Головна
« Попередня Наступна »

6.4. Сутність та склад власного капіталу


Власний капітал характеризує загальну вартість засобів підприємства, що належать йому на правах власності і використовуються ним для формування певної частини його активів.
Основними елементами власного капіталу є:
статутний капітал - являє собою загальну вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Основними функціями статутного капіталу є визначення частки (відсотка) участі засновника в суспільстві, оскільки їй відповідає кількість голосів учасника на загальних зборах і розмір його доходу (дивіденду), а також гарантування виконання зобов'язань товариства перед третіми особами.
Статутний капітал є одним з найбільш стійких елементів власного капіталу підприємства, оскільки зміни його розміру (зменшення або збільшення) можуть бути зроблені тільки за рішенням засновників і тільки одночасно з відображенням цього в статуті підприємства та ін. Установчих документах;
пайовий капітал складається із суми пайових внесків членів товариств та ін. підприємств, передбачених установчими документами;
додатково вкладений капітал визначається як сума перевищення вартості реалізації випущених акцій в порівнянні з їх номінальною вартістю;
інший додатковий капітал включає суму дооцінки необоротних активів і вартість безкоштовно отриманих від ін. юридичних або фізичних осіб необоротних активів.
Доходи підприємства, що відносяться на додатковий капітал, збільшують власний капітал підприємства, однак не впливають на фінансовий результат діяльності підприємства у звітному періоді.
Наявність додаткового капіталу при абстрагуванні від одночасного впливу різних чинників передбачає певну економію засновників у виплатах дивідендів, що, у свою чергу, збільшує внутрішній інвестиційний потенціал. Додатковий капітал в значній мірі згладжує ефект дефіциту резервного капіталу і вплив непокритих збитків. Зменшення додаткового капіталу має здійснюватися лише при поступовому збільшенні величини статутного капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку;
резервний капітал - це сума резервів, створених за рахунок чистого прибутку підприємства, відповідно до чинного законодавства або відповідно до установчих документів. Цей капітал створюється на випадок покриття можливих збитків у діяльності підприємства і на ін. Потреби. Резервний капітал знаходиться в загальному обороті основних і оборотних коштів підприємства. І лише при збитковій діяльності підприємства грошові кошти з резервного капіталу направляються на їх покриття. Резервний капітал, як правило, не є високоліквідним активом для розрахунків з кредиторами у разі виникнення у підприємства неплатежів або загрози банкрутства.
 Резервний капітал - це так званий запасний фінансове джерело, яке створюється як гарантія безперебійної роботи підприємства і дотримання інтересів третіх осіб. Наявність такого фінансового джерела додає останнім впевненість у погашенні підприємством своїх зобов'язань;
нерозподілений прибуток являє собою частину чистого прибутку, яка залишається нерозподіленим на момент оцінки власного капіталу підприємства. В умовах збиткової діяльності підприємства створюється непокритий збиток, який вираховується із суми власного капіталу;
неоплачений капітал відображає суму заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу, яка вираховується із суми власного капіталу;
вилучений капітал - це фактична собівартість акцій власної емісії або частин, викуплених підприємством у його учасників, яка вираховується при визначенні величини власного капіталу.
Таким чином, у складі власного капіталу можуть бути виділені дві основні складові: інвестований капітал (капітал, вкладений власниками в підприємство) і накопичений капітал (капітал, створений на підприємстві поверх того, що спочатку авансовано власниками).
Власний капітал характеризується наступними позитивними рисами:
простотою залучення, оскільки рішення, пов'язані зі збільшенням власного капіталу (особливо за рахунок внутрішніх джерел його формування) приймаються власниками підприємства без необхідності отримання згоди ін. господарюючих суб'єктів;
більш високою здатністю генерування прибутку у всіх сферах діяльності;
здатністю підвищення рентабельності активів, оскільки залучення власних фінансових ресурсів не вимагає здійснення витрат на виплату відсотків за кредит, отже збільшує суму чистого прибутку підприємства;
забезпеченням фінансової стійкості розвитку підприємства, його платоспроможності в довгостроковому періоді, а відповідно і зниженням ризику банкрутства.
Разом з тим, йому притаманні такі недоліки:
1) обмеженість обсягу залучення і можливостей істотного розширення діяльності підприємства в періоди сприятливої ??кон'юнктури ринку;
2) висока вартість у порівнянні з альтернативними позиковими джерелами формування капіталу.
Таким чином, підприємство, що використовує тільки власний капітал, має найвищу стійкість, але обмежує темпи свого розвитку і не використовує фінансової можливості приросту прибутку на вкладений капітал.
Зазначені недоліки власного капіталу компенсуються шляхом залучення позикового капіталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

6.4. Сутність та склад власного капіталу

 1. Зміст
  Основи теорії фінансів Сутність фінансів. Функції фінансів Фінансова система країни, її ланки. Управління фінансами Фінансова політика держави. Фінансовий ринок. Державний бюджет і його роль в економіці Роль бюджету у фінансовій політиці держави Основні принципи бюджетної системи. Податки та податкова система. Позабюджетні фонди Сутність і значення позабюджетних фондів
 2. Експертні судження
  - Змістовні висловлювання (що визначають склад, структуру, функціональність досліджуваної системи, сутностей і їх атрибутів), кількісна або якісна оцінка якої-небудь сутності (т. Е. Визначення кількісних і якісних атрибутів і їх
 3. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
  Розкрийте поняття власності в ринковій економіці. Назвіть форми власності в ринковій економіці, приведіть їх класифікацію. Розкрийте сутність відносин власності. Які види власності розрізняють в ринковій економіке9 Що належить до нематеріальних видам власності? У яких випадках потрібно реальна оцінка вартості підприємства? Розкрийте роль і значення реальної оцінки
 4. ПЛАН
  3.1. Сутність відносини власності. Суб'єкти та об'єкти власності. 3.2. Форми власності. Сутність права власності, види і значення. Власність на засоби виробництва і засновані на них соціально - історичні економічні системи. Процеси роздержавлення і приватизації власності в Узбекистані, поліморфізм власності. Ключові слова: власність,
 5. Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальності 080503 «Антикризове управління» та спеціальності 010502 «Прикладна інформатика в економіці» 2010-2011 навчальний рік
  1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту 2. Принципи фінансового менеджменту 3. Функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством 4. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи 5. Механізм фінансового менеджменту та його структура 6. Базові концепції фінансового менеджменту 7. Відсоток, процентна ставка та її класифікація Оцінка вартості грошей
 6. Зміст:
  РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВА СИСТЕМА КРАЇНИ: СУТНІСТЬ І ЗМІСТ Тема 1. Сутність, функції та роль фінансів Предмет, метод, завдання курсу Поняття і сутність фінансів. Функції фінансів. Фінансова система, її ланки. Тема 2. Фінансовий ринок 1. Поняття фінансового ринку, його види 2. Функції фінансового ринку Тема 3. Фінансова політика 1. Зміст і
 7. Тема 3. Економічні системи.
  Сутність і основні елементи економічних систем. Соціально-економічні інститути: сутність, типи. Формаційний підхід, його достоїнства і недоліки. Цивілізаційний підхід, його розвиток в сучасних умовах. Власність в економічній системі. Альтернативні підходи до визначення власності. Відносини власності. Сучасна теорія прав власності. Класифікація
 8. Зміст
  Тема 1. Основи функціонування фінансового ринку. 1.1. Сутність і значення фінансового ринку. 1.2. Структура фінансового ринку. 1.3. Функції фінансового ринку. 1.1. Сутність і значення фінансового ринку. 1.2. Структура фінансового ринку. 1.3. Функції фінансового ринку. Тема 2. Фінансові активи, їх сутність і класифікація.
 9. Зміст
  Соціально-економічна сутність фінансів, їх ознаки. Етапи розвитку фінансів, основні концепції фінансів. Функції та принципи фінансів Фінансове планування, прогнозування і контроль. Грошово-кредитна політика-як складова частина фінансової політики. Фінансовий механізм: поняття, типи. Фінансова система РФ: поняття, структура. Бюджетний устрій - бюджетна система:
 10. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
  У чому сутність кадрового потенціалу і яке його відміну від трудових ресурсів? Що включає в себе організація праці та управління трудовим колективом підприємства? Що спільного і які відмінності між трудовими і матеріальними ресурсами? Вкажіть основні критерії розподілу персоналу на промисловий і непромисловий. Який вплив на ринок праці надають профспілки? Охарактеризуйте основні
 11. Тема 22. Державний кредит: сутність, особливості, проблеми
  Необхідність і сутність державного кредиту. Форми державного кредиту і їх розвиток в сучасних умовах. Сутність фінансової політики держави з управління державним