Наступна »

Тематичний план курсу «Фінанси»


Тема 1. Сутність і функції фінансів.
1.1. Фінанси як економічна категорія.
. Історичний аспект виникнення і розвитку фінансів.
1.3. Соціально-економічна сутність і функції фінансів
Тема 2. Роль фінансів в громадському відтворювальномупроцесі.
2.1. Роль і місце фінансів у процесі розподілу
2.2. Фінансова політика та її основні принципи та напрямки
2.3. Державне регулювання внутрішнього і зовнішнього ринку
Тема 3. Організація і управління фінансами
3.1. Фінансова система та її основні елементи
3.2. Управління державними фінансами
Тема 4. Фінанси підприємств.
4.1. Сутність фінансів підприємств.
4.2. Роль фінансової роботи в управлінні підприємствами
4.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика
4.4. Фінансові аспекти формування та функціонування основних засобів
4.5. Фінансове забезпечення функціонування оборотних коштів
4.6. Витрати і доходи підприємства, їх класифікація
4.7. Фінансові результати і впливають на них фактори.
Тема 5. Фінанси місцевих органів влади
5.1. Сутність місцевих фінансів, їх структура та функції
5.2. Доходи і видатки місцевих бюджетів
5.3. Управління місцевими фінансами
Тема 6. Державні фінанси
6.1. Зміст і склад державних фінансів. Державні доходи і державні витрати
6.2. Державний бюджет: суть і призначення
6.3. Бюджетна система і державний лад
6.4. Бюджетний процес
Тема 7 Міжнародні фінанси
7.1. Поняття, призначення та функції міжнародних фінансів
7.2. Загальна характеристика світового фінансового ринку
7.3. Характеристика структури світового фінансового ринку Валютний ринок
7.4. Міжнародні розрахунки та операції валютного ринку
7.
5. Міжнародні валютні системи та фінансові інститути
7.6. Регулювання міжнародних фінансів
Тема 8 Страхова справа
8.1. Зміст і роль страхування в умовах ринкової економіки України
8.2. Структура національного страхового ринку і основні проблеми його розвитку
Тема 9 Фінансове забезпечення інвестиційного процесу
9.1. Структура джерел фінансування інвестицій
9.2 Власні інвестиційні джерела підприємств і механізми їх використання
9.3. Іноземні джерела фінансування інвестиційної діяльності
Тема 10 Фінансовий ринок.
10.1. Економічна суть фінансового ринку та його структура
10.2. Класифікація фінансових ринків
10.3. Інструменти фінансового ринку
10.4. Цінні папери як основний інструмент фінансового ринку
Тема 11 Спеціальні фонди в умовах ринкових відносин
11.1. Соціально-економічна роль фондів цільового призначення
11.2. Класифікація фондів цільового призначення
11.3. Джерела формування фінансових ресурсів фондів і напрями фінансування
11.4. Державні фонди в Україні, види, розміри та методика нарахування внесків.
11.5. Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування
Тема 12. Державний борг і його види
12.1. Поняття державного боргу
12.2. Державний кредит як економічна і фінансова категорія
12.3. Внутрішні і зовнішні джерела фінансування державного боргу
13. Податкова система України
13.1. Основні терміни і поняття
13.2. Функції та принципи оподаткування.
13.3 Класифікація податків
13.4. Податкова система і її структура
13.5. Характеристика основних видів податків
13.6. Податкова політика
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Тематичний план курсу «Фінанси»

 1. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «БІЗНЕС-ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА»
  Мета заняття: дати основне уявлення про можливі варіанти використання комп'ютерної навчальної програми «Бізнес-план підприємства». Ви навчитеся: працювати з комп'ютерною навчальною програмою «Бізнес-план підприємства» в середовищі автоматизованої системи дистанційного навчання (АСДО) «ДОЦЕНТ». У програмі заняття: лекція, в якій даються методичні основи використання комп'ютерного
 2. Зміст
  I. Робоча програма навчальної дисципліни 5 II. Обсяг дисципліни 6 III. Зміст навчальної дисципліни 7 IV. Тематичний план занять 12 V. Короткий курс лекцій 14 VI. Плани семінарських (практичних занять) 79 VII. Самостійна робота студентів 93 VIII. Контроль знань студентів 96
 3. Тематичний глосарій
  Тематичний
 4. Басина, Н. А., Жуковська, Н. Ю .. Фінанси: методичні вказівки по виконанню курсової роботи / Н. А. Басина, Н. Ю. Жуковська. - Хабаровськ: Вид-во ДВГУПС, 2012. -29 С., 2 012
 5. Зовнішні функції БП
  Бізнес-план стандартизує процес ознайомлення з пропонованим проектом. Бізнес-план - мову діалогу з інвестором, інструмент залучення партнерів. Бізнес-план створюється для залучення грошей. Бізнес-план чинить психологічний вплив, створює відчуття грунтовності проекту.
 6. Групова форма навчання
  Комп'ютерна навчальна програма (КОП) «Бізнес-план підприємства» може бути ефективно використана як при очному, так і при дистанційному навчанні Групова (або індивідуально-групова) форма навчання є традиційною формою організації навчання для очного освіти. Вона часто використовується в вис-ших і середніх навчальних закладах, на курсах перепідготовки кадрів, у навчальних центрах великих
 7. Розробка нового курсу
  Розробку внутрішнього курсу навчання доцільно починати з розробки окремих занять: Розробіть заняття для курсу навчання з використанням довідника «Заняття». Визначте назву для нового курсу навчання. Заповніть поля з найменуванням і, бажано, описом курсу. Експертно визначте або розрахуйте вартість для компанії навчання одного працівника на даному курсі. Введіть
 8. 5. Приблизний план-графік проходження курсу «Розробка бізнес-плану»
  При роботі з курсом рекомендується дотримуватися наступного приблизного плану-графіка проходження курсу: 1-й тиждень Вступне заняття Цілі заняття. Бізнес ідея. Навіщо потрібен бізнес-план? Основні розділи бізнес- плану. Поради щодо оформлення. Типова помилка № 1. Типова помилка № 2. Заняття 1. Що таке бізнес-план? Вступ. Бізнес-план у фінансовому менеджменті. Модель бізнесу. Типологія
 9. 1.3. Проблеми пошуку тематичної інформації в глобальній мережі Internet
  Кількість інформаційних сайтів в глобальній мережі Internet в даний час наближається до мільярда і постійно зростає, у зв'язку з чим проблема відшукання тематичної інформації стає все більш актуальною. Найбільш потужні пошукові системи охоплюють окремо не більше 16% наявних документів, при цьому сукупний охоплення, тобто частка документів, проіндексованих хоча б однієї
 10. Регулювання курсу цінних паперів
  втручання зацікавленої сторони, в більшості випадків банків, при виникненні загрози небажаного зміни курсу цінних паперів на біржі (зокрема, його зниження). На валютних ринках до цього часто вдаються центральні банки для підтримки курсу національної
 11. 3.4.3. Звук
  Ви можете керувати звуковим сопровоходеніем курсу за допомогою однойменної кнопки на панелі управління. Клацання по кнопці Звук дозволяє включити або вимкнути звуковий супровід курсу. За замовчуванням звуковий супровід курсу є включеним. Крім того, на екранах курсу є кнопка локального управління звуком Щ. Користуючись цією кнопкою, ви можете прослухати відповідний звуковий
 12. Альпарі
  відповідність біржового курсу цінних паперів або ринкового курсу валют номіналом
 13. Бізнес план
  - Комплексний план розвитку фірми, який є звітним документом і головним обґрунтуванням
 14. Внутрішні функції БП
  За допомогою бізнес-плану можна виявити недоліки в розвитку підприємства. Бізнес-план додає бізнесу цілеспрямованість, можливість його використання для розробки стратегії. Бізнес-план - це інструмент контролю і управління діяльністю підприємства. Бізнес-план є інструментом
 15. 1.6. Питання для самоконтролю
  Питання 1. Що ж таке, на вашу думку, бізнес-план? Документ, який визначає розвиток підприємства. Інструмент управління підприємством. Питання 2. Як ви вважаєте, хто є споживачем бізнес-плану? Менеджери. Власники, а Кредитори. Питання 3. Що важливо для інвестора при оцінці пропонованого бізнес- плану? Стійкість бізнесу. Управлінська команда. Майнові гарантії. Питання 4. Що
 16. Ревальвація
  - Законодавче підвищення курсу валюти, застосовується при системі фіксованої установки курсу
 17. Зміст:
  1. Введення 2. Процентні паритети 3. Паритет купівельної спроможності 4. Монетарна модель валютного курсу з гнучкими цінами 5. Монетарна модель валютного курсу з жорсткими цінами 6. Валютний ризик та макроекономіка валютного курсу 7. Макроекономічна модель загальної рівноваги 8. Моделі портфельного балансу 9 . Спекулятивна атака на фіксований валютний
 18. 3.4.2. Робота зі словників
  У процесі вивчення матеріалу може виникнути необхідність в отриманні довідки з якого-небудь питання. У цьому випадку слухач повинен клацнути мишею на пункті меню Словник. На екран буде виведено вікно Словник (рис. 4). перейти гБізнес-ппан інвестиційного проекту [бізнес-план залучення інвестицій ІЬнзіес-план стаціонарного виробництва [f-ізіес-ПЛЕН структурного підрозділу ёізнес-ппен ТЕО