« Попередня Наступна »

1. Зміст і значення фінансового планування та прогнозування


Всі питання даної теми слід розглядати на двох рівнях:
державне і муніципальне фінансове планування і прогнозування
фінансове планування і прогнозування господарюючих суб'єктів Фінансове прогнозування
Фінансове прогнозування - це дослідження розвитку фінансів на перспективу в двох сферах: органів державної і муніципальної влади і господарюючих суб'єктів. Це науково обгрунтоване припущення про обсяги і напрямки використання фінансових ресурсів у майбутньому.
Фінансове прогнозування дозволяє визначити:
- Очікувану потребу в перспективі фінансових ресурсах;
- Можливості їх найбільш ефективного використання.
Фінансове прогнозування здійснюється за допомогою розробки різних сценаріїв розвитку ситуації в галузі фінансів, науково обгрунтованих показників фінансових планів на перспективу.
Основною метою фінансового прогнозування є оцінка передбачуваного обсягу фінансових ресурсів і вибір кращих варіантів фінансового забезпечення діяльності органів державної і муніципальної влади і господарюючих суб'єктів на перспективу.

У завдання фінансового прогнозування входить:
- Визначення обсягів та джерел формування фінансових ресурсів;
- Обгрунтування напрямів використання фінансових ресурсів;
 - Ув'язка матеріально-речових та фінансово-вартісних пропорцій на макро і мікро рівнях.
При обгрунтуванні фінансових прогнозів використовують один з двох методологічних підходів:
Генетичне прогнозування. Прогнозування ведеться від теперішнього часу в майбутнє, на основі встановлення причинно-наслідкових зв'язків між показниками в їх тимчасовому розвитку, т. Е. На основі виявлення певних тенденцій розвитку фінансів.
Нормативно-цільове прогнозування - починається з постановки мети і вибору орієнтирів для руху до цих цілей, шляхом вжиття комплексу заходів, спрямованих на досягнення конкретного результату.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1. Зміст і значення фінансового планування та прогнозування

 1. ЗМІСТ
  Введення 3 ГЛАВА 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ОРГАНІЗАЦІЙ 1.1. Сутність і функції фінансів, їх роль у системі грошових відносин 4 1.2. Фінансова система Російської Федерації та її ланки 7 1.3. Сутність фінансів організацій 15 1.4. Принципи організації фінансів організацій 21 1.5. Особливості фінансів організацій за організаційно-правовими ознаками 23 1.6. Управління фінансово-промисловими
 2. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
  Назвіть склад функцій управління, розкрийте їх зміст, взаємозв'язки між ними. Чому функція планування та прогнозування ставиться в центрі управлінського циклу? Назвіть етапи процесу планування. Які специфічні риси планірованія7 Назвіть види планування. У чому полягає сутність індикативного планування? Назвіть структурні елементи системи планування. Які
 3. 20. Органи управління фінансами та їх функції.
  Основні групи органів управління фінансами. Органи загального управління фінансами, їх функції. Органи оперативного управління фінансами. Основні завдання та функції Міністерства фінансів Республіки Білорусь, Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь. Органи галузевого управління фінансами. Удосконалення системи управління фінансами. 21. Міністерство фінансів Республіки Білорусь -
 4. Планування витрат на утримання апарату управління.
  Витрати на утримання апарату управління повинні плануватися виходячи з середньооблікової чисельності працюючих і окладів, встановлених згідно зі штатним розкладом. При плануванні видатків мають бути враховані відрахування в позабюджетні
 5. Види внутрішньофірмового фінансового планування
  Розрізняють три види фінансового внутрішньофірмового планування: довгострокове (перспективне), короткострокове (поточне) і оперативне. Довгострокове (перспективне) внутріфірмове фінансове планування - це планування на кілька років (п'ятирічку) з розбивкою по роках. Короткострокове внутріфірмове фінансове планування - це планування на рік з розбивкою по кварталах, місяцях.
 6. ПРОМІЖНІ ТЕСТИ по 8 чолі
  Тест 1. Система планування включає в себе: а) виключно оперативне планування; б) тільки тактичне планування; в) стратегічне, тактичне й оперативне планування; г) головним чином стратегічне планування. Тест 2. Тактичне і оперативне планування є: а) провідним елементом у системі планування; б) середня ланка планування; в) засобом реалізації
 7. Рівень покриття
  Рівень покриття = Непроцентні доходи Непроцентні витрати Значення даного показника в американській практиці встановлено на рівні 50%, т. Е. Рівень непроцентних доходів повинен становити не менше 50% непроцентних витрат. Рентабельність і прибутковість комерційного банку - основні вартісні показники ефективності банківської діяльності: Рентабельність = (Прибуток / Витрати) - 100%.
 8. Планування
  визначає основні завдання і критерії розробки планів, структуру і резерви планів, встановлює вихідні дані і визначає загальну організацію процесу. На сучасному етапі вважається найбільш доцільним застосування систем стратегічного планування, що дозволяють орієнтувати всю плановою роботу на найбільш перспективні для фірми напрямки. Детально зміст, роль і методи
 9. Склад бюджетного планування
  61. Бюджетне планування є найважливішою складовою частиною фінансового планування і підпорядковане вимогам фінансової політики. Бюджетне планування країни включає в себе: бюджетний процес; нормативно-правову та організаційну базу бюджету; питання теорії та методології складання бюджетів
 10. 8.1. Мета фінансового планування. Місце фінансового планування в процесі планування діяльності господарюючого суб'єкта
  Мета фінансового планування - забезпечення оптимальних можливостей для успішного господарювання, отримання необхідних засобів для досягнення кінцевого результату. Засобом досягнення цієї мети є інтерференція стратегії і тактики фінансового менеджменту в процесі планування і контролю. Етапи планування: § діагностичний аналіз фінансового стану; § прогноз майбутнього
 11. Чим відрізняється фінансове планування в адміністративно-командної від фінансового планування в ринковій економіці?
  Роль, значення і методи планування в значній мірі залежать від суспільного ладу і протягом останнього століття видозмінювалися разом з ним. На початку XX ст. планування в Росії здійснювалося за канонами ринкової економіки і не відрізнялося від загальносвітової теорії і практики, а за деякими напрямками і випереджало їх. Протягом багатьох років панування адміністративно-командної
 12. Менеджмент змісту проекту.
  До складу цієї області входять такі процеси: ініціація і підтвердження, планування змісту. Процес ініціації включає в себе відповідні процедури: визнання існування проекту в компанії і призначення керівника проекту; аналіз відповідності проекту стратегічним цілям; аналіз здійсненності проекту (техніко-економічне обґрунтування); оцінка ділової та фінансової
 13. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  У чому відмінність територіального планування від інших видів планування? Якими правовими механізмами і способами забезпечується комплексність територіального планування? Дайте визначення об'єктам федерального, регіонального та місцевого значення. Що таке спільна підготовка документів територіального и їланірованія? Які можливості надає цей інститут раз- вим рівням
 14. Планування діяльності кредитних організацій вимагає врахування специфічних умов, пов'язаних з місцем, займаним ними в ринковій системі відносин.
  По-перше, в процесі надання банківських послуг превалює рух фінансового капіталу. Відповідно особлива увага приділяється плануванню фінансових показників і характеристикам руху грошових коштів. Виходячи зі специфіки діяльності банківської установи, основний акцент робиться на плануванні власних коштів, операцій із залучення та розміщення коштів. Планування основних
 15. Перелік питань контрольної роботи
  Виникнення і розвиток фінансів. Фінанси в системі виробничих відносин. Функції фінансів. Поняття фінансових ресурсів. Чистий дохід як головне джерело фінансових ресурсів. 5. Роль державного бюджету та амортизаційного фонду у формуванні та використанні фінансових ресурсів. Взаємозв'язок позичкового капіталу, грошових доходів і заощаджень населення, страхового фонду
 16. Контрольні питання
  Дайте визначення фінансового планування, сформулюйте його відмінні риси. Перерахуйте і розкрийте основні завдання фінансового планування. Дайте визначення фінансового прогнозування, охарактеризуйте його значення. Дайте характеристику етапів і методів фінансового планування. Перерахуйте специфічні методи фінансового прогнозування. Назвіть види фінансових планів і прогнозів,
 17. 4.3. Бізнес планування.
  Бізнес-планування - це окремий вид планування, націлений в більшості випадків на залучення фінансування з боку інвестора (фінансово-кредитних установ, компаній, держави) для реалізації проекту (програми), створення чи розвитку нових напрямків діяльності організації. Некомерційні організації активно використовують бізнес- планування для розвитку основних і
 18. 3.1. Стадії планування та прогнозування
  Під фінансовим плануванням розуміється процес створення безлічі планів по залученню і використанню грошових коштів, у тому числі капіталу, як довгострокового фінансового джерела. Цілями фінансового планування є 1) фіксування джерела отримання грошових коштів, 2) оцінка плати за це джерело, 3) забезпечення використання грошових коштів з урахуванням можливості виплат за
 19. 5.3. Планування потреб в персоналі
  Планування - це найважливіший етап будь-якої роботи. Планування потреб в персоналі являє собою планування як ресурсів, так і витрат, і є одним з етапів бізнес - планування на підприємстві. Мета планування персоналу як ресурсів і витрат - визначити чисельний склад працівників на посадах у підрозділах (фактично, штатний розклад) і визначитися з витратами на