« Попередня Наступна »

5.6 Структура бюджету та його класифікація


Структура бюджету
Блоки:
Доходи
Витрати
Джерела фінансування дефіцитів бюджетів (ДБ)
Б. класифікація - угруповання доходів, витрат і джерел фінансування ДБ за однорідними ознаками
РФ - єдина Б. класифікація (БК):
Класифікація доходів усіх бюджетів (визначає джерела формування доходів бюджетів всіх рівнів)
код адміністратора
групи і підгрупи
статті, підстатті
елементи
програми і підпрограми
код економ. класифікації доходів
Функціональна класифікація видатків
(відображає напрямок витрачання Б. ср-в відповідно до функцій Г. і має розділи; підрозділи; цільові статті розділів; види розділів)
Економічна класифікація видатків (вказує на витрати по ек. Змістом) Рівні: Групи:
o групи - поточні витрати
o предметні статті - капітальні видатки
o подстатьі - чисте кредитування
o елементи
Відомча класифікація видатків
(відбиває розподіл ср-в по головним розподільникам, де облік ср-в ведеться за розділами, підрозділами, цільовим статтям і видам витрат відповідно до групами, статтями, частин і елементів економ.
 класифікації)
Класифікація джерел внутрішнього фінансування ДБ На прикладі ФБ:
внутрішні джерела - кредит від кредитних організацій у валюті РФ; держ. позики, шляхом випуску ц / б від РФ; бюджетні позички від бюджетів інших рівнів
Класифікація джерел зовнішнього фінансування ДБ На прикладі ФБ:
зовнішні джерела - держ. позики в іноз. валюті від імені РФ; кредити Урядів іноз. гос-в, банків, межд. фінансових організацій
Класифікація видів Г. внутр. боргів
Класифікація видів Г. зовн. боргів і Г. зовн. активів
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

5.6 Структура бюджету та його класифікація

 1. Тема: «Державний бюджет»
  Зміст Поняття бюджету, його необхідність та умови виникнення Бюджет як джерело фінансування соціально-економічних програм держави. Державне регулювання ринкової економіки і роль бюджету у цьому процесі. Економічний зміст, склад і структура доходів бюджету. Склад і структура видатків бюджету Бюджетний дефіцит. Управління бюджетним дефіцитом. Бюджетне
 2. Бюджет
  баланс доходів і витрат. Доходи - потік надходжень на вхід економічної системи. Витрати - потік на виході економічної системи. Дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над доходами. Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над витратами. Економічна система розподілена в просторово-часовому континуумі, внаслідок чого має складну структуру. Відповідно, складну
 3. Тема 15. Доходи бюджетів
  Сутність і класифікація доходів бюджетів. Особливості складу і структури доходів федерального бюджету. Основні напрями бюджетної політики щодо зміцнення дохідної бази бюджетів в сучасних
 4. Контрольні питання до теми №4
  Дайте визначення бюджету. Перерахуйте функції бюджету. Яким чином через бюджет може надаватися регулююче вплив на економіку та соціальну сферу? Назвіть основні форми витрат бюджетів. Охарактеризуйте структуру доходів і витрат республіканського бюджету на поточний фінансовий рік. Які статті витрат республіканського і місцевих бюджетів належать до захищених в поточному
 5. Завдання для самостійної роботи
  Проаналізуйте склад, структуру і динаміку доходів і витрат федерального бюджету за останні п'ять років. Проведіть аналіз складу і структури доходів і надходжень регіональних бюджетів за останні п'ять років. Проведіть аналіз складу і структури доходів і надхо-ний місцевих бюджетів за останні п'ять
 6. Бюджетна система та її пристрій
  Б. система - сукупність усіх видів бюджету Держ. бюджетна система РФ: Фед. бюджет Бюджети держ. позабюджетних фондів 21 республіканський бюджет 55 крайових і обласних бюджетів Міські бюджети Москви і СП 10 окружних бюджетів АТ Бюджет Єврейської АТ близько 29 тис. місцевих бюджетів Б. пристрій - взаємозв'язок між окремими видами бюджетів, організація і принципи побудови бюджету.
 7. Бюджетне пристрій
  організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв'язок між окремими ланками. Визначається державним пристроєм. У так званих унітарних (єдиних, злитих) государ- 46 ствах бюджетна система включає дві ланки: державний бюджет і численні місцеві бюджети, які своїми доходами і витратами не входять до державного бюджету. У федеративних
 8. Питання дли обговорення:
  Назвіть відмітні особливості амеріканскоі податкової системи. Які цілі податкових реформ 198! і 1986 років в США? Які наслідки позитивні і негативні н мали податкові реформи? и Проаналізуйте склад і структуру доходів і витрат федерального бюджету США. Які тенденції зміни структури витрат федерального бюджету за 1980-1998годи? З чим пов'язані
 9. Тема 17. Витрати бюджетів
  Сутність і класифікація бюджетних витрат. Принципи і форми бюджетного фінансування. Основні напрями бюджетної політики в частині видатків бюджету. Структура видатків бюджетів забежних країн. Порівняльна
 10. Терміни та визначення:
  Бюджет, платежі до бюджету, дефіцит бюджету, профіцит бюджету, збалансований бюджет, бюджетний федералізм, бюджетна система, бюджетний устрій, міжбюджетні відносини, бюджетний контроль, консолідований бюджет, бюджетне регулювання, дотації, субсидії,
 11. Генеральні і приватні.
  Бюджет, який охоплює загальну діяльність підприємства, на-ни опиняються генеральним (загальним). Його мета - об'єднати і підсумовувати кошториси та плани різних підрозділів підприємства, звані приватними бюджетами. Система бюджетів підприємства заснована на наступних принципах: єдності бюджетної системи; розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи; самостійності бюджетів; повноти
 12. Оцінка збалансованості бюджетів
  Збалансованість бюджету пропонує три можливих співвідношення між його доходами і витратами: Перевищення доходів бюджету над його видатками, що означає профіцит бюджету; Перевищення видатків бюджету над його доходами, що означає дефіцит бюджету; Рівність доходів і видатків бюджету. Вихідні дані (основні характеристики бюджету) для цілей аналізу збалансованості бюджетів на
 13. Принцип збалансованості бюджету
  означає, що обсяг пре-редбачених бюджетом видатків повинен відповідати сумарно-му обсягом доходів бюджету і надходжень із джерел фінансування його дефіциту. При складанні, затвердженні та виконанні бюджету необхідно виходити з прінціпамінімізацііразмера його
 14. Поняття й визначення бюджету
  Державний бюджет - головна ланка фінансової системи. Він являє собою форму утворення і використання централізованого фонду грошових коштів для забезпечення функцій органів державної влади. Державний бюджет є основним фінансовим планом країни, затверджується Федеральними Зборами РФ як закон. Бюджетне законодавство і бюджетна практика розрізняють бюджет
 15. Автономні бюджети
  самостійні бюджети (кошторису доходів і витрат) територій, господарських одиниць, фондів, які мають відносної самостійністю, незалежністю від бюджетів більш великих територіальних і господарських утворень, центральних бюджетів. Автономні бюджети можуть доповнювати бюджети більш високого
 16. План семінарськіх зайняти
  Класифікація бюджетних доходів и ВИДАТКІВ. Формування ФОНДІВ державного бюджету, їх склад и структура. Податок на прибуток и его роль у доходах бюджету. Економічний Зміст податку на Доданий ВАРТІСТЬ. Економічний Зміст акцизного збору. Видатки державного бюджету. Бюджетний дефіціт та проблема скороченню и Можливі джерела покриття бюджетного
 17. Бюджет руху грошових коштів.
  Видаткова частина може формуватися за різними принципами: - принцип відповідальності (коли в рамках основних видаткових статей за елементами визначаються структурні підрозділи, які відповідають за формування грошового фінансового показника) - принцип пріоритетності фінансових витрат за видами діяльності (основна, інвестиційна, фінансова) Бюджет прибутків і збитків (бюджет доходів і