Головна
« Попередня Наступна »

Сальдовий метод обліку матеріалів


всі первинні документи, що надійшли в бухгалтерію по руху матеріалів після перевірки і таксування розкладаються у контрольній картотеці окремо по приходу і витраті в розрізі складів і номенклатурних груп матеріалів.
 За даними контрольної картотеки документів складається щомісячна статистична звітність про рух і залишки найважливіших видів матеріалів (Ф. № 1-СН) і палива (Ф. № 4-СН).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Сальдовий метод обліку матеріалів

 1. кілька варіантів обліку матеріалів бухгалтерії
  Є кілька варіантів обліку матеріалів бухгалтерії. спосіб. Найбільш прогресивним і раціональним методом обліку матеріалів є оперативно-бухгалтерський метод (сальдовий). Сутність його полягає в тому, що на складі підприємства ведуться картки складського обліку матеріалів, а в бухгалтерії - відомість остат-ков матеріалів на складі (або сальдову книгу). У цій відомості щомісяця
 2. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 71
  В кінці кожного місяця за розрахунками з підзвітними особами прийнято складати облікові регістри. За допомогою звіту Оборотно-сальдова відомість по рахунку можна сформувати регістр, який буде містити інформацію про стан розрахунків з підзвітними особами на початок місяця, про суми виданих в поточному місяці підзвіт коштів, про суми, за які підзвітна особа «відзвітувало», включаючи
 3. Оборотно-сальдова відомість по рахунку
  За допомогою звіту Оборотно-сальдова відомість по рахунку можна сформувати регістр, який буде містити інформацію про залишки на початок, обороти по дебету і кредиту та залишки на кінець зазначеного періоду за обраним рахунком обліку безготівкових грошових коштів. Для складання такого регістра у формі звіту (меню Звіти -> Оборотно-сальдова відомість по рахунку) слід вказати період
 4. Ведення рахунків.
  Типи рахунків: розрахунковий, поточний, позичковий (кредитування по залишку), спеціальний позичковий (кредитування за оборотом), окремий позичковий (кредитування оборотно-сальдовий метод), контокорентний (кредитування за оборотом). Режими рахунків: нульове сальдо, заборона дебетового сальдо, заборона кредитового сальдо,
 5. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
  Для калькуляції собівартості виробленої продукції (робіт, послуг) використовують різні методи. Метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції - це сукупність прийомів документування та відображення виробничих витрат, що забезпечують визначення фактичної собівартості продукції, а також віднесення витрат на одиницю продукції. Використання організацією
 6. Карточка счета 50 по днях
  За допомогою звіту Карточка счета можна сформувати регістр, який буде містити інформацію про рух по обраному субрахунку рахунку 50 «Каса» «на рівні проводок», а також обороти по дебету і кредиту за кожен день і місяць в цілому. Для складання такого регістра у формі звіту (меню Звіти -> Картка рахунку) по кнопці відкривається допоміжна форма Налаштування: Карточка счета. На вкладці
 7. Методи кредитування і форми позичкових рахунків
  Метод кредитування можна визначити як сукупність прийомів, за допомогою яких банки здійснюють видачу і погашення кредитів. Виділяють наступні методи: · метод кредитування з обігу; · Метод кредитування по залишку; · Оборотно-сальдовий метод. При кредитуванні по обороту кредит слід за рухом об'єкта кредитування. Кредит авансує витрати позичальника до моменту вивільнення його
 8. Лекція 6. Кредитування юридичних осіб
  Основні поняття: система кредитування; суб'єкт кредитування; позичальник; класифікація суб'єктів кредитування; умови кредитування; базові елементи кредитування (суб'єкт; об'єкт і забезпечення кредиту); мета кредитування; умови кредитування; обсяг кредиту; принципи кредитування; реалізація заставного права; кредитну угоду; умови кредитування; етапи кредитування; правило «чотирьох очей»;
 9. 11.1. Завдання і джерела проверкі11.2. Перевірка постановки організації обліку виробничих запасів
  Приступаючи до аудиту господарських операцій з обліку виробничих запасів, в першу чергу треба ознайомитися з постановкою організації бухгалтерського обліку виробничих запасів. З цією метою спочатку треба ознайомитися з обліковою політикою організації. Потім треба встановити, як ведеться обробка облікової інформації про-виробничих запасів - вручну або ж вона автоматизована. Якщо
 10. Вступ
  Підприємницька діяльність вимагає знання принципів бухгалтерського обліку та вміння застосувати їх на практиці. У навчальному посібнику з курсу «Бухгалтерський облік» розкриваються основоположні принципи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, сутність бухгалтерського обліку, базові поняття, терміни. Дається характеристика предмета і методу бухгалтерського обліку стосовно
 11. 1. Визначення та зміст фінансового механізму
  Фінансовий механізм - це сукупність форм і методів управління фінансовою діяльністю держави, які застосовуються суспільством з метою забезпечення умов для економічного і соціального розвитку країни. По суті - це методичні, організаційні та правові положення та заходи, які визначають функціонування фінансів в економіці держави, їх практичне використання для
 12. 3.15. Облік виробничих запасів на складах та в бухгалтерії
  Облік виробничих запасів на складах. На складах (коморах) матеріальні цінності розміщують по секціях, а всередині них - по групах, типо-та сорторозмірів в штабелях, ящиках, контейнерах, на стелажах, полицях і осередках, піддонах, що забезпечує швидку їх прийомку, відпустки і контроль за відповідністю фактичного наявності встановленим нормам запасу (ліміту). Облік матеріалів на складі
 13. 2. Фінансовий механізм суб'єктів господарювання
  Фінансовий механізм суб'єктів господарювання можна представити у вигляді такої схеми. Функціонування фінансового механізму суб'єктів господарювання забезпечується через фінансове забезпечення, фінансове регулювання та організаційні структури. Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок власних, позикових і залучених коштів. Воно реалізується в наступних формах:
 14. Організація бюджетного обліку в бюджетній установі.
  В якості характеристики організації бюджетного обліку в бюджетній установі необхідно відобразити перелік і короткий зміст документів головного розпорядника коштів бюджету, що регулюють питання бухгалтерського обліку та звітності в системі підвідомчих бюджетних установ, а також вказати вжиті заходи з підвищення кваліфікації та перепідготовки фінансових і бухгалтерських фахівців.
 15. Кредитування
  Кредитування - Надзвичайно дійова форма фінансового забез-печення. По-перше, досягається значний економія суспільного капі-Талу за рахунок использование одних и тихий самих ресурсов різнімі суб'єктами підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ. По-одному, Установлені прин-Ципі кредитування вімагають ефективного господарювання. Третя форма фінансового забезпечення - Зовнішнє фінансуван-ня. Воно Полягає у віділенні
 16. 1.2 Цілі і концепції фінансового обліку
  Розширення завдань бухгалтерського обліку в умовах переходу до ринкової економіки обумовлює необхідність виділення фінансового та управлінського обліку в якості самостійних