« Попередня Наступна »

Залучення на довгостроковій основі фахівців з інших підприємств

 Етап включає в себе залучення фахівців з інших підприємств, що займалися питаннями вдосконалення системи управління, як на штатні посади, так і в якості експертів.
Метою етапу є зменшення кількості помилок на етапі впровадження, шляхом використання досвіду співробітників інших підприємств.
Етап вважається успішно виконаним, якщо залучені спе-ціалістів виявилися дійсно поінформованими, зуміли влитися в команду, чітко сформулювали свій досвід в додатку до даного підприємства, активно працюють над питаннями впровадження інформаційної системи. Залучення фахівців може дати не тільки позитивний, а й нульовий або негативний ефект. Причинами цього можуть бути:
Вороже або байдуже ставлення колективу до при-потягу фахівцям, внаслідок, як недоробок керівництва в поясненні мотивів такого залучення, так і зайвої різниці в рівнях оплати праці.
Невмілий, необгрунтований підбір залучених спеціалістів.
Відсутність в залучених фахівців бажання ефективно працювати, пов'язане з неправильною мотивацією.
Надмірна контроль і увага з боку керівництва підприємства до залученим фахівцям, що виливається в велика кількість рутинної роботи з написання звітів.

Переоцінка компетенції залучених спеціалістів.
Організація семінарів по використанню сучасних інформаційних технологій для працівників підприємства. Етап включає в себе як семінари, організовані фахівцями підприємства, так і представниками постачальників інформаційних управляючих сис-тем.
Метою етапу є залучення співробітників підприємства в процес вибору і впровадження комп'ютерних систем, зняття у них страху перед новою технікою.
Вважається, що етап виконаний, при досягненні розуміння співробітниками основних функцій сучасних інформаційних систем, відмінності між системами. Негативним закінченням етапу вважається як формування упередженої думки колективу в області вибору інформаційних систем, так і небажання колективу сфор-рмувати свою думку. Приклади формування упередженої думки: сприйняття рекламного матеріалу фірм-продавців без акцентування уваги на проблемах; прийняття керівництвом або співробітниками однієї з систем в якості основної до проведення заходів за вибором однієї системи з ряду конкуруючих.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Залучення на довгостроковій основі фахівців з інших підприємств.

 1. Довгострокове й короткострокове фінансування за рахунок позикових коштів.
  Управління фінансуванням за рахунок позикових коштів полягає в забезпеченні найбільш ефективних форм і умов залучення позикового капіталу з різних джерел відповідно до потреб розвитку підприємства. Процес формування політики залучення позикових коштів складається з наступних етапів: 1. Аналіз залучення і використання позикових коштів у попередньому періоді; 2.
 2. Довгострокові позикові кошти
  включають: довгострокові кредити банків та інших інституціональних інвесторів; довгострокові державні інвестиційні кредити; кошти від випуску довгострокових облігацій та інших боргових зобов'язань (на термін понад рік); лізинг і т.
 3. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів (К. д. П. З. С.)
  характеризує структуру капіталу; зростання цього показника в динаміці означає, що підприємство все сильніше залежить від зовнішніх інвесторів. К. д. П. З. с. = Довгострокові пасиви / довгострокові пасиви + власний
 4. Залучення висококваліфікованих фахівців
  Іншим важливим елементом системи навчання, про який не можна забувати, можна вважати залучення в організацію готових висококваліфікованих фахівців. Такий підхід дозволяє, не вкладаючи серйозних фінансових ресурсів в навчання і розвиток персоналу, отримувати додаткове джерело нових знань і навичок. Однак у зв'язку з цим не можна не відзначити, що пошук і наймання цінних фахівців також
 5. Соціальні цілі
  виплата реальних дивідендів по акціях при гарантії доходів основним акціонерам не нижче були до об'єднання з подальшим зростанням відповідно до досягнутих об'єднанням фінансово економічними результатами; підвищення зацікавленості вищого менеджменту в результати діяльності дочірніх організацій за рахунок наділення їх акція-ми стійкої і прибуткової бізнес-структури (довгострокове
 6. П рівлеченіе висококваліфікованих фахівців
  Іншим важливим елементом системи навчання, про який не можна забувати, можна вважати залучення в організацію готових висококваліфікованих фахівців. Такий підхід дозволяє, не вкладаючи серйозних фінансових ресурсів в навчання і розвиток персоналу, отримувати додаткове джерело нових знань і навичок. Однак у зв'язку з цим не можна не відзначити, що пошук і наймання цінних фахівців також
 7. Етап II. Збір думок фахівців.
  Збір думок фахівців здійснюється шляхом анкетного опитування. Кожному фахівцю пропонується заповнити анкету, що містить перелік факторів, що підлягають вивченню. Опитувані можуть включити в анкету додаткові фактори, якщо вони вважатимуть це за необхідне. Фахівцям пропонується дати оцінку кожному фактору шляхом присвоєння їй рангового номера. Фактору може присвоюватися ранг від 1 до і
 8. Складання довгострокових фінансових планів.
  Довгострокові плани описують не тільки те, що корпорація ставить метою досягти, але і яким чином. Фінансовий прогноз (як правило, на термін від 2 до 10 років) на цьому етапі є необхідним елементом фінансового плану. Основна увага в довгострокових фінансових планах приділяється обґрунтуванню вибору інвестиційних проектів, плануванню інвестиційних витрат по роках, вибору джерел
 9. Організаційно-економічний механізм залучення кредитних ресурсів у сферу довгострокового іпотечного житлового кредитування
  Проблему залучення кредитних ресурсів для довгострокового іпотечного житлового кредитування можна вважати найбільш критичною для розвитку системи іпотечного житлового кредитування в Росії. Жоден комерційний банк не в змозі формувати кредитний портфель з довгострокових кредитів, спираючись при цьому на короткострокові джерела. Невідповідність банківських активів і пасивів за термінами і ставками
 10. ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
  Як ви думаєте, чим відрізняється PR в Росії, від PR в західноєвропейських країнах? Як ви вважаєте, в чому полягають принципові відмінності реклами від PR? Який образ фахівця з PR сформувався в нашій країні? Яким освітою і якими компетенціями, на ваш погляд, повинен мати даний фахівець в компанії і PR-агентстві? Як, на вашу думку, розміщення замовних (оплачених матеріалів,
 11. 3. Організаційно-економічний механізм залучення кредитних ресурсів у сферу довгострокового іпотечного житлового кредитування
  3. Організаційно-економічний механізм залучення кредитних ресурсів у сферу довгострокового іпотечного житлового
 12. Довгостроковий період
  часовий відрізок, протягом якого можливі зміни у залученні всіх видів
 13. 2.1. Доцільність і вартість залучення клієнтів
  Робота по залученню в банк нових клієнтів з числа успішно діючих підприємств, організацій визначається клієнтською політикою банку і можливостями (інформаційними, штатними, фінансовими ресурсами) відділу клієнтських відносин і його головного ударного загону - групи менеджерів по залученню клієнтів. Утримання старого клієнта значно дешевше (по трудовитратах і вартості), ніж пошук і