« Попередня Наступна »

ЗМІСТ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ


Завдання № 1. Теоретичний питання
Відповідь на теоретичне питання передбачає роботу студента з літературними джерелами та законодавчими актами. На даному етапі виконання курсової (контрольної) роботи студент повинен продемонструвати ясне розуміння законодавчих основ, особливостей випуску, обігу, погашення, а також напрямів використання одного з видів корпоративних цінних паперів. Перелік варіантів даного завдання наведено в таблиці.
Номер
варіанти
Завдання
1 Характеристика звичайних акцій
2 Характеристика привілейованих акцій
3 Характеристика корпоративних облігацій
4 Характеристика конвертованих корпоративних облігацій
5 Характеристика простих і переказних векселів
6 Характеристика депозитних і ощадних сертифікатів
7 Характеристика коносамента
8 Характеристика складських свідоцтв
9 Характеристика депозитарних розписок
10 Характеристика закладних (іпотечні цінні папери)

Незалежно від варіанту відповідь на дане завдання повинен містити:
1) аналіз існуючої законодавчої бази, що регулює даний вид цінного паперу. Необхідно привести назви конкретних законодавчих актів, їх номери та дати прийняття, дати змін і доповнень, існуючі колізії законів та інші особливості законодавчої бази досліджуваної цінного паперу. Бажано розглянути не тільки російське законодавство, а й законодавство окремих країн, а також норми міжнародного права, які стосуються досліджуваної цінному папері;
2) визначення цінного паперу, відповідної варіанту завдання. Необхідно навести визначення (ня) цінного паперу, а також показати її місце серед інших корпоративних цінних паперів (вид цінного паперу). Бажано привести визначення з різних джерел (законодавчі акти, монографії, підручники);
3) порядок випуску цінного паперу, відповідної варіанту завдання. Необхідно перерахувати обов'язкові реквізити, описати послідовність дій з випуску досліджуваної цінного паперу;
4) особливості обігу цінного паперу, відповідної варіанту завдання. Необхідно вказати, до якого виду цінних паперів (за способом передачі права власності) відноситься дана цінний папір (іменна, на пред'явника, ордерна), описати порядок переходу прав власності на дану цінний папір, інші особливості (терміни, учасники процесу обігу і т. Д .);
5) порядок погашення цінного паперу, відповідної варіанту завдання;
6) аналіз напрямків використання досліджуваної цінного паперу господарюючими суб'єктами. Тут необхідно виділити основні напрями використання цінного паперу з позиції різних учасників процесу (наприклад, з позиції емітента, інвестора, інших учасників).
Завдання № 2. Практична задача з теоретичними та практичними питаннями
Виконання даного завдання передбачає вирішення студентом ситуацій, що виникають в процесі діяльності акціонерних товариств, з використанням відповідних статей Федерального закону «Про акціонерні товариства», що є основним законодавчим актом у сфері корпоративного права.
При виконанні даного завдання студент повинен продемонструвати вміння пов'язувати вимоги законодавства в галузі корпоративного права та практику діяльності акціонерних товариств, ідентифікувати проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення в рамках існуючого законодавства. Перелік варіантів даного завдання наведено в таблиці:
Номер варіанта Завдання
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Незалежно від варіанту, при відповіді на дане завдання необхідно не тільки дати правильні відповіді на поставлені запитання, а й обгрунтувати їх, використовуючи норми корпоративного права (насамперед Федеральний закон «Про акціонерні товариства»). При цитуванні норм законодавства необхідно вказувати номер статті, пункту, а також номер і дату підписання використовуваного законодавчого акту.
Завдання 1
25 жовтня 2003 засновники уклали договір про створення відкритого акціонерного товариства «Підприємство». Засновниками товариства виступили три фізичні і дві юридичні особи. Державна реєстрація ВАТ «Підприємство» відбулася 10 грудня 2003
1. Чи можуть бути засновниками відкритого акціонерного товариства фізичні особи?
2. Чи є договір про створення установчим документом акціонерного товариства?
3. Яка дата вважатиметься моментом створення ВАТ «Підприємство»?
Завдання 2
Загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «Підприємство» прийняло рішення про ліквідацію товариства 25 червня 2003 У голосуванні брали участь тільки власники звичайних акцій. 10 липня 2003 ліквідаційна комісія розмістила в органах друку повідомлення про ліквідацію акціонерного товариства. У цьому повідомленні був зазначено, що вимоги кредиторів приймаються до 25 серпня 2003 26 серпня 2003 був складений ліквідаційний баланс, відповідно до якого розпочалися виплати кредиторам.
1. Чи можуть власники привілейованих акцій оскаржити рішення даного загальних зборів акціонерів?
2. Чи дотримані терміни розміщення повідомлення про ліквідацію, і дати закінчення пред'явлення вимог кредиторами?
3. Чи дотримані порядок ліквідації акціонерного товариства «Підприємство»?
Завдання 3
Річні загальні збори акціонерів ВАТ «Підприємство», що проводиться у формі заочного голосування, призначене на 27 лютого. Порядок денний містить наступні питання:
1. Про обрання лічильної комісії
2. Про виплату дивідендів.
3. Затвердження аудитора.
4. Обрання членів Ради директорів.
1. Чи дотримані терміни проведення річних зборів акціонерів ВАТ «Підприємство»?
2. Які існують вимоги до порядку денному річних зборів акціонерів акціонерного товариства? Чи відповідає порядок денний річних зборів акціонерів ВАТ «Підприємство» вимогам законодавства?
3. Чи може збори акціонерів з даним переліком вирішуваних питань бути проведено у формі заочного голосування?
Завдання 4
Річні загальні збори акціонерів ВАТ «Підприємство» призначене на 30 березня не відбулися через відсутність кворуму. Повторне загальні збори акціонерів було призначено на 3 травня. Було також визначено, що список осіб, які мають право на участь у повторних зборах акціонерів складається 3 квітня.
1. Скільки акціонерів повинні взяти участь у загальних зборах акціонерів для того, щоб це зібрання було правомочним (мало кворум)? Чи змінюються дані вимоги при проведенні повторних зборів акціонерів?
2. Які вимоги щодо термінів проведення повторних зборів акціонерів? Чи дотримані ці вимоги в аналізованому прикладі?
3.
 Які існують вимоги щодо встановлення дати складання списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів? Правомочно визначення списку осіб, які мають право на участь у повторних зборах акціонерів ВАТ «Підприємство», 3 квітня?
Завдання 5
Відбулися загальні збори акціонерів ВАТ «Підприємство». У ньому взяли участь 150 акціонерів і 25 представників акціонерів. У ході зборів було прийнято рішення про включення до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень одноосібного виконавчого органу і про обрання нового.
1. Чи можуть акціонери здійснювати право участі у загальних зборах акціонерів через своїх представників?
2. Чи правомочні було рішення про зміну порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «Підприємство»?
3. Який порядок переобрання виконавчого органу передбачений у чинному законодавстві?
Завдання 6
Річні загальні збори акціонерів ВАТ «Підприємство», призначене на 25 червня 2003 року, не відбувся. 10 липня 2003 на засіданні Ради директорів прийнято рішення про проведення повторного загальних зборів акціонерів ВАТ «Підприємство» 20 липня 2003 року і про розміщення облігацій ВАТ «Підприємство». У засіданні брали участь 7 з 15 членів ради директорів.
1. Чи міг рада директорів ВАТ «Підприємство» приймати такі рішення?
2. Чи існують вимоги щодо кворуму для проведення засідання ради директорів?
3. Чи існують вимоги щодо чисельного складу ради директорів? Який порядок їх вибору?
Завдання 7
Рада директорів ВАТ «Підприємство» більшістю голосів прийняв рішення про реалізацію об'єктів нерухомості, що належать акціонерному товариству, сумарною вартістю 120 млн руб. Балансова вартість активів ВАТ «Підприємство» на останню звітну дату становила 210 млн руб.
1. Чи відноситься дана угода до числа великих?
2. Чи правомочні прийняття радою директорів ВАТ «Підприємство» подібного рішення?
3. Згідно з вимогами ФЗ «Про акціонерні товариства» приведіть послідовність дій щодо схвалення великої угоди.
Завдання 8
Акціонерне товариство «А» уклало договір позики з акціонерним товариством «В». Сума позики 20 млн руб. Балансова вартість активів АТ «А» становить 145 млн руб. Генеральний директор АТ «А» є родичем (рідний брат) генерального директора АТ «В», у зв'язку з чим дана угода була визнана угодою, у здійсненні якої є зацікавленість. Рада директорів схвалив цю угоду. На засіданні ради директорів було присутнє 9 чол., «За» проголосували 5 чол., Включаючи генерального директора, який є членом ради директорів.
1. Чи є дана угода угодою, в здійсненні якої є зацікавленість?
2. З урахуванням наявних даних про кількість осіб, які взяли участь у засіданні ради директорів, і кількості голосів «за» чи можна говорити про те, що дана угода схвалена? Чому?
3. Чи вправі був рада директорів взагалі схвалювати цю угоду?
4. Який мав бути порядок схвалення цієї угоди?
Завдання 9
Статутний капітал ВАТ «АВС» складається з 10 000 звичайних акцій номінальною вартістю 100 руб., І 3000 привілейованих акцій номінальною вартість 100 рубй. Акціонери ВАТ «АВС» простою більшістю голосів ухвалили рішення про збільшення статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій за допомогою закритої підписки в кількості 1000 звичайних акцій і 1000 привілейованих акцій. На момент прийняття рішення число оголошених звичайних акцій становило 500 шт., А оголошених привілейованих акцій становило 2000 шт.
1. Яка максимальна кількість звичайних і привілейованих акцій може розмістити ВАТ «АВС»?
2. Чи могло ВАТ «АВС» одночасно розмістити 1000 звичайних і 1000 привілейованих акцій?
3. Чи дотримані вимоги ФЗ «Про акціонерні товариства» щодо розміщення додаткових акцій за допомогою закритої підписки?
ВАТ «Підприємство» було створено 1 лютого 2001 Перше річні загальні збори акціонерів відбулися 20 квітня 2002, друге призначено на 25 травня 2003 10 березня 2003 року, рада директорів ВАТ «Підприємство» прийняв рішення про розміщення облігацій без забезпечення . Сукупна номінальна вартість облігацій становить 50 млн руб. Статутний капітал акціонерного товариства 100 млн руб.
1. Чи міг рада директорів ВАТ «Підприємство» прийняти рішення про розміщення облігацій?
2. Чи може ВАТ «Підприємство» розмістити облігації без забезпечення?
3. Чи може ВАТ «Підприємство» розмістити облігації на суму 200 млн руб.?
Завдання № 3. Практичне завдання
Виконання даного завдання дозволяє оцінити в цілому навички вирішення конкретної практичної задачі з підготовкою аналітичної доповіді.
При виконанні завдання студент повинен підготувати аналітичну доповідь, продемонструвавши вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, шукати необхідну інформацію, проводити реальні розрахунки, зіставляти дані і робити висновки.
Перелік варіантів даного завдання наведено в таблиці:
Номер варіанта Завдання
1 Аналітична доповідь: «Сучасний стан ринку акції ВАТ« Іркутськенерго »
2 Аналітична доповідь: «Сучасний стан ринку акції ВАТ« ЛУКОЙЛ »
3 Аналітична доповідь: «Сучасний стан ринку акції ВАТ« Мосенерго »
4 Аналітична доповідь: «Сучасний стан ринку акції ВАТ« Ростелеком »
5 Аналітична доповідь: «Сучасний стан ринку акції ВАТ« Ощадбанк »
6 Аналітична доповідь: «Сучасний стан ринку акції ВАТ« Татнефть »
7 Аналітична доповідь: «Сучасний стан ринку акції ВАТ« Сибирьтелеком »
8 Аналітична доповідь: «Сучасний стан ринку акції ВАТ« Уралсвязьинформ »
9 Аналітична доповідь: «Сучасний стан ринку акції РАО« Газпром »
10 Аналітична доповідь: «Сучасний стан ринку акції РАО« ЄЕС »Росії

При виконанні завдання № 3 студент повинен написати аналітичну доповідь, що включає:
1) короткий опис емітента даних цінних паперів: повне та скорочене найменування, ІПН, місцезнаходження, галузь, контактні телефони, E-mail, Web-сайт. Також необхідно перерахувати російські фондові біржі, на яких здійснюється торгівля акціями даного емітента;
2) аналіз результатів фінансово-господарської діяльності емітента за останні три роки (виручка, собівартість, прибуток, структура активів і пасивів);
3) коротку характеристику цінних паперів даного емітента: вид цінних паперів, кількість розміщених і кількість оголошених акцій, номінал акцій за категоріями, основні акціонери (із зазначенням частки);
4) аналіз динаміки зміни ціни акцій даного емітента за останні 3 роки. Порівняти ці дані з маєтком ринку в цілому;
5) розрахунок дивідендної прибутковості EPS, Р / Е, NAV;
6) висновки.
За виконання даного завдання необхідно користуватися різними періодичними виданнями та інтернет-ресурсами, наведеними у списку рекомендованої літератури.
Виконання даного завдання, яке зводиться до компіляції опублікованих текстів, є неприпустимими.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ЗМІСТ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ

 1. СТРУКТУРА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  Виходячи з цілей (завдань) навчання та видів передбачених контрольних завдань, за структурою курсова (контрольна) робота повинна містити такі елементи: 1. Титульний лист, що містить всі необхідні реквізити, передбачені внутрішнім стандартом НГУЕУ. 2. Зміст, що відбиває обсяг і структуру виконаної студентом роботи. 3. Введення, що містять актуальність теми першого завдання
 2. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ Перед виконанням курсової (контрольної) роботи слід докладно ознайомитися з справжніми методичними рекомендаціями та робочої програми дисципліни «Корпоративні цінні папери». Виконання курсової (контрольної) роботи передбачає кілька етапів: 1. Вибір варіантів завдань, передбачених цими методичними вказівками (див. П.
 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Курсова (контрольна) робота є обов'язковим елементом системи проміжного контролю знань студентів, що навчаються в рамках заочної та дистанційної форм навчання з дисципліни «Корпоративні цінні папери». Вид роботи (курсова або контрольна) визначається навчальним планом. Мети курсової (контрольної) роботи: - закріплення знань студентів за основним змістом теоретичної частини
 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  Результати виконання курсової роботи оцінюються за традиційною шкалою «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно». Результати виконання контрольної роботи оцінюються за традиційною шкалою «зараховано», «не зараховано». Оцінка «зараховано» відображає готовність (здатність) студента вирішувати завдання професійної діяльності в типових ситуаціях без істотних похибок. З
 5. ПРАВИЛА ВИБОРУ ВАРІАНТА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  При написанні курсової (контрольної) роботи студент виконує три завдання. При відсутності хоча б одного завдання, робота не може бути зарахована. Номер варіантів завдань курсової (контрольної) роботи визначається виходячи з останніх двох цифр номера залікової книжки студента. Нижче наведена таблиця, в якій містяться відповідності останніх двох цифр номера залікової книжки і номерів варіантів
 6. Зміст теми і цільові установки
  На початку роботи студенту необхідно намітити мету курсової роботи, головні питання, які підлягають розгляду в роботі, і намітити їх короткий зміст. Зазвичай студенти відчувають серйозні труднощі у виконанні цієї частини роботи, особливо, якщо курсова робота є першою самостійною роботою студента. Тому велику допомогу у виборі мети та визначенні головних завдань роботи надає
 7. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ Курсові та контрольні роботи
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І КОНТРОЛЬНИХ
 8. Загальні вимоги
  Курсова робота оформляється відповідно до загальних правил оформлення рукописів. Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 60 - 70-ти сторінок рукописного тексту, або 35 - 40 сторінок друкованого тексту. Курсова робота повинна мати титульний аркуш (дод. В), завдання (дод. Г), зміст (із зазначенням сторінок), список використаної літератури та додатку до роботи (якщо такі є). Сторінки
 9. 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  Загальні вимоги до змісту та оформлення Курсова робота складається з двох частин: реферативної та практичної. Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-30 сторінок, у тому числі обсяг реферативної частини - 15 сторінок. У загальний обсяг курсової роботи включаються: Зміст - 1 сторінка. Реферативна частина: Введення 1-2 сторінки; Теоретичні питання у відповідності з обраним
 10. ВИМОГИ ДО ПРАВИЛ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  Текст курсової (контрольної) роботи має бути викладений на аркушах формату А4 (по ГОСТ 9327: 210х297 мм) з одного боку. Основні структурні елементи курсової (контрольної) роботи (титульний лист, зміст, кожне завдання основної частини, список літератури) повинні починатися з нової сторінки. Готовий варіант роботи представляється на кафедру (методисту відповідного представництва) в
 11. М. Є. Карпіцкая, С. Є. Вітун. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». .- Гродно: ГрГУ ім. Я. Купали, 2006, 2006
 12. б) Контрольна робота № 2
  Контрольна робота №2 складається з двох частин. У першій частині контрольної роботи слід визначити кількість грошей, необхідних для звернення. У другій частині контрольної роботи потрібно розрахувати показники кредитоспроможності позичальника. Вихідні дані наведені в табл. 1 і 2. Варіант вибирається по останній цифрі свого навчального шифру. Листи зошити пронумерувати і залишити поля для
 13. Контрольні питання і завдання
  Розкрийте зміст територіальних фінансів і їх зі ставні частини. У чому полягає економічна сутність регіональних бюд жетів? Які функції, які вони виполняют9 Розкрийте зміст поняття «бюджет муніципального освіти». Сформулюйте основні доходи і витрати міс тних бюджетів. Сформулюйте і розкрийте напрямки розвитку муни ціпальних фінансів. Які основні шляхи
 14. Вступ
  Навчальний посібник призначений для студентів заочної форми навчання. Воно виконане за основними, найважливіших питань курсу «Гроші, кредит, банки». Зміст навчального посібника дозволяє отримати необхідний обсяг знань для виконання курсових робіт, складання тестів, зорієнтуватися для підготовки до заліків, іспитів. В якості додатків наведені зразкові питання до іспиту (заліку), приблизна
 15. Розвиток змісту навчання
  в результаті того, що нові інформаційні технології надають кошти для: організації та структурування змісту освіти, зв'язку елементів змісту освіти, використання різних видів інформації, модульності і доступу до фрагментів змісту, уявлення курсу як сукупності уроків (тем), розробки уроку як системи освітніх дій , уявлення
 16. Н. В. Мануніна. Фінанси і кредит: Метод. указ. / Упоряд. Н. В. Мануніна. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2 002. 20 с., 2002
 17. Перерахунок курсу валют (курс перерахунку)
  ставки, які вказуються найчастіше в заголовку офіційної курсової таблиці. Для встановлення курсової ціни іноземних цінних паперів, що котируються на біржах, існують тверді перерахункові курси. Зазначений в курсовій таблиці курс у відсотках завжди обчислюється згідно перерахункових курсом у валюті даної країни (наприклад в німецьких марках) по відношенню до її мінімального
 18. Г. І. Кравцова. ГРОШІ, КРЕДИТ, БАНКИ. Навчальний посібник. МІНСЬК БГЕУ +2010, +2010