« Попередня Наступна »

СТРУКТУРА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ


Виходячи з цілей (завдань) навчання та видів передбачених контрольних завдань, за структурою курсова (контрольна) робота повинна містити такі елементи:
1. Титульний лист, що містить всі необхідні реквізити, передбачені внутрішнім стандартом НГУЕУ.
2. Зміст, що відбиває обсяг і структуру виконаної студентом роботи.
3. Введення, що містять актуальність теми першого завдання курсової (контрольної роботи), мета і завдання роботи.

4. Основна частина, в рамках якої повинні бути виконані всі завдання курсової (контрольної) роботи, передбачені методичними вказівками.
5. Список літератури, що містить перелік нормативних документів і літературних джерел, фактично вивчених автором в процесі виконання курсової (контрольної) роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

СТРУКТУРА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ

 1. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ Перед виконанням курсової (контрольної) роботи слід докладно ознайомитися з справжніми методичними рекомендаціями та робочої програми дисципліни «Корпоративні цінні папери». Виконання курсової (контрольної) роботи передбачає кілька етапів: 1. Вибір варіантів завдань, передбачених цими методичними вказівками (див. П.
 2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  Результати виконання курсової роботи оцінюються за традиційною шкалою «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно». Результати виконання контрольної роботи оцінюються за традиційною шкалою «зараховано», «не зараховано». Оцінка «зараховано» відображає готовність (здатність) студента вирішувати завдання професійної діяльності в типових ситуаціях без істотних похибок. З
 3. ПРАВИЛА ВИБОРУ ВАРІАНТА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  При написанні курсової (контрольної) роботи студент виконує три завдання. При відсутності хоча б одного завдання, робота не може бути зарахована. Номер варіантів завдань курсової (контрольної) роботи визначається виходячи з останніх двох цифр номера залікової книжки студента. Нижче наведена таблиця, в якій містяться відповідності останніх двох цифр номера залікової книжки і номерів варіантів
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Курсова (контрольна) робота є обов'язковим елементом системи проміжного контролю знань студентів, що навчаються в рамках заочної та дистанційної форм навчання з дисципліни «Корпоративні цінні папери». Вид роботи (курсова або контрольна) визначається навчальним планом. Мети курсової (контрольної) роботи: - закріплення знань студентів за основним змістом теоретичної частини
 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ Курсові та контрольні роботи
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І КОНТРОЛЬНИХ
 6. Н. В. Мануніна. Фінанси і кредит: Метод. указ. / Упоряд. Н. В. Мануніна. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2 002. 20 с., 2002
 7. М. Є. Карпіцкая, С. Є. Вітун. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». .- Гродно: ГрГУ ім. Я. Купали, 2006, 2006
 8. Загальні вимоги
  Курсова робота оформляється відповідно до загальних правил оформлення рукописів. Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 60 - 70-ти сторінок рукописного тексту, або 35 - 40 сторінок друкованого тексту. Курсова робота повинна мати титульний аркуш (дод. В), завдання (дод. Г), зміст (із зазначенням сторінок), список використаної літератури та додатку до роботи (якщо такі є). Сторінки
 9. Перерахунок курсу валют (курс перерахунку)
  ставки, які вказуються найчастіше в заголовку офіційної курсової таблиці. Для встановлення курсової ціни іноземних цінних паперів, що котируються на біржах, існують тверді перерахункові курси. Зазначений в курсовій таблиці курс у відсотках завжди обчислюється згідно перерахункових курсом у валюті даної країни (наприклад в німецьких марках) по відношенню до її мінімального
 10. Холдингова компанія
  акціонерна компанія, капітал якої використовується переважно для придбання контрольних пакетів акцій інших компаній з метою встановлення контролю за їх діяльністю і отримання доходів у вигляді дивідендів. По всій структурі Х. до, близька до тресту, проте об'єднання підприємств в Х. до. Обмежується, як правило, лише фінансами. На чолі Х. К. варто так звана держательская компанія,
 11. Перевірка
  являє собою одиничне контрольне дію або систему контрольних дій щодо певних фінансово-господарських операцій суб'єктів
 12. Дивідендна політика і регулювання курсу акцій
  Дивідендна політика і курсова ціна акцій взаємопов'язані. У фінансовому менеджменті розроблені деякі прийоми штучного регулювання курсової ціни акцій, які за певних умов можуть вплинути і на розмір виплачуваних дивідендів. До них відносяться дроблення, консолідація та викуп
 13. Контрольні питання і завдання
  Що відображається по рахунку поточних операцій платіжного ба ланса? Які операції знаходять відображення по рахунку руху ка живила? Що таке валютний курс? Які види валютних курсів ви знаєте? Охарактеризуйте поняття «валюта» і дайте його класифікацію цію. Які фактори впливають на валютний курс? З чого складається зовнішній борг Росії і які го ловні проблеми управління ім? Від чого залежить