« Попередня Наступна »

46. ??Принципи організації фінансового контролю

 До універсальних принципам організації фінансового контролю відносять принципи незалежності та об'єктивності, компетентності та гласності.
Незалежність контролю повинна бути забезпечена фінансовою самостійністю контролюючого органу, більш тривалими, порівняно з парламентськими термінами повноважень керівників органів державного контролю, а також їх конституційним характером.
Об'єктивність і компетентність увазі обов'язкове дотримання контролерами чинного законодавства, високий професійний рівень роботи на основі встановлених стандартів проведення ревізійної роботи.
Гласність передбачає постійний зв'язок державних контролерів з громадськістю та засобами масової інформації.
Існують і інші принципи, що носять більш прикладний характер, у тому числі:
1) результативність контролю;
2) чіткість і логічність пропонованих контролерами вимог;
3) непідкупність суб'єктів контролю;
4) обґрунтованість та доказовість інформації, наведеної в актах перевірок і ревізій;
5) превентивність (попередження) ймовірних фінансових порушень;
6) презумпція невинності (до суду) підозрюваних у фінансових злочинах осіб;
7) узгодженість дій різних контролюючих органів та ін.
Кожен інститут і різновид контролю має свій регламент, т.
 е. порядок і послідовність контрольних дій.
Наприклад, загальноприйнятий регламент проведення комплексної ревізії господарюючого суб'єкта включає наступні поетапні дії контрольних органів:
1) інвентаризацію наявності та збереження товарно-матеріальних цінностей, об'єктів незавершеного виробництва або будівництва, напівфабрикатів, офісного та іншого обладнання, грошових коштів і розрахунків;
2) візуальну перевірку правильності оформлення документів, повноти та достовірності заповнення реквізитів, відповідність пред'явлених до перевірки документів затвердженим нормам, виявлення неякісних документів, арифметичний підрахунок підсумків, їх даних;
3) перевірку повноти та правильності відображення в документах фінансово-господарських операцій, а також правильності та повноти відображення бухгалтерських записів в облікових регістрах, розроблювальних таблицях, журналах-ордерах, в головній книзі і т. Д .;
4) перевірку правильності обчислення розрахункових показників (заробітної плати, податків, амортизаційних сум, резервів, відсотків за кредит і т. Д.);
5) перевірку правильності складання звітності - бухгалтерської, фінансової, податкової, статистичної, страховій, кредитної та іншої, передбаченої чинним законодавством країни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

46. ??Принципи організації фінансового контролю

 1. Контрольні питання до теми №9
  У чому виражається повна фінансова незалежність підприємства? Яке визначення можна дати фінансам господарюючих суб'єктів? Що означає статус юридичної особи? Перерахуйте джерела формування статутного фонду. Які функції фінансів підприємства Ви знаєте? Охарактеризуйте їх. Які функції виконує планово-аналітичний підрозділ фінансової служби підприємства? Які функції
 2. ЗМІСТ
  Введення 3 ГЛАВА 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ОРГАНІЗАЦІЙ 1.1. Сутність і функції фінансів, їх роль у системі грошових відносин 4 1.2. Фінансова система Російської Федерації та її ланки 7 1.3. Сутність фінансів організацій 15 1.4. Принципи організації фінансів організацій 21 1.5. Особливості фінансів організацій за організаційно-правовими ознаками 23 1.6. Управління фінансово-промисловими
 3. Фінанси комерційних підприємств і організацій.
  Принципи організації фінансів комерційних підприємств: 1. принцип господарської самостійності 2. принцип самофінансування 3. принцип матеріальної зацікавленості 4. принцип матеріальної відповідальності (ведення господарства, збереження майна ит. Д.) 5. принцип забезпечення фінансових резервів :. Специфіка комерційного розрахунку: -Фінансова незалежність -свобода від регламентації
 4. Довгостроковий кредит
  Довгостроковий кредит видається на один рік і більш тривалий час. Об'єктами довгострокового кредитування є витрати на будівництво нових підприємств, випуск нової продукції і т. Д. Розділити на акціонерні та пайові. Для кредитних організацій встановлені три принципи кредитування: принцип зворотності; принцип терміновості; принцип
 5. Етап I. Нормування.
  Мета - узгодження принципів і цілей роботи з персоналом, з принципами та цілями організації в цілому, стратегією і етапом її розвитку. Необхідно провести аналіз корпоративної культури, стратегії і етапу розвитку організації, спрогнозувати можливі зміни, конкретизувати образ бажаного співробітника, шляхи його формування та мети роботи з персоналом. Наприклад, доцільно описати
 6. Контрольні питання
  Назвіть основні групи відносин, що визначають фінанси комерційних організацій. Дайте визначення фінансам комерційних організацій. Які принципи організації фінансів у сфері комерційної діяльності? Які фактори впливають на фінансовий механізм комерційної організації? Дайте визначення фінансових ресурсів комерційної організації. Зазначте джерела формування фінансових ресурсів
 7. Зміст
  Передмова 4 Глава 1. Історичні типи організації фінансів 5 1.1. Методологічне введення в проблему організації фінансів ... 1.2. Державні фінанси в ринковій економіці: історичні умови становлення 1.3. Умови виникнення та принципи організації приватних фінансів 1.4. Організація
 8. Принципи відбору
  принцип гарантії рівності прав і свобод людини і громадянина; принцип рівного права громадян РФ брати участь в управлінні справами держави як безпосередньо, так і через своїх представників; принцип рівного доступу до державної служби РФ відповідно до здібностей та професійної підготовки; принцип професіоналізму та компетентності державних службовців; принцип
 9. Податкові принципи А. Сміта
  вперше основні принципи оподаткування викладені ним у своїй знаменитій роботі «Дослідження про природу і причини багатства народів»: принципи справедливості, визначеності, зручності та економії (дешевизни оподаткування). Ці принципи не застаріли і до нашого
 10. Глава 14. Фінансові відносини і принципи організації фінансів організацій різних організаційно-правових форм і видів власності
  Глава 14. Фінансові відносини і принципи організації фінансів організацій різних організаційно-правових форм і видів
 11. Контрольні питання
  Які організації визнаються юридичними особами? Які організації відносяться до комерційних відповідно до Цивільним кодексом? Які відносини характеризують фінанси комерційних підприємств? У чому проявляється розподільний характер фінансів комерційних підприємств? Назвіть основні принципи організації фінансів комерційних підприємств. Наскільки, на вашу думку, в даний
 12. Питання 5 Принципи фінансового права
  Фінансова діяльність здійснюється відповідно до принципів, властивими всій діяльності Російської держави і закріпленими в Конституції РФ. Основні принципи наступні: принцип законності виражається в тому, що весь процес створення, розподілу і використання фондів грошових коштів регламентується нормами фінансового права, дотримання яких забезпечується можливістю
 13. Завдання для самостійної роботи
  Складіть таблицю, яка відображатиме вплив галузевих і організаційно-правових чинників на особливості фінансового механізму різних комерційних організацій. На прикладі фінансової звітності конкретної комерційної організації визначте структуру джерел та видів фінансових ресурсів. Назвіть можливі причини такої структури. Назвіть, які можуть бути рішення комерційної організації по
 14. 27. Принципи оцінки нерухомості
  Кількість економічних факторів впливає на вартість об'єктів нерухомості. Принципи оцінки нерухомості допомагають врахувати самі значущі з них. Принципи оцінки нерухомості взаємопов'язані. На один об'єкт може впливати кілька принципів. Основні принципи оцінки нерухомості ділять на чотири