« Попередня Наступна »

Облік доходів і витрат в КС


Всі доходи, що утворюються в процесі діяльності КС, складаються з двох груп: доходів пайовиків і доходів КС як юридичної особи. Очевидно, що ці групи доходів повинні враховуватися окремо один від одного. При цьому доходи від використання ФФВП повністю розподіляються між пайовиками.
 Доходи від використання пайових внесків і фондів КС можуть розглядатися, на розсуд КС, або як дохід самого КС, або як дохід пайовиків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Облік доходів і витрат в КС

 1. 2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ СОДЕРЖАНІЯДІСЦІПЛІНИ
  У ході вивчення курсу "Податковий облік" студенти повинні: а) знати: основні вимоги до податкового обліку; складу доходів від реалізації товарів (робіт, послуг); складу позареалізаційних доходів; складу доходів, пов'язаних з реалізацією; складу позареалізаційних витрат; склад доходів і витрат, що не враховуються для цілей оподаткування; порядок формування доходів і витрат за касовим методом
 2. Облік
  Встановлення наявності чого небудь, його вимір і реєстрація з кількісної та якісної сторони. У. забезпечує постійну інформацію про усіх сферах господарської діяльності та суспільного життя. У. є складовою частиною управління економічними процесами та об'єктами. Розрізняють оперативний облік, бухгалтерський облік підприємств, установ, бюджетний облік, управлінський
 3. 5.9. Податковий облік матеріалів за касовим методом
  Визначати доходи і витрати за касовим методом можуть фірми, у яких в кожному з чотирьох попередніх кварталів виручка не перевищила в середньому 1000000 руб. Суть касового методу полягає в наступному; доходи ви повинні визнати лише після того, як отримаєте гроші від покупців або замовників, а витрати - не раніше ніж оплатіть придбані товари, роботи або послуги. При касовому методі
 4. Облік
  складова частина управління економічними процесами та об'єктами, сутність якого полягає у фіксації їх стану і параметрів, збиранні та накопиченні відомостей про економічні об'єкти і процеси, відображенні цих відомостей в облікових відомостях. Розрізняють аналітичний облік, бухгалтерський облік підприємств, установ, бюджетний облік. Облік може здійснюватися в поточних і незмінних (порівнянних)
 5. Управлінський облік
  охоплює всі види облікової інформації для внутрішнього користування керівництвом, основною його частиною є виробничий облік, під яким розуміють облік витрат
 6. НАКЛАДНІ ВИТРАТИ
  - Витрати на організацію, управління та обслуговування виробництва. Носять комплексний характер, т. Е. Включають різні економічні елементи витрат; при випуску підприємством кількох видів продукції розподіляються між ними непрямим способом (напр., пропорційно заробітній платі робітників без доплат; кількістю відпрацьованих робітниками людино-годин та ін.). Облік Н. р. ведеться на рахунках
 7. ЗМІСТ ЗВІТУ
  Організація діяльності комерційних банків. Організація обліково-операційної роботи та документообігу в установах банків. Організація розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Організація та облік депозитних операцій. Організація та облік кредитних операцій. Операції комерційних банків з векселями. Організація та облік операцій з цінними паперами. Агентські послуги. Організація та облік валютних
 8. Статті витрат
  Для цілей управління в бухгалтерському обліку організується облік витрат за статтями витрат, перелік яких встановлюється організацією самостійно. Правила обліку витрат на виробництво продукції, продаж товарів, виконання робіт і надання послуг у розрізі елементів і статей, обчислення собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюються окремими нормативними актами та методичними
 9. Принципи побудови державного бюджету
  єдність бюджету, що припускає зосередження в ньому всіх вироблених витрат і збираних доходів, виражається в існуванні єдиної бюджетної системи в державі, в однаковості фінансових документів, бюджетної класифікації; повнота бюджету, що передбачає облік всіх витрат і надходжень по кожній статті, що полегшує встановлення контролю за державними фінансами, ведення
 10. Питання для підсумкового контролю
  (Перелік контрольних питань за темами змісту дисципліни.) Тема 1. Сутність і зміст бухгалтерського обліку. 1. Історична обумовленість господарського обліку. Види господарського обліку. 2. Завдання бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки. 3. Поняття про господарські операції. Тема 2. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації. 1.
 11. Глава 10. Облік санкціонування витрат
  Глава 10. Облік санкціонування
 12. Облік доходів і витрат.
  Згідно ПБУ 9/99 «Доходи організації» (затв. Наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 р № 32н) і ст. 273 НК РФ як у бухгалтерському, так і в податковому обліку існують два способи визнання доходів і витрат: касовий метод і метод нарахування. Перший спосіб дозволяє спростити облік різниці відповідно до ПБО 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток організацій» (затв. Наказом Мінфіну Росії від