« Попередня Наступна »

ДОДАТОК

 ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ мотивує МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ

ПЕРЕЛІК ОЗНАК ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ Функціональна складова економічної спроможності Ознаки економічної спроможності Ринкова спроможність - Успіх на ринку (ринках) виробленої продукції:
реалізація всієї виробленої продукції;
збереження, збільшення частки ринку;
збереження, збільшення фізичного обсягу виробництва;
наявність і задовільний використання ринкового потенціалу (конкурентна позиція, можливості виходу на інші ринки, можливості розширення клієнтури, збереження як мінімум фізичного попиту на продукцію, наявність професійних кадрів - маркетологів);
стійке положення на ринку
Успіх на ринках факторів виробництва:
задовільний стан основних виробничих фондів;
задовільна динаміка чисельності працівників;
помірна ступінь залежності від постачальників сировини, матеріалів, палива, енергії, ресурсів Виробнича спроможність - Задовільні показники технічної перебуваючи-ності за критеріями: ефективність, потенціал, устої-чивость
Задовільні показники технологічної спроможності за критеріями: ефективність, потенціал, устої-чивость
Ефективне використання основних виробничих фондів, матеріальних ресурсів, трудових ресурсів
Задовільний використання виробничих потужностей
Наявність можливості отримання напівфабрикатів, що володіють споживчими властивостями
Наявність професійного складу кадрів
Стійке положення підприємства за техніко-економічними показниками в галузі Фінансова спроможність - Задовільні показники віддачі на вкладений ка-живив
Задовільні показники ділової активності
Наявність і ступінь використання фінансового потенціалу
Солідний запас фінансової міцності.
Збереження і збільшення власного капіталу
Підтримання необхідних пропорцій в темпах зміни найважливіших фінансових показників
Задовільні показники коротко- і довгострокової платоспроможності
ДОДАТОК 3
РІВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ Рівень економічної спроможності Позначення Коротка характеристика Якісні характеристики економічної спроможності відповідно до мотивуючої моделлю Абсолютна економічна спроможність А Підприємство знаходиться в стані абсолютної рівноваги по всім складовим у відповідності з усіма критеріями оцінки - Вироблена продукція успішно про-дається;
Частка ринку стабільна. Фізичний обсяг виробництва збережений. Підприємство володіє значним ринковим потенціалом, його становище на ринку стійке. Техніка та технологія, використовувані у виробництві продук-ції знаходяться в доброму стані. Підприємство володіє значним виробничим потенціалом. Техніко-економічні показники виробництва не нижче середньогалузевих. Фі-нансових становище підприємства стійке. Показники платоспроможності - норма чи середньогалузеві. Віддача на вкладений капітал не нижче середньогалузевого рівня Відносна економічна спроможність Про Підприємство успішно існує в бізнесі, є труднощі, які долаються, т. К. Працюють механізми адаптації Вироблена продукція продається. Частка ринку не стабільна, але в середньому за період спостереження підтримується на певному рівні. Фізичний обсяг виробництва продукції збережений (хоча може бути його зменшення в окремі періоди). Технічна і технологічна спроможність у задовільному стані. Ефективність використання техніки і технології - середньогалузева. Фінансові показники мають, як правило, середньогалузеві значення Умовна економічна спроможність У
Продовження прилож. 3
коротка характеристика
і н
а н
зі
о
Ю
О
о
л W
^ О н
в
до * К
про w
m
Якісні характеристики економічної спроможності відповідно до мотивуючої моделлю
Наявність хронічних порушень найважливіших параметрів всіх функціональних складових
е л про
б
д
е р
Наявність втрат на ринках виробленої продукції (зниження частки ринку або ж загрозливо-тривожне зниження фізичного обсягу виробництва). Значна втрата ринкового потенціалу (несприятливі зміни у складі конкурентів, клієнтури, асортименту продукції;
П
е в
о р
у д
про По
Наявність проблем з технічним і технологічним забезпеченням виробничої діяльності. Ефективність використання основних виробничих фондів, трудових і матеріальних ресурсів нижче середньогалузевого рівня. Фінансове становище підприємства нестійке. Показники платоспроможності, як правило, середньогалузеві з несприятливою тенденцією до зниження;
Показники ефективності, віддачі на вкладений капітал знижуються значно. Професійний склад кадрів вимагає оновлення
функціональних складових
Наявність хронічних - Відмінна риса даного рівня еко- порушень большин- номической заможності - несприятлива, ства параметрів всіх тривожна або загрозлива тенденція всіх поки- з- зателей економічної спроможності по всіх функціональними складовими нижче-і середньогалузевого значення;
щ
Ч Про
ю
Явно виражений неуспіх на ринку виробленої продукції (значне зниження частки ринку, не вирішувані проблеми з реалізацією, посилення позицій конкурентів, проблеми з клієнтурою);
Б
о
ї про
а
^
ч о
В
Проблеми із забезпеченням підприємства основними виробничими фондами, сировиною, матеріалами, трудовими ресурсами.
 Незадовільний стан техніки і технології виробництва. Неефективне використання основних фондів, матеріальних і трудових ресурсів;
Фінансовий стан підприємства важкий. Показники платоспроможності нижче середніх значень, досягли рівня прикордонних;
Фінансовий потенціал практично вичерпаний. Відсутня віддача на вкладений капітал;
Ділова активність значно знижується
Закінчення прилож. 3 Рівень економічної спроможності Позначення Коротка характеристика Якісні характеристики економіч-ської спроможності відповідно до мотивуючої моделлю
Параметри всіх складових досягли критичних значень
про в т з т
о р
до на
б
д
е р
К
Значення багатьох показників усіх функціональних складових досягли критичних значень. Незатребуваність продукції на ринку за відсутності фізичного попиту. Втрата частки ринку. Втрата клієнтури. Незадовільний стан основних фондів, неефективність їх використання, а також матеріальних і трудових ресурсів. Відсутність можливості зміни ситуації в кращу сторону;
р
к
е в
о р
у д
про По
Технічна і технологічна НЕ-спроможність підприємства - застаріле обладнання, технологія, відсутність можливості його поновлення. Відсутність платоспроможності (короткостроковій і довгостроковій). Відсутність фінансового потенціалу. Віддача на вкладений капітал досягла мертвої точки і перейшла її - наявність явних збитків
Додаток 4
Частковий шкали відповідності кількісних
і якісних характеристик показників та їх тенденцій рівням економічної спроможності КРИТЕРІЙ «ЕФЕКТИВНІСТЬ»
1. Фондовіддача, грн. Кількісна або якісна характеристика показника Тенденція показника оцінка А О У П Б До 1. Позитивна (> 1) сприятлива нормальна несприятлива тривожна загрозлива 2. Прикордонна (= 1) сприятлива нормальна несприятлива тривожна загрозлива 3. Негативна (<1) сприятлива нормальна несприятлива тривожна загрозлива
Закінчення прилож. 4 2. Матеріаловіддача, РУБ. (ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ) Кількісна або якісна характеристика показника Тенденція показника оцінка А О У П Б До 1. (> 2) сприятлива нормальна несприятлива тривожна загрозлива 2. (= 2) сприятлива нормальна несприятлива тривожна загрозлива 3. (<2) сприятлива нормальна несприятлива тривожна загрозлива
Дерево цілей
Усунення сформованого на підприємстві кризового становища
Удосконалення професійного рівня комерційної діяльності підприємства, отримання позитивного ефекту від виконання операцій з постачання і збуту
Забезпечення конкурентоспроможності продукції за рахунок ефективного здійснення виробничо-технологічної та інноваційної діяльності
Побудова ефективної системи управління фінансами, спрямованої на досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства
Розробка структури управління, спрямованої на врегулювання кризових ситуацій, що виникають у процесі взаємодії
Формування єдиної комерційної служби
Забезпечення цінової кон-ності
Забезпечення конкурентоспроможності за рахунок сервісу
Забезпечення конкурентоспроможності за рахунок якості продукції
Забезпечення інвестиційної привабливості підприємства
Забезпечення потреб більш ефективними, ніж у конкурентів, способами
Використання ринкових механізмів залучення фінансових ресурсів
Розробка комплексної автоматизованої
системи бюджетного планування
Можливість отримання великих прибутків в рамках реалізованих проектів
Аналіз стану зовнішнього оточення підприємства
Удосконалення якості та асортименту продукції
Зниження витрат виробництва
Досягнення ско- ордінірованно- сті дій
служб підприємства
ибор варіанти встановлення ціни
Пошук ідей і розробка інноваційних проектів
Матриця взаємозв'язків подцелей програм Підцілі 3 4 5 1 Забезпечення потреб клієнтів більш ефективними, ніж у конкурентів способами, можливо за рахунок більш привабливих цін, якості та сервісу 7, 8 Низька собівартість, а значить значна частка прибутку в ціні, підкріплена високою якістю і сервісним обслуговуванням , робить підприємство привабливим для інвестицій 2 Розробка заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності випущеної продукції здійснюється спільними зусиллями фахівців єдиної комерційної служби 9 Мета № 9 пов'язана з усіма позначеними цілями, т. к. заходи для їх реалізації плануються загальним бюджетом діяльності підприємства
Додаток 7 Організаційно-цільова структура підприємства
"Круглий стіл"
Цільова програма технічної санації підприємства
Додаток 9
Алгоритм вибору антикризової стратегії підприємства
Графічна інтерпретація лінійної моделі реструктуризації (підприємство № 2)
Бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства ^ Банк нулев их а н - тікрізісних програм> Ч '1
1 січня
t Розділ бізнес-плану (технічне пе- ь Цільова програма технічної ревооруженіе, модернізація, відновлення) р сану ції w Функціональні антикризові підсистеми (ФАП)
Функціональна антикризова підсистема технічної санації
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ДОДАТОК