Головна
« Попередня Наступна »

ПРАВИЛА ВИБОРУ ВАРІАНТА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ


При написанні курсової (контрольної) роботи студент виконує три завдання. При відсутності хоча б одного завдання, робота не може бути зарахована.
Номер варіантів завдань курсової (контрольної) роботи визначається виходячи з останніх двох цифр номера залікової книжки студента. Нижче наведена таблиця, в якій містяться відповідності останніх двох цифр номера залікової книжки і номерів варіантів трьох завдань курсової (контрольної) роботи.
Останні два номери зачетноі книжки Варіанти завдань контрольної роботи Останні два номера залікової книжки Варіанти завдань контрольної роботи
Завдання 1 Завдання 2 Завдання 3 Завдання 1 Завдання 2 Завдання 3
00 1 1 1 22 3 9 6
01 2 2 2 23 4 10 7
02 3 3 3 24 5 1 8
03 4 4 4 25 6 2 9
04 5 5 5 26 7 3 10
05 6 6 6 27 8 4 1
06 7 7 7 28 9 5 2
07 8 8 8 29 10 6 3
08 9 9 9 30 1 5 3
09 10 10 10 31 2 6 4
10 1 9 5 32 3 7 5
11 2 0 6 33 4 8 6
12 3 1 7 34 5 9 7
13 4 2 8 35 6 10 8
14 5 3 9 36 7 1 9
15 6 4 10 37 8 2 10
16 7 5 1 38 9 3 1
17 8 6 2 39 10 4 2
18 9 7 3 40 1 3 2
19 10 8 4 41 2 4 3
20 1 7 4 42 3 5 4
21 2 8 5 43 4 6 5

44 5 7 6 69 1 5 6
45 6 8 7 70 2 4 8
46 7 9 8 71 3 5 9
47 8 10 9 72 4 6 10
48 9 1 10 73 5 7 1
49 10 2 1 74 6 8 2
44 5 7 6 75 7 9 3
15 2 6 1 76 8 10 4
16 3 7 2 77 9 1 5
47 4 8 3 78 10 2 6
48 5 9 4 79 1 3 7
49 6 10 5 80 2 7 9
50 7 1 6 81 3 8 10
51 8 2 7 82 4 9 1
52 9 3 8 83 5 10 2
53 10 4 9 84 6 1 3
54 1 5 10 85 7 2 4
55 2 6 7 86 8 3 5
56 3 7 8 87 9 4 6
57 4 8 9 88 10 5 7
58 5 9 10 89 1 6 8
59 6 10 1 90 3 8 1
60 7 1 2 91 4 9 2
61 2 6 1 92 5 10 3
62 3 7 2 93 6 1 4
63 4 8 3 94 7 2 5
64 5 9 4 95 8 3 6
65 6 10 5 96 9 4 7
66 8 2 3 97 10 5 8
67 9 3 4 98 1 6 9
68 10 4 5 99 2 7 10

Не допускається виконання студентом варіантів завдань, які не відповідають останнім двом номерам його залікової книжки.
 Такі роботи не можуть бути зараховані.
Процедури попереднього контролю правильності вибору варіантів завдань здійснюються лаборантом кафедри для студентів ІЗО чи методистом представництва для студентів ІДО.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ПРАВИЛА ВИБОРУ ВАРІАНТА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ

 1. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ Перед виконанням курсової (контрольної) роботи слід докладно ознайомитися з справжніми методичними рекомендаціями та робочої програми дисципліни «Корпоративні цінні папери». Виконання курсової (контрольної) роботи передбачає кілька етапів: 1. Вибір варіантів завдань, передбачених цими методичними вказівками (див. П.
 2. СТРУКТУРА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  Виходячи з цілей (завдань) навчання та видів передбачених контрольних завдань, за структурою курсова (контрольна) робота повинна містити такі елементи: 1. Титульний лист, що містить всі необхідні реквізити, передбачені внутрішнім стандартом НГУЕУ. 2. Зміст, що відбиває обсяг і структуру виконаної студентом роботи. 3. Введення, що містять актуальність теми першого завдання
 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  Результати виконання курсової роботи оцінюються за традиційною шкалою «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно». Результати виконання контрольної роботи оцінюються за традиційною шкалою «зараховано», «не зараховано». Оцінка «зараховано» відображає готовність (здатність) студента вирішувати завдання професійної діяльності в типових ситуаціях без істотних похибок. З
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Курсова (контрольна) робота є обов'язковим елементом системи проміжного контролю знань студентів, що навчаються в рамках заочної та дистанційної форм навчання з дисципліни «Корпоративні цінні папери». Вид роботи (курсова або контрольна) визначається навчальним планом. Мети курсової (контрольної) роботи: - закріплення знань студентів за основним змістом теоретичної частини
 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ Курсові та контрольні роботи
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І КОНТРОЛЬНИХ
 6. а) Контрольна робота №1
  Контрольна робота передбачає самостійну роботу студента по збору та письмового викладу матеріалу на задану тему. При виконанні контрольної роботи необхідно вказати номер варіанта, тему та план роботи, виділити в тексті питання плану, проставити номери сторінок, навести список використаної літератури. У списку використаної літератури повинно бути не менше 5-7 джерел, включаючи
 7. б) Контрольна робота № 2
  Контрольна робота №2 складається з двох частин. У першій частині контрольної роботи слід визначити кількість грошей, необхідних для звернення. У другій частині контрольної роботи потрібно розрахувати показники кредитоспроможності позичальника. Вихідні дані наведені в табл. 1 і 2. Варіант вибирається по останній цифрі свого навчального шифру. Листи зошити пронумерувати і залишити поля для
 8. Етап ухвалення (вибору) УР
  означає вибір для реалізації одного УР із запропонованих варіантів. Відповідальність за дану процедуру цілком покладається на керівника. В даному випадку необхідно. Підтвердити відповідність варіантів УР законодавству РФ та інших країн, причетних до прийнятого УР. Підтвердити відсутність у варіантах УР протиріч самому собі і раніше підготовленим і реалізованим рішенням. Оформити набір
 9. 4. Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт
  Виконання контрольної роботи служить розвитку навичок самостійної роботи в більш глибокому вивченні питань теорії фінансів і використанні теоретичних положень на практиці у фінансово-господарській діяльності відповідних суб'єктів економіки. Контрольну роботу дозволяється виконувати рукописно, а також з використанням друкарської машинки або за допомогою комп'ютерного набору. У
 10. М. Є. Карпіцкая, С. Є. Вітун. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». .- Гродно: ГрГУ ім. Я. Купали, 2006, 2006
 11. Зміст теми і цільові установки
  На початку роботи студенту необхідно намітити мету курсової роботи, головні питання, які підлягають розгляду в роботі, і намітити їх короткий зміст. Зазвичай студенти відчувають серйозні труднощі у виконанні цієї частини роботи, особливо, якщо курсова робота є першою самостійною роботою студента. Тому велику допомогу у виборі мети та визначенні головних завдань роботи надає
 12. 2. Економічні наслідки вибору А. Компромісний вибір
  Теоретично можливе об'єднання в певній комбінації всіх перерахованих вище варіантів, хоча вибір варіанта «А» або варіанта «А» і «Б», можливо, завдасть великої шкоди варіанту «В» (або навіть знищать його). Ці варіанти можуть бути взаємовиключними. Тим не менш, можливо здійснення всіх варіантів, особливо за умови врахування фактора часу. Для цього необхідно мати на увазі наступне:
 13. Загальні вимоги
  Курсова робота оформляється відповідно до загальних правил оформлення рукописів. Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 60 - 70-ти сторінок рукописного тексту, або 35 - 40 сторінок друкованого тексту. Курсова робота повинна мати титульний аркуш (дод. В), завдання (дод. Г), зміст (із зазначенням сторінок), список використаної літератури та додатку до роботи (якщо такі є). Сторінки
 14. Н. В. Мануніна. Фінанси і кредит: Метод. указ. / Упоряд. Н. В. Мануніна. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2 002. 20 с., 2002
 15. Обгрунтування програми розвитку
  опис результатів вирішення завдань оптимізації функціонування РІС - порівняння ефективності різних допустимих варіантів розвитку і вибір серед них варіанту, що володіє максимальною або, відповідно, задовільною ефективністю
 16. Перерахунок курсу валют (курс перерахунку)
  ставки, які вказуються найчастіше в заголовку офіційної курсової таблиці. Для встановлення курсової ціни іноземних цінних паперів, що котируються на біржах, існують тверді перерахункові курси. Зазначений в курсовій таблиці курс у відсотках завжди обчислюється згідно перерахункових курсом у валюті даної країни (наприклад в німецьких марках) по відношенню до її мінімального
 17. 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  Загальні вимоги до змісту та оформлення Курсова робота складається з двох частин: реферативної та практичної. Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-30 сторінок, у тому числі обсяг реферативної частини - 15 сторінок. У загальний обсяг курсової роботи включаються: Зміст - 1 сторінка. Реферативна частина: Введення 1-2 сторінки; Теоретичні питання у відповідності з обраним
 18. Інструментальні засоби розробки навчальних курсів і тестів
  - Дизайнер курсів «УНІАР Продюсер 2002» призначений для розробки мультимедійних навчальних курсів. Ця графічна оболонка дозволяє створювати навчальні курси користувачам, які не є професійними програмістами. Автору курсу не потрібно піклуватися про дизайн, екрани курсу вже оформлені професійним дизайнером. Користувачеві необхідно тільки послідовно заповнити екрани курсу
 19. Відбір варіантів.
  Аналіз цілей на сумісність. Перевірка цілей на повноту. Відсікання надлишкових цілей. Планування варіантів досягнення окремих цілей. Оцінка та порівняння варіантів. Суміщення комплексу взаємопов'язаних
 20. ВИМОГИ ДО ПРАВИЛ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  Текст курсової (контрольної) роботи має бути викладений на аркушах формату А4 (по ГОСТ 9327: 210х297 мм) з одного боку. Основні структурні елементи курсової (контрольної) роботи (титульний лист, зміст, кожне завдання основної частини, список літератури) повинні починатися з нової сторінки. Готовий варіант роботи представляється на кафедру (методисту відповідного представництва) в