Головна
« Попередня Наступна »

8. Побудова ефективних систем контролю за рухом і своєчасною інкасацією дебіторської заборгованості


Такий контроль організовується в рамках побудови загальної системи фінансового контролю на підприємстві як самостійний його блок. Одним з видів таких систем є "Система АВС" стосовно до портфелю дебіторської заборгованості підприємства. У категорію "А" включаються при цьому найбільш великі й сумнівні види дебіторської заборгованості (так звані "проблемні кредити"). У категорію "В" - кредити середніх розмірів. У категорію "С" - решта види дебіторської заборгованості, що не роблять серйозного впливу на результати фінансової діяльності підприємства.
Критерієм оптимальності розробленої і здійснюваної кредитної політики будь-якого типу і по будь-яким формам наданого кредиту, а відповідно і середнього розміру дебіторської заборгованості по розрахунках з покупцями за реалізовану їм продукцію, виступає така умова:
 - Оптимальний розмір дебіторської заборгованості пре-ствах при нормальному його фінансовому стані;
 - Додаткові операційні витрати підприємства по обслуговуванню дебіторської заборгованості;
 - Розмір втрат коштів, інвестованих у дебіторську заборгованість, через несумлінність (неплатоспроможності) покупців.
Таким чином, управління дебіторською заборгованістю є важливим завданням фінансового управління з метою забезпечення постійної ліквідності та платоспроможності підприємства.
Питання для самоконтролю
1. Що таке активи підприємства?
2. Які елементи відносять до необоротних активів?
3. Що відноситься до оборотних активів?
4. Перерахуйте позитивні і негативні особливості формування необоротних і оборотних активів
5. Які основні мету і завдання управління необоротними активами?
6. Які основні мету і завдання управління оборотними активами?
7. Що таке амортизація, фізичний і моральний знос?
8. Якими методами проводиться нарахування амортизації?
9. Охарактеризуйте основні етапи політики управління запасами підприємства.
10. Які методи використовуються для обліку виробничих запасів?
11. Охарактеризуйте основні етапи політики управління дебіторською заборгованістю підприємства.
12. Які форми рефінансування дебіторської заборгованості використовуються підприємством?
13. Які типи кредитної політики по відношенню до клієнтів формує підприємство?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

8. Побудова ефективних систем контролю за рухом і своєчасною інкасацією дебіторської заборгованості

 1. 5. Управління дебіторською заборгованістю
  Політика управління дебіторською заборгованістю представляє собою частину загальної політики управління оборотним капіталом і маркетингової політики організації, полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості та забезпеченні своєчасної її інкасації. Основні заходи щодо управління дебіторською заборгованістю: Аналіз дебіторської заборгованості підприємства у попередньому періоді.
 2. 5.6. Управління дебіторською заборгованістю
  Сучасний етап економічного розвитку країни характеризується значним уповільненням платіжного обороту, що викликає зростання дебіторської заборгованості на підприємстві. Тому важливим завданням є ефективне управління дебіторською заборгованістю, спрямоване на оптимізацію загального її розміру і забезпечення своєчасної інкасації боргу. З метою ефективного управління дебіторською
 3. 5.7. Механізм управління дебіторською заборгованістю
  Дебіторська заборгованість - це обсяг фінансових зобов'язань третіх осіб перед підприємством за надання останнім товарів, надання послуг в кредит. Дебіторська заборгованість не є безкоштовним кредитом, його ціна - відсотки і штрафи за прострочення платежу. Дебіторська заборгованість класифікується за такими видами: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - нормальна,
 4. 1. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства у попередньому періоді
  Основним завданням цього аналізу є оцінка рівня і складу дебіторської заборгованості підприємства, а також ефективності інвестованих у неї фінансових коштів. Аналіз дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями проводиться в розрізі товарного (комерційного) та споживчого кредиту. На першому етапі аналізу оцінюється рівень дебіторської заборгованості підприємства і його динаміка
 5. Аналіз та оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості
  Великий вплив на оборотність капіталу підприємства «Х», вкладеного в оборотні кошти, отже, і на фінансовий стан підприємства надає збільшення, зменшення і цесія дебіторської заборгованості. Підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю полягає в оптимізації її загального розміру й забезпеченні своєчасної інкасації. Різке збільшення дебіторської
 6. Погашення дебіторської заборгованості
  Будь-яка компанія, яка продає в кредит, йде на ризик. З різних причин продавець може виявити, що його клієнти продовжують свої терміни платежу, надаючи тим самим тиск на розмір готівки продавця. Для того щоб подолати цю тенденцію, компанія крім спеціальної політики торгового кредиту повинна виробити і спеціальну процедуру погашення дебіторської заборгованості чи інакше
 7. Побудова ефективних систем контролю за рухом запасів на підприємстві
  Організацію роботи в цьому напрямку повинен курирувати начальник відділу МТС. Основним завданням таких контролюючих систем, які є складовою частиною фінансового контролінгу підприємства, є своєчасне розміщення замовлень на поповнення запасів і залучення в господарський оборот надмірно сформованих їх видів. Суть контролюючої системи полягає в поділі всієї сукупності
 8. Створення системи управління дебіторською заборгованістю
  АВТОР РІШЕННЯ Наталія Бахрушина, провідний консультант компанії Cogito МС Проблеми управління дебіторською заборгованістю, час прострочення платежу по кожному з рахунків; розмір безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості, оціненої на підставі встановлених внутрішньофірмових нормативів; кредитна історія контрагента (середній період прострочення, середня сума кредиту). Визначення
 9. Дебіторська заборгованість
  сума боргів, належних підприємству (фірмі, компанії) з боку інших підприємств, а також громадян (дебіторів). Враховується кредитором на особистому рахунку клієнта, на дебіторські рахунки в контокорентну книзі або в картотеці клієнтів. Своєчасне надходження Д. з. є доказом того, що клієнт має намір виконати свої зобов'язання з погашення
 10. 5.6. Умови виникнення та регулювання дефіциту (надлишку) двнежних засобів
  Дефіцит деці want коштів негативно позначається на платоспроможності багатьох підприємств, ворожда криза неплатежів. Основні наслідки дефіциту грошових коштів. затримки в оплаті праці персоналу; зростання кредиторської заборгованості перед постачальниками, пьцрядчнкамі і бюджетною системою держави; збільшення частки простроченої заборгованості за кредитами банків у загальному обсязі позикової заборгованості,
 11. Управління дебіторською заборгованістю
  Дебіторською заборгованістю називаються засоби належні фірмі, але ще не одержані нею. У складі оборотних засобів відображається дебіторська заборгованість, термін погашення якої не перевищує одного року. Дебіторська заборгованість може бути представлена ??наступними статтями: дебіторська заборгованість з основної діяльності і дебіторська заборгованість за іншими операціями. Дебіторська
 12. 68. Управління дебіторською заборгованістю (КРЕДИТНА ПОЛІТИКА)
  Управління дебіторською заборгованістю передбачає, перш за все, контроль за оборотністю засобів у розрахунках; реалізується в ході формування кредитної політики підприємства. Етапи формування кредитної політікіпо відношенню до дебіторів наступні. 1. Визначення принципів кредитної політики по відношенню до дебіторів, в процесі якого вирішується, який тип кредитної політики (безризиковий,
 13. Аналіз фінансового стану ссудозаемщика
  також включає поелементний аналіз фінансово-господарської діяльності, що дозволяє оцінити вплив недоліків в системі управління на його платоспроможність і рентабельність, ризик своєчасного повернення позик та заходи з мінімізації ризику. Детальному аналізу, зокрема, піддається: рух матеріальних запасів; - Рух грошових коштів на розрахунковий рахунок, валютний рахунок клієнта за
 14. Інкасація коштів
  Для складання видаткового касового ордера на суму грошових коштів, які вносяться на банківський рахунок організації через службу інкасації, документ вводиться з операцією Інкасація грошових коштів. При здачі в банк грошових коштів у валюті Російської Федерації (рублі) в реквізиті Рахунок обліку вибирається рахунок 50.01 «Каса організації», а на вкладці Реквізити платежу вказується (рис. 2-40): у
 15. 3.1. ЗАСТОСУВАННІ БЛОЧНО-модульного підходу ПРИ СИСТЕМ АТІЗАЦІІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВАТ «АГРОХОЛДИНГ»
  У ході проведеного нами дослідження ВАТ «Агромашхолдинг» були виявлені наступні проблеми, езязанние з інформаційним забезпеченням: брак чіткої методологічної підтримки як одна з основних перешкод до вдосконалення систем управлінської інформації; основною проблемою, яка визначається для холдингу, є своєчасність отримання інформації від дочірніх і виробничих компаній.