« Попередня Наступна »

5.1. Сутність та джерела формування власного капіталу


Під власним капіталом розуміється загальна сума коштів, що належать підприємству на правах власності і використовуваних їм для формування активів.
Власний капітал - це аналог довгострокової заборгованості підприємства перед своїми власниками (дане твердження не слід розуміти буквально, оскільки підприємство не має зобов'язання повернути кошти власникам; останні можуть отримати певний еквівалент вкладених ними коштів або через механізми ринку, або після ліквідації підприємства).
Джерелами формування власних фінансових ресурсів підприємства виступають:
Внутрішні джерела:
прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства;
амортизаційні відрахування від використовуваних власних основних засобів і нематеріальних активів;
інші внутрішні джерела формування власних фінансових ресурсів.
Зовнішні джерела:
залучення додаткового пайового або інвестиційного капіталу;
отримання підприємством безоплатної фінансової допомоги;
інші зовнішні джерела формування власних фінансових ресурсів.

Примноження власного капіталу підприємства пов'язано в першу чергу з керуванням формування власних фінансових ресурсів підприємства.
Основним завданням цього управління є забезпечення необхідного рівня самофінансування розвитку господарської діяльності підприємства в майбутньому періоді.
Коефіцієнт самофінансування розвитку підприємства розраховується за такою формулою:
, (22)
де Ксф - коефіцієнт самофінансування майбутнього
 розвитку підприємства;
СФР - планований обсяг формування власних
фінансових ресурсів;
? А - планований приріст активів підприємства;
Псфр - планований обсяг витрачання власних
фінансових ресурсів підприємства на цілі споживання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

5.1. Сутність та джерела формування власного капіталу

 1. Тема 7. Необхідність кредиту, його сутність і функції
  Джерела формування кредитних ресурсів у суспільстві. Необхідність кредиту і його сутність. Кредит і гроші. Кредит та фінанси. Сучасні теорії кредиту: натуралістична і капіталосоздающая. Інші погляди на сутність кредиту. Функції кредиту. Роль кредиту в розвитку економіки
 2. Етапи управління формуванням власних фінансових ресурсів:
  Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства у попередньому періоді. Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах. Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел. Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел. Забезпечення необхідного обсягу залучення власних
 3. Джерела формування запасів і витрат
  Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовуються кілька показників, що відображають різну ступінь охоплення різних видів джерел: 1) Наявність власних оборотних коштів Ec = Hc-F 2) Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат Et = (Іс + Kt) - F 3) Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат Показники
 4. Фінансові ресурси підприємства
  Фінансові ресурси - сукупність фондів грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні держави, підприємства, організації; створюються в процесі розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту і національного доходу. Склад основних джерел формування власних фінансових ресурсів підприємства: 1. Внутрішні джерела: а) прибуток, що залишається в розпорядженні
 5. Контрольні питання і завдання
  1. У чому сутність концепції вартості капіталу організації? 2. Які принципи лежать в основі управління капіталом організації? 3. Назвіть класифікації капіталу в організації. 4. Охарактеризуйте структуру власного капіталу і особливості управління ним. 5. У чому состоітроль позикового капіталу в бізнесі? 6. Розкрийте ефект фінансового важеля: його сутність і наслідки. 7. Назвіть етапи
 6. 14.3. Оцінка фінансової стійкості підприємства на основі аналізу співвідношення власного і позикового капіталу
  На першому етапі оцінки необхідно визначити тип фінансової стійкості підприємства. Відповідно до прийнятої класифікації трьома показниками наявності джерел формування запасів відповідають три показники забезпеченості запасів джерелами їх формування: надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів, що дорівнює різниці величини власних оборотних коштів і величини
 7. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
  Характеристика фінансів, як економічної категорії. Функції фінансів. Роль фінансів в розширеному відтворенні. Загальна характеристика і структура фінансової системи Росії. Фінансові ресурси та джерела їх формування. Сутність, призначення і структура фінансового ринку. Сутність і зміст фінансової політики. Значення фінансової політики. Фінансова стратегія і фінансова тактика.
 8. Зміст
  1. Поняття про фінанси та управління ними Сутність і функції фінансів 4 Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями 6 Фінансове забезпечення відтворення 7 Фінансові ринки та їх роль в мобілізації і розподілі фінансів 8 Управління фінансами. Фінансова політика 11 Методи регулювання економіки з допомогою фінансів 12 Державні Фінанси (ГФ) Сутність і структура ГФ 13
 9. Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальності 080503 «Антикризове управління» та спеціальності 010502 «Прикладна інформатика в економіці» 2010-2011 навчальний рік
  1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту 2. Принципи фінансового менеджменту 3. Функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством 4. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи 5. Механізм фінансового менеджменту та його структура 6. Базові концепції фінансового менеджменту 7. Відсоток, процентна ставка та її класифікація Оцінка вартості грошей
 10. Зміст
  Основи теорії фінансів Сутність фінансів. Функції фінансів Фінансова система країни, її ланки. Управління фінансами Фінансова політика держави. Фінансовий ринок. Державний бюджет і його роль в економіці Роль бюджету у фінансовій політиці держави Основні принципи бюджетної системи. Податки та податкова система. Позабюджетні фонди Сутність і значення позабюджетних фондів
 11. 28. Зміст фінансів підприємств сфери матеріального виробництва.
  Фінанси підприємств - складова частина фінансової системи держави. Особливості фінансів сфери матеріального виробництва, їх значення. Виручка від реалізації продукції та її роль у формуванні фінансових ресурсів підприємств. Функції фінансів підприємств. 29. Вплив форм власності на організацію фінансів сфери матеріального виробництва. Особливості формування статутного фонду,
 12. Контрольні питання
  У якій організаційно-правовій формі можуть створюватися некомерційні організації? Чи можуть некомерційні організації надавати платні послуги? Чи можливе створення загальноосвітніх установ, лікарень в комерційних цілях? У чому сутність громадських організацій? Які джерела фінансових ресурсів громадських організацій? Чи залежить склад джерел формування фінансових ресурсів
 13. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
  Розкрийте поняття власності в ринковій економіці. Назвіть форми власності в ринковій економіці, приведіть їх класифікацію. Розкрийте сутність відносин власності. Які види власності розрізняють в ринковій економіке9 Що належить до нематеріальних видам власності? У яких випадках потрібно реальна оцінка вартості підприємства? Розкрийте роль і значення реальної оцінки
 14. ПЛАН
  3.1. Сутність відносини власності. Суб'єкти та об'єкти власності. 3.2. Форми власності. Сутність права власності, види і значення. Власність на засоби виробництва і засновані на них соціально - історичні економічні системи. Процеси роздержавлення і приватизації власності в Узбекистані, поліморфізм власності. Ключові слова: власність,
 15. 8.5. Сутність, значення, форми кредиту
  Вступ 1 Економічна сутність і необхідність кредиту 1.1 Об'єктивні умови виникнення і розвитку кредиту 1.2 Функції і принципи кредиту 1.3 Форми кредиту. Види кредиту 2 Розвиток кредитної системи в Республіці Білорусь 2.1 Кредитна система Республіки Білорусь та її ланки 2.2 Роль і функції Національного банку Республіки Білорусь 2.3 Система комерційних банків Республіки
 16. 14. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
  Фінансовий стан підприємства залежить від безлічі факторів. Результат їх впливу - зміна параметрів його функціонування. Одним з подібних параметрів виступає фінансова устойчівость- таке підприємство, яке дозволяє йому ефективно функціонувати і розвиватися в рамках поставлених цілей і завдань. Фінансова стійкість може бути виміряна. Необхідність її вимірювання пов'язана з
 17. Зміст
  Передмова Сутність фінансів підприємств національної економіки Поняття фінансів підприємств, їх місце у фінансовій системі і функції Фінансові ресурси, грошові фонди та резерви підприємства Організація системи фінансів підприємства: сутність та методичні основи проектування Фінансово-кредитні відносини підприємств Фінансове забезпечення
 18. Коефіцієнт автономії джерел формування запасів
  показує частку власних оборотних коштів у загальній сумі основних джерел формування запасів: ^ _ власні оборотні кошти загальна величина основних джерел формування запасів Зростання коефіцієнта відображає тенденцію до зниження залежності підприємства від позикових джерел фінансування господарського кругообігу і тому оцінюється позитивними але. Достатність власних
 19. Тема 3. Економічні системи.
  Сутність і основні елементи економічних систем. Соціально-економічні інститути: сутність, типи. Формаційний підхід, його достоїнства і недоліки. Цивілізаційний підхід, його розвиток в сучасних умовах. Власність в економічній системі. Альтернативні підходи до визначення власності. Відносини власності. Сучасна теорія прав власності. Класифікація