Головна
« Попередня Наступна »

Розподіл доходів

 це процес щорічної передачі дохідних джерел з одного рівня бюджетної системи на інший
відповідно до рішеннями, прийнятими вищим органом влади.
Розподіл доходних джерел обумовлено необхід-мостью забезпечення принципу збалансованості бюджету, реалізація якого висуває перед кожним органом державної влади та органом місцевого самоврядування завдання - мати такий обсяг доходів, який був би достатній для виконання законодавчо встановлених цьому органу повноважень.
Основною формою розподілу доходів є надання коштів бюджетам нижчестоящого рівня у вигляді відрахувань від федеральних і регіональних податків.
Різний рівень забезпеченості органів влади фінансовими ресурсами, різні фінансові можливості територій зумовлюють необхідність перерозподільних процесів між бюджетами. Перерозподіл коштів між бюджетами різних рівнів являє собою процес щорічної передачі коштів з бюджету одного рівня бюджетної системи на інший для надання фінансової допомоги, компенсації рішень вищестоящих органів влади, а також покриття тимчасових касових розривів. У федеративній державі вони є найбільш важливими відносинами, що виникають між органами державної влади різного рівня та органами місцевого самоврядування і впливають на стан економіки та соціальної сфери. Перерозподіл коштів завершує процес досягнення відповідності між доходами, закріпленими за певним органом влади чи органом місцевого самоврядування, і обсягом покладених на нього повноважень. Використання даного функціонального елемента міжбюджетних відносин пов'язано з необхідністю згладжування відмінностей у соціально-економічному розвитку регіонів і муніципальних утворень, компенсації рішень, прийнятих вищестоящими органами влади, що викликали або зменшення доходів, або збільшення витрат нижчестоящих бюджетів, а також необхідністю балансування доходів і видатків відповідного бюджету всередині фінансового року (т. е. покриття внутрішньорічних касових розривів).
Механізм перерозподілу коштів між бюджетами в російській практиці міжбюджетних відносин представлений міжбюджетними трансфертами, під якими розуміються кошти одного бюджету бюджетної системи РФ, що перераховуються іншому бюджету бюджетної системи РФ. Міжбюджетні трансферти можуть здійснюватися у формі дотацій, субвенцій, субсидій, взаємних розрахунків між бюджетами, бюджетних позик та бюджетних кредитів.
Порівняльна характеристика цих форм представлена ??в табл. 12.2.
Таблиця 12.2
Порівняльна характеристика основних форм міжбюджетного перерозподілу коштів * Характе-ристики Дотації Субвенції Субсидії Бюджетні позички Бюджетні кредіти1 Кому пре - бюджетам - бюджетам - бюджетам - бюджетам - бюджетам доставлені іншого іншого іншого одного або одного або ются рівня рівня; рівня; іншого іншого - юриди - юриди рівня рівня; ческим чи ческим чи - юриди цам цам; ческим чи З 01.01. - Физичес цам 2005 р пре кім особам доставлені ются толь до з Феде рального фонду кому пенсації, регіональ них фондів компенса ций і місць -них бюдже тов На яких засадах - безвозм-здно;
безвоз-Вратна - безвозм-здно;
безвоз-Вратна - безоплатно;
безвоз-Вратна;
на доле-вих нача-лах - зворотно (на термін до 6 місяців в межах одного фі-нансового року);
возмездно або безвоз-мездно - зворотно (на термін до одного року);
Відплата-но
Характе-ристики Дотації Субвенції Субсидії Бюджетні позички Бюджетні кредіти1 На які цілі
1 У нас- прсдоставлі предоставл параграфі законом від кодекс Ріс відносин них будуть п На фінан-сірованіе поточних витрат (з 01.01.2005 р на фінан-сірованіе поточних і капиталь-них расхо-дов)
гоящсе брешемо * гются бюджс яются лише 2.5 підручника 20.08.2004 JN сийской Фе »использова ріменяться? На фінан-сірованіе цільових витрат
бюджетні / гам інших
юрідіческі). З I січня Г ° 120-ФЗ «Про цсраціі в ч ня бюджет іюджетньїе до На фінан-сірованіе цільових витрат
кредити У Д (рівнів б К> 1 -Ш особам (] 2005 р соот внесення і асти регул і и вих позичок б у; еедіти. На покриття-тие часів-них касові-вих розрив-вов
; йствующсй ісетной СІС1 тодробнее про відповідне з Ф Редагування в тання між іет прекращ <На фінан-сірованіе поточних і капиталь-них расхо-дов
Тракт ке НЕ -еми РФ, а них див. у едеральним Бюджетний бюджетних; але, натомість Джерело. Складена на підставі положень бюджетного законодавства Російської Федерації.
22 *
339
У процесі виконання бюджету може також використовуватися така форма перерозподілу коштів між бюджетами, як взаємні розрахунки. Вони виникають між бюджетами в ході їх виконання, у разі внесення змін до бюджетного та податкового законодавства, перерозподілу повноважень між органами влади різних рівнів, передачі об'єктів з підпорядкування органу влади одного рівня - іншому, а також прийняття інших рішень, що тягнуть збільшення бюджетних витрат або зниження бюджетних доходів і не врахованих при затвердженні відповідних бюджетів. Крім того, у практиці міжбюджетного перерозподілу коштів можуть використовуватися також бюджетні компенсації. Під ними розуміються суми, затверджувані і передані з бюджету одного рівня в інший для відшкодування випадаючих доходів і покриття дополни-
тільних витрат, викликаних рішеннями органів влади іншого рівня.
Взаємні розрахунки та бюджетні компенсації можна розглядати як форми об'єктивно обумовленої передачі коштів з бюджету органу влади, що прийняв рішення про внесення змін до бюджетного або податкове законодавство, а також про передачу частини повноважень нижчестоящому органу влади або передачу об'єктів з підпорядкування одного рівня влади іншому, - бюджету органу влади, на якому ці рішення позначаться (знизяться бюджетні доходи або збільшаться бюджетні витрати).
У світовій практиці у випадках, коли органами влади вищестоящого територіального рівня приймаються рішення, зокрема, щодо перерозподілу повноважень між органами влади різних рівнів, та інші, що тягнуть збільшення витрат або зменшення доходів територіальних бюджетів, одночасно визначаються джерела покриття додаткових видатків і випадаючих доходів відповідним бюджетам . Так, у Франції у зв'язку з реформою децентралізації деяких державних повноважень у 1982 - 1983 рр. була визначена компенсація місцевим бюджетам у зв'язку із збільшенням їх расхо-дов. Вона була здійснена шляхом використання наступних форм: надання дотацій, які щорічно індексувалися; передачі місцевим бюджетам деяких податків і зборів; надання державних податкових пільг, які зачіпають інтереси місцевих бюджетів.
Частина міжбюджетних трансфертів можна віднести до фінансової допомоги, яка передбачає надання коштів з бюджету одного рівня бюджетної системи бюджету іншого рівня на безоплатній та безповоротній основах на цілі вирівнювання рівня соціально-економічного розвитку територій, стимулювання здійснення загальнодержавного
вих реформ у різних сферах та ін.
 Виходячи з цього до фінансової допомоги можна віднести дотації, в тому числі надаються з Федерального фонду фінансової підтримки регіонів і регіональних фондів фінансової підтримки муніципальних утворень, і субсидії.
На даний момент в Росії на федеральному рівні існують п'ять фондів міжбюджетного регулювання:
Фонд фінансової підтримки регіонів. Кошти Фонду надаються у вигляді дотацій на вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості суб'єктів РФ. Розподіл коштів Фонду здійснюється на основі зіставлення податкового потенціалу регіонів з урахуванням відмінностей у вартості надання населенню бюджетних послуг по суб'єктах РФ;
Фонд компенсацій. Призначений для виконання витратних зобов'язань суб'єктів РФ і / або муніципальних утворень, фінансове забезпечення яких відповідно до Федерального закону від 06.10.1999 № 184-ФЗ «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації» і Федеральним законом від 06.10.2003 № 131-ФЕ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» здійснюється за рахунок субвенцій з федерального бюджету. Розподіл коштів Фонду між суб'єктами РФ проводиться у вигляді субвенцій пропорційно чисельності відповідних категорій одержувачів бюджетних коштів та нормативних витрат на реалізацію зобов'язань;
Фонд співфінансування соціальних витрат. Кошти фонду у вигляді субсидій використовуються для часткового фінансування пріоритетних соціально значущих витрат консолідованих бюджетів суб'єктів РФ;
Фонд регіонального розвитку. Створений для часткового фінансування інвестиційних програм (проектів) розвитку суспільної інфраструктури регіонального значення, а також для підтримки створених суб'єктами РФ фондів муніципального розвитку. Кошти фонду у вигляді субсидій надаються на
реалізацію інвестиційних програм (проектів) і федеральних цільових програм регіонального розвитку;
- Фонд реформування регіональних і муніципальних фінансів. Є правонаступником діяв у 2002-2004 рр. Фонду реформування регіональних фінансів. Кошти Фонду роз-ределяются між відібраними на конкурсній основі суб'єктами РФ (муніципальними утвореннями), що здійснюють реалізацію програм реформування регіональних (муніципальних) фінансів, і спрямовуються на реалізацію зазначених програм, погашення та обслуговування боргових зобов'язань, розвиток соціальної інфраструктури, інші соціальні витрати.
У складі бюджетів суб'єктів РФ можуть бути утворені ре-регіональні фонди фінансової підтримки муніципальних утворень, регіональні фонди компенсацій, фонди муніципального розвитку суб'єктів РФ, регіональні фонди софінан- сірованія соціальних витрат і регіональні фонди реформування муніципальних фінансів. Їх функції аналогічні тим, які покладені на відповідні федеральні фонди міжбюджетного регулювання.
Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету та з бюджетів суб'єктів РФ (за винятком субвенцій з федерального фонду компенсацій і регіональних фондів компенсацій) надаються за умови дотримання органами державної влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування бюджетного законодавства РФ і законодавства РФ про податки і збори.
Бюджетні кредити з федерального бюджету бюджетам суб'єктів РФ (з бюджетів суб'єктів РФ місцевим бюджетам) надаються за відсутності простроченої заборгованості відповідних органів державної влади суб'єктів РФ перед федеральним бюджетом (органів місцевого самоуправле-ня перед бюджетом суб'єкта РФ). Використання бюджетних кредитів, отриманих бюджетами суб'єктів РФ з федерального бюджету (місцевими бюджетами з бюджетів суб'єктів РФ), для надання бюджетних кредитів юридичним особам не допускається.
Дотації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ і бюджетні кредити з федерального бюджету бюджетам суб'єктів РФ, для яких у двох із трьох останніх звітних років частка зазначених дотацій у загальному обсязі собствен-
вих доходів перевищувала 50%, протягом трьох фінансових років починаючи з чергового фінансового року надаються за умови підписання і дотримання умов угод з Міністерством фінансів РФ про заходи щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів і збільшення податкових і неподаткових доходів бюджету суб'єкта РФ. Аналогічні умови можуть бути встановлені в законах суб'єктів РФ відносно надання фінансової допомоги і бюджетних кредитів з бюджетів суб'єктів РФ місцевим бюджетам.
При недотриманні органами державної влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування умов надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету або бюджетів суб'єктів РФ Міністерство фінансів РФ або орган, який виконує бюджет суб'єкта РФ, вправі призупинити надання міжбюджетних трансфертів (за винятком субвенцій з Федерального фонду компенсацій і регіональних фондів компенсацій ) відповідним суб'єктам РФ (муніципальних утворень).
У Бюджетному посланні Президента РФ від 12.07.2004 «Про бюджетну політику на 2005 рік» говориться, що, беручи до уваги розширення з 2005 р повноважень органів державної влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування, посилення їх відповідальності за реалізацію покладених соціальних зобов'язань, необхідно підвищити ефективність фінансової допомоги, що надається з федерального бюджету. Особливе значення в цих умовах набуває надається на умовах співфінансування фінансова допомога, яка дозволяє створити стимули для виконання регіонами соціальних зобов'язань, забезпечити дотримання ними федеральних стандартів, поліпшити стан регіональних фінансів. Важливо підвищити передбачуваність формування основного джерела фінансової допомоги регіонам - Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ, значно спростивши методику розподілу коштів цього фонду. Необхідно подолати утриманський підхід до розподілу коштів цього фонду, створити умови для нарощування власної податкової бази суб'єктів РФ з метою виконання основного завдання підвищення бюджетної забезпеченості потребують фінансової допомоги регіонів. Обсяг Фонду фінансової підтримки регіонів повинен формуватися з урахуванням її індексації на рівень інфляції.
Для розвитку ділової активності в суб'єктах РФ, зміцнення фінансового становища регіонів слід особливу увагу приділяти інвестиційної складової фінансової допомоги, що спрямовується на розвиток інфраструктури регіонів. У зв'язку з цим необхідно визначити єдині підходи до розподілу розрізнених нині джерел інвестиційної підтримки регіонів у рамках Фонду регіонального розвитку. Дуже важливо в процесі роботи з розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування домогтися того, щоб регіони не постраждали в результаті проведених перетворень. Вирішення цього завдання залежатиме від підвищення ефективності фінансової допомоги з федерального бюджету, забезпечення методологічної основи для успішної реалізації розпочатих реформ міжбюджетних відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Розподіл доходів

 1. Розподіл
  фаза (стадія) суспільного відтворення, що зв'язує виробництво і споживання. У процесі розподілу виявляється частка виробників суспільного багатства в його присвоєння і використанні. Цьому передує розподіл засобів виробництва і працівників з різних галузей національного господарства і підприємствам. Розподіл залежить від відносин власності та від виробництва;
 2. 9.10.2 Формування і розподіл прибутку
  9.10.3 Розподіл прибутку Розподіл прибутку - це процес, що забезпечує покриття потреб суб'єктів господарювання і формування доходів держави. Принципи розподілу прибутку Виконання зобов'язань перед гос-ом і задоволення власних потреб підприємства. Розподіл прибутку має сприяти збільшенню ефективності виробництва і стимулювати його розвиток.
 3. 2. Розподіл доходів і його форми
  Важливою соціально-економічною проблемою є розподіл доходу. Загальне поняття розподіл означає поділ виробленого економічного продукту, доходу, прибутку на окремі частини, що мають адресне призначення, призначені для передачі в окремі фонди, окремим особам. А розподіл доходу означає визначення розміру доходу, отримуваного окремими учасниками економічної
 4. § 6. Розподіл Стьюдента (t-розподіл)
  Аналізуючи випадкові відхилення вибіркової середньої x від істинного середнього значення досліджуваної випадкової величини?, Англійський статистик В. Госсет (писав під псевдонімом «Стьюдент») отримав наступний результат. Нехай {foto21} - незалежні (о2) -нормально розподілені випадкові величини. Тоді щільність розподілу випадкової величини: {foto22} описується функцією: {foto23}
 5. Класифікація механізмів розподілу ресурсу
  Центр при розподілі ресурсу може слідувати різним принципам. Більшість з використовуваних на практиці механізмів розподілу ресурсу можна розбити на наступні класи
 6. Функціональний розподіл
  доходу характеризує розподіл виробленого сукупного доходу суспільства між факторами виробництва. Інакше кажучи, функціональний розподіл доходу свідчить про те, яка частка «національного пирога» присвоюється відповідним факторам виробництва. У результаті функціонального розподілу доходу формуються такі первинні доходи, як заробітна плата, відсоток, рента,
 7. Бутстраповскій метод
  як невідомого істинного розподілу даних використовує емпіричне розподіл даних, т. е. як дані лягли в вибірці, Надалі ми докладніше обговоримо бутстраповскій метод, В даний час економетріети воліють використовувати наближений підхід, оскільки точний вимагає ряду дуже сильних припущень про модель і вигляді розподілу даних. Навряд чи розумно вважати, що вид
 8. Точний підхід
  заснований на припущенні про популярність виду розподілу даних. Залишається лише трансформувати його в розподіл побудованої статистики. Приклад. Нехай умовне на X розподіл вектора Y буде багатовимірним нор-мальним із середнім X ^ і дисперсією a2In, т. Е. Y | X -N (X / 3, a2In). Тоді МНК-оцінка теж має нормальне умовний розподіл: Pols = (X'X) -1 X'Y | X -N (P, a2 (X'X) -1). Недоліки точного
 9. Розподіл доходу приватне
  фактичне, кінцевий розподіл доходу між домогосподарствами в результаті державного регулювання процесів розподілу. Уряд, коректуючи функціональний розподіл доходу, прагне зменшити ступінь нерівності у привласненні створеного продукту і забезпечити доходами групи осіб, в силу багатьох обставин не беруть участі в економічному житті суспільства. Державне
 10. § 7. F-розподіл (розподіл дисперсійного відносини)
  Аналізуючи поведінку відносини двох вибіркових дисперсій, обчислених за спостереженнями двох вибірок, витягнутих з однієї і тієї ж нормальної генеральної сукупності, англійський статистик Р. Фішер прийшов до розподілу, яке в подальшому стали називати F-розподілом і яке може бути визначено в загальному випадку наступним чином . Розглянемо m + m незалежних і (0 п2) -нормально
 11. Розподіл доходу функціональне
  спосіб розподілу національного доходу між власниками виробничих ресурсів в залежності від функцій, які виконують його одержувачі, що забезпечують економіку різними видами ресурсів. У результаті функціонального розподілу утворюються такі доходи: заробітна плата і платню, доходи дрібних власників, прибуток корпорацій, рента, відсоток. Ринкове розподіл
 12. Раціонування
  система розподілу, що дозволяє обмежити безконтрольне розподіл товарів і послуг. Вводиться в умовах перевищення попиту та негнучких цін. Здійснюється за допомогою введення купонів, талонів та адміністративних заходів при розподілі товарів, вимоги сертифікатів про освіту (при наймі на роботу), ліцензій на імпорт інвестиційних товарів і
 13. КОАЛІЦІЙНИЙ ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ ОС З повідомлень інформацію
  У даній главі на прикладі задачі розподілу ресурсу досліджується коаліційний взаємодія агентів в механізмах управління ОС з повідомленням інформації. Розглядаються теоретико-ігрові моделі як з трансферабельними, так і з нетрансферабельной корисністю. {foto6} Рис. 5. Модель задачі розподілу ресурсу Механізми розподілу ресурсу - одні з найбільш часто використовуваних механізмів
 14. Побудова комплексної програми розвитку.
  Формулювання заходів, проектів і програм. Визначення черговості цілей і заходів з їх досягнення. Розподіл сфер діяльності. Розподіл сфер компетенції. Розробка комплексного плану заходів в рамках обмежень по ресурсах часу. Розподіл за відповідальним організаціям, керівникам та
 15. 1.2 Взаємозв'язок Ф. з іншими економічними категоріями
  ^ З ціною Для того щоб почався розподіл, необхідний початковий капітал. Реалізація товару відбувається за ціною, яка є основою для подальшого розподілу. Ціна зумовлює пропорції майбутнього розподілу. Ц: C + V + M Взаємозв'язок: пропорції розподілу впливають на величину ціни. Ціна є вихідною основою для розподілу, але сама не може забезпечити
 16. Крива Лоренца
  графічне вираження нерівномірності розподілу будь-якої величини між елементами деякої сукупності, зокрема, доходів населення. На діаграмі по осі абсцис відображено загально кількість одержувачів доходу, розділене на різні групи залежно від рівня доходу (у%). На осі ординат представлений відсоток загального доходу, що припадає на частку кожної частини населення. Абсолютно
 17. § 5 х2 (хі-квадрат) -розподіл
  У зв'язку з гауссовской теорією помилок астроном Ф. Хельмерта досліджував суми квадратів нормально розподілених випадкових величин, прийшовши таким чином до функції розподілу де m - число ступенів свободи (ціле позитивне число), а {foto17} Відповідна щільність ймовірності задається функцією: {foto18} яку пізніше К. Пірсон назвав функцією розподілу {foto19} «хи- квадрат». Для
 18. Розподіл ризику
  Розподіл ризику може проводитися, напр., Шляхом диверсифікації інвестицій або