« Попередня Наступна »

Розкриття застосовувалася облікової політики

 В даний час організації володіють значним набором варіантів облікової політики, причому в міру наближення національних стандартів обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності багатоваріантність обліку все більш розширюється.
За допомогою приміток до звітності (пояснювальної записки) користувачі отримують важливі відомості про облікові принципи, згідно яким інформація про операції підприємства трансформується в показники звітності.

Необхідність розкриття інформації про облікову політику пов'язана також з тим, що в даний час процес формування показників бухгалтерської (фінансової) звітності та розрахунок податків засновані на різних підходах. У цьому зв'язку виникає проблема забезпечення порівнянності даних бухгалтерської та податкової звітності, що стосуються величини доходів, витрат і фінансових результатів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Розкриття застосовувалася облікової політики.

 1. 20.3. Аудит облікової політики підприємства
  Відповідно до закону Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітності» ведення бухгалтерського обліку в організації здійснюється відповідно до облікової політики організації. Основи формування і розкриття облікової політики організації передбачені положенням по бухгалтерському обліку «Облікова політика організації», затвердженим постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь
 2. Глава 12 додаткова звітність ІНФОРМАЦІЯ
  У цій главі розглядаються різні доповнення, уточнення, необхідні МСФЗ до основному масиву звітної інформації. Зокрема, подання інформації в сегментної і проміжної фінансової звітності, порядок розкриття у звітності відомостей про облікову політику, застосовуваної компанією, про зміни в облікових оцінках та виправлення допущених раніше помилок. Викладається порядок обліку
 3. 10.4. Розкриття облікової політики
  Організація повинна розкривати обрані при формуванні облікової політики способи ведення бухгалтерського обліку, які суттєво впливають на оцінку і прийняття рішення користувачів бухгалтерської звітності. Істотними визнаються способи ведення бухгалтерського обліку, без знання про застосування яких зацікавленими користувачами бухгалтерської звітності неможлива достовірна оцінка фінансового
 4. ЧАСТИНА 1. ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
  Глава 1 - "Загальні вимоги до подання фінансової звітності" - описує мету і склад фінансової звітності та загальні підходи до її формування. Глава 2 - "Вимоги щодо структури та змісту фінансової звітності" - наводить приклади основних видів фінансових звітів і розглядає вимоги щодо їх утримання. Глава 3 - "Облікова політика, зміни в облікових розрахунках і помилки" -
 5. розкриття фактів зміни облікової політики
  Не менш важливим для цілей аналізу бухгалтерської звітності є розкриття фактів зміни облікової політики. Відповідно до вимог ПБУ 1/98 «Облікова політика організації» наслідки зміни облікової політики, що зробили або здатні суттєво вплинути на фінансовий стан організації, підлягають відокремленому розкриттю. Інформація повинна включати: причину зміни
 6. Оцінка
  Податкові зобов'язання (вимоги) повинні бути оцінені в сумі, передбачуваної для оплати податковим органам з використанням податкових ставок, що діють до звітної дати. Відкладені податкові вимоги (зобов'язання) повинні бути оцінені з використанням ставок податку, які передбачається застосовувати до періоду, коли вимога має бути реалізовано, а зобов'язання має бути погашено.
 7. 15.3. Облікова політика з ПДФО
  Облікова політика визначається для кожної організації на черговий податковий період. Передбачено два варіанти облікової політики: Стандартні відрахування застосовуються наростаючим підсумком протягом податкового періоду - в цьому випадку відрахування, на які має право платник податку (працівник) з початку року по місяць обчислення податку, застосовуються до податковій базі, обчисленої наростаючим підсумком за рік,
 8. Оцінка готової продукції
  Готова продукція обліковується за фактичними витратами, пов'язаними з її виготовленням (за фактичною виробничою собівартістю). При цьому залишки готової продукції на складі (інших місцях зберігання) на кінець (початок) звітного періоду можуть оцінюватися в аналітичному і синтетичному бухгалтерському відлітаючи організації за фактичною виробничою собівартістю або за нормативною собівартістю,
 9. 15.2. Облікова політика з оподаткування
  При обчисленні ЕСН і страхових внесків до ПФР, а також при відображенні нарахованої зарплати в регламентованому обліку підтримується використання всіх режимів оподаткування доходів організації, включаючи спеціальні податкові режими - УСН і ЕНВД. Режим оподаткування, фактично, облікова політика з оподаткування, може бути визначений тільки для «головного» організації. При цьому реєструються
 10. Прімерізложенія модифікованого аудиторського висновку в частині, що містить негативну думку через розбіжності относітельнодопустімості прийнятої облікової політики або адекватності розкриття інформації в бухгалтерській (фінансової) звітності (опис розбіжностей)
  На нашу думку, внаслідок впливу зазначених обставин бухгалтерська (фінансова) звітність ВАТ «Інвестор» недостовірно відображає його фінансове становище на 1 січня 200_р. і результати фінансово-господарської діяльності за
 11. Представлення і розкриття інформації про розвідку і оцінці мінеральних ресурсів
  Інформація про активи з розвідки та оцінки мінеральних ресурсів представляється балансі організації окремою статтею (статтями); або може бути представлена ??окремими класами активів стосовно до МСБО-16; або МСБО-38 відповідно до їх класифікацією, яка обов'язкова для всіх організацій, зайнятих розвідкою та оцінкою мінеральних ресурсів. Активи з розвідки та оцінки мінеральних
 12. 16.1. Поняття і формування облікової політики
  Стосовно до управлінського обліку облікова політика організації - це прийнята нею сукупність способів ведення обліку і складання звітності. До способів ведення управлінського обліку відносяться способи угрупування і оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості активів, організації документообігу, способи застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи регістрів обліку,
 13. Обліково-операційне управління
  у функції якого входять: організація обліково-операційної роботи банку; ведення аналітичного і синтетичного обліку та звітності, організація документообігу та внутрішньобанківського контролю за вчиненням банківських операцій; організація безготівкових розрахунків; складання балансу банку, балансу доходів і витрат; збір інформації; вчинення облікових і касових операцій; нарахування заробітної