« Попередня Наступна »

Склад загальновиробничих витрат, порядок їх обліку та списання


Витрати з обслуговування основних і допоміжних виробництв організації називаються загальновиробничих витрат. Їх облік ведеться на однойменному збірно-розподільчому рахунку 25 «Загальновиробничі витрати».
Аналітичний облік зазначених витрат ведеться по окремих підрозділах організації та за статтями витрат. Зразковий склад загальновиробничих витрат наведено в табл.10.3.
Склад витрат, наведених вище, протягом звітного періоду збирається за дебетом рахунка 25 «Загальновиробничі витрати» з кредиту рахунків:
- 02 «Амортизація основних засобів»;
04 «Нематеріальні активи»;
- 05 «Амортизація нематеріальних активів»;
Таблиця 10.3
Склад загальновиробничих витрат виробничого підприємства
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання Загальноцехові витрати на управління
амортизація виробничого обладнання, машин, транспортних засобів;
витрати на ремонт зазначених об'єктів;
витрати на утримання персоналу, зайнятого поточним обслуговуванням і ремонтом устаткування;
витрати на внутрипроизводственное переміщення вантажів; інші.
утримання апарату управління цеху; зміст іншого цехового персоналу; амортизація будівлі, споруд та інвентарю, що відносяться до основних засобів загальногосподарського призначення;
зміст зазначеного вище майна; всі види ремонтів будівель, споруд, інвентарю; витрати на випробування, досліди, дослідження; витрати на охорону праці та техніку безпеки; втрати від простоїв, псування матеріальних цінностей і Т. Д.


- 10 «Матеріали»;
- 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей»;
- 23 «Допоміжні виробництва»;
- 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства»;
- 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»;
- 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» та ін.
У кінці звітного періоду обрахована сума загальновиробничих витрат відноситься на дебет рахунків 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» та ін. Відповідно до прийнятої на підприємстві методикою їх розподілу.
10.9.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Склад загальновиробничих витрат, порядок їх обліку та списання

 1. 39. Аналіз собівартості продукції за калькуляційними статтями ВИТРАТ
  Калькуляційні статті витрат, їх склад і методи розподілу витрат за видами продукції формуються з урахуванням характеру та особливостей виробництва. Виділяють наступні калькуляційні статті, що відображають динаміку собівартості продукції: сировина та матеріали; поворотні відходи (віднімаються); паливо і енергія на технологічні цілі; основна зарплата виробничих робітників; додаткова зарплата
 2. ВПРАВА 1.2
  Знову організована фірма «XXX» представила звіт про доходи і витратах за перший рік роботи. Основний його зміст при водиться нижче (у тис. Руб.). Обсяг виручки від продажу (нетто-виручка) +6000 Витрати на випущену і продану продукцію: Матеріальні витрати 1 400 Прямі витрати на оплату праці 700 Змінні загальновиробничі витрати 1350 Постійні загальновиробничі витрати 400
 3. Класифікація витрат за статтями калькуляції
  Сировина і матеріали; поворотні відходи; покупні вироби, напівфабрикати; паливо і енергія на технологічні цілі; витрати на оплату праці виробничих робітників; додаткова заробітна плата; відрахування на соціальні потреби; витрати на підготовку і освоєння виробництва; витрати на утримання та експлуатацію устаткування; загальновиробничі витрати; загальногосподарські витрати; втрати від
 4. 2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ СОДЕРЖАНІЯДІСЦІПЛІНИ
  У ході вивчення курсу "Податковий облік" студенти повинні: а) знати: основні вимоги до податкового обліку; складу доходів від реалізації товарів (робіт, послуг); складу позареалізаційних доходів; складу доходів, пов'язаних з реалізацією; складу позареалізаційних витрат; склад доходів і витрат, що не враховуються для цілей оподаткування; порядок формування доходів і витрат за касовим методом
 5. Зміст
  Введення Глава 1. Сутність і зміст бухгалтерського обліку ......................................... .................................... 7 1.1. Господарський облік і його виды................................................................................................................................ 7 1.2. Користувачі бухгалтерської інформації і завдання бухгалтерського
 6. Цехові і загальногосподарські витрати
  мають досить велику питому вагу в собівартості продукції. Оскільки в складі цих витрат містяться змінні витрати, що залежать від обсягу виробленої продукції, необхідно їх планову суму коригувати на відсоток виконання плану за обсягом продукції, т. Е. Обчислювати відносне відхилення. Більш докладний аналіз цехових і загальногосподарських витрат можна провести шляхом перевірки
 7. 3.10. Витрати на ремонт ОЗ
  Як у бухобліку, так і податковому обліку організації можуть використовувати два способи обліку витрат на ремонт ОЗ: Единовременно. У цьому випадку, для цілей оподаткування прибутку витрати на ремонт відносять до інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією, і зменшують отримані доходи. Приклад. Протягом 2005 року видатки на ремонт ОС склали 140000 крб. (без НДС). Вирішено враховувати
 8. 41. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І УПРАВЛІННЯ
  До витрат на обслуговування виробництва і управління відносяться: загальновиробничі витрати (витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування і цехові витрати); загальногосподарські витрати. При аналізі витрат на обслуговування виробництва і управління слід: оцінити динаміку витрат як в цілому, так і для окремих видів; оцінити зміни витрат у розрахунку на 1 руб. обсягу
 9. НАКЛАДНІ ВИТРАТИ
  - Витрати на організацію, управління та обслуговування виробництва. Носять комплексний характер, т. Е. Включають різні економічні елементи витрат; при випуску підприємством кількох видів продукції розподіляються між ними непрямим способом (напр., пропорційно заробітній платі робітників без доплат; кількістю відпрацьованих робітниками людино-годин та ін.). Облік Н. р. ведеться на рахунках
 10. Облікова політика ОФВ
  На основі рекомендації Ліги кредитних спілок нами була розроблена і запропонована облікова політика кредитного кооперативу, встановлений аналітичний облік особових рахунків пайовиків, а також створена система управлінського обліку в кредитному кооперативі. Пропонується наступна облікова політика кредитного товариства фінансової взаємодопомоги (кредитного кооперативу). Робочий план рахунків бухгалтерського
 11. Питання для підсумкового контролю
  (Перелік контрольних питань за темами змісту дисципліни.) Тема 1. Сутність і зміст бухгалтерського обліку. 1. Історична обумовленість господарського обліку. Види господарського обліку. 2. Завдання бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки. 3. Поняття про господарські операції. Тема 2. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації. 1.
 12. 5.7. Система рахунків для обліку витрат на виробництво
  Для організації бухгалтерського обліку виробничих витрат велике значення має вибір синтетичних і аналітичних рахунків. У великих і середніх організаціях для обліку витрат на виробництво продукції застосовують рахунки 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Про-щехозяйственние витрати», 28 «Втрати від шлюбу», 29 «Обслуговуючі
 13. 3.2. Податкова оцінка вартості майна, що амортизується
  Амортизоване майно для цілей податкового обліку оцінюється за первісною, відновною, залишковою вартістю (з бухгалтерського обліку - аналогічно). Придбані за плату ОС і НМА враховуються за первісною вартістю. На відміну від бухгалтерського обліку, до складу первісної вартості ОЗ по податковому обліку не включається: Сума процентів, сплачених за кредит, взятих на
 14. Склад витрат допоміжних виробництв, їх облік і розподіл по об'єктах калькулювання
  Виробництва, що є допоміжними (підсобними) для основного виробництва, забезпечують: - обслуговування різними видами енергії (електроенергією, парою, газом, повітрям і ін.); - Транспортне обслуговування; - Ремонт основних засобів; - Виготовлення інструментів, штампів, запасних частин, будівельних конструкцій, деталей або збагачення будівельних матеріалів (в будівельних
 15. Пояснення і рекомендациипо складання кошторису витрат на проект
  У загальному випадку кошторис витрат на проект складається за такими статтями: придбання обладнання; виготовлення нестандартного обладнання; проектні роботи; будівельно-монтажні роботи; навчання і перенавчання персоналу; матеріали та комплектуючі на виробництво; паливо і енергія на виробничі потреби; оренда приміщень; оренда обладнання; основна зарплата; нарахування на зарплату;
 16. 1.10. План рахунків бухгалтерського обліку
  План рахунків бухгалтерського обліку представляє собою схему реєстрації та групування фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку. У ньому наведено найменування і номери синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку встановлює єдині підходи до застосування Плану рахунків та відображення фактів
 17. 3.3. Особливості обліку витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи (НДДКР)
  Склад зазначених витрат, порядок їх обліку та відображення у звітності та обліковій політиці організації визначено ПБО 17/02 (22). Витрати на НДДКР повинні враховуватися як вкладень у необоротні активи на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи». Для обліку зазначених витрат введений субрахунок 8-8 «Виконання науч-но-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт». Витрати по
 18. 2.9. Контрольні питання
  1. Хто є платником ЄСП? Які доходи є об'єктом оподаткування? Які види доходів включені до складу податкової бази ЄСП? Які види доходів не включені до складу податкової бази ЄСП? Які види організацій звільняються від сплати ЄСП? Який порядок обчислення, порядок і терміни сплати податку платниками податків -