« Попередня Наступна »

Рівень покриття


Рівень покриття = Непроцентні доходи Непроцентні витрати
Значення даного показника в американській практиці встановлено на рівні 50%, т. Е. Рівень непроцентних доходів повинен становити не менше 50% непроцентних витрат.
Рентабельність і прибутковість комерційного банку - основні вартісні показники ефективності банківської діяльності:
Рентабельність = (Прибуток / Витрати) - 100%.
Прибутковість = (Прибуток / Працюючі активи) - 100%.
З метою перспективного планування фінансових результатів і раціонального витрачання коштів банку доцільно розробити Положення про фінансове планування, яке має застосовуватися в Управлінні економіки та планування комерційних банків.

Фінансове планування має включати в себе:
перспективне планування - на рік і більше;
поточне планування - річний план з поквартальною і помісячною розбивкою;
оперативне планування - на місяць.
Основою фінансового плану банку повинні бути фінансові плани, які розробляються філіями, відділеннями та іншими структурними підрозділами, що мають самостійний кошторис.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Рівень покриття

 1. Оптимальний рівень злочинності
  Оскільки боротьба зі злочинністю коштує дорого, оптимальний рівень злочинності є позитивним. Іншими словами, якийсь рівень злочинності представляється допустимим. Але який рівень злочинності можна
 2. 44. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  Основну частину прибутку підприємство отримує від реалізації продукції. На обсяг прибутку від реалізації продукції впливають шість чинників: обсяг реалізації продукції; її структура; рівень виробничої собівартості; рівень комерційних витрат; рівень управлінських витрат; рівень середньореалізаційних
 3. Людський капітал на душу населення
  відображає рівень витрат держави, підприємств і громадян на освіту, охорону здоров'я та інші галузі соціальної сфери в розрахунку на душу населення. Чим вище рівень економічного розвитку, тим більше рівень людського капіталу і його питома вага в структурі всього
 4. Желател'ний попит
  попит, що забезпечує, на думку виробника, запланований рівень продажів і підтримує необхідний рівень рентабельності виробництва і
 5. Рівень ефективного протекціонізму
  визначається за наступною формулою: g = (t - aiti) / (1-ai), де t - номінальний рівень мита на імпорт кінцевого продукту; ai - частка вартості імпортованої сировини в ціні кінцевого продукту в умовах відсутності митного тарифу; ti - номінальний тариф на імпортну сировину. Номінальний рівень мита визначається, виходячи із загальної ціни кінцевого
 6. Рівень життя
  1. Сукупність умов життя населення країни, відповідних досягнутому рівню її економічного розвитку. 2. Рівень споживання населенням матеріальних і культурних благ і ступінь задоволення потреб в цих благах на даному ступені розвитку суспільства. У. ж. є узагальнюючим показником, що характеризує економічне становище населення. Поняття У. ж. використовується в маркетингових
 7. Фактори зовнішнього характеру
  економічні умови господарювання; рівень розвитку науково-технічного прогресу; рівень доходів населення і його платоспроможний попит; податкова політика держави; розвиток зовнішньоекономічних зв'язків і т. п. Фінансова стійкість підприємства може бути оцінена за допомогою інших груп показників - абсолютних і
 8. Основні поняти
  Робоча сила Рівень безробіття Частка робочої сили у загальній чисельності дорослого населення Природний рівень безробіття Циклічна безробіття Зневірені працівники Профспілка Колективний договір Страйк Ефективна заробітна плата Пошук роботи Страхування по
 9. II Методичний інструментарій формування необхідного рівня прибутковості інвестіціоннихоперацій з урахуванням фактора ліквідності
  3. Рівень премії за ліквідність ПЛ =, де ОП л - загальний період ліквідності конкретного об'єкта (інструменту) інвестування, в днях; ПЛ - необхідний рівень премії за ліквідність, у відсотках; Д н - середня річна норма прибутковості по інвестиційним об'єктам (інструментам) з абсолютною ліквідністю, у відсотках. 4. Загальний рівень прибутковості з урахуванням фактора ліквідності ДЛ н = Д н + ПЛ, де
 10. Рівень резервних вимог
  процентне відношення грошових коштів, що спрямовуються в резерви, до загального обсягу залучених грошових коштів. Рівень резервних вимог іноді називають нормою
 11. Надмірний попит.
  У ряду організацій рівень попиту вище, ніж вони можуть або хочуть задовольнити. Завдання маркетингу іменованого в даному випадку "демаркетингом" - знайти способи тимчасового або постійного зниження попиту. При загальному демаркетинг прагнуть збити надмірний попит, вдаючись до таких заходів, як підвищення цін, ослаблення зусиль по стимулюванню і скорочення сервісу. При вибірковому демаркетинг прагнуть
 12. Рівноважний рівень заробітної плати
  рівень заробітної плати, при якому попит дорівнює пропозиції: всі бажаючі працювати можуть знайти вільні робочі місця, а підприємці - найняти необхідну їм робочу силу. При такому рівні заробітної плати ринок праці функціонує
 13. Неповноцінний попит.
  Про повноцінне попиті кажуть, коли організація задоволена своїм торговим оборотом. Завдання маркетингу - підтримувати існуючий рівень попиту, не дивлячись на метан споживчі переваги та підсилюється конкуренцію. Організація повинна неухильно дбати про якість товару та обслуговування, постійно заміряти рівень споживчої задоволеності, щоб судити про правильність
 14. Рівень безробіття
  Фактор зайнятості може розглядатися у вигляді двох велич: або рівня безробіття (т. Е. Процентного відношення числа безробітних до загальної чисельності працездатного населення), або як зворотний йому показник чисельності працюючих. I ВАЛЮТНИЙ КУРС | АБЕЗРАБОТІЦА J Показник безробіття публікується зазвичай у відсотках. Існує зворотна залежність зміни рівня безробіття і валютного
 15. Бюджетна система Російської Федерації
  (РФ) - заснована на економічних відносинах і державному устрої сукупність усіх видів бюджетів та бюджетів усіх видів державних позабюджетних фондів, регульована нормами права Російської Федерації і її суб'єктів. Бюджетна система України складається з бюджетів трьох рівнів: перший рівень - федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів; другий
 16. Класифікація активів банку за рівнем ризику
  Класифікація активів Кредити та враховані векселі Акції та облігації Банки Корпоративні клієнти Населення Владні структури Державні Муніципальні Корпоративні 1 2 3 4 5 6 7 8 Першокласні Стандартні Сумнівні Проблемні
 17. Крива трансформації
  свідчить про те, що економіка повної зайнятості завжди альтернативна, т. е. необхідно вибирати між виробництвом тих чи інших продуктів шляхом перерозподілу ресурсів. При повній зайнятості ресурсів всі крапки можливих комбінацій знаходяться на кривій трансформації. Будь-яка точка на кривій означає стан Парето-ефективності (див. Парето-ефективності). Крива Філліпса - показує
 18. Змінні витрати
  (відрядна зарплата виробничих робітників, сировина, матеріали, технологічне паливо, електроенергія) змінюються пропорційно обсягу виробництва продукції. Рівень постійних витрат робить істотний вплив на рівень собівартості продукції при зміні обсягу виробництва: при збільшенні обсягу виробництва собівартість знижується, і