« Попередня Наступна »

6.2. Пропозиції щодо оптимізації системи управ-ління ризиками

 Оптимізація кредитного процесу:
структурування угоди виходячи з потреб і можливостей позичальника;
розробку методики розрахунку ліміту кредитування на одного позичальника або Групу взаємозалежних позичальників;
визначення фінансового стану позичальника з урахуванням тенденцій розвитку його бізнесу, із застосуванням історичного моделювання, вироблення професійного судження (з урахуванням додаткових показу-телей фінансового стану, які не включені при розрахунку рейтингу внутрішніми методиками банку).

Удосконалення системи управління кредитними ризиками
затвердження порядку аналізу ризику;
розробка способів зниження ризику; підвищення кваліфікації ризик-менеджерів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

6.2. Пропозиції щодо оптимізації системи управ-ління ризиками

 1. Менеджмент якості
  - Скоординована діяльність з керівництва та управління організацією стосовно до якості. Механізм управління якістю продукції являє собою сукупність взаємопов'язаних об'єктів і суб'єктів уп равления, використовуваних принципів, методів і функцій управ ління на різних етапах життєвого циклу продукції та уров нях управління
 2. Увазібагатонаправленого комунікацій
  (вертикальні, горизонтальні і т. д.). Кожному з даних типів може бути дано певну перевагу в залежності від характеру оточення та рівня невизначеності. У тому випадку, якщо оточення динамічно, якщо високий рівень невизначеності, більш ефективним є органічний тип управ-ління організацією. Якщо ж оточення стабільно і невизначеність знаходиться на низькому рівні,
 3. Етап 6. Розробка пропозицій щодо оптимізації системи управління підприємством.
  За даними проведеного аналізу опрацьовуються доцільність і можливість оптимізації існуючої на підприємстві системи управління. Особливо детально вивчаються можливості більш ефективного функціонування комерційних (здійснюють збут і постачання), а також фінансово-економічних служб підприємства. Оптимізація діяльності зазначених служб і застосовуваних методів здійснення
 4. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ, 'ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ
  Фінансовий механізм являє собою систему дії фінансових важелів, що виражається в організації, плануванні і стимулюванні використання фінансових ресурсів. У структуру фінансового механізму входять п'ять взаємопов'язаних елементів: фінансові методи, фінансові важелі, правове, нормативне та інформаційне забезпечення. Фінансовий метод - це спосіб впливу фінансових відносин на
 5. Питання
  Вратна втрату. Покажіть податкові постуг- лення. Як еластичність попиту і пропозиції впливає * на безповоротну втрату в результаті введена; податку? Чому вона чинить такий вліяніе- Що відбувається з безповоротною втратою і готівка: - говимі надходженнями при підвищенні
 6. Земське страхування
  страхування майна в дореволюційній Росії, що проводилося органами місцевого самоврядування, земствами здебільшого у сільській місцевості. За обсягом операцій займало 2-е місце після акціонерних товариств (в 1913 - 16,8% всіх страхових платежів). За положенням про З. с. 1864г. кожне губернське земство мало проводити операції тільки в межах своєї губернії. З. с. перебувало у віданні
 7. Найважливіші напрями вдосконалення фінансової роботи на підприємствах
  Найважливіші напрями вдосконалення фінансової роботи на підприємствах: системний фінансовий аналіз діяльності підприємства; організація оборотних коштів у відповідності з існуючими вимогами оптимізації фінансового стану; оптимізація витрат на підприємстві на основі їх поділу на змінні та постійні і аналіз взаємодії і взаємозв'язку, витрати - виручка - прибуток;
 8. Оптимізація портфеля цінних паперів підприємства
  Даний розділ присвячений вибору оптимізації структури портфеля цінних паперів підприємства. Послідовно розглянуті три моделі оптимізації фондового портфеля: Марковіца, Шарпа і "Квазі-Шарп". Якщо дві перші моделі є класичними, то остання спеціально розроблена для умов фондового ринку України, який знаходиться в стадії становлення
 9. 6.5. Оптимізація грошових потоків
  Оптимізація грошових потоків - це процес вибору найкращих форм організації їх руху з урахуванням особливостей здійснення бізнесу. Цілями оптимізації грошових потоків є забезпечення збалансованості грошових потоків, синхронності формування грошових потоків у часі, зростання чистого грошового потоку в організації. Основними об'єктами оптимізації є: позитивний,
 10. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  ФЗ «Про банки і банківську діяльність в РФ». ФЗ «Про центральному банку РФ (Банк Росії)». Указ Президента РФ «Про довірчій власності (трасті)» від 24 грудня 1993 № 2296. Інструкція ЦБ РФ «Про порядок здійснення операцій довірчого управ-ління та бухгалтерського обліку цих операцій кредитними організаціями РФ» від 2 червня 1997 № 02- 287. ФЗ «Про лізинг». ФЗ «Про іпотеку». Наказ Президента
 11. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
  № п / п Найменування тем Аудиторні заняття (година.) У тому числі: Лекції Семінар-ські заняття 1 Предмет і метод економічної теорії 2 лютого 2 Громадський виробництво. Економічна організація виробництва. 2 лютого 3 Економічна системи 2 лютого 4 Categories товарного господарства 2 5 лютого Ринок. Попит і пропозиція на ринку 2
 12. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ АКЦІЙ
  Ризик акцій проявляється в коливаннях вартості окремих акцій або портфеля акцій. Як і у випадку з валютним ризиком, це, по суті, ціновий ризик. Тому методи управління ризиком акцій мають багато спільного з обсуждавшимися в главі 13 методами управ-ління валютним ризиком. Ці аналогії ставатимуть очевидними в міру розгляду конкретних прийомів управління ризиком. Ми почнемо з методів,