« Попередня Наступна »

3 Види інфляції


Класифікувати інфляцію можливо за різними критеріями: соціально-економічних умов; типом грошової системи; факторам і ступеня інфляційних процесів. Межі між різними видами інфляції умовні і рухливі:
Таблиця 2 Види інфляції
Ознака Вид інфляції 1 Ступінь охоплення території а) локальна (в окремо взятій країні);
б) світова. 2 Темп наростання а) нормальна (зростання цін 3-3,5% на рік).
б) помірна (повзуча) до10% на рік
в) галопуюча від 10 до50% на рік
г) гіперінфляція 3 Співвідношення зростання цін по окремих товарних групах а) збалансована;
б) незбалансована. 4 Ступінь передбачуваності а) очікувана;
б) несподівана (непередбачена) 5 За характером протікання а) відкрита (цінова)
б) пригнічена (прихована) 6 Фактори виникнення а) інфляція витрат;
б) інфляція попиту;
в) інфляція зростання заробітної плати;
г) інфляція прибутку;
д) інфляція податків. 7 За способами виникнення а) адміністративна (соціальна);
б) імпортована
в) індукована
г) кредитна
1) Локальна - має місце в окремо взятій країні, регіоні. Світова - охоплює всі країни;
2) Нормальна - темпи розвитку інфляції росте повільно, прімерно3-3,5% на рік, інфляція піддається контролю;
Помірна (повзуча) - темпи приросту споживчих цін досягають до10% на рік, відносно нешкідлива і цілком відповідає нормальному економічному розвитку в цілому, масштаби її не призводять до невиправданих порушень, особливо в розподілі національного доходу між різними соціальними групами. Характерна для промислово розвинених країн. Зізнається неминучим моментом нормального розвитку змішаної економіки і розглядається як фактор економічного зростання.
Галопуюча - характеризується зростанням цін від 10 до50% на рік, є стрибкоподібний ріст цін, обумовлений різкими змінами грошової маси або змінами зовнішніх факторів, неможливо контролювати не тільки зростання цін, але й процес економічного розвитку.
Є однозначно негативним процесом за такими ознаками:
- Інфляція турбує діловий світ і утрудняє прогнозні оцінки;
- Нерівномірність інфляційного зростання цін, доходів, інших платежів створює умови для додаткової нестійкості, структурним потрясінь;
- Звичайною справою стає соціальна нестійкість, втрата довіри до уряду, можливі політичні кризи.
Гіперінфляція- підвищення цін більш ніж на 50% на місяць протягом тривалого періоду часу. За рік ціни підвищуються не менш ніж у 130 разів, при цьому гроші витісняються з обороту, поступаючись місцем товарному бартеру. Доларизація економіки. Є найбільш згубною для економіки.
Характерні риси: руйнування нормальних економічних зв'язків; - Виробники і споживачі позбуваються грошей, вкладаючи їх у непродуктивні цінності; взаємозаліки приймають бартерний характер; згортається виробництво, і накопичуються товари в розрахунку на їхнє подорожчання; росте спекулятивна діяльність; знецінюються накопичення цілого покоління людей.
3) Збалансована - ціни піднімаються відносно помірно і одночасно на більшість товарів і послуг. ЦБ піднімає відсоткову ставку. Бізнесмени, прораховуючи результати підвищення середньорічного зростання, періодично підвищують ціни.
Незбалансована - ціни на різні товари і послуги постійно змінюються по відношенню один до одного, причому в різних пропорціях. Зростання цін на сировину випереджає зростання цін на кінцеву продукцію.
Небезпека для бізнесу полягає в наступному:
відсутність прогнозу на майбутнє знижує впевненість в тому, що товарні групи - лідери зростання цін, залишаться лідерами і на наступний рік;
неможливість раціонально вибрати сфери застосування капіталу, розрахувати і порівняти прибутковість варіантів інвестування.
 Промисловість розвиватися в таких умовах не може;
перевага віддається стихійним, незбалансованим скачок щодо цін, як у галузевому, так і територіальному аспектах.
4) Очікувана - прогнозується на який або період часу, передбачувана, є результатом дії уряду.
Несподівана - характеризується несподіваним стрибком цін.
Можливі наступні варіанти прояви непередбачуваності: за наявності у населення інфляційних очікувань, виникає різке збільшення попиту, що деформує економіку, спотворює реальну картину сукупного попиту; при відсутності у населення інфляційних очікувань, т. е. відбувається різке падіння попиту у населення в надії на швидке зниження цін.
5) відкриту (або цінову) інфляцію - ціни формуються під впливом ринкових факторів. Регулятором цін служить співвідношення попиту і пропозиції, характеризується постійним зростанням цін. (поштовхом для розкручування цін служить зростання тарифів на ж / д транспорті, а також інші послуги природних монополій, т. е. підвищення цін на вихідні види продукції.);
пригнічена інфляція (прихована) - виникає в умовах жорсткого регулювання цін і доходів. Проявляється в зростаючому дефіциті товарів при формальній стабільності цін. Використання дотацій лише на деякий час може відтермінувати підвищення цін на ряд товарів і послуг. Виникає «чорний» ринок з підвищеними цінами;
6) Інфляція витрат - викликається зниженням продуктивності праці, викликане циклічними коливаннями або структурними змінами у виробництві, що веде до збільшення витрат на одиницю продукції. Зростання заробітної плати при низькій продуктивності праці, також веде до зростання витрат. Збільшення непрямих податків, які входять у вартість товарів і послуг, веде до зростання витрат.
Інфляція попиту - виникає при надмірному попиті. Попит на товари більше, ніж пропозиції товарів, у зв'язку з тим, що виробничий сектор не в змозі задовольнити потребу населення. Цей надлишок попиту веде до зростання цін. Багато грошей при малій кількості товарів.
Інфляція зростання заробітної плати - питома вага заробітної плати в ціні товару порівняно невеликий (25-30%), але підвищення заробітної плати веде до розкручування спіралі заробітна плата-ціни.
Інфляція прибутків - промислові підприємства отримують надприбуток, яка не підтверджується підвищенням якості продукції. Зростання цін можливе при: лібералізації цін, відсутності конкуренції, високий рівень монополізації, дефіцит товарів.
Інфляція податків - ситуація коли держава починає піднімати податки. З їх допомогою покривається дефіцит бюджету. Збільшення податків, знижує можливість інвестицій, знижує рівень виробництва, а отже пропозиції, що служить вихідної базою для підприємства.
7) Адміністративна - інфляція, породжувана адміністративно встановлюваними і керованими цінами.
Імпортується - викликається впливом зовнішніх факторів, надмірним припливом в країну іноземної валюти і підвищенням імпортних цін.
Индуцированная - інфляція, обумовлена ??дією інших економічних чинників. (стрибок тарифів на платні послуги телефон, ЖКГ, транспорт - викликає - індукує - стрибок інфляції.
Кредитна - викликається збільшенням масштабів надання кредитних ресурсів. Кредити Ц. Б. Уряду, комерційним банкам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3 Види інфляції

 1. Питання для самоперевірки
  Що таке лізинг? Які типи та види лізингу? Яка структура лізингових операцій? Що таке факторинг і які його види? У чому переваги факторингу для клієнта? У чому суть операцій довірчого управління? Які основні види трастових послуг? Які види комісійно-посередницьких послуг ви
 2. Зміст:
  Тема №1. Правове становище кредитної організації. I. Поняття, ознаки і види кредитних організацій. II. Особливості правового становища і види небанківських кредитних організацій. III. Порядок і етапи створення кредитної організації. Документи, завершальні ці етапи. IV. Статутний капітал кредитної організації, порядок його формування. V. Ліцензування банківської діяльності. Види банківських
 3. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
  Види занять Всього годин Загальна трудомісткість 52 Аудиторні заняття 32 Лекції (Л) 13 Семінари, тренінги, практичні заняття (ПЗ) 19 Самостійна робота (СР) 20 Форма підсумкового контролю
 4. 2.9. Контрольні питання
  1. Хто є платником ЄСП? Які доходи є об'єктом оподаткування? Які види доходів включені до складу податкової бази ЄСП? Які види доходів не включені до складу податкової бази ЄСП? Які види організацій звільняються від сплати ЄСП? Який порядок обчислення, порядок і терміни сплати податку платниками податків -
 5. Види конвертованості.
  Є різні види конвертованості на-нальних валют, які пов'язані з умовами, виробленими міжнародними валютними організаціями для валют окремих країн: вільна, або повна, і обмежена, яка ділиться на внутрішню і
 6. Тема 17. Соціологічні дослідження в організації.
  Напрямки проведення наукових досліджень у галузі соціології праці. Програма та методика комплексного соціологічного дослідження. Завдання і зміст етапів соціологічного дослідження. Види соціологічних опитувань, спостережень. Види анкетування (пресове, поштове, разда- точне). Види інтерв'ювання (вільне, глибинне, сфокусоване, з відкритими питаннями, формалізоване).
 7. Запитання і завдання.
  Назвіть основні види ризиків. Що впливає на ймовірність виникнення ризику? Розкажіть про соціальне ризику. Які види ризиків можна віднести до управлінського ризику? Що таке визначеність? Що таке невизначеність? Розкажіть про інформаційному аспекті процесу
 8. План
  Ціна як економічна категорія, функції цін, методи ціноутворення, види цін і їх поелементний склад. Цінова політика. Інфляція: поняття, вимірювання інфляції. Причини, види і типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика
 9. Тема 27. Фінансові ресурси в економіці
  Поняття і склад фінансових ресурсів. Джерела і види фінансових ресурсів комерційних організацій. Джерела і види фінансових ресурсів органів публічної
 10. СОДЕРЖАНІE
  ряд. 4 11 вересня 16 17 Фінанси підприємств Види організаційно-правових форм підприємства Планування на підприємстві Управління фінансами підприємства Фінансова політика 24 Форми і види бюджетного контролю, їх связь22 Звіти про виконання бюджетів (кошторисів), принципи їх складання Бізнес-планірованіе25 Галузеві особливості та їх відображення в організації 29 35 39 Фінансів підприємств
 11. Контрольні питання
  Які види фінансових відносин і з якими суб'єктами виникають у індивідуальних підприємців? У чому полягає специфіка фінансів індивідуальних підприємців? Назвіть джерела фінансових ресурсів індивідуального підприємництва. Дайте визначення фінансових ресурсів індивідуальних підприємців. Перерахуйте форми і види фінансових ресурсів. Які види витрат можуть бути відсутніми при