« Попередня Наступна »

42. Сутність і значення соціального страхування


Економічна сутність соціального страхування. Завдання соціального страхування. Розвиток системи соціального страхування в Республіці Білорусь. Ознаки соціального страхування. Роль соціального страхування в підтримці матеріального забезпечення різних соціальних груп населення.
43. Формування та використання фонду соціального захисту населення.
Фонд соціального захисту населення як самостійна ланка фінансової системи. Основні принципи державного соціального страхування. Джерела фінансових ресурсів фонду соціального захисту населення. Порядок виплати коштів з фонду.
44. Страхування в умовах ринкової економіки.
Розвиток соціального захисту в умовах ринкової економіки. Медичне страхування. Пенсійне забезпечення, його вдосконалення. Пенсійне страхування. Зарубіжний досвід соціального захисту.
45. Сутність і значення державного бюджету.
Державний бюджет - основна ланка фінансової системи держави. Державний бюджет - основний фінансовий план держави. Основні джерела доходів бюджету. Державний бюджет як економічна категорія. Основні напрямки видатків бюджету. Роль бюджету в регулюванні економічних і соціальних процесів в перехідний період.
46. ??Бюджетне пристрій Республіки Білорусь.
Поняття бюджетного устрою, його елементи. Основні форми державного управління та особливості бюджетного устрою. Бюджетна система Республіки Білорусь, її структура.
 Республіканський бюджет, місцеві бюджети. Принципи побудови бюджетної системи. Консолідований бюджет Республіки Білорусь.
47. Доходи і витрати державного бюджетаРеспублікі Білорусь.
Державний бюджет Республіки Білорусь, його значення. Республіканський бюджет - вирішальна частина бюджету Республіки Білорусь. Доходи республіканського бюджету Білорусі. Основні напрямки використання ресурсів республіканського бюджету, його роль у регулюванні економіки країни. Місцеві бюджети. Доходи і видатки місцевих бюджетів.
48. Необхідність і сутність государственногокредіта.
Сутність державного кредиту. Роль державного кредиту у мобілізації додаткових фінансових ресурсів. Використання державного кредиту для покриття дефіциту бюджету. Відмінності державного кредиту від банківського кредиту. Внутрішній і міжнародний державний кредит.
49. Державний борг, його види.
Поняття державного боргу. Внутрішній і зовнішній державний борг. Управління зовнішнім і внутрішнім державним боргом. Удосконалення управління внутрішнім державним боргом в сучасних умовах.
50. Форми державного кредиту.
Поняття форми кредиту. Товарна форма кредиту. Грошова форма кредиту. Форма внутрішньої державної кредиту. Класифікація державних внутрішніх позик. Кредити Національного банку урядів; Республіки Білорусь та місцевим органам влади.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

42. Сутність і значення соціального страхування.

 1. Питання для повторення
  Сутність ефективності (Effectiveness) управлінських рішень. Значення економічності (Efficiency) для оцінки управлінських рішень. Визначення та характеристика ефективності, результативності та інтенсивності в теорії прийняття рішень. Сутність «економічної ефективності управлінського рішення». Сутність «організаційної ефективності управлінського рішення». Сутність «соціальної
 2. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  Охарактеризуйте системи показників рівня і якості життя населення. Перерахуйте принципи і розкрийте сутнісний зміст формування та функціонування соціальної політики. У чому полягає мета соціальної політики? У чому полягає сутність політики регулювання, розподілу і перерозподілу доходів? Розкрийте сутність політики соціальних гарантій і соціального захисту населення.
 3. ЗМІСТ
  ТЕМА 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ Лекція 1. Основи теорії фінансів Сутність фінансів Суб'єкти фінансової системи Функції фінансів Лекція 2. Роль фінансів у регулюванні економіки Використання фінансів для регулювання економіки і стимулювання виробництва Фінансовий менеджмент ТЕМА 2. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ Лекція 3. Зміст і принципи фінансового планування
 4. 18.1. Сутність, цілі та напрямки соціальної політики.
  Функції соціальної політики Соціальна політика - це діяльність держави, інших економічних суб'єктів, спрямована на обеспече- ніє умов для задоволення потреб і підвищення добробуту населення, створення системи соціальних
 5. ЗМІСТ
  ВСТУП 3 ТЕМА 1. ФІНАНСИ І ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ 4 Сутність і необхідність фінансів 4 Функції фінансів 6 Фінансові системи 9 ТЕМА 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ І УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 11 Фінансова політика 11 Управління фінансами 12 Фінансове планування 14 ТЕМА 3. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 16 Сутність фінансового контролю 16 Органи фінансового контролю 17 Види фінансового контролю 19 ТЕМА 4.
 6. Зміст
  Основи теорії фінансів Сутність фінансів. Функції фінансів Фінансова система країни, її ланки. Управління фінансами Фінансова політика держави. Фінансовий ринок. Державний бюджет і його роль в економіці Роль бюджету у фінансовій політиці держави Основні принципи бюджетної системи. Податки та податкова система. Позабюджетні фонди Сутність і значення позабюджетних фондів
 7. Екзаменаційні питання
  Фінанси як економічна категорія: сутність фінансів, взаємозв'язок з іншими категоріями Фінансова система: елементи і їх характеристика Функції фінансів: розподільча, обліково-контрольна, стимулююча Поняття і сутність фінансів, зв'язок з іншими економічними категоріями Суб'єкти і об'єкти фінансових відносин Використання фінансів для регулювання економіки і стимулювання
 8. Питання для повторення та самоконтролю
  Розкрийте зміст соціально-трудових відносин. Охарактеризуйте основні елементи структури соціально-трудових відносин. Особливості соціально-трудових відносин на різних етапах трудового життя людини. Основні типи соціально-трудових відносин. У чому принципові відмінності між патерналізмом і соціальним партнерством як двома типами соціально-трудових відносин? Охарактеризуйте
 9. Питання для повторення і самоконтролю.
  Розкрийте необхідність і значення аналізу трудових показників на сучасному етапі. Назвіть основні завдання аналізу трудових показників за різними на-правлінням. Охарактеризуйте сутність і основні показники аналізу трудового потенціалу та руху робочої сили в організації. Охарактеризуйте сутність і основні показники аналізу використання робочого часу. Охарактеризуйте сутність і
 10. Вступ
  5 1. Фінанси як вартісна категорія 1.1. Економічна основа функціонування фінансів. Класифікація фінансових відносин 6 1. 2. Функції фінансів 9 2. Фінансова політика держави 2.1. Фінансова політика: зміст, завдання, провідники 2.2. Основні напрямки сучасної фінансової політики РФ 15 3. Фінансовий контроль
 11. Тема 7. Економічна сутність організації праці.
  Сутність поняття "організація праці". Природно-технічна і соціально-економічна сторони організації праці. Зміст організації праці на підприємстві, її основні складові: поділ і кооперація праці; нормування праці; організація та обслуговування робочих місць; форму- вання та використання трудового потенціалу працівника та організації; раціоналізація трудових процесів, прийомів і
 12. Питання для повторення та самоконтролю
  Що така поведінка особистості? Які його форми? Що таке соціальна поведінка особистості? Назвіть його модифікації. Розкрийте сутність теорії поведінки особистості та теорії лідерства. Перелічіть види соціальних груп, назвіть їх класифікаційні при-знаки. Дайте визначення і розкрийте сутність поняття "соціалізація особистості". Що розуміється під ефективністю групи? Якими факторами вона
 13. Тема 15. Основи трудового поведінки особистості.
  Сутність теорії поведінки особистості, теорії лідерства. Соціальна поведінка особистості і його модифікації: трудове, виробниче, організаційне, функціональне, комунікаційне, демографічне, економічне, нормативне та девіантна поведінка. Сутність поняття "трудова діяльність". Диференціація напрямків трудової поведінки в залежності від професійної ролі особистості.
 14. ПЛАН
  3.1. Сутність відносини власності. Суб'єкти та об'єкти власності. 3.2. Форми власності. Сутність права власності, види і значення. Власність на засоби виробництва і засновані на них соціально - історичні економічні системи. Процеси роздержавлення і приватизації власності в Узбекистані, поліморфізм власності. Ключові слова: власність,
 15. Гл а в а 8 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ позабюджетні фонди
  Гл а в а 8 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ
 16. Тема 1. Соціально-економічна сутність фінансів і фінансових відносин
  Тема 1. Соціально-економічна сутність фінансів і фінансових