« Попередня Наступна »

Облік санкціонування витрат бюджетів

 - Це облік сум лімітів бюджетних зобов'язань, прийнятих бюджетних зобов'язань та бюджетних асигнувань.
Облік сум лімітів бюджетних зобов'язань ведеться на рахунку 050100000 "Ліміти бюджетних зобов'язань". Облік прийнятих бюджетних зобов'язань здійснюється на рахунку 050201000 "Прийняті бюджетні зобов'язання поточного року". Облік бюджетних асигнувань виготовляють рахунку 050301000 "Бюджетні асигнування".
Облік за даними рахунками здійснюється протягом всього фінансового (бюджетного) року. По закінченні фінансового року залишки по рахунках на наступний рік не переносяться.
Органи, що організують виконання бюджетів, бюджетні установи ведуть облік затверджених сум лімітів бюджетних зобов'язань, змін, що вносяться протягом поточного року, переданих та прийнятих протягом року бюджетних зобов'язань, облік лімітів бюджетних зобов'язань в дорозі на рахунку 050100000 "Ліміти бюджетних зобов'язань". Цей рахунок конкретизований такими рахунками:
050101000 "Затверджені ліміти бюджетних зобов'язань";
050102000 "Ліміти бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів";
050103000 "Ліміти бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів";
050104000 "Надіслані ліміти бюджетних зобов'язань";
050105000 "Отримані ліміти бюджетних зобов'язань";
050106000 "Ліміти бюджетних зобов'язань в дорозі".
Операції по рахунку 050100000 відображаються у бюджетному обліку на підставі первинних документів, передбачених Інструкцією (4).
Аналітичний облік операцій за рахунком 050100000 "Ліміти бюджетних зобов'язань" ведеться в розрізі органів, які організують виконання бюджету, розпорядників та одержувачів коштів бюджету в Картці обліку лімітів бюджетних зобов'язань.
Картка ведеться головними розпорядниками (розпорядниками), одержувачами бюджетних коштів, органами, що організують виконання бюджету, здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів. Для даної картки визначений наступний склад обов'язкових реквізитів і показників:
в заголовній частині: дата картки; одержувач лімітів бюджетних організацій (ЛБО): найменування органу, організуючого виконання бюджету, здійснює касове обслуговування виконання бюджету (головного розпорядника (розпорядника), одержувача); найменування бюджету; вид засобів; відправник ЛБО: найменування органу, організуючого виконання бюджету, здійснює касове обслуговування виконання бюджету (головного розпорядника (розпорядника), одержувача); найменування бюджету; одиниця виміру (за ОКЕІ);
в змістовній частині: номер рахунку бюджетного обліку; ліміти бюджетних зобов'язань на рік (у тому числі поточну зміну), отримані і передані органами, що організують виконання бюджету, здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів (головними розпорядниками (розпорядниками) та одержувачами бюджетних коштів);
в оформляющей частини: підписи, розшифровки підписів головного бухгалтера, начальника відділу та виконавця (із зазначенням посади); дата.
Дані картки формуються наростаючим підсумком з початку року на підставі повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів за кодами бюджетної класифікації Російської Федерації для кожного органу, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету, і на підставі видаткових розкладів, доведених органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету, до розпорядників та одержувачів коштів бюджету.
Облік отриманих та переданих лімітів бюджетних зобов'язань ведеться відокремлено (на окремих картках).
В якості довідкової інформації в графі "Примітка" картки можуть бути відображені відомості про обсяги фінансування.
Рахунок 050101000 "Затверджені ліміти бюджетних зобов'язань" призначений для обліку затверджених сум лімітів бюджетних зобов'язань головними розпорядниками бюджетних коштів, органами, що організують виконання бюджетів та змін, що вносяться протягом поточного року, на підставі повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань (ф. 0504822) за відповідними рахунками Плану рахунків бюджетного обліку.
За кредитом рахунка 050101000 відображаються суми затверджених лімітів бюджетних зобов'язань, внесені зміни (суми збільшення зі знаком плюс, суми зменшення зі знаком мінус) по головних розпорядниках бюджетних коштів в кореспонденції з дебетом рахунка 050301000 "Бюджетні асигнування".
За дебетом рахунка 050101000 враховуються суми розподілених лімітів бюджетних зобов'язань, внесені зміни (суми збільшення зі знаком плюс, суми зменшення зі знаком мінус) за розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 050104000 "Надіслані ліміти бюджетних зобов'язань".
Інструкція по бюджетному обліку (4) передбачає наступні вимоги щодо заповнення повідомлення про ліміти бюджетних зобов'язань (ф. 0504822).
Даний документ складається органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету (головним розпорядником (розпорядником), і направляється відповідно головному розпоряднику (розпоряднику, одержувачу) бюджетних коштів.
У заголовній частині повідомлення вказується найменування органу, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету (головного розпорядника, розпорядника);
по рядку "Кому" - найменування одержувача повідомлення; головного розпорядника (розпорядника, одержувача);
в рядку "Додатки" - найменування документів, що є додатками до повідомлення про ліміти бюджетних зобов'язань.
Заповнення рядка "Спеціальні вказівки" здійснюється у разі потреби. Наприклад, при скороченні головному розпоряднику лімітів бюджетних зобов'язань за фактами нецільового використання коштів бюджету, встановленим органами державного фінансового контролю, даному головному розпоряднику надсилається повідомлення на суму заблокованих лімітів бюджетних зобов'язань з позначкою в рядку "Спеціальні вказівки", "Блокування лімітів бюджетних зобов'язань".
У графі 1 зазначаються коди по Бюджетної класифікації Російської Федерації лімітів бюджетних зобов'язань, які повинні бути ідентичні кодам бюджетних асигнувань, передбачених у зведеної бюджетного розпису по головних розпорядниках, розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів;
у графі 2 - обсяги лімітів бюджетних зобов'язань, затверджувані головному розпоряднику (розпоряднику), одержувачу на рік з урахуванням внесених змін за станом на дату формування повідомлення про ліміти бюджетних зобов'язань;
у графі 3 - поточну зміну (зменшення або збільшення) лімітів бюджетних зобов'язань щодо лімітів бюджетних зобов'язань, раніше доведених головному розпоряднику (розпоряднику), одержувачу.

Наприкінці документа за графами 2 і 3 вказуються підсумкові обсяги лімітів бюджетних зобов'язань.
Остання сторінка повідомлення підписується керівником органу, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету (головним розпорядником, розпорядником).
Перший примірник повідомлення про ліміти бюджетних зобов'язань залишається в органі, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету (у головного розпорядника, розпорядника), другий примірник направляється відповідному головному розпоряднику (розпоряднику, одержувачу).
Кожна завершена сторінка нумерується по порядку.
При заповненні повідомлення встановлюються наступні контрольні співвідношення: суми зміни лімітів бюджетних зобов'язань, зазначені в графі 3, не можуть бути більше лімітів бюджетних зобов'язань, зазначених у графі 2, в цілому і по кожному окремому рядку.
Рахунок 050102000 "Ліміти бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів" призначений для обліку розпорядниками бюджетних коштів, органами, що організують виконання бюджетів, сум лімітів бюджетних зобов'язань, доведених їм головними розпорядниками бюджетних коштів, на підставі повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань (ф. 0504822) у встановленому порядку .
За дебетом рахунка 050102000 враховуються суми лімітів бюджетних зобов'язань, а також внесення зміни (суми збільшення зі знаком плюс, суми зменшення зі знаком мінус), передані одержувачу бюджетних коштів в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 050104000 "Надіслані ліміти бюджетних зобов'язань".
За кредитом рахунка 050102000 відображаються суми отриманих від головного розпорядника бюджетних коштів лімітів бюджетних зобов'язань, а також внесення зміни (суми збільшення зі знаком плюс, суми зменшення зі знаком мінус) в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 050105000 "Отримані ліміти бюджетних зобов'язань".
Рахунок 050103000 "Ліміти бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів" призначений для обліку одержувачами бюджетних коштів (у тому числі головними розпорядниками та розпорядниками як одержувачами) органами, що організують виконання бюджетів, доведених до них головними розпорядниками (розпорядниками) бюджетних коштів сум лімітів бюджетних зобов'язань, а також внесених змін (сум збільшення зі знаком плюс, сум зменшення зі знаком мінус), на підставі повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань (ф. 0504822) за відповідними рахунками Плану рахунків бюджетного обліку.
За дебетом рахунка враховуються суми прийнятих зобов'язань в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 050201000 "Прийняті бюджетні зобов'язання поточного року", а за кредитом рахунка - отримані ліміти бюджетних зобов'язань в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 050105000 "Отримані ліміти бюджетних зобов'язань" .
Рахунок 050104000 "Надіслані ліміти бюджетних зобов'язань" використовується для обліку головним розпорядником, розпорядником бюджетних коштів, органом, що організує виконання бюджету, сум лімітів бюджетних зобов'язань, а також внесених змін (сум збільшення зі знаком плюс, сум зменшення зі знаком мінус), переданих головним розпорядником , розпорядником бюджетних коштів відповідно розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів за відповідними рахунками Плану рахунків бюджетного обліку.
За кредитом рахунка відображаються передані ліміти бюджетних зобов'язань відповідно до Повідомленням про ліміти бюджетних зобов'язань (ф. 0504822) в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків аналітичного обліку рахунків 050102000 "Ліміти бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів" розпорядником - одержувачу бюджетних коштів; 050101000 "Затверджені ліміти бюджетних зобов'язань" головним розпорядником - розпоряднику, одержувачу бюджетних коштів.
На рахунку 050105000 "Отримані ліміти бюджетних зобов'язань" розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів, органи, що організують виконання бюджетів, враховують суми лімітів бюджетних зобов'язань, а також внесення зміни (сум збільшення зі знаком плюс, сум зменшення зі знаком мінус), отримані відповідно з Повідомленням про ліміти бюджетних зобов'язань (ф. 0504822) головного розпорядника, розпорядника бюджетних коштів за відповідними рахунками Плану рахунків бюджетного обліку.
Отримані ліміти бюджетних зобов'язань відображаються за дебетом рахунка 050105000 і кредиту відповідних рахунків аналітичного обліку рахунків 050102000 "Ліміти бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів" (розпорядниками бюджетних коштів), 050 103 000 "Ліміти бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів" (одержувачами бюджетних коштів).
Рахунок 050106000 "Ліміти бюджетних зобов'язань в дорозі" призначений для обліку розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, органами, що організують виконання бюджетів, сум лімітів бюджетних зобов'язань, доведених головними розпорядниками, розпорядниками бюджетних коштів у звітному періоді, а отриманих розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів - у періоді , наступному за звітним, за відповідними рахунками Плану рахунків бюджетного обліку.
За кредитом рахунка 050105000 відображаються суми лімітів бюджетних зобов'язань в дорозі в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 050105000 "Отримані ліміти бюджетних зобов'язань".
При надходженні документів по доведенню лімітів бюджетних зобов'язань рахунок 050105000 дебетують у кореспонденції з кредитом відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 050102000 "Ліміти бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів", рахунки 050103000 "Ліміти бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Облік санкціонування витрат бюджетів

 1. Глава 10. Облік санкціонування витрат
  Глава 10. Облік санкціонування
 2. Виконання бюджету за видатками
  - Процес здійснення видатків у межах фактичної наявності бюджетних коштів на єдиному рахунку бюджету з дотриманням обов'язкових процедур санкціонування та фінансування видатків.
 3. Виконання бюджету за видатками
  провадиться в межах фактичної наявності бюджетних коштів на єдиному рахунку бюджету з дотриманням обов'язкових послідовно здійснюваних процедур санкціонування та фінансування
 4. 1. Законодавча база і компетенції органів влади суб'єктів РФ
  Правовою основою компетенції суб'єктів Федерації є: Конституція РФ, Бюджетний кодекс Російської Федерації, законодавство суб'єктів Федерації. Компетенція суб'єктів відображає їх зв'язки по лінії бюджету по всіх напрямках з федеральними органами влади, з іншими суб'єктами Федерації, з органами місцевого самоврядування. Органи влади суб'єктів Федерації самостійно здійснюють
 5. Облік
  Встановлення наявності чого небудь, його вимір і реєстрація з кількісної та якісної сторони. У. забезпечує постійну інформацію про усіх сферах господарської діяльності та суспільного життя. У. є складовою частиною управління економічними процесами та об'єктами. Розрізняють оперативний облік, бухгалтерський облік підприємств, установ, бюджетний облік, управлінський
 6. Облік
  складова частина управління економічними процесами та об'єктами, сутність якого полягає у фіксації їх стану і параметрів, збиранні та накопиченні відомостей про економічні об'єкти і процеси, відображенні цих відомостей в облікових відомостях. Розрізняють аналітичний облік, бухгалтерський облік підприємств, установ, бюджетний облік. Облік може здійснюватися в поточних і незмінних (порівнянних)
 7. Санкціонування витрат
  являє собою встановлення та доведення до бюджетних установ лімітів бюджетних зобов'язань, попередній контроль і облік по прийняттю бюджетними установами зобов'язань з метою недопущення прийняття ними зобов'язань, не забезпечених призначеннями, передбаченими законом про бюджет, з урахуванням виконання бюджету по доходах. Санкціонування витрат передбачає наступні основні етапи:
 8. Управлінський облік
  охоплює всі види облікової інформації для внутрішнього користування керівництвом, основною його частиною є виробничий облік, під яким розуміють облік витрат
 9. НАКЛАДНІ ВИТРАТИ
  - Витрати на організацію, управління та обслуговування виробництва. Носять комплексний характер, т. Е. Включають різні економічні елементи витрат; при випуску підприємством кількох видів продукції розподіляються між ними непрямим способом (напр., пропорційно заробітній платі робітників без доплат; кількістю відпрацьованих робітниками людино-годин та ін.). Облік Н. р. ведеться на рахунках
 10. ЗМІСТ ЗВІТУ
  Організація діяльності комерційних банків. Організація обліково-операційної роботи та документообігу в установах банків. Організація розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Організація та облік депозитних операцій. Організація та облік кредитних операцій. Операції комерційних банків з векселями. Організація та облік операцій з цінними паперами. Агентські послуги. Організація та облік валютних
 11. Статті витрат
  Для цілей управління в бухгалтерському обліку організується облік витрат за статтями витрат, перелік яких встановлюється організацією самостійно. Правила обліку витрат на виробництво продукції, продаж товарів, виконання робіт і надання послуг у розрізі елементів і статей, обчислення собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюються окремими нормативними актами та методичними
 12. 2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ СОДЕРЖАНІЯДІСЦІПЛІНИ
  У ході вивчення курсу "Податковий облік" студенти повинні: а) знати: основні вимоги до податкового обліку; складу доходів від реалізації товарів (робіт, послуг); складу позареалізаційних доходів; складу доходів, пов'язаних з реалізацією; складу позареалізаційних витрат; склад доходів і витрат, що не враховуються для цілей оподаткування; порядок формування доходів і витрат за касовим методом
 13. 10.3. Облік прийнятих бюджетних зобов'язань поточного року і бюджетних асигнувань
  Одержувачі бюджетних коштів, органи, що організують виконання бюджетів, ведуть облік прийнятих бюджетних зобов'язань на рахунку 050201000 "Прийняті бюджетні зобов'язання поточного року". Суми прийнятих бюджетних зобов'язань відображають за кредитом рахунка 050201000 в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 050103000 "Ліміти бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних
 14. Бухгалтерський облік
  Після того як визначено розмір дивідендів і розраховані податки, бухгалтерський облік виплачених або отриманих дивідендів, як і інших грошових розрахунків, не представляє складності. Потрібно тільки уважно поставитися до деяких особливих випадках, облік яких не вкладається в звичайні рамки кількох
 15. 10.4. Виконання бюджетів
  Під виконанням бюджету розуміється забезпечення повного і своєчасного надходження всіх передбачених по бюджету доходів і фінансування всіх запланованих по бюджету витрат. При цьому особливо важливо застосовувати такі механізми та інструменти, які забезпечать надходження коштів за призначенням та ефективне їх використання. На практиці є приклади того, як надійшли бюджетні
 16. Модуль "Операції з цінними паперами"
  забезпечує облік випущених і придбаних банком цінних паперів, а також надання депозитарних послуг в інтересах клієнтів. Облік випущених цінних паперів: ведення реєстру власників і облік руху, нарахування дивідендів, проведення платежів з цінних паперів та податку, облік придбаних цінних паперів, розрахунок відсотків. Робота на ринку цінних паперів: дані по котируванню і відсоткам, дані про
 17. Склад загальногосподарських витрат, їх облік та методи списання
  Загальногосподарські витрати пов'язані із загальним обслуговуванням і управлінням організацією. Вони враховуються на однойменному рахунку 26 «Загальногосподарські витрати». Аналітичний облік загальногосподарських витрат ведеться по кожній статті відповідних кошторисів, місцем виникнення витрат та ін. До складу загальногосподарських витрат включаються: - адміністративно-управлінські витрати; - Зміст
 18. 15.3. Виконання бюджетів
  Виконання бюджетів починається з початком фінансового року і здійснюється уповноваженими органами на основі бюджетного розпису. Органами, уповноваженими здійснювати виконання бюджету на федеральному рівні, є Уряд РФ, Міністерство фінансів і головні розпорядники кредитів - міністерства, державні комітети, федеральні служби та інші федеральні органи виконавчої
 19. 2.3 Облік витрат з будівництва
  Облік витрат на будівництво об'єктів основних засобів включає 2 етапи: облік незавершеного будівництва; облік закінченого будівництва. Облік незавершеного будівництва по структурі витрат включає: Витрати на будівельні роботи та роботи з монтажу обладнання. Витрати на придбання обладнання, зданого в монтаж. Витрати на придбання обладнання, що не потребує монтажу,
 20. Процес кредитного контролю в зарубіжних банках.
  Санкціонування U ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Про Отримано Чи своєчасно вся необхідна документація від клієнта? U Чи правильно ведеться управління операцією? U Чи залишається величина застави / гарантій достатньою? U детального контролю: -аналіз якості кредиту; -аналіз відповідності політиці банку; -аналіз забезпечення; -аналіз прибутковості. Задовільні результати детального контролю? U U ТАК НІ