« Попередня Наступна »

Сегментування і вибір цільових ринків


Процес сегментування ринку клієнтів-споживачів характеризується наступними етапами:
якісне дослідження - пошук споживчих мотивацій, з'ясування ставлення клієнтів до банківського продукту і їх поведінки, виявлення точки зору клієнтів на продукти конкурентів;
кількісне дослідження - визначення важливих кількісних співвідношень і значень параметрів, що описують ринок;
аналіз - в самому загальному випадку необхідно використовувати факторний аналіз для того, щоб виключити сильно корельовані між собою змінні, а потім кластерний аналіз для виділення сегментів. Можливе застосування функціонально-вартісного аналізу;
перевірка і підтвердження правильності результатів аналізу - аналізується отримана аналітичними методами статистика, або відтворюються отримані результати на нових масивах даних, або проводяться "натурні" експерименти з виділеними сегментами ринку;
складання профілю сегмента - опис властивих даному сегменту позиції, моделі купівельної поведінки, демографічних характеристик і т. п.
Для оцінки ефективності сегментування ринку клієнтів-споживачів можуть бути використані наступні критерії:
вимірність - ступінь, до якої є можливість виміряти розміри ринкового сегмента, його купівельну спроможність і передбачувану прибутковість;
доступність - ступінь, в якій ринковий сегмент може бути охоплений і обслужений;
значимість - ступінь, до якої сегмент може вважатися великим чи прибутковим;
придатність - ступінь, в якій для даного ринкового сегмента можуть бути розроблені ефективні маркетингові програми, спрямовані на залучення та обслуговування складових його споживачів банківських послуг.

Безліч параметрів сегментування клієнтів споживчого ринку класифікується наступним чином:
географічні - країни, регіони, округу, міста, райони, щільність населення, клімат;
демографічні - вік, стать, розмір сім'ї, етапи життєвого циклу сім'ї, рівень доходів, рід занять, освіта, віросповідання, раса, національність;
психографические - суспільний клас, спосіб життя, тип особистості;
поведінковий - стиль придбання банківського продукту, шукані переваги, статус користувача, ступінь прихильності, ступінь готовності до сприйняття банківського продукту, відношення до банку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Сегментування і вибір цільових ринків

 1. 2. Вибір методу сегментування.
  Якогось єдиного методу сегментування ринку не існує. У кожному конкретному випадку залежно від цілей маркетингу і конкретної сіуаціі маркетологи фірми вибирають різні ознаки і схеми сегментування. Сегментування можна провести всього за двома ознаками: за віком споживачів і за рівнем їх доходів (рис. 2.3). Рівень доходів {foto17} Рис. 2.3 Сегментування ринку за двома
 2. Визначення основних цільових аудиторій (сегментування)
  Серед основних типів цільових аудиторій, як правило, виділяють: первинну - покупці; вторинну - професійні спільноти (партнери, дилери, постачальники, журналісти та оглядачі, потенційні клієнти, акціонери, співробітники компанії і т. д.). Принципи сегментації цільової аудиторії: географічний (регіон, тип поселення, щільність населення, клімат); психографический (суспільний клас,
 3. 2.3. Сегментування ринку
  Аналіз потреб споживачів товарів або послуг підприємства безпосередньо пов'язаний з сегментированием (т. Е. Поділом) ринку. Кожен конкретний сегмент ринку має на увазі під собою певну групу споживачів, умовно об'єднаних в даний сегмент за ознакою тих чи інших наявних у них однакових потреб або поведінкових моделей. Визначення та вибір свого базового ринку або
 4. Вибір цільових сегментів.
  Після поділу ринку на сегменти необхідно оцінити їх привабливість і вирішити, на скільки сегментів має орієнтуватися підприємство. Цільовим сегментом ринку називають один або кілька сегментів, відібраних для маркетингової діяльності підприємства. Критерії оцінки привабливості сегмента представлені в табл.2.1. Таблиця 2.1 Критерії Характеристика 1. Потенціал або кількісні
 5. Сегментування ринку товарів промислового призначення.
  В якості основи для сегментації ринків товарів промислового призначення можна використовувати більшу частину тих же змінних, що і при сегментації споживчих ринків. Покупців товарів промислового призначення можна сегментувати за географічним принципом і по ряду поведінкових змінних, наприклад на основі шуканих ними вигод, статусу користувача, інтенсивності споживання,
 6. 7.5 Короткі висновки по розділу 7
  Сегментування ринку - це поділ його на чіткі групи покупців, для кожної з яких можуть знадобитися окремі товари або комплекси маркетингу. Сегментування ринку виробляється: за групами споживачів; за групами товарів (товарів, послуг); по підприємствах - конкурентам. Фірма (продавець) може знехтувати відмінностями в сегментах і застосувати не диференційовані (масовий)
 7. 2.1. Постановка задачі
  Кожна фірма зацікавлена ??в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльності. Їй потрібно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу й успішно управляти перетворенням у життя маркетингових завдань. Все це і складає процес управління маркетингом, елементи якого представлені на рис. 2.1. [12] 1 Аналіз
 8. Сегментування ринку.
  Припустимо, що прогноз виявився обнадійливим. Тепер фірмі належить вирішити питання про те, як саме вона буде виходити на ринок. Ринок складається з безлічі типів споживачів, безлічі товарів, безлічі потреб. Групи споживачів - сегменти ринку можуть формуватися за географічними ознаками (регіони, міста), демографічним (стать, вік, рівень доходів, рівень освіти),
 9. Вибір цільових сегментів ринку
  Маркетингове сегментування розкриває можливості різних сегментів ринку, на якому доведеться виступати продавцю. Після цього фірмі необхідно вирішити, скільки сегментів слід охопити і як визначити найвигідніші для неї
 10. SWOT
  - Аналіз, аналіз виробленого товару, кон'юнктурний і конкурентний аналіз. Медіа-аналіз. Сегментування споживачів за географічним, соціально-демографічними і психографическим особливостям. Цінності споживачів і цінності бренду. Повідомлення бренду і почуття бренду. Марочна індивідуальність. Комунікації бренду: апеляція марки до старого знайомству, казковість героїв марки, адекватність
 11. Загальний підхід до сегментації ринку.
  Уявімо собі ринок шести покупців. Оскільки їх індивідуальні потреби і потреби унікальні, значить, кожен покупець потенційно являє собою окремий сегмент ринку. В ідеалі продавець повинен був би розробити шостій маркетингових програм. Наприклад, у виробників ядерних реакторів для атомних електростанцій зовсім небагато покупців, і фірми відносяться до кожного з них як до
 12. 6. Розробка комплексу маркетингу.
  Останнім етапом процесу сегментування ринку є розробка комплексу маркетингу, тобто після прийняття рішення про стратегії позиціонування товару підприємство приступає до детального опрацювання складових частин маркетингу-мікс. Розглядати складові комплексу маркетингу необхідно у взаємозв'язку один з одним, стосовно до заданої цільовим
 13. Контрольні питання до 2 чолі
  Розкрийте поняття «стратегічний маркетинг» і «операційний маркетинг» Назвіть основні етапи стратегічного планування маркетингу. Назвіть основні елементи операційного маркетингу. Перерахуйте основні етапи стратегічного планування маркетингу. Розкрийте поняття «сегментування ринку». Назвіть основні ознаки, критерії та методи сегментування ринку. Що є об'єктом аналізу
 14. 2.3. Відбір цільових ринків
  Відбір цільових ринків складається з чотирьох етапів: заміри і прогнозування попиту; сегментування ринку; відбір цільових сегментів; позиціонування товару на ринку. Заміри і прогнозування попиту припускають виявлення всіх аналогічних товарів, що продаються на ринку, оцінку обсягу їх продажів і оцінку майбутнього розміру ринку. Сегментування ринку - це процес розбивки споживачів на групи на
 15. Питання та відповіді по правильному вибору цільової групи
  Визначальним фактором у директ маркетингу, значно підвищує результат, є правильний вибір цільової групи. Ефективність заходів директ маркетингу при правильному виборі цільової групи зростає в п'ять і більше разів. Не потрібно шукати можливості підвищення ефективності в оформленні рекламного засобу. Цільова група, до якої слід звернутися, набагато важливіше, ніж те, з яким
 16. 2.5.1. Сутність процесу сегментації ринку.
  Будь-яка фірма усвідомлює, що її товари не можуть подобатися відразу всім поку-Пател. Покупців цих занадто багато, вони широко розкидані і відрізняються один від одного своїми потребами і звичками. Деяким, особливо невеликим, фірмам найкраще зосередитися на обслуговуванні окремих частин або сегментів ринку. Ринкова сегментація є, з одного боку, метод для знаходження частин
 17. Сегментування ринку
  - Розподіл ринку на чіткі групи покупців зі схожими потребами і поведінковими або мотиваційними
 18. КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ
  Товари певної фірми не можуть подобатися всім покупцям. Покупці відрізняються один від одного своїми потребами і звичками. Деяким фірмам найкраще зосередитися на обслуговуванні певних частин, або сегментів, ринку. Доцільно виявити найбільш привабливі сегменти ринку, які фірма в змозі ефективно обслужити. Розвиток концепцій маркетингу пройшло три етапи. Масовий
 19. Нішінг
  визначення ніші серед марочних позицій за допомогою порівняння позицій конкурентних брендів. Конкурентні марки: поточне, суміжні, замінники, прототипи. Позиціонування компанії, країни, товару, сервісу, церкви, особистості здійснюється за наступною схемою: визначається призначення, товарна (або інша) група, споживче властивість, користь і вигоди, оцінка та очікування споживачів, вплив