« Попередня Наступна »

Резерв незароблених премії

 формується у зв'язку з розстроченим характером зобов'язань страхової організації, оскільки вона несе відповідальність за договором з моменту сплати страхової премії до моменту настання страхової події або закінчення терміну страхування. У зв'язку з цим страхова премія не може бути повністю віднесена до доходів страхової організації, частина її резервується для майбутніх виплат. Для визначення резерву незароблених премії використовуються різні методики залежно від характеру ризику, проте частіше премія розподіляється пропорційно часу на весь термін страхування.
 Таким чином, за станом на звітну дату премія розділяється на «зароблену», яка відноситься до минулих періодів і спрямовується в доход, і «незароблену», яка резервується на майбутні виплати.
Необхідність формування резервів збитків обумовлена ??тим, що їхнє врегулювання, особливо по великих, складним ризикам, вимагає часу (встановлення причин події, оцінка збитку і т. П.), Внаслідок чого сам факт настання страхової події може відноситися до одного звітного періоду, а страхова виплата - до іншого.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Резерв незароблених премії

 1. 10.3 Джерела коштів та напрями їх використання
  Джерела коштів: Основні власні кошти - КК min КК = 30 млн. Руб. К = 1 - для основних видів К = 2 - для страхування життя (60 млн. Руб.) К = 3 - для перестрахування Страхові ср-ва або внески страхувальників (мобільні ср-ва) Доходи від страхової діяльності Кошти з бюджету (по соц . і мед. страху) Напрямки використання ср-в: Виплати страхових відшкодувань і сум, для чого
 2. Витрати, пов'язані із здійсненням страхової діяльності
  поділяються на дві групи - витрати, пов'язані з несенням страхових зобов'язань (страхові виплати, відрахування в резерви, передача частини премій перестраховику і т. п.), і витрати на ведення справи (витрати страховика на укладення, ведення та виконання договорів страхування). Основним видом доходів страхової організації є страхова премія, яка являє собою плату за страхову
 3. Нерозподілений прибуток
  - Накопичується сума прибутку, що залишається в розпорядженні банку після виплати дивідендів, податків, відрахувань у резервні фонди. До складу власного капіталу банку включаються і банківські резерви, які складаються з резервів на випадок непередбачених обставин; резервів на виплату дивідендів і резервів на покриття втрат від непогашених позик або лізингових
 4. 1. надлишкових резервів.
  Термінологічна замітка: величина, на яку фактичні резерви банку перевищують його обов'язкові резерви, представляє банківські надлишкові резерви. Тобто: надлишкові резерви = фактичні резерви обов'язкові резерви. В даному випадку Фактичні рез СрвИ (тис. Дол.) ПО Обов'язкові резерви (тис. Дол.) 20 Надлишкові резерви (тис. Дол.) 90 Єдино надійний спосіб визначення хати-точних
 5. Результат від операцій страхування іншого, ніж страхування життя Страхові премії (внески) - всього
  де результат від операцій страхування іншого, ніж страхування життя - стор. 170 ф. №2-страховик; страхові премії (внески) - всього - стор. 081 ф. №2-страховик Дана формула відображає фактичну частку доходу від операцій страхування іншого, ніж страхування життя, в обсязі страхових премій по ним. Аналогічний показник, розрахований за окремими видами страхування за даними форми №11-страховик
 6. Етап 2. Виявлення внутрішніх резервів і можливостей економії матеріально-технічних ресурсів.
  За даними проведеного аналізу виявляються і оцінюються всі потенційні внутрішні резерви підприємства. Прикладами таких резервів є: зайві запаси товарно-матеріальних цінностей; вільні площі будівель і територій; неиспользуемое або незавантажене обладнання; незатребувана дебіторська заборгованість; неефективні капітальні вкладення; наднормативні витрати на утримання
 7. Етапи роботи з резервом.
  Аналіз потреби в резерві. До початку процедури формування резерву повинні бути виконані наступні роботи: прогноз зміни структури апарату; вдосконалення просування працівників по службі; 3 Визначення ступеня забезпеченості резервом номенклатурних посад; 4) визначення ступеня насиченості резерву по кожній посаді чи групі однакових посад (скільки кандидатур з
 8. 3. Основи страхової діяльності.
  Відповідно до Закону РФ «Про організацію страхової на в Російській Федерації» основою фінансової стійкості страховиків є наявність сплаченого статутного капіталу, страхових резервів, а також система перестрахування. Страхові резерви створюються шляхом акумулювання страхових премій. У названому Законі передбачаються правові засади створення страхових резервів; резервів
 9. 2.4. Планування відрахувань в резерви і фонди.
  Витрати по створенню резерву на можливі втрати по позиках повинні плануватися виходячи з обсягу позичкової заборгованості та заборгованості, прирівняна до позичкової (наприклад, за врахованими векселями), по всіх групах ризику. При формуванні резерву необхідно в першу чергу планувати створення резерву під позики, кваліфіковані як безнадійні. Витрати по створенню резерву під знецінення цінних паперів
 10. Статті 25. Норматив обяштельних резервів банку
  Норматив обяштельних резервів банку Банк зобов'язаний виконувати норматив обов'язкових резервів, що депонуються в Банку Росії, в тому числі за строками, обсягами та видами залучених коштів. Порядок депонування обов'язкових резервів визначається Банком Росії відповідно до Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії)". Банк зобов'язаний мати в Банку Росії рахунок для
 11. Резерви страхові
  Фонди, утворені страховими організаціями, для забезпечення гарантій виплат страхового відшкодування і страхових сум. До Р. с. відносяться, наприклад, резерви внесків по страхуванню життя і пенсій, різні запасні фонди, фонди майбутніх платежів і неоплачених збитків, резерви на сталися, але не заявлені збитки і
 12. Створення резервів за кредитами.
  При встановленні проблемного кредиту початковим кроком має бути створення банком резервів проти можливих майбутніх збитків. Рішення про те, коли і який резерв слід створювати, залежить від розумної і консервативної природи банківського менеджменту. При цьому розумне керівництво повинне як можна більш точно слідувати філософії оцінки якості та вартості кредитного портфеля. Зазвичай банки
 13. Резерви
  формуються відповідно до законодавства, установчих документів та прийнятої на підприємстві облікової політики. Основним джерелом формування резервів є чиста
 14. 4.5.6. Страхування ризиків
  Страхування ризиків включає: виробничі ризики (пов'язані з тимчасовою зупинкою виробництва через аварій, страйків, військових дій і т. П.); будівельні ризики - як збитку оцінюється втрата доходів, поява додаткових витрат, пов'язаних з настанням страхового випадку (відмінність від майнового страхування); комерційні ризики - пов'язані з виникненням збитків або
 15. Критерій достатності золотовалютних резервів
  ї Критерій виражає вимогу неінфляційного розширення грошової маси: 00 готівково-грошова емісія (приріст грошової бази) повинна бути забезпечена відповідним приростом золотовалютних резервів Рівень нормального співвідношення: A GER> А В. Рік 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Грошова база В, млрд руб. 103,80 130,90 164,50 210,40 324,30 482,70 780,10 1 015,00 Курс, деномінованих