« Попередня Наступна »

ТИМИ КУРСОВИХ РОБІТ:


Сутність і об'єктивна необхідність фінансів.
Вплив фінансів на суспільне виробництво.
Використання фінансів в умовах ринкового господарства.
Роль фінансів у розвитку соціальної сфери.
Фінансові ресурси та їх склад.
Фінансове регулювання підприємницької діяльності.
Фінансовий механізм, його призначення роль і структура.
Фінансова система держави та перспективи її розвитку.
Фінансова політика держави.
Фінансове планування та прогнозування
Баланс фінансових ресурсів і витрат держави.
Фінанси підприємницьких структур.
Державна фінансова політика у сфері малого підприємництва.
Фінансове планування на підприємствах в умовах ринку.
Територіальне фінансове планування та проблеми його вдосконалення.
Фінанси державних підприємств.
Фінанси акціонерних товариств.
Формування та використання прибутку підприємств (в розрізі окремих галузей).
Фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання в умовах ринкових відносин.
Організація фінансів у невиробничій сфері (в розрізі окремих видів суспільної діяльності: освіта, культура, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, державне управління).
Податкова система держави, її становлення і розвиток.
Оподаткування підприємств.
Податки і збори з громадян в Україні.
Прямі податки з населення.
Організація та правові основи функціонування податкової системи держави.
Непряме оподаткування
Податок на прибуток підприємств.
Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні місцевих бюджетів.

Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку держави.
Роль державного бюджету у формуванні та використанні фінансових ресурсів держави.
Бюджет і бюджетний пристрій.
Державний бюджет.
Місцеві бюджети.
Бюджетна система і міжбюджетні відносини.
Бюджетний процес і бюджетні процедури в Україні.
Бюджетний дефіцит.
Доходи державного бюджету.
Доходи місцевих бюджетів.
Витрати державного бюджету України.
Видатки місцевих бюджетів.
Фінансове забезпечення витрат на охорону здоров'я і фізичну культуру
Фінансування державного управління, національної безпеки та правоохоронної діяльності.
Витрати на розвиток економіки.
Державні цільові фонди.
Соціальне страхування в системі ринкових відносин
Пенсійна реформа в Україні.
Пенсійний фонд, його формування і використання.
Фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню
Організація фінансів і фінансування витрат у соціально-культурних установах і організаціях.
Управління фінансами, його сутність і організація.
Державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави.
Фінансовий контроль, його сутність, роль і значення.
Фінансовий аудит в умовах ринку.
Сутність і значення страхування.
Особисте страхування і його розвиток.
Майнове страхування в умовах ринку.
Страховий ринок, його становлення і розвиток.
Місцеві фінанси.
Фінансовий ринок, його сутність, структура і особливості формування та розвитку в Україні.
Міжнародні фінанси.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ТИМИ КУРСОВИХ РОБІТ:

 1. М. Є. Карпіцкая, С. Є. Вітун. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». .- Гродно: ГрГУ ім. Я. Купали, 2006, 2006
 2. Загальні вимоги
  Курсова робота оформляється відповідно до загальних правил оформлення рукописів. Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 60 - 70-ти сторінок рукописного тексту, або 35 - 40 сторінок друкованого тексту. Курсова робота повинна мати титульний аркуш (дод. В), завдання (дод. Г), зміст (із зазначенням сторінок), список використаної літератури та додатку до роботи (якщо такі є). Сторінки
 3. Н. В. Мануніна. Фінанси і кредит: Метод. указ. / Упоряд. Н. В. Мануніна. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2 002. 20 с., 2002
 4. СТРУКТУРА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  Виходячи з цілей (завдань) навчання та видів передбачених контрольних завдань, за структурою курсова (контрольна) робота повинна містити такі елементи: 1. Титульний лист, що містить всі необхідні реквізити, передбачені внутрішнім стандартом НГУЕУ. 2. Зміст, що відбиває обсяг і структуру виконаної студентом роботи. 3. Введення, що містять актуальність теми першого завдання
 5. Перерахунок курсу валют (курс перерахунку)
  ставки, які вказуються найчастіше в заголовку офіційної курсової таблиці. Для встановлення курсової ціни іноземних цінних паперів, що котируються на біржах, існують тверді перерахункові курси. Зазначений в курсовій таблиці курс у відсотках завжди обчислюється згідно перерахункових курсом у валюті даної країни (наприклад в німецьких марках) по відношенню до її мінімального
 6. Поддєрьогін А. М .. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійною Вивчення дисципліни КНЕУ, 2 001. - 294 с., 2001
 7. Бедь В. В., Когут Ю. М .. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самостійного Вивчення дисципліни. - К .: МАУП; Ужгород: ЗІ ім. А. Волошина, 2 004. - 168 с., 2 004
 8. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ Перед виконанням курсової (контрольної) роботи слід докладно ознайомитися з справжніми методичними рекомендаціями та робочої програми дисципліни «Корпоративні цінні папери». Виконання курсової (контрольної) роботи передбачає кілька етапів: 1. Вибір варіантів завдань, передбачених цими методичними вказівками (див. П.
 9. 2. Тими та зміст курсу
  2. Тими та зміст
 10. Методичні вказівки з написання курсової роботи
  Мета курсової роботи як важлівої форми Навчальний процес - навчіті студентов самостійному Опрацювання інформаційних джерел (монографій, підручніків, статей, опублікованіх у періодічній прессе, ТОЩО), статистичних и практичних матеріалів. Курсова робота свідчіть, наскількі глібокі ї фундаментальні знання, набуті студентом при вівченні курсом, характерізує вміння самостійно досліджуваті ОКРЕМІ
 11. Дивідендна політика і регулювання курсу акцій
  Дивідендна політика і курсова ціна акцій взаємопов'язані. У фінансовому менеджменті розроблені деякі прийоми штучного регулювання курсової ціни акцій, які за певних умов можуть вплинути і на розмір виплачуваних дивідендів. До них відносяться дроблення, консолідація та викуп
 12. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  Результати виконання курсової роботи оцінюються за традиційною шкалою «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно». Результати виконання контрольної роботи оцінюються за традиційною шкалою «зараховано», «не зараховано». Оцінка «зараховано» відображає готовність (здатність) студента вирішувати завдання професійної діяльності в типових ситуаціях без істотних похибок. З
 13. ТИМИ ЛЕКЦІЙНОГО матеріалу ДЛЯ проведення поточного контролю ЗА РОЗДІЛАМІ МОДУЛЯ:
  ТИМИ ЛЕКЦІЙНОГО матеріалу ДЛЯ проведення поточного контролю ЗА РОЗДІЛАМІ
 14. 1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  Метою курсової роботи є більш глибоке вивчення окремих напрямів фінансово-кредитних відносин держави і підприємства, розглянути нагальні проблеми грошового, фінансового кредитного ринків, спробувати знайти шляхи вирішення цих проблем, а також навчити студентів самостійно мислити, аналізувати, робити висновки і формувати свою точку зору на проблему. Фінанси, грошовий
 15. Зміст теми і цільові установки
  На початку роботи студенту необхідно намітити мету курсової роботи, головні питання, які підлягають розгляду в роботі, і намітити їх короткий зміст. Зазвичай студенти відчувають серйозні труднощі у виконанні цієї частини роботи, особливо, якщо курсова робота є першою самостійною роботою студента. Тому велику допомогу у виборі мети та визначенні головних завдань роботи надає