« Попередня Наступна »

Склад загальногосподарських витрат, їх облік та методи списання


Загальногосподарські витрати пов'язані із загальним обслуговуванням і управлінням організацією. Вони враховуються на однойменному рахунку 26 «Загальногосподарські витрати». Аналітичний облік загальногосподарських витрат ведеться по кожній статті відповідних кошторисів, місцем виникнення витрат та ін.
До складу загальногосподарських витрат включаються:
- Адміністративно-управлінські витрати;
- Зміст загальногосподарського персоналу, не пов'язаного з виробничим процесом;
- Амортизаційні відрахування і витрати на ремонт основних засобів управлінського і загальногосподарського призначення;
- Орендна плата за приміщення загальногосподарського призначення;
- Витрати з оплати інформаційних, аудиторських, консультаційних послуг;
- Витрати на відрядження і переміщення;
- Представницькі витрати та ін.
Протягом звітного періоду в дебет рахунку 26 «Загальногосподарські витрати» списуються фактичні витрати з кредиту рахунків:
02 «Амортизація основних засобів»;
4 «Нематеріальні активи»;
5 «Амортизація нематеріальних активів»;
- 10 «Матеріали»;
16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей»;
23 «Допоміжні виробництва»;
60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками;
68 «Розрахунки з податків і зборів»;
29 «Обслуговуючі виробництва та господарства»;
- 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»;
70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»;
71 «Розрахунки з підзвітними особами» і ін.

У кінці звітного періоду витрати, враховані на рахунку 26 «Загальногосподарські витрати», списуються:
- В дебет рахунків 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» та ін. Або
- В дебет рахунку 90 «Продажі» як умовно постійних.
10.10.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Склад загальногосподарських витрат, їх облік та методи списання

 1. Управлінські витрати
  - Це загальногосподарські витрати, які показуються в звіті про прибутки і збитки окремим рядком, якщо вони не включаються до складу собівартості товарів, продукції, робіт, послуг. У цьому випадку вони списуються з рахунку «Общехозяйствен- ні витрати» як витрати періоду безпосередньо в дебет рахунку «Продажі» при визначенні фінансового результату. До управлінських витрат відносяться:
 2. витрати сегмента
  До складу витрат сегмента включають витрати, безпосередньо пов'язані сегменту (з виробництва певних товарів, надання послуг, діяльності у певному регіоні) і тієї частини загальногосподарських витрат, які можуть бути віднесені до діяльності сегмента (у тому числі від продажів зовнішнім покупцям і від продажів між сегментами, наприклад витрати на відрядження). Операційні витрати,
 3. Цехові і загальногосподарські витрати
  мають досить велику питому вагу в собівартості продукції. Оскільки в складі цих витрат містяться змінні витрати, що залежать від обсягу виробленої продукції, необхідно їх планову суму коригувати на відсоток виконання плану за обсягом продукції, т. Е. Обчислювати відносне відхилення. Більш докладний аналіз цехових і загальногосподарських витрат можна провести шляхом перевірки
 4. НАКЛАДНІ ВИТРАТИ
  - Витрати на організацію, управління та обслуговування виробництва. Носять комплексний характер, т. Е. Включають різні економічні елементи витрат; при випуску підприємством кількох видів продукції розподіляються між ними непрямим способом (напр., пропорційно заробітній платі робітників без доплат; кількістю відпрацьованих робітниками людино-годин та ін.). Облік Н. р. ведеться на рахунках
 5. Склад загальновиробничих витрат, порядок їх обліку та списання
  Витрати з обслуговування основних і допоміжних виробництв організації називаються загальновиробничих витрат. Їх облік ведеться на однойменному збірно-розподільчому рахунку 25 «Загальновиробничі витрати». Аналітичний облік зазначених витрат ведеться по окремих підрозділах організації та за статтями витрат. Зразковий склад загальновиробничих витрат наведено в табл.10.3.
 6. 2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ СОДЕРЖАНІЯДІСЦІПЛІНИ
  У ході вивчення курсу "Податковий облік" студенти повинні: а) знати: основні вимоги до податкового обліку; складу доходів від реалізації товарів (робіт, послуг); складу позареалізаційних доходів; складу доходів, пов'язаних з реалізацією; складу позареалізаційних витрат; склад доходів і витрат, що не враховуються для цілей оподаткування; порядок формування доходів і витрат за касовим методом
 7. Зміст
  Введення Глава 1. Сутність і зміст бухгалтерського обліку ......................................... .................................... 7 1.1. Господарський облік і його виды................................................................................................................................ 7 1.2. Користувачі бухгалтерської інформації і завдання бухгалтерського
 8. 39. Аналіз собівартості продукції за калькуляційними статтями ВИТРАТ
  Калькуляційні статті витрат, їх склад і методи розподілу витрат за видами продукції формуються з урахуванням характеру та особливостей виробництва. Виділяють наступні калькуляційні статті, що відображають динаміку собівартості продукції: сировина та матеріали; поворотні відходи (віднімаються); паливо і енергія на технологічні цілі; основна зарплата виробничих робітників; додаткова зарплата
 9. 8.6. Облік витрат майбутніх періодів
  - Це витрати, вироблені в звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів. Основну частину витрат майбутніх періодів в організаціях становлять витрати на підготовку і освоєння виробництва. Крім того, до витрат майбутніх періодів відносять витрати з оплати оренди об'єктів основних засобів або їх окремих частин (приміщень), витрати на рекламу, на придбання ліцензій, витрати,
 10. Класифікація витрат за статтями калькуляції
  Сировина і матеріали; поворотні відходи; покупні вироби, напівфабрикати; паливо і енергія на технологічні цілі; витрати на оплату праці виробничих робітників; додаткова заробітна плата; відрахування на соціальні потреби; витрати на підготовку і освоєння виробництва; витрати на утримання та експлуатацію устаткування; загальновиробничі витрати; загальногосподарські витрати; втрати від
 11. Вибір варіанта синтетичного обліку виробничих запасів.
  Синтетичний облік виробничих запасів може здійснюватися: за фактичною собівартістю придбання (заготівлі); за обліковими цінами (планової собівартості придбання (заготівлі), купівельними цінами та ін.). При першому варіанті, що є традиційним для вітчизняної облікової практики, синтетичний облік виробничих запасів здійснюють на рахунку 10 «Матеріали» за фактичною
 12. Скорочена виробнича собівартість
  є частиною виробничої собівартості без загальногосподарських і інших виробничих витрат. Повна собівартість дорівнює виробничої собівартості з додаванням витрат на продаж (комерційних витрат). Скорочена виробнича собівартість застосовується для визначення фінансових результатів з виділенням періодичних постійних витрат і виробничих змінних
 13. Тести
  1. За класифікацією витрат за економічними елементами виділяють 1) витрати на продаж; 2) витрати на оплату праці; 3) матеріальні витрати; 4) загальногосподарські витрати. 2. До методів калькулювання витрат для цілей управління відноситься 1) попроцессний; 2) постадійний; 3) повсюдний; 4) попродуктний. 3. Витрати, які не йдуть за динамікою обсягу виробництва, це витрати 1)
 14. Облік доходів і витрат.
  Згідно ПБУ 9/99 «Доходи організації» (затв. Наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 р № 32н) і ст. 273 НК РФ як у бухгалтерському, так і в податковому обліку існують два способи визнання доходів і витрат: касовий метод і метод нарахування. Перший спосіб дозволяє спростити облік різниці відповідно до ПБО 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток організацій» (затв. Наказом Мінфіну Росії від
 15. 14.3. Зведений облік витрат на виробництво
  Зведений облік витрат на виробництво здійснюється на підставі підсумкових даних відомостей обліку витрат цехів, обліку витрат обслуговуючих виробництв і господарств, обліку втрат у виробництві, обліку загальногосподарських витрат, витрат майбутніх періодів та внепро- виробничих витрат та ін. Зазначені відомості складаються на підставі відомостей і розроблювальні таблиць розподілу сировини і
 16. Питання для підсумкового контролю
  (Перелік контрольних питань за темами змісту дисципліни.) Тема 1. Сутність і зміст бухгалтерського обліку. 1. Історична обумовленість господарського обліку. Види господарського обліку. 2. Завдання бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки. 3. Поняття про господарські операції. Тема 2. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації. 1.
 17. 6.3. Синтетичний облік випуску готової продукції
  Облік випуску продукції за фактичною собівартістю. Облік наявності та руху готової продукції здійснюють на активному рахунку 43 «Готова продукція». Цей рахунок використовується організаціями галузей матеріального виробництва. Готові вироби, придбані для комплектації або в якості товарів для продажу, враховують на рахунку 41 «Товари». Вартість виконаних робіт і наданих послуг на сторону