« Попередня Наступна »

ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ словник основних понять (КАТЕГОРІЙ)


Активи - економічні ресурси підприємства у формі сукупних матеріальних цінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання прибутку.
Грошові активи - сума грошових коштів, яка перебуває у розпорядженні підприємства на визначену дату.
Дебіторська заборгованість - сума заборгованості на користь підприємства у вигляді фінансових зобов'язань юридичних і фізичних
осіб.
Короткострокові фінансові вкладення - вкладення капіталу в цінні папери строком до одного року.
Кредиторська заборгованість - поточні зобов'язання на підпри- I мстві постачальникам, бюджету, робітникам і службовцям, інші короткострокові зобов'язання.
Ліквідність активів - характеристика окремих видів активів підприємства з огляду на їх спроможність швидко перейти у грошову ((юрму.
Необоротні активи - сукупність майнових цінностей підприємства, які неодноразово беруть участь у процесі господарської діяльності га поступово переносять свою вартість на продукцію.
Обігові кошти - грошові кошти, авансовані у виробничі фонди га фонди обігу, які постійно перебувають в кругообігу з метою безперервного забезпечення процесу виробництва та реалізації продукції.
Оборотний капітал - частина продуктивного капіталу, яка переносить вартість на наново створений продукт повністю і повертається до виробника в грошовій формі в кінці кожного кругообігу капіталу.
Платоспроможність підприємства - здатність підприємства своєчасно розраховуватися по фінансових зобов'язаннях.

Поточні фінансові потреби - частина чистих оборотних актинів, яка не покрита ні власними коштами, ні довгостроковими кредитами.
Сумнівна заборгованість - дебіторська заборгованість, яка не по- іашена в строки, установлені договорами, і не забезпечена необхідними гарантіями.
Чистий оборотний капітал - сума оборотних активів, яка фінансується за рахунок власного і довгострокового залученого капіталу.
6.3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ

Рис. 6.1. Кругообіг оборотних активів у процесі господарської діяльності підприємства


Рис. 6.2. Основні етапи формування політики управління грошовими активами підприємства [4, с. 160]


Рис. 6.3. Основні етапи формування політики фінансування оборотних активів підприємства |4, с. 175]


Рис. 6.4. Основні етапи формування політики управління операційними необоротними активами підприємства [4, с. 189]

6.4.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ словник основних понять (КАТЕГОРІЙ)

 1. Зміст
  Стор. Вступ............................................................................................................. 4 Тематичний зміст модуля "Фінансовий менеджмент" ........................... 6 Розділ 1. Теоретичні основи й інформаційна база фінансового менеджменту................................................................................................ 8 Тема 1.
 2. Бедь В. В., Когут Ю. М.. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. - К.: МАУП; Ужгород: ЗІ ім. А. Волошина,2004. - 168 с., 2004
 3. 11.2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ словник основних понять (КАТЕГОРІЙ)
  Оперативний фінансовий план - фінансовий план підприємства, що складено на квартал з деталізацією по місяцях і на коротший період. Перспективне фінансове планування - фінансове планування, що охоплює період часу більше одного року, на довгострокову перспективу. Поточний фінансовий план - фінансовий план підприємства, що складається на один рік з деталізацією по квартштах. Фінансова політика -
 4. ЗМІСТ
  Вступ Розгорнута програма курсу Методичні рекомендації для вивчення тем курсу Тема 1. Суть фінансів, їх функції і роль Тема 2. Фінансова система Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм Тема 4. Фінанси підприємницьких структур Тема 5. Державні фінанси Тема 6. Бюджет і бюджетна система Тема 7. Доходи і видатки державного бюджету Тема 8. Податки та податкова система Тема 9.
 5. Барський Ю. М. та ін.. ФІНАНСИ: Навчальний посібник. -Луцьк: РВВ ЛНТУ,2010. - 570 с., 2010
 6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ СЛОВНИК ОСНОВНИХ понять (КАТЕГОРІЙ)
  Компаундирування - визначення майбутньої вартості грошей. Компаундируванпя просте - визначення майбутньої вартості грошей, вкладених водночас на певний термін під певний процент. Компаундирування звичайної ренти - визначення майбутньої вартості ренти, виплати по якій проводяться у кінці кожного періоду. Компаундирування вексельної ренти - визначення майбутньої вартості ренти, виплати по якій
 7. словник
  словник
 8. Благун І. Г., Сорока Р. С., Єлейко І. В.. Фінанси: Навч. посіб. - Львів: Магнолія - 2007, 2007
 9. 6.1. Визначення терміну «бюджет»
  Сьогодні під терміном «бюджет» розуміють кілька понять. Крім того, налічується близько п'ятдесяти його похідних значень. Зважаючи на таку багатозначність цього терміну, звернемося до його витоків. Слово «бюджет» походить від старонормандського bougette, що в перекладі означає буквально - шкіряний мішок. З нього надалі утворилось англійське слово budget, яке пізніше в такому ж написанні перейшло
 10. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ понять (КАТЕГОРІЙ)
  Аналіз прибутку підприємства в передплечовий період - складова політики управління прибутком, метою якої е визначення основних тенденцій формування, розподілу прибутку та факторів, що зумовлюють дані тенденції. Витрати підприємства - виражені у грошовій формі витрати, які підприємство проводить у процесі здійснення своєї господарської діяльності. Дивіденд, дивідендний дохід - частина прибутку
 11. ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ СЛОВНИК ОСНОВНИХ понять (КАТЕГОРІЙ)
  Диверсифікація - один зі способів зниження ризиків, який полягає в розподілі ризиків шляхом розширення об'єктів капіталовкладень, асортименту товарів і послуг, фінансових інструментів тощо. Розрізняють диверсифікацію інвестицій, продукції та виробництва. Дюрація - показник, який характеризує середньозважений строк непогашеної заборгованості за основною сумою боргу та процентами; розраховується
 12. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ понять (КАТЕГОРІЙ)
  Внутрішній фінансовий контроль - процес перевірки досягнення і рівня реалізації управлінських рішень з управління фінансами, який організовується самим підприємством. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту - безперервний і цілеспрямований добір інформаційних показників, необхідних для підготовки управлінських рішень з різних аспектів управління фінансами підприємства.
 13. Достоинства бюджетирования
  оказывает положительное воздействие на мотивацию и настрой коллектива; позволяет координировать работу предприятия в целом; сохраняет возможность своевременно вносить корректирующие изменения путем анализа бюджетов; позволяет учиться на опыте составления бюджетов прошлых периодов; открывает пути к усовершенствованию процесса распределения ресурсов; способствует процессам коммуникации; помогает
 14. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ с ловник основних понять (КАТЕГОРІЙ)
  Валовий грошовий потік - уся сукупність надходжень або видатків грошових коштів за аналізований період у розрізі його окремих інтервалів. Грошовий потік - сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів та їх еквівалентів, генерованих підприємством у процесі господарської діяльності. Дисконтуванпя/приведсппя грошового потоку - приведення майбутніх грошових потоків у
 15. Ознакомление с ситуацией, в которой находится лицо, принимающее решение (ЛПР), с его целями и ресурсами.
  На данном этапе прежде всего необходимо понять причины, исходя из которых руководитель прибегает к помощи исследователя. Отсюда вытекает, что исследователь должен знать цели руководителя, поскольку это дает ему возможность определить остроту возникшей проблемы. Сравнивая реальные результаты рыночной деятельности с целями, можно установить, то ли данная проблема возникла внезапно, то ли компания
 16. Экономическая модель
  упрощенное утверждение, диаграмма или формула, использование которой помогает лучше понять экономические
 17. Раздел сводки контрольных показателей
  включает в себя разработку основных целей и рекомендаций. Сводка конкретных показателей помогает руководству понять основную направленность плана. Обычно, за сводкой помещают оглавление