« Попередня Наступна »

Тематика контрольних робіт

 1. Необхідність, сутність і функції грошей. Роль грошей.
 2. Безготівковий оборот. Форми безготівкових розрахунків.
 3. Грошові теорії і сучасний монетаризм.
 4. Організація грошового обігу. Закони грошового обігу.
 5. Грошові системи: історія і сучасність.
 6. Інфляція та її регулювання.
 7. Вексельний обіг в системі безготівкових розрахунків.
 8. Необхідність і сутність кредиту.
 9. Кредитна система та її значення для економіки країни.
 10. Фондові біржі.
 11. Центральні банки і їхня роль у державі.
 12. Валютна система РФ.
 13. Банківська система в сучасних умовах.
 14. Активні операції комерційних банків.
 15. Основні проблеми і форми забезпечення повернення кредиту.
 16.  Спеціальні небанківські кредитно-фінансові інститути.
 17. Міжнародний ринок позикових капіталів.
 18. Кредитна система Російської Федерації.
 19. Пасивні операції комерційних банків
 20. Організація та розвиток біржової справи. Значення бірж.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Тематика контрольних робіт

 1. Л. В. Акімова. Гроші, кредит і банкіВладівосток 2001, 2001
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Курсова (контрольна) робота є обов'язковим елементом системи проміжного контролю знань студентів, що навчаються в рамках заочної та дистанційної форм навчання з дисципліни «Корпоративні цінні папери». Вид роботи (курсова або контрольна) визначається навчальним планом. Мети курсової (контрольної) роботи: - закріплення знань студентів за основним змістом теоретичної частини
 3. 4. Тематика контрольних робіт
  Побудова та аналіз порівняльного аналітичного балансу-нетто Експрес-аналіз бухгалтерської звітності підприємства Аналіз майнового стану підприємства Аналіз стану запасів і витрат підприємства Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства Аналіз дебіторської заборгованості підприємства Аналіз руху грошових коштів на підприємстві. Аналіз структури капіталу підприємства Аналіз
 4. Вступ
  Навчальний посібник призначений для студентів заочної форми навчання. Воно виконане за основними, найважливіших питань курсу «Гроші, кредит, банки». Зміст навчального посібника дозволяє отримати необхідний обсяг знань для виконання курсових робіт, складання тестів, зорієнтуватися для підготовки до заліків, іспитів. В якості додатків наведені зразкові питання до іспиту (заліку), приблизна
 5. С. С. Артем'єва. Фінанси організацій: Учеб. посіб. / Под ред. д-ра екон. наук проф. С. С. Артемьевой.- Саранськ: Вид-во Мордов. ун-ту, 2 004, 2 004
 6. СТРУКТУРА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  Виходячи з цілей (завдань) навчання та видів передбачених контрольних завдань, за структурою курсова (контрольна) робота повинна містити такі елементи: 1. Титульний лист, що містить всі необхідні реквізити, передбачені внутрішнім стандартом НГУЕУ. 2. Зміст, що відбиває обсяг і структуру виконаної студентом роботи. 3. Введення, що містять актуальність теми першого завдання
 7. Брезгін В. С .. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. Навчально-методичні матеріали. Чита 2006, 2006
 8. Екотуризм
  - Цей тип подорожей має на меті збереження навколишнього середовища. Організовуються і короткі ознайомчі тури з певної тематики, і тури для великих груп, відпочиваючих на курортах, з відвідуванням національних заповідників. Дохід від таких поїздок зазвичай спрямовується на фінансування проектів по збереженню природи для майбутніх
 9. Перевірка
  являє собою одиничне контрольне дію або систему контрольних дій щодо певних фінансово-господарських операцій суб'єктів
 10. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ Перед виконанням курсової (контрольної) роботи слід докладно ознайомитися з справжніми методичними рекомендаціями та робочої програми дисципліни «Корпоративні цінні папери». Виконання курсової (контрольної) роботи передбачає кілька етапів: 1. Вибір варіантів завдань, передбачених цими методичними вказівками (див. П.
 11. а) Контрольна робота №1
  Контрольна робота передбачає самостійну роботу студента по збору та письмового викладу матеріалу на задану тему. При виконанні контрольної роботи необхідно вказати номер варіанта, тему та план роботи, виділити в тексті питання плану, проставити номери сторінок, навести список використаної літератури. У списку використаної літератури повинно бути не менше 5-7 джерел, включаючи
 12. Н. В. Мануніна. Фінанси і кредит: Метод. указ. / Упоряд. Н. В. Мануніна. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2 002. 20 с., 2002
 13. М. Є. Карпіцкая, С. Є. Вітун. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». .- Гродно: ГрГУ ім. Я. Купали, 2006, 2006
 14. ПРАВИЛА ВИБОРУ ВАРІАНТА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  При написанні курсової (контрольної) роботи студент виконує три завдання. При відсутності хоча б одного завдання, робота не може бути зарахована. Номер варіантів завдань курсової (контрольної) роботи визначається виходячи з останніх двох цифр номера залікової книжки студента. Нижче наведена таблиця, в якій містяться відповідності останніх двох цифр номера залікової книжки і номерів варіантів
 15. Холдингова компанія
  акціонерна компанія, капітал якої використовується переважно для придбання контрольних пакетів акцій інших компаній з метою встановлення контролю за їх діяльністю і отримання доходів у вигляді дивідендів. По всій структурі Х. до, близька до тресту, проте об'єднання підприємств в Х. до. Обмежується, як правило, лише фінансами. На чолі Х. К. варто так звана держательская компанія,
 16. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  Результати виконання курсової роботи оцінюються за традиційною шкалою «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно». Результати виконання контрольної роботи оцінюються за традиційною шкалою «зараховано», «не зараховано». Оцінка «зараховано» відображає готовність (здатність) студента вирішувати завдання професійної діяльності в типових ситуаціях без істотних похибок. З
 17. Суб'єкти фінансового контролю
  - Уповноважені органи (державні контрольні органи; структурні підрозділи, створені в суб'єктах господарювання та органах державної влади та місцевого самоврядування; недержавні спеціалізовані організації), а також кваліфіковані фахівці, які здійснюють свою контрольну діяльність відповідно до
 18. Обсяг дисципліни і види навчальної робіт
  Вид навчальної роботи Форма навчання Очна Заочна 5 років ССО 3 роки 6 років ССО 4 роки 2-е вис. Загальна трудомісткість дисципліни 132 132 132 132 132 Аудиторні заняття: 72 54 18 грудня +16 Лекції 36 27 10 червня 10 Семінари 36 27 8 6 6 Самостійна робота: 60 ??78114120116 Вид підсумкового контролю Іспит Іспит Контрольна робота Іспит
 19. Інформаційна база дослідження
  Інформаційною базою дослідження послужили офіційні статистичні дані Федеральної служби державної статистики, інструктивні та методичні матеріали Уряду РФ, Міністерства фінансів РФ, Міністерства економічного розвитку РФ, галузевих Міністерств РФ, Рахункової палати РФ, матеріали наукових конференцій, семінарів, різні наукові публікації з досліджуваної тематики,