Головна
« Попередня Наступна »

Специфічний актив (ресурс)


актив, максимальний ефект від використання якого досягається в рамках даного контракту.
 Такому активу важко знайти заміну і альтернативне застосування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Специфічний актив (ресурс)

 1. Зовнішнє середовище
  являє собою фактори, що впливають на корпоративне управління, які з'являються в результаті взаємодії учасників корпоративного контролю. До факторів зовнішнього середовища відносяться: - асиметрія інформації; - Невизначеність; - Специфічність активів; - Тривалість відносин між агентами і принципалами (плинність принципалів і агентів); - Близькість інтересів агентів і принципалів; -
 2. 10.1. Рентабельність активів і власного капіталу як показники оцінки ефективності господарської діяльності. Система показників рентабельності активів і власного капіталу
  Показники рентабельності є відносні характеристики фінансових результатів і дають оцінку економічної ефективності функціонування комерційних організацій. Рентабельність активів вимірює рівень прибутковості вкладень у сукупні активи або в певну їх складову, рентабельність власного капіталу вимірює рівень прибутковості власних джерел
 3. Структурний розподіл праці
  будується виходячи з таких характеристик керованого об'єкта, як організаційна структура, масштаби, сфери діяльності, галузева чи територіальна специфіка. У силу великої розмаїтості факторів, що впливають на структурний поділ праці, воно специфічно для кожної організації. У той же час можна виділити деякі спільні риси спеціалізації, що стосуються, насамперед, вертикального і
 4. ЗМІСТ
  Введення 4 Глава 1. Концепція формування фінансово-кредитного механізму відтворювального процесу в сільському господарстві 16 Фінансово-кредитний механізм відтворювального процесу та його особливості в агроформуваннях 16 Природа специфічності основного капіталу і проблеми його відновлення в сільському господарстві 40 Галузеві особливості формування оборотного капіталу 66 Глава 2.
 5. Економічна СУТНІСТЬ І Класифікація актівів підприємства
  Активи являються собою економічні ресурси підприємства у форме сукупно Майновий цінностей, вікорістовуваніх у господарській ДІЯЛЬНОСТІ з метою одержании прибутку. Активи підприємства підрозділяються по багатьох класіфікаційніх ознакой, основної з якіх з позіцій фінансового менеджменту є: 1. Форма Функціонування актівів: а) матеріальні активи; б) Нематеріальні активи; в) фінансові активи.
 6. Франція
  Перелік і структура документів на отримання банківської ліцензії аналогічні німецької. Однак система банківського нагляду і регулювання у Франції досить специфічна. Згідно Банківському закону від 1984 видачу і вилучення ліцензії на здійснення банківської діяльності виробляє Комітет кредитних установ. Комітет складається з 6 чоловік, висунутих з числа членів національного кредитного
 7. Методологічна база дослідження.
  У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові прийоми аналізу й специфічні прийоми економічного дослідження, зокрема, такі методи фінансового аналізу, як вертикальний, горизонтальний, просторовий, метод фінансових коефіцієнтів, а також метод дисконтування грошових потоків, застосовуваний у оціночної діяльності. Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в постановці,
 8. Додатковий продукт (за Марксом)
  частина суспільного продукту, створювана безпосередньо виробниками понад необхідного продукту. П. п. З'являється в період розкладання первіснообщинного способу виробництва у зв'язку з підвищенням продуктивності праці і появою можливості використовувати частину часу праці для збільшення виробництва порівняно з попереднім періодом. У цьому сенсі П. п. Притаманний усім способам
 9. 10 Неповні контракти.
  Розглянуті вище моделі описують оптимальну структуру контрактів в залежності від послідовності дій та інформованості сторін. Однак ці моделі не пояснюють цінність прав власності. Як і теорія загального неокласичного рівноваги, теорія повних контрактів (викладена вище) нейтральна по відношенню до перерозподілу власності. У теорії загальної рівноваги об'єднання або
 10. Рентабельність активів
  Показник, що характеризує ефективність використання активів компанії; розраховується шляхом ділення величини чистого прибутку на середньорічну величину активів (найчастіше використовується відносно сумарних
 11. 3.3.2. Аналіз необоротних активів
  До позаоборотних відносяться активи, термін обігу яких перевищує 12 місяців (або перевищує дляітельность нормального операційного циклу). У складі необоротних активів виділяють: нематеріальні активи; основні засоби; незавершене будівництво; дохідні вкладення в матеріальні цінності ;. довгострокові фінансові вкладення; інші необоротні
 12. Класифікація банків за галузевою ознакою
  сільськогосподарські, промислові, торгові, будівельні, комунальні банки, банки зв'язку і т. д., т. е. банки, що здійснюють операції з обслуговування тієї чи іншої галузі господарства. Класифікація банків по набору банківських послуг: Універсальні. Здійснюють всі або більшість видів операцій, які відносяться до діяльності банківських установ. Спеціалізовані. Банки, діяльність яких
 13. Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів (КМІ)
  обчислюється діленням оборотних активів (розділ II активу) на іммобілізовані активи (розділ I
 14. Нефінансові невироблені активи
  - Це активи, які не є результатом виробничих процесів. Діляться на матеріальні і нематеріальні невиробничі
 15. Сертифікація фахівців
  Сертифікація фахівців - одна з найбільш ефективних методик підвищення їх кваліфікації - по суті є варіантом зовнішнього навчання, але в силу його специфічності ми вирішили розглянути його окремо. Сертифікація фахівців по суті зарубіжна практика, тому що ніяких більш-менш відомих російських методик і сертифікатів у цій області немає. Це процес складання кваліфікаційних
 16. Маржа прибутку, дохідна маржа.
  Показником, що характеризує стабільне зростання і ефективність використання ресурсів банку, є рентабельність активів: Чистий прибуток. . , Рентабельність активів = | (4.1 /) Активи Використовуючи факторний аналіз (послідовне вивчення впливу кількісних, якісних і структурних факто-рів), рентабельність активів {рис. 19) можна записати як Рентабельність активів - = Дохідна маржа -