фінансового ринків; 3. висока ліквідність; 4. легкість
 19. 28. Зміст фінансів підприємств сфери матеріального виробництва.
  Фінанси підприємств - складова частина фінансової системи держави. Особливості фінансів сфери матеріального виробництва, їх значення. Виручка від реалізації продукції та її роль у формуванні фінансових ресурсів підприємств. Функції фінансів підприємств. 29. Вплив форм власності на організацію фінансів сфери матеріального виробництва. Особливості формування статутного фонду,