« Попередня Наступна »

10. 2. СИСТЕМА ДРЦЬНТРАЛІЗОВАННОГО управління ліквідністю

 > прагденне ліквідністю на рівні окремої кредитної організації Пірс іставляст Собою складну систему заході по вимірюванню, аналізу. контролю і регулювання ліквідності. ОСКІЛЬКИ на ліквідність кредитної органіпаціі впливає безліч факторів, що лежать у сфері формування власного Канілаі, залучених ресурсів, ра змещенія засобів, и озданіе р «. до ровів, процес управління ліквідністю по с ^ ма зу охоплює управління всіма активами та пасивами кр <діт- ноч організації, включаючи позабалансові операції.
Цілями управління ліквідністю на рівні конкретної, кредитної органі і є-
забезпечення своєчасного і потного задоволення банком обяза- іьств перед кредиторами, т. е запобігання ризиків ліквідності і ігтатс-ж-
обності;
підтримка такої структури активів і пасивів, яка обеспсчіва- »б оптимальне сочеланне ліквідності та прибутковості комерційного бан- .. т е. не допускала б надліквідності і потерн деякої прибутковості
П цієї святий завдання ^. правління ііквілноотью свох до наступних
визначення поточної потреби кредитної організації в імквідньїх іствах, що забезпечують виконання наявних зобов'язань перед до ре ut- ши і вкладниками, підтримання їх на відповідному рівні;
забезпечення спряженості термінів руху активів і пасивів для - тримання середньостроковій і довгостроковій ліквідності;
організація внутрішньобанківського контро ія за соб іюденіем вимог и а Росії до рівнів економічних нормативів РСТУ ірующіх шквідіость нпмон оріані іаціі, а також до повноти та строками формування фонду ібяіа-
п> -них резервів,
створення системи короткострокового прогнозу ліквідності:
разрабо ДКА процедур прннягія рішень в часгь управління ліквідно-
-о:
і створення вн трібанковской інформаційної системи для збору і ана- сосгоянія ліквідності в креділноі організації.
Досягнення названих цілей і завдань передбачає створення в кредитно »-нізаніі crpoi ної системи управління ліквідністю, включающей-
комплекс організаційних заходів тю аналі ІУ. оцінки та контролю:
обгрунтування методів та інструментів управління ліквідністю; вибір обидва регулювання шквндності
209
onpej
Извест
дет
Організація управління ліквідністю в банку. Кожна кредитна орга-нізація відповідно до вимог Банку Росії повинна розробити та затвердити керівним органом спеціальний документ про політику у сфері упра лення ліквідністю.
Основні вимоги Банку Росії до змісту цього документа зводяться до наступних положень.
У документі повинна бути зафіксована організаційна структура підрозділі і органів управління, які беруть участь в аналізі, оцінці та регулюванні ліквідності, що здійснюють контроль і відповідають за виконання відповідних вирішенні
У більшості російських банків в якості органу управління ліквідністю функціонує Комітет але управління активами і пасивами, який є колегіальним органом, оцінюючим сформовану ситуацію і приймають рішення щодо усунення недоліку (дефіциту) ліквідних коштів або але розміщенню їх надлишку. Склад комітету формується з представників різних підрозділі банку і очолюється Головою (заступником Голови) Правління банку.
Контрольні функції, як правило, виконує служба внутрішнього коїгг- роля або внутрішнього аудиту.
Безпосередньо пов'язані з управлінням ліквідністю підрозділу банку, що займаються акумулюванням ресурсів та їх розміщенням. Зазвичай в банку існує одне центральне підрозділ (відділ, підвідділ), яке проводить роботу щодо розрахунку нормативів ліквідності, аналізу їх стану, визначенню ліквідної позиції банку на поточний період і перспективу, спостереження за станом кореспондентського рахунку банку і т. Д. Матеріали даного підрозділу в вигляді вихідних таблиць подаються до Комітету з управління активами та пасивами
У документі повинні міститися опису процедур визначення раціональної потреби кредитної організації в ліквідних коштах, у тому числі надлишку (дефіциту) ліквідних коштів. При егом слід визначити граничнодопустимі значення надлишку (дефіциту) ліквідних коштів. Особливе місце від водиться порядку складання короткострокового прогнозу ліквідності.
Второї * структур *, |пілне CIC КС квідни НТІР
| VCTC I 3 и коштів «бслужівані до банк
дів *
расі устойчи.-рси в сл
Документ про політику з управління ліквідністю повинен включати опис методів проведення аналізу стану миттєвої, поточної, довгострокової ліквідності, стану вимог банку до клієнтів (у тому числі і прострочених) і зобов'язань банку, від яких залежить стан ліквідності. Аналітична робота передбачає розробку сценаріїв, заснованих на допущенні виникнення можливих негативних подію, пов'язаних зі станом фондового ринку, положенням позичальників і кредиторів і т. Д Для проведення аналізу необхідно наявність методики опеньки взаємного впливу ліквідності та прибутковості банку.
210
А. Документ повинен включати опис методів усунення окремих негативних тенденцій, наприклад невиконання граничних значень економічних нормативів, виникнення конфлікту інтересів між ліквідністю і прибутковістю кредитної організації, а також методів відновлення ліквідності Для цього кожен банк стосовно до конкретної! ситуації повинен
анее визначити можливі шляхи вирішення виникаючих проблем, джерела нлізапіі додаткових ліквідних активів
Відомо, що фінансово стійкі банки в случаг виникнення краг- DO4HI> I \ Ггроб ніж з ліквідне гью можуть ІС пользовать різні кредити Банку ії, межбапкоьскіе кредити, а також провести роботу е кредиторами але про тгацні депозитних договорів. Банки, що володіють фінансовими проблемами, полегают обмеженим складом для підтримки своєї ліквідності.
Особливу ме <то в вимоги-. Банку Росії до змісту політики галузі управління ліквідністю відведено порядку оцінки, аналізу та ре улівання ліквідності в і ніс-ран ної валюті Кожен банк юл дружин визначити
|ав Показників, методику розрахунку і оцінки ліквідності в іноземній ва- встановити граничні значення ко; -ффіпіентов ліквідності по віємо вагам і кожній валюті окремо.
У організаційні заходи з управління ліквідністю повинна минуле делена інформаційна система для збору та аналізу стану ліквідно-
-ти Чи не іільз \ емая ннформаціоііая база повинна бути достатньою для адекнат- оцінки і дост <(вірного прогнозу ліквідності кредитної організації
Методи та інструменти управління ліквідністю. Другим елементом гем управління ліквідністю є крейда оди і інструменти цього про са, які й визначають його зміст
Теоретично існує два основні методи управління ліквідністю 1 рови ее метод орієнтується на управління активами банку. Він був особливо | л Ярен у зарубіжних банків до 60-х рр XX К; в даний час їм пользу- дрібні банки, а лакже банківські організації в vc юніях недостатньо крученого грошового ринку при обмежених можливостях залучення доіол и льних ресурсів ззовні (наприклад, з міжбанківського ринку) у разі вознпк- ня нестачі ліквідних коштів
Орієнтація банку на управління активами для підтримки своєї лик- лостн пре нолаїает:
устанс-вление залежності структури активів за сумами та строками від ктури пасивів Погашення зобов'язань перед кредиторами здійснює
5 за рахунок регулювання термінів активів
підтримка на певному рівні обсягу високоліквідних акти-вов.

Другий метод керування ліквідністю пов'язаний з ре / у іірованіеі обсягу руктіри пасивів, Цим ??методом КОРИСТУЮТЬСЯ як правило, великі банки. юЩне сильні позиції на грошових ринках При цьому методі \ ровень висо- чіквідних активів зводиться до мінімуму. При управлінні пасивами банк іентіруелся на
устопчівость депозитної бази, що дозволяє зменшити відтік денеж-; . х коштів з банку. Стійкість депозитної бази обесшчіваелся культурою
.v-живания, розширенням надаваних послуг, підвищенням довіри клі- и ГТОВ до банку;
диверсифікацію інструментів залучення средств:
розширення числа учасником грошового ринку, впевнених у финансо- I стійкості банку, що позве- іяет привертав ь додаткові грошові vpcbi в разі нестачі ліквідних коштів
211
7 * плірованш ия ліквідує] СЯ кредитні Супров> мен
міжбанк
випуск 1
привлеч <ш Пере від Інструмен
протоста
размеще] ті Банкс-нере
покупка
різні 4 Регул Ірового
по восстанов. викликається, »іленіі ліквідує и тел ьность К] Можливі \
збільшений
ПОЛУЧСНІ
V
Грок;
реструкт «-Тюнери і стільник]
Залучити
реструкт}
офанічеі
0,3. Керуючи НА Основі
Ко> ффнціе стим й роз
оіределс! і їх граничних 3
аналіз і <ення фактично
ки фактичних з змін фактич
вибір сп <іроведенного анаї
формнров Показники
кожним банком ис фнческіх факторо Банком Роо про стан которі
З урахуванням обраного метола визначаються і відповідні інструмсн ти управління ліквідністю. До їх числа відносяться вибір показників вимірювання ліквідності, встановлення лімітів і контрольних цифр, вибір інструментів залучення і розміщення ліквідних коштів.
Вибір показників вимірювання ліквідності зумовлюється насамперед вимогами наглядового органу до оцінки ліквідності Якщо в зарубіжних стра пах наглядові органи або взагалі директивно не встановлюють обов'язкові коло таких показників (наприклад, в (ША), або встановлюють незначна кількість показників (наприклад, в Японії, Німеччині, Франції, Англії), то в Росії, як зазначалося вище, директивно обов'язкових! і є три показники (П2, Н "II,). Відповідно російські кредитні організації осу жердину мул я ють оцінку своєї ліквідності на основі зазначених показників. Даний метод оцінки ліквідності отримав назву коефіцієнтного, він же обумовив. і відповідний йому метод управ іенія ліквідністю - на ос лові коефіцієнтів (докладніше див. 10.3).
Для оцінки ліквідності російські кредитні організації також викорис товують аналіз грошових потоків за певний період. У цьому випадку всі активи і пасиви кредитної організації, включаючи і позабалансові операції, клас-сіфіціруются по термінах виконання зобов'язань і за термінами розміщення активів. За кожному обраному для оцінки періоду обчислюється недолік або надлишок ліквідних активів, на підставі чого іастся опенька ліквідності банку в цілому (докладніше див. 10.4). Оцінка ліквідності на основі аналізу грошових потоків передбачає і процедуру прийняття рішення з регулювання ліквідної позиції кредитної організації. Як правило, таке рішення приймає Комітет з управління активами і пасивами з урахуванням розгляду конкретної ситуації всередині кредитної організації і в зовнішньому середовищі.
Важливе значення в механізмі управління ліквідністю належить лімітам і контрольним цифрам, які регулюють граничні значення показовий ліквідноегі. Ліміти визначають жорсткі межі відповідних показників, контрольні цифри - орієнтовні, найбільш бажані кордону. У російських умовах до числа лімітів, що регулюють значення показників ліквідності, можна віднести нормативні рівні відповідних показників ліквідності, передбачені інструкцією Банку Росії від! б січня 2004 Ко и Ю-М
Поряд з ними Банк Росії рекомендує кредитним організаціям уста-новлювати на певні періоди граничні значення надлишку (дефіциту) ліквідних коштів, в тому числі в іноземній валюті Методика визначення зазначених контрольних цифр Банком Росії не приведена; дане питання вирішується на рівні кредитної організації.
Інструментом управління поточною ліквідністю може побут ь кореспондентський рахунок кредитної організації, що відображає залишок його ліквідних засобів. Зіставляючи а гот залишок з пред'явленої банку сумою зобов'язань, вишукуючи джерела поповнення даного рахунку здійснюючи прогноз необхідного залишку коштів в датьнейшем, кредитна організація використовує зазначений інструмент для регулювання поточної ліквідності.
Способи регулювання ліквідності. Завершальною стадією управління ліквідністю яв ляется усунення надлишку або нестачі ліквідних коштів.
212
ті. регулювання ііквідноі позиції. Вибір інструментів залучення або розміщення ліквідних активів обумовлюється поточною ситуацією, в якій на холітся кредитна організація.
Інструментами усунення дефіциту ліквідних коштів можуть бути:
міжбанківські кредити, у тому числі кредити Банку Росії,
випуск кредитною організацією боргових зобов'язань,
залучення коштів клієнтів на депозитні та поточні рахунки:
перегляд термінів депозитних договорів або інших зобов'язань банку.
Інструментами усунення надлишку ліквідних коштів моїут бути
надання міжбанківських кредитів;
розміщення депозитів в Банку Росії або банку-кореспонденті (у тому Іслі банк-нерезидент);
купівля цінних паперів, призначених для продажу:
різні форми інвестування.
Регулювання ліквідності може охоплювати комплекс глибших »сер по відновленню ііквідності Потреба в проведенні таких заходів викликається, як правило, він наявністю серйозних недоглядів, недоліків в управлінні ліквідністю або виникненням непередбачених обставин у діяльності кредитної організації.
Можливими заходами в цьому випадку можуть бути
збільшення статутного капіталу кредитної організації:
отримання субординованих позик (кредитів), що мають тривалий
термін;
реструктуризація зобов'язань (наприклад, депозитів, що належать акціонерам і співробітникам кредитної організації);
залучення долккрочних депозитів:
реструктуризація активів, у тому числі продаж частини активів;
ш обмеження видачі сс \ д на определеіпшй термін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10. 2. СИСТЕМА ДРЦЬНТРАЛІЗОВАННОГО управління ліквідністю

 1. Етапи організаційного проектування
  техніко-економічне обґрунтування доцільності і необхідності вдосконалення системи управління організацією включає наступні розділи: вступ, характеристику існуючої виробничої системи і системи управління, цілі та критерії вдосконалення системи управління, очікувані техніко-економічні результати вдосконалення системи управління, висновки і пропозиції; завдання на
 2. 3.2.3. Склад автоматизованої системи управління портфелями проектів
  Для автоматизації перелічених у п. 3.2.2 етапів процесу управління проектами, до складу автоматизованих систем управління портфелями проектів повинні бути включені наступні підсистеми та модулі (див. Рис. 31): Підсистема управління портфелями проектів; Підсистема управління фінансами; Підсистема управління ресурсами; Підсистема управління процесами; Підсистема управління проектами; Підсистема
 3. 2.3 Методика вибору та оцінки ефективності елементів системи управління
  У зв'язку з тим, що більшість вітчизняних підприємств при вдосконаленні систем управління буде використовувати стратегію «розшивки вузьких місць», необхідно створити метод вибору системи управління промисловим підприємством з урахуванням сучасних інформаційних технологій з виокремлення та аналізом проектів вдосконалення системи управління на основі їх взаємовпливу і стратегічних цілей
 4. Елементи стратегії управління персоналом
  мета діяльності організації; система планування організації; відносини вищих управлінських кадрів; організаційна структура служб управління персоналом; критерії ефективності системи управління персоналом; обмеження на функціонування системи (фінансові, тимчасові, матеріальні, вікові, соціальні); доступність, повнота і обгрунтованість використовуваної інформації;
 5. 10. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
  Проектування системи управління персоналом не можна відокремити від проектування системи управління організацією, оскільки перша включає не тільки функціональні підрозділи, що займаються роботою з персоналом, а й усіх лінійних керівників (від директора до бригадира), а також керівників функціональних підрозділів, що виконують функції технічного, виробничого, економічного
 6. 2. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ управління кредитними ризиками
  Процес управління кредитним ризиком можна умовно розбити на три базові складові: Система управління кредитним портфелем і її складові; Система управління взаємовідносинами типу «банк - клієнт»; Система управлінського контролю за кредитним ризиком. У розгорнутому вигляді основні етапи процесу управління кредитним ризиком представ-лени на рис. 3. Перейдемо до докладного розгляду кожного з
 7. 1. Управління державним майном
  Найпершим напрямком оздоровлення системи державного управління представляється наведення ладу в системі управління державою своїм
 8. Системний підхід
  до розробки проектів систем управління всіх рівнів ієрархії дозволяє комплексно підійти до вирішення даної проблеми. Проектуються всі функціональні та цільові підсистеми, підсистеми забезпечення управління, підсистема лінійного керівництва, всі складові їх елементи - функції, агроструктур і технологія управління, кадри, інформація, технічні засоби управління, управлінські рішення.
 9. Інформаційне забезпечення системи управління персоналом
  являє собою сукупність реалізованих рішень по обсязі, розміщенню і формам організації інформації, що циркулює в системі управління при її функціонуванні. Воно включає оперативну інформацію, нормативно-довідкову інформацію, класифікатори техніко-економічної інформації та системи документації. При проектуванні та розробці інформаційного забезпечення системи управління важливим
 10. 2. Фінансовий менеджмент як система управління
  Фінансовий менеджмент як система управління спрямована на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів. Як і будь-яка система управління, фінансовий менеджмент включає (рис. 1.1): 1. Об'єкт управління (керовану підсистему). 2. Суб'єкт управління (керуючу підсистему). Мал. 1.1. Структура системи управління
 11. Економічна оцінка варіантів вдосконалення системиуправління
  виробляється з використанням концепція і методіче- ських основ вдосконалення управління промисловим підприємством, запропонованої у другому розділі роботи. На даному етапі застосовується методика вибору системи управління промисловим підприємством на базі сучасних інформаційних технологій з виокремлення та аналізом проектів вдосконалення системи управління на основі їх взаємовпливу і
 12. Об'єкт управління
  , Т. Е. Те, на що спрямовано владне вплив суб'єкта управління. Об'єктом управління можуть бути фізичні та юридичні особи, а також соціально-економічні системи та
 13. Тема 26. Управління фінансами
  Сутність і методи управління фінансами. Система державних органів управління фінансами та їх функції. Проблеми управління державними фінансами в сучасних
 14. Командна економіка
  спосіб орієнтації та управління економічною системою, заснований на високому рівні централізації функцій керівництва економікою, застосуванні директивних методів управління, зосередження основних видів ресурсів виробництва в державній власності. Команда - група людей, покликана виконувати певну роботу, завдання. Зазвичай команда працює на лідера, який ставить завдання і