« Попередня Наступна »

Зміст теми і цільові установки


На початку роботи студенту необхідно намітити мету курсової роботи, головні питання, які підлягають розгляду в роботі, і намітити їх короткий зміст. Зазвичай студенти відчувають серйозні труднощі у виконанні цієї частини роботи, особливо, якщо курсова робота є першою самостійною роботою студента.
 Тому велику допомогу у виборі мети та визначенні головних завдань роботи надає викладач.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Зміст теми і цільові установки

 1. 3.3. Пошук довідки за змістом
  Для пошуку потрібної теми можна скористатися змістом. Для цього у вікні «Довідка» натисніть на кнопку «Зміст». Послідовно розкриваючи (треба клацати на знаки «+») гілки дерева тим, можна перейти до опису конкретного елемента даних. Щоб розкрити відразу всі гілки дерева, необхідно вибрати клавішами або мишею найменування теми кореневої гілки дерева і натиснути клавішу «», яка
 2. Теми для самостійної роботи студентаі їх приблизний об'є
  № п / п Найменування теми Кількість годин 1. Історія розвитку грошей. 8 2. Розвиток грошового обігу. 10 3. Монетаристська і кейнсіанська система грошового обігу на різних етапах економічного розвитку. 20 4. Особливості розвитку ринку позичкового капіталу. 20 5. Розвиток і поява бірж і біржової справи. 10 6. Розвиток
 3. ВІДСОТКОВИЙ і валютних ризиків: просунуті ТЕМИ
  ВІДСОТКОВИЙ і валютних ризиків: просунуті
 4. 19.5. Аудит коштів цільового фінансування
  Приступаючи до перевірки даного питання аудитор повинен знати, що це-ліве фінансування являє собою кошти, призначені на фінансування певних заходів цільового призначення. Джерелами цільового фінансування є асигнування з го-сударственного чи місцевого бюджету: кошти, що надходять від інших організацій; внески батьків на утримання дітей у дитячих
 5. План проведення семінарських занять для бакалаврів за напрямом «Менеджмент» (управління персоналом)
  Найменування теми заняття Обсяг годин 1. Сутність і організація фінансового менеджменту на підприємстві 2 2. Фінансова звітність як інформаційна основа управлінських рішень у фінансовому менеджменті 2 3. Фінансове планування і прогнозування. Бюджетування. 6 4. Аналіз ефективності інвестиційних проектів 4 5. Методи оцінки сукупної вартості активів підприємства як цілісного
 6. ЗМІСТ
  Передмова 3 Запровадження 4 Глава 1. Сутність і основні функції фінансів і кредиту 13 Сутність фінансів і кредиту 13 Основні функції фінансів 15 Фінансовий механізм 17 Завдання для самостійної роботи 22 Теми есе 25 Глава 2. Фінансова система Російської Федерації 29 Основні ланки фінансової системи Російської Федерації 29 Управління фінансами та фінансова політика 34 Органи
 7. 2 ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП: ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЛІТЕРАТУРОЮ, СКЛАДАННЯ ПЛАНУ І ВИБІР ТЕМИ
  На даному етапі студенту потрібно за допомогою консультацій наукового керівника вибрати тему дипломного дослідження, підібрати основну та додаткову літературу, визначивши для себе ті найважливіші наукові твори, які будуть покладені в основу складання плану і розкриття теми. Вникаючи у зміст наукових джерел майбутньої дипломної роботи, студент повинен цілеспрямовано вибирати
 8. План проведення семінарських занять для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»
  Найменування теми заняття Обсяг годин 1. Сутність і організація фінансового менеджменту на підприємстві 2 2. Фінансова звітність як інформаційна основа управлінських рішень у фінансовому менеджменті 4 3. Фінансове планування і прогнозування. Бюджетування. 4 4. Аналіз ефективності інвестиційних проектів 4 5. Методи оцінки сукупної вартості активів підприємства як цілісного
 9. 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  Загальні вимоги до змісту та оформлення Курсова робота складається з двох частин: реферативної та практичної. Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-30 сторінок, у тому числі обсяг реферативної частини - 15 сторінок. У загальний обсяг курсової роботи включаються: Зміст - 1 сторінка. Реферативна частина: Введення 1-2 сторінки; Теоретичні питання у відповідності з обраним
 10. План проведення семінарських занять для студентів спеціальності «Економіка і управління на підприємстві»
  Найменування теми заняття Обсяг годин 1. Сутність і організація фінансового менеджменту на підприємстві 2 2. Фінансова звітність як інформаційна основа управлінських рішень у фінансовому менеджменті 2 3. Фінансове планування і прогнозування. Бюджетування. 6 4. Аналіз ефективності інвестиційних проектів 4 5. Методи оцінки сукупної вартості активів підприємства як цілісного
 11. Л. В. Акімова. Гроші, кредит і банкіВладівосток 2001, 2001
 12. Тема 6. Доходи федерального бюджету Питання для обговорення:
  6.1. Економічний зміст доходів державного бюджету. Склад і структура доходів федерального бюджету. Податкові та неподаткові доходи. Методи мобілізації доходів державного бюджету. Податкова система Російської Федерації, як найважливіша ланка формування доходів державного бюджету. Напрямки використання профіциту федерального бюджету. Література:
 13. 2.7. Облік цільового фінансування
  До цільовому фінансуванню відносять кошти, одержувані організацією на строго визначені цілі: науково-дослідні роботи, підготовку кадрів, утримання дитячих дошкільних установ та ін. Джерелами цільового фінансування є асигнування з державного регіонального чи місцевого бюджету; внески народите-лей; кошти, що надходять від інших організацій, та ін. Кошти цільового
 14. Тема 2. Державні фінанси в РФ.
  Бюджет і позабюджетні фонди. Міжбюджетні відносини. Бюджетний федералізм. Податки та мито. Державні і муніципальні кредити і борги. Основний зміст теми лекції пов'язано з розглядом основних елементів структури державних фінансів РФ. В рамках першого питання плану лекції викладається структура бюджетної системи РФ, визначаються доходи і витрати бюджетів різних
 15. Цільових бюджетних фондів
  - Грошовий фонд, що утворюється у складі бюджету за рахунок доходів цільового призначення або в порядку цільових відрахувань від конкретних видів доходів і призначений для фінансування цільових
 16. Теми доповідей і виступів
  Роль стратегічного маркетингу в ринковій системі господарства. Основні завдання стратегічного маркетингу. Зміст процесу стратегічного планування маркетингу. Стратегічна маркетингова програма. Розробка стратегії розвитку підприємства. Основні етапи портфельного аналізу. Стратегічні господарські одиниці. Основні етапи проведення стратегічного аналізу конкурентного середовища.
 17. Цільовий бюджетний фонд
  Фонд грошових коштів, утворений відповідно до законодавства Російської Федерації у складі бюджету за рахунок доходів цільового призначення або в порядку цільових відрахувань від конкретних видів доходів або інших надходжень і використовуваний по окремій кошторисі. Кошти цільового бюджетного фонду не можуть бути використані на цілі, не відповідають призначенню цільового бюджетного фонду. Бюджетний
 18. Зміст
  Анотація 3 Робоча навчальна програма дисципліни 4 Пояснювальна записка 5 Зміст дисципліни 6 Теми практичних занять (32 години) 8 Самостійна робота студентів 9 Вимоги, що пред'являються до навчаються на заліку (іспиті) 10 Введення 11 Глава 1. Найпростіші фінансові
 19. ПЛАН
  10.1. Зміст поняття «національна економіка» та її структура. Основні теорії макроекономіки: класична, кейнсіанська і неокласична. Основні макроекономічні показники. Система національного рахівництва. Економічна роль держави в регулюванні ринкової економіки. Ключові слова: національна економіка, структура економіки, макроекономічні показники, ВНП, ВВП,
 20. 22. Програмно-цільове планування соціально-економічного розвитку в РФ
  Інструментом вирішення багатьох державних проблем є програма. Вона називається цільовий, так як сприяє досягненню наміченої суспільно важливої ??мети. Процес обгрунтування цільової програми в масштабах держави - програмування. Цільова економічна програма - сукупність напрямків діяльності, пов'язаних у просторі за часом, змістом, ресурсами, виконавцями,