« Попередня Наступна »

2. Суть та форми інфляції


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2. Суть та форми інфляції

 1. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  Об'єктивна необхідність і суть фінансів. Функції фінансів. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями і відмінності від них в процесі вартісного розподілу. Фінансові ресурси суспільства: суть, класифікація, механізм формування і використання. Фінансові резерви: призначення, класифікація, методи формування. Поняття, структура, принципи
 2. План семінарських занять
  Фінанси як специфічна форма суспільних відносин, підсистема економічного базису. Необхідність фінансів в умовах товарного господарства. Прості й складні фінансові категорії як форми наукового пізнання. Ланки фінансової системи та її функції. Позабюджетні фонди. Фінансове забезпечення відтворювального процесу. Форми фінансового забезпечення: державне фінансування, кредитування,
 3. 7.4. Форми бухгалтерського обліку.
  Форми бух. обліку (ФБО) - певна система регістрів, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них. Кожне під-во самостійно обирає ФБО. ФБО відображає технологію облікового процесу, передбачає відповідне врахування госп. операцій, порядок записів в регістрах синт. і аналіт обліку, складання та представлення облікових даних у формі звітності. Сучасними ФБО, що застосовуються на
 4. Контрольні запитання
  1. Що таке реорганізація корпорації? 2. Які форми корпоративної реструктуризації Ви знаєте? 3. Які правові аспекти проведення реорганізації? 4. Схарактеризуйте форми реорганізації шляхом укрупнення. 5. В чому полягає ефект синергізму? 6. Які основні мотиви спонукають корпорацію до реорганізації шляхом укрупнення? 7. В чому полягає аквізиція? 8. В яких випадках здійснюється розукрупнення
 5. Глава 20. Основні форми світогосподарських зв'язків
  Глава 20. Основні форми світогосподарських
 6. ТЕМА 7. ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ
  ТЕМА 7. ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ
 7. ТЕМА 12. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ
  ТЕМА 12. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З
 8. Аналіз звіту про власний капітал
  Аналізуючи структуру пасиву балансу, ми вже частково провели аналіз власного капіталу підприємства. Але в зв'язку з тим, що в балансі відбивається інформація зі стану на визначену дату, ми не мали можливості простежити, за рахунок яких джерел формувався той чи інший елемент власного капіталу, а також, у якому напрямку використаний власний капітал. Відповідь на дане питання можна одержати, читаючи
 9. Валютний курс
  Валютний курс - ціна однієї валюти виражена в іншій. Валютний курс визначається на основі котирування. В основі валютного курсу лежить валютний паритет. Історично валютний паритет існував у таких видах: золотий; золотодевізний; купівельної спроможності. В даний час валютний паритет визначається на основі купівельної спроможності валют. Основними методами її визначення є: метод споживчого
 10. ВСТУП
  Дисципліна "Фінанси" є нормативною, тобто обов'язковою для вивчення студентами, що навчаються за програмами з підготовки бакалаврів. Програма курсу спрямована на вивчення теоретичних аспектів функціонування та розвитку фінансів в умовах ринкової економіки; набуття практичних навичок з питань формування та використання державних доходів, утворення і розподілу грошових доходів (нагромаджень)
 11. Запитання. Завдання
  Охарактеризуйте соціально-економічну сутність, об'єктивну необхідність і роль майнового та особистого страхування у забезпеченні безперервності суспільного виробництва. Проаналізуйте форми і методи страхового захисту, систему страхових фондів, принципи обов'язкового і добровільного страхування. Охарактеризуйте класифікацію страхування за об'єктами і за ознакою ризику. Розкрийте поняття
 12. Склад і характеристика видатків державного бюджету
  Видатки бюджету - законодавчо визначені норми і напрями використання бюджетних коштів. Соціально-економічна суть бюджетних асигнувань визначається: Природою і функціями держави. Рівнем розвитку країни. Формою надання бюджетних трансфертів. Розгалуженістю зв'язків державного бюджету з національною економікою. Видатки бюджету можна згрупувати за різними ознаками (рис. 7.1). Бюджетне