« Попередня Наступна »

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ СОДЕРЖАНІЯДІСЦІПЛІНИ


У ході вивчення курсу "Податковий облік" студенти повинні:
а) знати:
основні вимоги до податкового обліку;
складу доходів від реалізації товарів (робіт, послуг);
складу позареалізаційних доходів;
складу доходів, пов'язаних з реалізацією;
складу позареалізаційних витрат;
склад доходів і витрат, що не враховуються для цілей оподаткування;
порядок формування доходів і витрат за касовим методом на-числения;
б) вміти:
сформувати систему аналітичних регістрів податкового обліку;
розраховувати оподатковуваний прибуток;
нараховувати амортизацію для цілей оподаткування різними методами;
використовувати різні методи оцінки витрачаються матеріальних цінностей;
формувати облікову політику для цілей оподаткування.
3. Обсяг дисципліни і види навчальної роботи Вид навчальної роботи Всього годин Семестри Загальна трудомісткість дисципліни VII IX 200100100 Аудиторні заняття 96 42 54 Лекції 48 22 26 Практичні заняття (ПЗ) 48 20 28 Самостійна робота 104 40 64 Вид підсумкового контролю тестування, залік іспит
4. Зміст дисципліни
4.
1. Розділи (теми) дисципліни і види занять № п / п Розділи (теми) дисципліни Лекції ПЗ Сам. раб. 1. Поняття і сутність податково-го обліку 2 4 лютого 2. Система аналітичних реги-стров податкового обліку 8 ??8 8 3. Порядок складання розрахунку податкової бази 4 4 жовтня 4. Податковий облік доходів з реалізації 4 8 квітня 5. Податковий облік витрат на виробництво і реалізацію 6 10 Червня 6. Оцінка залишків незавершена-ного виробництва, готової продукції, товарів відвантажено-них 4 8 квітня 7. Податковий облік доходів і витрат з торговельних опера-циям 2 2 серпня 8. Податковий облік амортизуємо - мого майна 6 червня 8 9. Податковий облік витрат на ремонт основних засобів 2 лютого 8 10. Податковий облік внереализ-ційних доходів і витрат 2 лютого 8 11. Податковий облік термінових сде-лок, доходів і витрат у вигляді відсотків, особливості подат-кового обліку доходів і расхо -дов за операціями довіритель-ного управління і операціях з цінними паперами 2 8 лютого 12. Особливості податкового обліку доходів і витрат страхових організацій і банків 2 2 серпня 13. Узагальнення інформації для податкових розрахунків з іншим податкам 4 квітня 8 Разом 48 48 104 6
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ СОДЕРЖАНІЯДІСЦІПЛІНИ

 1. Облік витрат на підготовку і освоєння виробництва
  До складу вищезазначених витрат входять: - витрати на освоєння нових організацій, виробництв, цехів та агрегатів; - Витрати на підготовку і освоєння виробництва продукції, не призначеної для серійного і масового виробництва; - Витрати на підготовчі роботи у видобувних галузях. Витрати на підготовку і освоєння виробництв надалі в повній сумі увійдуть до собівартість
 2. Ємність ринку
  - Можливий річний обсяг продажу певного виду об'єктів нерухомості при сформованому рівні цін, що залежить від ступеня освоєння даного ринку конкурентами, еластичності попиту, від зміни економічної кон'юнктури, рівня цін, якості об'єктів і витрат на
 3. КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА розвитку альтернативної енергетики в Краснодарському краї
  На прикладі Краснодарського краю можна показати практичну ефективність освоєння альтернативної енергетики. Стратегічна цільова програма розвитку альтернативної енергетики повинна містити такі величини: 1) плановані обсяги освоєння встановленої потужності (забезпечення енергією) по кожному з видів альтернативних джерел (перетворювачів); 2) терміни введення в експлуатацію; 3) обсяги
 4. Безбородова Т. І .. Аналіз фінансової звітності, 2008
 5. 5.2. ПРОГРАМА розвитку альтернативної енергетики в Краснодарському краї
  Всю програму розвитку альтернативної енергетики в Краснодарському краї можна умовно розділити на дві частини: 1) короткострокову - на строк 5 років і 2) довгострокову ~ на строк до 2020 р (цей рік збігається з граничним роком Енергетичної стратегії в країні). Короткострокова п'ятирічна програма включає перші етапи освоєння основних альтернативних енерготехнологій шляхом створення досвідчених (пілотних)
 6. Глава 6 Піонерне освоєння тайгових просторів в постіндустріальну еру [70]
  Глава 6 Піонерне освоєння тайгових просторів в постіндустріальну
 7. Частина З Простору муніципальної периферії Півночі: управління та освоєння у нову епох
  Частина З Простору муніципальної периферії Півночі: управління та освоєння у нову
 8. ВИСНОВОК
  У методичних вказівках викладаються цілі, завдання дисципліни «Фінанси» та вимоги до результатів її освоєння відповідно до ФГОС ВПО у напрямку Економіка (кваліфікація «Бакалавр»). Компетентний підхід до підготовки бакалавра економіки відбитий в переліку загальнокультурних і професійних компетенцій, які представлені в методичних вказівках і на формування яких спрямована дисципліна
 9. 54. ПОНЯТТЯ ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ. ВИДИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
  Трудова адаптація - це соціальний процес освоєння особистістю нової трудової ситуації, в якому, на відміну від біологічної і особистість, і трудова середу чинять активний вплив один на одного і є адаптивно-пристосовують системами. Поступаючи на роботу, людина активно включається в систему професійних і соціально-психологічних відносин конкретної трудової організації,
 10. Стратегія освоєння і заповнення ринкової ніші
  . Реалізація цього напрямку пов'язана зі значними витратами на науково-дослідні роботи, з діловим
 11. Засоби забезпечення освоєння дисципліни
   Спеціальні кошти не
 12. 2. Вимоги до видачі заставних кредитів.
  Вимоги до видачі заставних кредитів включають в себе:? Вимоги, що пред'являються до Позичальника (вимоги до документів, переданим в Банк для підтвердження інформації про Позичальника; вимоги і процедура оцінки платоспроможності Позичальника; перевірка доходу Позичальника; оцінка кредитоспроможності (Аналіз кредитної історії Позичальника), розрахунок максимальної суми кредиту.? Вимоги, які пред'являються
 13. Басина, Н. А., Жуковська, Н. Ю .. Фінанси: методичні вказівки по виконанню курсової роботи / Н. А. Басина, Н. Ю. Жуковська. - Хабаровськ: Вид-во ДВГУПС, 2012. -29 С., 2 012
 14. Рішення про закупівлі покупців від імені державних установ.
  Закупівлі від імені державних установ включають в себе найрізноманітніші товари та послуги, які необхідні для досягнення поставлених перед країною цілей. Закуповують бомбардувальники, освітні послуги університетів, меблі, одяг, автомобілі, пальне. Федеральний уряд витрачає гроші на цілі освіти, на оборону, на освоєння природних ресурсів та космічні дослідження.
 15. «Принцип сходи»
  поступовий перехід місцевої промисловості від виробництва найпростіших товарів до освоєння виробів з більш високим технічним і науково-технічним
 16. 3.2. КОНЦЕПЦІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ економічно ефективним і екологічно безпечним ЕНЕРГЕТИКИ
  Як видно з усього сказаного, довгострокова стратегія розвитку енергетики і країни, і окремих її регіонів обов'язково повинна містити розділ про масштабне розвитку альтернативних поновлюваних джерел енергії. Ключовими питаннями є: I) масшта-б і темпи розвитку альтернативних перетворювачів енергії (АПЕ); 2) пріоритетний вибір і розвиток найбільш конкурентоспроможних технологій