Головна
« Попередня Наступна »

зведений бюджет

 Для організації системи аналізу і планування грошових потоків на підприємстві, адекватної вимогам ринкових умов, в даний час в комерційних організаціях використовується система управління фінансами, заснована на розробці і контролі виконання ієрархічної системи бюджетів. Система бюджетів, що включає бюджети структурних підрозділів, податковий бюджет і зведений бюджет організації, дозволяє встановити жорсткий поточний і оперативний контроль за надходженням і витрачанням грошових коштів, створити реальні умови для вироблення ефективної фінансової стратегії. Бюджети складаються на місяць, квартал, календарний рік.
Зведений бюджет комерційної організації формується на основі принципу декомпозиції: кожен бюджет більш низького рівня є деталізацією бюджету більш високого рівня, т. Е. Бюджети структурних підрозділів та податковий бюджет конкретизують зведеного бюджету.
Зведений бюджет комерційної організації складається з дохідної та видаткової частин (табл. 4.3). Оптимальним бюджетом є такий, в якому дохідна частина дорівнює видаткової.
Таблиця 4.3
Склад статей зведеного бюджету комерційної організації Доходи Витрати Виручка від реалізації продукції та від іншої реалізації Доходи від позареалізаційних операцій
Залишки коштів на банківських рахунках на початок планового періоду Кредити та позики Податки до бюджету Заробітна плата
Платежі у державні позабюджетні фонди Закупівлі сировини і матеріалів Оплата електроенергії Виплати за кредитами і позиками (з урахуванням відсотків) Інші витрати
Дефіцит бюджету (у разі перевищення витрат над доходами) Бюджети структурних підрозділів формуються на основі наступних функціональних бюджетів: бюджету фонду оплати праці; бюджету матеріальних витрат; бюджету споживання енергії; бюджету амортизації; бюджету інших витрат; бюджету погашення кредитів. Така система бюджетів повністю охоплює всі грошові потоки комерційної організації. З бюджетом фонду оплати праці пов'язані платежі в державні позабюджетні фонди і частина податкових платежів. Бюджети матеріальних витрат та споживання енергії відображають основну частину виробничих витрат комерційної організації. Бюджет амортизації в значній мірі визначає інвестиційну політику підприємства. Бюджет інших витрат дозволяє економити на найменш важливих фінансових витратах. Бюджет погашення кредитів дає можливість здійснювати операції з погашення кредитів і позик в суворій відповідності з планом-графіком платежів.
Податковий бюджет включає в себе всі податки та обов'язкові платежі у федеральний бюджет і бюджети інших рівнів, а також у державні позабюджетні фонди. Цей бюджет планується тільки в цілому по організації.
Фінансове планування на основі складання системи бюджетів націлене на:
- Підвищення керованості та швидкої адаптації організації до змін на товарних і фінансових ринках;
забезпечення оперативного отримання інформації та коригування стратегії і тактики управління фінансами комерційної організації;
розширення можливості накопичень для модернізації виробництва, підвищення інвестиційної привабливості організації. Впровадження системи наскрізного фінансового планування робить комерційні організації інформаційно прозорими для комерційних банків та інвестиційних компаній, що здатне розширити можливості організації при залученні довгострокових кредитів або розміщенні нових емісій на фондовому ринку на більш вигідних умовах для емітента.
Метою складання фінансових планів некомерційними організаціями є визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідного їм для виконання статутних цілей і завдань, т. Е. Надання послуг соціально-культурного, науково-технічного та іншого некомерційного характеру.

Бюджетні установи, створювані органами державної влади та органами місцевого самоврядування, відповідно до Бюджетного кодексу РФ зобов'язані складати кошторис доходів і витрат. У кошторисі доходів і видатків бюджетної установи зазначаються: асигнування з бюджету, доходи від підприємницької та іншої діяльності, що приносить дохід, витрати, платежі в бюджет і державні позабюджетні фонди. Витрати зазначаються загальною сумою, з виділенням витрат, які фінансуються з бюджету, і витрат, що покриваються за рахунок позабюджетних джерел.
Бюджетні установи спочатку складають проекти кошторисів на основі показників, Доводимо до них відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування, таких, як завдання з надання державних або муніципальних послуг, граничні обсяги фінансування та Індекс-дефлятор за окремими статтями кошторису. Крім того використовуються:
тарифна сітка і довідник тарифікаційну-кваліфікаційних вимог, затверджений відповідним міністерством, відомством (наприклад, Міністерством охорони здоров'я і соціального розвитку РФ для медичних установ), дані про співробітників (освіта, вчений ступінь, вчене звання, стаж роботи та ін.) - при розрахунку фонду оплати праці бюджетної установи на планований рік;
ставки єдиного соціального податку (внеску), нормативи виплати компенсацій та допомог, встановлені чинним законодавством (як федеральним, так і регіональним, місцевим), - при розрахунку нарахувань на фонд оплати праці та розміру трансфертів населенню;
матеріальні та фінансові норми і нормативи, встановлені відповідним органом державної влади та місцевого самоврядування за окремими кодами економічної класифікації видатків бюджету, - при розрахунку показників по окремих нормованих статей витрат кошторису;
положення договорів із ресурсоснабжающими організаціями - при розрахунку видатків на оплату комунальних та інших послуг;
фактичний обсяг видатків у поточному році - при плануванні господарських витрат.
У проекті кошторису доходів і витрат наводиться поквартальне розбиття показників на планований рік.
Затвердження кошторису доходів і витрат відбувається після прийняття закону (рішення) про бюджет на черговий фінансовий рік, коли на підставі повідомлень про бюджетні асигнування, лімітів бюджетних зобов'язань, Доводимо до бюджетних установ органами, виконуючими бюджет, установи уточнюють показники проектів кошторисів. Право затвердження кошторисів доходів і видатків відповідно до Бюджетного кодексу РФ надано головним розпорядникам та розпорядникам бюджетних коштів. Затверджений кошторис доходів і витрат є основним плановим документом для фінансування бюджетних установ.
Некомерційні організації інших (крім бюджетних установ) організаційно-правових форм можуть складати як кошторис доходів і витрат, так і баланс доходів і витрат. Вибір конкретного виду фінансового плану фіксується, як правило, в установчих документах некомерційних організацій. Кошторис доходів і витрат складають фонди, громадські та
релігійні організації; у решти фінансовий план формується у вигляді балансу доходів і витрат. Порядок складання фінансового плану регламентується нормативними документами, що розробляються і затверджуються самої некоммер-чеський організацією. Слід зазначити, що організаційно-правової й методичний аспекти фінансового планування в некомерційних організаціях інших (крім бюджетних установ) організаційно-правових форм в даний час максимально наближені до порядку, характерному для комерційних організацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

зведений бюджет

 1. Виконання звіту.
  Для виконання звіту необхідно вибрати інтересуемий звіт в дереві звітів, натиснути на одну з кнопок «Вивести в таблицю», «Вивести в діаграму», «Вивести в зведену таблицю», розташованих на головній командній панелі консолі. Після чого буде виконаний звіт і виведений в табличний документ, діаграму або зведену таблицю відповідно. У разі виведення в зведену таблицю, для відображення
 2. Консолідований баланс
  зведений баланс монополії, що включає зведену бухгалтерську звітність про діяльність і її фінансові результати материнського і дочірніх товариств монополій в
 3. Заняття 4. Порядок ведення зведеного реєстру головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів федерального бюджету, головних адміністраторів і адміністраторів доходів федерального бюджету, головних адміністраторів і адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету. (2 години)
  Для виконання завдання необхідно ознайомитися з Розглядом порядку ведення Зведеного реєстру, затвердженого наказом Міністерства фінансів РФ від 15.08.2008 № 80н (ДОДАТОК 5): Дані про учасників бюджетного процесу: Управління Федерального казначейства по Кемеровській області (УФК по Кемеровській області), код вищестоящого учасника бюджетного процесу за Зведеним реєстром 00100;
 4. БЮДЖЕТ КОНСОЛІДОВАНИЙ
  - Зведений статистичний Б., що включає федеральний Б. і консолідовані Б. суб'єктів
 5. 14.3. Зведений облік витрат на виробництво
  Зведений облік витрат на виробництво здійснюється на підставі підсумкових даних відомостей обліку витрат цехів, обліку витрат обслуговуючих виробництв і господарств, обліку втрат у виробництві, обліку загальногосподарських витрат, витрат майбутніх періодів та внепро- виробничих витрат та ін. Зазначені відомості складаються на підставі відомостей і розроблювальні таблиць розподілу сировини і
 6. Міжнародний стандарт фінансової звітності № 27 "Зведена фінансова звітність і облік інвестицій у дочірні компанії" набув чинності з 1 січня 1990
  Стандарт визначає порядок складання та подання зведеної фінансової звітності для груп компаній, що працюють під контролем материнською компанією. Він також застосовується для відображення у звітності інвестицій у дочірні компанії. Стандарт не застосовується для обліку об'єднання компаній, обліку інвестицій в асоційовані компанії, а також для обліку інвестицій у спільну діяльність. У
 7. Конкурентоспроможності показники
  Сукупність критеріїв кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності товарів. Для оцінки застосовують систему одиничних, групових (зведених) та інтегральних показників. Одиничний показник - процентне відношення величини будь якого технічного або економічного параметра до величини того ж параметра, при якому потреби теоретично повністю задовольняються. Груповий (зведений)
 8. 3.2 Бібліографічний опис книги
  Об'єктом опису є книга, брошура, інше разове однотомне або багатотомне видання, а також окремий том (випуск) багатотомного або серіального видання. На окреме видання книги складають монографічне БО, на багатотомну - зведене БО, що містить сукупність відомостей про видання в цілому або групі його томів. Джерела БС використовують в наступному порядку: титульний аркуш і його
 9. IV. Зведене фінансове планування.
  Управління процесами створення, розподілу і споживання фінансових ресурсів здійснюється за допомогою фінансового планування. Завдяки фінансовому плануванню забезпечується збалансованість народногосподарських, міжгалузевих пропорцій, визначаються шляхи раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Фінансове планування на загальнодержавному та
 10. Особливості ведення ЗВЕДЕНОГО (консолідованого) обліку, балансу і звітності в частині діяльності фінасово-промислових груп в Республіці Білорусь
  Ведення зведеного (консолідованого) обліку, балансу і звітності в частині діяльності ФПГ здійснює центральна компанія, заснована всіма учасниками договору про створення ФПГ, або один з учасників ФПГ, наділений повноваженнями щодо координації господарської діяльності та ведення справ, що виконує функції центральної компанії. Зведена бухгалтерська звітність в частині діяльності ФПГ
 11. Територіальний зведений фінансовий баланс
  система фінансових показників, що характеризують створення і використання фінансових ресурсів на території за певний
 12. ГЛОСАРІЙ
  Міжбанківський кредит- кредит або депозит, наданий одним банком іншому. Допустима величина кредитного ризику на ринку МБК- максимальна величина кредиту (ліміт), яку можна надати даному банку-позичальнику відповідно до його фінансовими показниками. Рейтинг банку - порівняльна оцінка діяльності банків. Номерний рейтинг - ранговий список банків, складений за різними
 13. Брутто-баланс (баланс обороту, зведений баланс)
  зведення оборотів рахунків за господарський рік або за більш короткий звітний період для підготовки підсумкового
 14. Бюджетні асигнування
  - Бюджетні кошти, передбачені зведеної бюджетним розписом розпоряднику або одержувачу бюджетних
 15. Одержувач бюджетних коштів
  - Бюджетна установа або інша організація, що мають право на отримання бюджетних коштів у відповідності зі зведеної бюджетного розпису на відповідний
 16. Радикали.
  Ці хлопці зметикували, що розвиток при капіталізмі на кредитні гроші неможливо (занадто дорого обходиться). Тому вони готові ділитися контролем в обмін на дешеві інвестиції. Вони зацікавлені показувати весь прибуток, що у них є, хочуть працювати «по білому» (правда, не завжди виходить). І в принципі, за ними - майбутнє російської економіки. Тому що той, хто погодився ділитися (з
 17. 8.3.9. Звіти з навчання
  Зведені дані за планами навчання, затратам на навчальні курси, їх результативності можна отримати за допомогою звітів конфігурації: «Пройдені курси навчання»; «Розвиток компетенцій». Результати планування відображаються у звіті «Навчальний