« Попередня Наступна »

2.1 Поняття і значення ефективної виробничої структури

 Під виробничою структурою підприємства розуміється склад утворюють його ділянок, цехів і служб, форми їх взаємозв'язку в процесі виробництва продукції.
На відміну від виробничої структури загальна структура підприємства включає різні загальнозаводські служби і господарства, у тому числі і пов'язані з культурно-побутовим обслуговуванням працівників підприємства (житлово-комунальне господарство, їдальні, лікарні, поліклініки, дитячі сади і т. П.).
Виробнича структура характеризує розподіл праці між підрозділами підприємства і їх кооперацію. Вона робить істотний вплив на техніко-економічні показники виробництва, на структуру управління підприємством, організацію оперативного і бухгалтерського обліку.

Виробнича структура підприємства динамічна. У міру вдосконалення техніки і технології виробництва, управління, організації виробництва і праці вдосконалюється і виробнича структура.
Удосконалення виробничої структури створює умови для інтенсифікації виробництва, ефективного використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, підвищення якості продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2.1 Поняття і значення ефективної виробничої структури

 1. Тема 2 Поняття і значення ефективної виробничої структури. Елементи виробничої структури
  Тема 2 Поняття і значення ефективної виробничої структури. Елементи виробничої
 2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ для складання іспиту
  з навчальної дисципліни "Організація і технологія галузі" для студентів курсу спеціальності 0601 «Економіка, бухгалтерський облік і контроль", кваліфікація - бухгалтер Сфери економіки. Виробничої та невиробничої сфер. Галузі економіки. Характеристика найважливіших галузей промисловості. Взаємодія і взаємозв'язок галузей. Міжгалузеві комплекси. Загальна структура підприємства.
 3. ТЕМА 2. Роль фінансів в розширеному відтворенні
  Мета заняття: розглянути сутність розширеного відтворення і роль фінансів господарюючих суб'єктів в цьому процесі. Ключові поняття: Розширене виробництво включає відновлення і розширення виробничих фондів, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) і його головної частини - національного доходу, відтворення робочої сили і виробничих відносин. Держава впливає на
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  У чому сутність поняття «власність»? Які сторони суспільно-виробничої діяльності розкриваються при визначенні поняття «власність»? Чи можуть сфери виробничо-трудової діяльності та результати праці людей, що живуть окремо від суспільства, наприклад на безлюдному острові, охоплюватися поняттям «власність»? Допомогою яких суспільних форм проявляється власність? Як
 5. Тема 15. Економічна та соціальна ефективність заходів п
  попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. Поняття категорії "ефективності". Соціальна та економічна ефективність витрат. Поняття економічної ефективності витрат на забезпечення безпеки від НС. Метод визначення ефективності витрат на систему захисту від НС. Поняття науково-технічного прогресу (НТП). Особливості НТП в системі захисту від НС. Методи оцінки економічної
 6. Теорія прибутку.
  1. Значення проблеми розподілу. Постановка питання. 2. Поняття капіталу. "Капітал * і" прибуток * в "соціалістичній державі *. 3. Загальна характеристика капіталістичного виробничого процесу; освіту
 7. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ І ПОНЯТТЯ
  Поняття і класифікація потреб, ресурси (фактори) виробництва, проблема вибору в економіці, крива виробничих можливостей, поставлений витрат, економічного зростання, економічної та соціальної
 8. Тема 19. Оцінка ефективності та продуктивності праці
  Поняття ефективності праці. Поняття продуктивності (продуктивності) праці. Система критеріїв, що характеризують ефективність праці. Показник продуктивності праці як основний і узагальнюючий критерій його еф-бництва. Вплив на продуктивність праці величини екстенсивного використання праці, інтенсивності праці, техніко-технологічного стану виробництва. Види прояви зростання
 9. 20.1 Поняття логістики та її функції
  Поняття логістики використовувалося і використовується в різних областях наукової та господарської діяльності, але найчастіше воно стало вживатися для визначення взаємозалежних функцій заготівельного, виробничого і розподільного
 10. Ефективність виробнича
  випуск оптимального набору продуктів, найбільшою мірою відповідають запитам споживачів найменш дорогим способом. Критерієм виробничої ефективності виступає рівність ціни (р) і мінімальних середніх витрат (ACmin). Дане рівність (р = ACmin) показує, що фірма використовує найбільш ефективну ціну, відповідну її найменшим витратам. У довгостроковому рівновазі і в
 11. Тема 14. Економічний збиток від НС та методи його визначення.
  Зміст поняття "втрати". Значення та основні завдання визначення збитку від НС. Прямий збиток від НС і методи його визначення. Непрямий збиток від НС і визначення його розміру. Поняття соціальних втрат і труднощі їх визначення. Екологічні втрати від НС. Наслідки для економічного розвитку країни збитку від НС. Частина 6. Ефективність системи з попередження та ліквідації надзвичайних
 12. Глава 10 Основний капітал як фактор економічного зростання
  Основний капітал - один з головних факторів виробництва, його матеріальна основа найбільш повно втілює технічні досягнення суспільства. Поняття «основний капітал» відображає той факт, що знаходяться в розпорядженні суспільства в цілому або окремої економічної одиниці знаряддя праці повинні мати вартісне вираз, що дозволяє оцінити їх обсяг, динаміку, зіставити з іншими факторами і
 13. 4.2. Аналіз виробничого потенціалу підприємства
  Під виробничим потенціалом розуміють максимально можливий виробничий результат, який може бути отриманий при найбільш ефективному використанні виробничих ресурсів, при наявному рівні техніки і технологій, передових формах організації виробництва. Аналіз виробничого потенціалу включає оцінку відповідності споживаних ресурсів обсягів випущеної продукції. В складі
 14. Питання для повторення
  Сутність ефективності (Effectiveness) управлінських рішень. Значення економічності (Efficiency) для оцінки управлінських рішень. Визначення та характеристика ефективності, результативності та інтенсивності в теорії прийняття рішень. Сутність «економічної ефективності управлінського рішення». Сутність «організаційної ефективності управлінського рішення». Сутність «соціальної
 15. РА СПРАВ 2. ЕКОНОМІКА ЗАХИСТУ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
  Частина 5. Витрати, пов'язані з системою щодо попередження та ліквідації НС Тема 13. Інвестиції та експлуатаційні витрати на систему попередження і ліквідації НС. Поняття інвестицій. Класифікація інвестицій. Джерела інвестицій в ринковій економіці. Державна політика в галузі інвестиційної діяльності. Інвестиції на систему захисту від НС. Структура інвестицій. Поняття