« Попередня Наступна »

Види інвестицій підприємства завдання стратегічного управління ними


Ефективна діяльність підприємств у довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їхнього стратегічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності в умовах переходу до ринкової економіки значною мірою визначається рівнем їх інвестиційної активності і діапазоном інвестиційної діяльності. Комплекс питань, пов'язаних із здійсненням інвестиційної діяльності підприємства, требуетдостаточно глибоких знань теорії і практичних навичок прийняття управлінських рішень в області обґрунтування інвестиційної політики, вибору найбільш ефективних її напрямків і форм, розробки цілеспрямованого портфеля реальних фінансових інвестицій.
Інвестиції підприємства являють собою вкладення капіталу у всіх його формах в різні об'єкти (інстру менти) його господарської діяльності з метою забезпечення зростання його ринкової вартості, а також досягнення іншого економічного чи позаекономічного ефекту.
Як об'єкт стратегічного управління інвестиції підприємства класифікуються наступним чином (рис. 10.1).
Розглянемо більш детально окремі види інвестицій підприємства відповідно до наведеної їх класифікацією за основними ознаками.
По об'єктах вкладення капіталу поділяють реальні та фінансові інвестиції підприємства.
Реальні (або капиталообразующие) інвестиції характеризують вкладення капіталу у відтворення основних засобів, в інноваційні нематеріальні активи (інноваційні інвестиції), у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об'єкти інвестування, пов'язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства або поліпшенням умов праці та побуту персоналу. Фінансові інвестиції характеризують вкладення капіталу в різні фінансові інструменти інвестування, головним чином у цінні папери, з метою отримання доходу.
За характером участі в інвестиційному процесі виділяють прямі і непрямі інвестиції.
Прямі інвестиції мають на увазі пряму участь інвестора у виборі об'єктів інвестування та вкладенні капіталу. Зазвичай прямі інвестиції здійснюються шляхом безпосереднього вкладення капіталу в статутні фонди інших підприємств. Пряме інвестування здійснюють в основному підготовлені інвестори, що мають досить точну інформацію про об'єкт інвестування і добре знайомі з механізмом інвестування.
Непрямі інвестиції характеризують вкладення капіталу інвестора, опосередковане іншими особами (фінансовими посередниками).
За відтворювальної спрямованості виділяють валові, реноваційні і чисті інвестиції.
Валові інвестиції характеризують загальний обсяг капіталу, інвестованого у відтворення основних засобів і нематеріальних активів у певному періоді. В економічній теорії поняття валових інвестицій пов'язується, як правило, з вкладенням капіталу в реальний сектор економіки.

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
По об'єктах вкладення капітана Реальні інвестиції фінансові інвестиції
Пй характером участі в інвестиційному процесі Прямі інвестиції непрямі інвестиції
За відтворювальної направлежості Вапойиа інвестиції реноваційних інвестиції Чисті інвестиції
За ступенем
Залежно від доводів
? розвідні інвестиції Автономні інвестиції
По відношенню до підприємства-інвестору Внутрішні інвестиції Зовнішні інвестиції
За періодом здійснення Короткострокові інвестиції Довгострокові інвестиції
Але сої місцевості здійснення незалежні інвестиції Взаємозалежні інвестиції Взаємовиключні інвестіціі
За рівнем прибутковості Високоприбуткові інвестиції середньодохідний інвестиції Низькодохідні інвестиції Безприбуткові інвестиції
За рівнем інвестиційного ризику Безризикові інвестиції Ніекорісковие інвестиції середньоризикової інвестиції Високорісковиа інвестиції
За рівнем ЛІКВІДНОСТІ Високоліквідні інвестиції Среднеліквідние інвестиції Нізїоліквідние інвестиції

Неліквідні інвестиції
За формами власності інвестованого капіталу Приватні інвестиції Г осударствеіние інвестиції Змішані інвестиції
За характером використання капіталу в інвестиційному процесі Первинні інвестиції
Реінвестиції
Дезінвестиції
За регіональним джерелами залучення капіталу Вітчизняні Іноземні інвестиції
За регіональної спрямованості інвестованого капіталу Інвестиції на внугреннем ринку 'Інвестиції на міжнародному ринку
За галузевою направпенності 'Інвестиції в розрізі галузей і сфер діяльності відповідно З их- класифікатором

Малюнок 10.1. Класифікація інвестицій підприємства за основними ознаками.
На рівні підприємства під цим терміном часто розуміють загальний обсяг інвестованого капіталу в тому або іншому періоді.
Реноваційні інвестиції характеризують обсяг капіталу, інвестованого в просте відтворення основних засобів і амортизуються нематеріальних активів. У кількісному вираженні реноваційні інвестиції прирівнюються звичайно до суми амортизаційних відрахувань у певному періоді.
Чисті інвестиції характеризують обсяг капіталу, інвестованого в розширене відтворення основних засобів і нематеріальних активів. В економічній теорії під цим терміном розуміється чисте капиталообразование в реальному секторі економіки. У кількісному вираженні чисті інвестиції являють собою суму валових інвестицій, зменшену на суму амортизаційних відрахувань за всіма видами амортизованих капітальних активів підприємства в певному періоді.
За ступенем залежності від доходів розділяють похідні і автономні інвестиції.
Похідні інвестиції прямо корелюють з динамікою обсягу чистого доходу (прибутку) через механізм його розподілу на споживання і заощадження. Автономні інвестиції характеризують вкладення капіталу, ініційоване дією факторів, не пов'язаних з формуванням і розподілом чистого доходу (прибутку), наприклад, технологічним прогресом, необхідністю здійснення природоохоронних заходів та інших.
По відношенню до підприємства інвестору виділяють внутрішні і зовнішні інвестиції.
Внутрішні інвестиції характеризують вкладення капіталу в розвиток операційних активів самого підприємства- інвестора.
Зовнішні інвестиції являють собою вкладення капіталу в реальні активи інших підприємств або у фінансові інструменти інвестування, що емітуються іншими суб'єктами господарювання.
За періодом здійснення виділяють короткострокові і довгострокові інвестиції підприємства.
Короткострокові інвестиції характеризують вкладення капіталу на період до одного року. Основу короткострокових інвестицій підприємства становлять його короткострокові фінансові вкладення.
Довгострокові інвестиції характеризують вкладення капіталу на період більше одного року. Основною формою довгострокових інвестицій підприємства є його капітальні вкладення у відтворення основних засобів.
За сумісності здійснення розрізняють інвестиції незалежні, взаємозалежні і взаємовиключні.
Незалежні інвестиції характеризують вкладення капіталу в такі об'єкти інвестування (інвестиційні проекти, фінансові інструменти), які можуть бути реалізовані як автономні (незалежні від інших об'єктів інвестування і не виключають їх) у загальній інвестиційній програмі (інвестиційному портфелі) підприємства.
Взаємозалежні інвестиції характеризують вкладення капіталу в такі об'єкти інвестування, черговість реалізації або подальша експлуатація яких залежить від інших об'єктів інвестування і може здійснюватися лише в комплексі з ними.
Взаємовиключні інвестиції носять, як правило, аналоговий характер за цілями їх здійснення, характером технології, номенклатурі продукції та іншим основним параметрам і вимагають альтернативного вибору.
За рівнем прибутковості виділяють наступні види інвестицій:
Високоприбуткові інвестиції. Вони характеризують вкладення капіталу в інвестиційні проекти або фінансові інструменти, очікуваний рівень чистого інвестиційного прибутку за якими істотно перевищує середню норму цього
прибутку на інвестиційному ринку.
Середньодохідний інвестиції. Очікуваний рівень чистого інвестиційного прибутку за інноваційними проектами і фінансовими інструментами інвестування цієї групи, приблизно відповідає середній нормі інвестиційного прибутку, що склалася на інвестиційному ринку.
Низькодохідні інвестиції. На цю групу об'єктів інвестування очікуваний рівень чистого інвестиційного прибутку звичайно значно нижче середньої норми цього прибутку.
Безприбуткові інвестиції. Вони представляють групу об'єктів інвестування, вибір і здійснення яких інвестор не пов'язує з одержанням інвестиційного прибутку. Такі інвестиції переслідують, як правило, мети отримання соціального, екологічного та інших видів позаекономічного ефекту.
За рівнем інвестиційного ризику виділяють наступні види інвестицій: Безризикові інвестиції. Вони характеризують вкладення коштів у такі об'єкти інвестування, по яких відсутній реальний ризик втрати капіталу або очікуваного доходу і практично гарантовано отримання розрахункової реальної суми чистого інвестиційного прибутку.
Низькоризикові інвестиції. Вони характеризують вкладення капіталу в об'єкти інвестування, ризик за якими значно нижче середньоринкового. Середньоризикової інвестиції. Рівень ризику по об'єктах інвестування цієї групи приблизно відповідає середньоринкового.
Високоризикові інвестиції. Рівень ризику по об'єктах інвестування цієї групи звичайно істотно перевищує середньоринковий. Особливе місце в цій групі займають так звані спекулятивні інвестиції, що характеризуються вкладенням капіталу в найбільш ризикові проекти або інструменти інвестування, за якими очікується найвищий рівень інвестиційного доходу.
За рівнем ліквідності інвестиції підприємства поділяються на такі основні види:
Високоліквідні інвестиції. До них відносяться такі об'єкти (інструменти) інвестування підприємства, які швидко можуть бути конвертовані в грошову форму (як правило, у термін до одного місяця) без відчутних втрат своєї поточної ринкової вартості. Основним видом високоліквідних інвестицій підприємства є короткострокові фінансові інвестиції.
Среднеліквідние інвестиції. Вони характеризують групу об'єктів (інструментів) інвестування підприємства, які можуть бути конвертовані в грошову форму без відчутних втрат своєї поточної ринкової вартості в термін від одного до шести місяців.
Низьколіквідні інвестиції. До них відносяться об'єкти (інструменти) інвестування підприємства, які можуть бути конвертовані в грошову форму без втрат своєї поточної ринкової вартості після закінчення значного періоду часу (від півроку і вище).
Основним видом низьколіквідних інвестицій є незавершені інвестиційні проекти, реалізовані інвестиційні проекти із застарілою технологією, некотируваних на фондовому ринку акції окремих маловідомих підприємств.
Неліквідні інвестиції. Вони характерізуюттакіе види інвестицій підприємства, які самостійно реалізовані бути не можуть (вони можуть бути продані на інвестиційному ринку лише в складі цілісного майнового комплексу).
За формами власності інвестованого капіталу виділяють приватні, державні і змішані інвестиції.
Приватні інвестиції характеризують вкладення капіталу фізичних осіб, а також юридичних осіб недержавних форм власності.
Державні інвестиції характеризують вкладення капіталу державних підприємств, а також коштів державного бюджету різних його рівнів і державних позабюджетних фондів.
Змішані інвестиції передбачають вкладення як приватного, так і державного капіталу в об'єкти інвестування підприємства.
За характером використання капіталу в інвестиційному процесі виділяють первинні інвестиції, реінвестиції і дезінвестиції.
Первинні інвестиції характеризують використання знов сформованого для інвестиційних цілей капіталу за рахунок як власних, так і позикових фінансових ресурсів.
Реінвестиції являють собою повторне використання капіталу в інвестиційних цілях за умови попереднього його вивільнення в процесі реалізації раніше вибраних інвестиційних проектів, інвестиційних товарів або фінансових інструментів інвестування.
Дезінвестиції являють собою процес вилучення раніше інвестованого капіталу з інвестиційного обороту без подальшого його використання в інвестиційних цілях (наприклад, для покриття збитків підприємства). Їх можна охарактеризувати як негативні інвестиції підприємства.
За регіональним джерелами залучення капіталу виділяють вітчизняні та іноземні інвестиції.
Вітчизняні інвестиції характеризують вкладення національного капіталу (домашніх господарств, підприємств чи державних органів) в різноманітні об'єкти інвестування резидентами даної країни.

Іноземні інвестиції характеризують вкладення капіталу нерезидентами (юридичними або фізичними особами) в об'єкти (інструменти) інвестування даної країни.
За регіональної спрямованості інвестованого капіталу розрізняють інвестиції на внутрішньому і міжнародному ринках.
Інвестиції на внутрішньому ринку характеризують вкладення капіталу як резидентів, так і нерезидентів на території даної країни.
Інвестиції на міжнародному ринку (або міжнародні інвестиції) характеризують вкладення капіталу резидентів даної країни за межами внутрішнього її ринку.
За галузевої спрямованості інвестиції розділяються в розрізі окремих галузей і сфер діяльності відповідно до їх класифікатором. Така форма класифікації інвестицій пов'язана з державним регулюванням інвестиційного процесу в масштабах країни, а також оцінкою інвестиційної привабливості окремих галузей (сфер діяльності) у процесі реального і фінансового інвестування підприємства.
Незважаючи на досить значний перелік розглянутих класифікаційних ознак, він тим не менш не вичерпує всього різноманіття видів інвестицій підприємства, використовуваних у науковій термінології і практиці інвестиційного менеджменту. Ряд з цих термінів будуть додатково розглянуті в процесі викладу конкретних питань управління інвестиціями підприємства.
З урахуванням викладеної класифікації будується процес стратегічного управління інвестиціями підприємства.
Стратегічне управління інвестиціями являє собою систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних із здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності предприя.
Воно органічно входить у загальну систему стратегічного фінансового менеджменту, будучи однією з основних функціональних його підсистем, що забезпечує реалізацію переважно довгострокових фінансових рішень. Головну мету фінансової стратегії підприємства - забезпечення максимізації добробуту власників підприємства шляхом формування ефективних напрямків зростання його ринкової вартості - стратегічне управління інвестиціями реалізує найбільш активним способом і в найбільш широкому діапазоні параметрів. Основними напрямками забезпечення зростання ринкової вартості підприємства в результаті здійснення ефективної інвестиційної діяльності в стратегічному періоді є (рис. 10.2):
 •  Зростання суми чистого прибутку підприємства. Одним з основних результатів ефективної інвестиційної діяльності підприємства є зростання ефекту його господарської діяльності, що виражається приростом суми чистого прибутку. У процесі реального інвестування цей еффектдостігается за рахунок зростання операційного прибутку підприємства від реалізації його продукції, а в процесі фінансового інвестування - за рахунок прибутковості портфеля фінансових інструментів. Зростання прибутковості підприємства у результаті інвестиційної діяльності є найважливішим напрямком підвищення його ринкової вартості.
 •  Приріст власного капіталу підприємства. За рахунок інвестиційних чинників зростання чистого прибутку підприємство отримує можливість капіталізувати бульш її суму навіть не змінюючи своєї дивідендної політики (політики розподілу чистого прибутку). Це забезпечує зростання чистих активів підприємства за рахунок внутрішніх його резервів, що автоматично підвищує його ринкову вартість (курсову вартість його акцій).


Малюнок 10.2. Вплив основних результатів інвестиційної стратегії підприємства на зростання його ринкової вартості
- Підвищення іміджу підприємства. Активна інвестиційна діяльність формує уявлення про підприємство як успішно розвивається господарюючому суб'єктові, що дозволяє йому розширювати коло своїх комерційних зв'язків, забезпечувати формування фінансової гнучкості і т. П. Додатковий імідж підприємству може принести йому та інвестиційна діяльність, яка забезпечує екологічну безпеку, пов'язана з участю в соціальних програмах, що привертає до участі іноземних партнерів. Це також сприяє зростанню ринкової вартості підприємства.
У процесі реалізації своєї мети інвестиційна стратегія підприємства спрямована на вирішення наступних основних завдань (рис. 10.3).
1. Забезпечення достатньої інвестиційної підтримки високих темпів розвитку операційної діяльності підприємства. Це завдання реалізується шляхом

ЗРОСТАННЯ ПРИРІСТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ
Суми чистого ВЛАСНОГО ЕФЕКТУ ІМІДЖУ
 •  Забезпечення ефекту синергізму. Основні напрями інвестиційної діяльності підприємства направлені на диверсифікацію його продукції, різноманітні форми галузевої диверсифікації, розвиток спеціалізованої його інфраструктури та інші її форми, що забезпечують ефект синергізму. Формування такого ефекту істотно впливає на ріст ринкової вартості підприємства.

визначення потреби в обсягах інвестування для розв'язання стратегічних цілей розвитку операційної діяльності підприємства на окремих його етапах; забезпечення високих темпів розширеного відтворення позаоборотних операційних активів; формування ефективної і збалансованої інвестиційної програми підприємства на майбутній період.
 1.  Забезпечення максимальної прибутковості (прибутковості) окремих реальних і фінансових інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства в цілому при передбаченому рівні інвестиційного ризику. Максимізація прибутковості інвестицій досягається за рахунок вибору підприємством найбільш ефективних (за показником чистого інвестиційного прибутку) інвестиційних проектів і фінансових інструментів інвестування. Вирішуючи цю задачу, необхідно мати на увазі, що максимізація рівня Прибутковості (чистого інвестиційного прибутку) досягається, як правило, при суттєвому зростанні рівня інвестиційних ризиків, так як між цими двома показниками існує прямий зв'язок. Тому максимізація Рівня прибутковості (прибутковості) інвестицій повинна забезпечуватися в межах допустимого інвестиційного ризику, конкретний рівень якого встановлюється власниками іл'і менеджерами підприємства з урахуванням менталітету їх інвестиційного поведінки (відношення до ступеня ризику при здійсненні інвестиційної діяльності).

. Задами І Н У Е СТІ ЦДС Н Н СІ 'Стратій Гії' ПР Е ДП Р І ємства "
"І. Б0е: П? Ч0НІе достатньою інійстіціонноі" підтримки високих темпів
розвитку ab ёрз ійо Miiffi діяч Нр сті _ _
^ "'Забезпечення максимальної прибутковості (прибутковості) окремих-, реальних і фінансових інвестицій та інвестиційної діяльності _предп? Іятія в цілому при передбаченому уровнейнвестіціоннсго ризику" 3_Оёёспёч'ёніе ї "можливостей
швидкого реінвестування капіталу при зміні зовнішніх і внутрішніх
умов здійснення інвестиційної діяльності
Забезпечення мінімізації інвестиційного ризику окремих реальних і
фінансових інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства в цілому
при передбаченому рівні їх прибутковості (прибутковості)
 1.  Пошук шляхів прискорення реалізації дію ще і ~~ йнвестіціонмоі програми

Малюнок 10.3. Основні завдання управління інвестиційної стратегії підприємства.
 1.  Забезпечення мінімізації інвестиційного ризику окремих реальних і фінансових інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства в цілому при предусмагріваемом рівні їх прибутковості (прибутковості).

Якщо рівень дохідності (прибутковості) інвестицій заданий або спланований заздалегідь, важливим завданням є зниження рівня інвестиційного ризику окремих видів інвестицій і інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) в цілому, обеспечівающіхдостіженіе цієї прибутковості (прибутковості). Така мінімізація рівня інвестиційного ризику може бути забезпечена шляхом диверсифікації інвестиційних проектів і фінансових інструментів інвестування; уникнення окремих видів інвестиційних ризиків та їх передачі партнерам по інвестиційній діяльності; ефективних форм їх внутрішнього і зовнішнього страхування.
 1.  Забезпечення оптимальної ліквідності інвестицій і можливостей швидкого реінвестування капіталу при зміні зовнішніх і внутрішніх умов здійснення інвестиційної діяльності. Мінливий інвестиційний клімат країни, зміни кон'юнктури інвестиційного ринку в цілому або окремих його сегментів, зміна стратегічних цілей розвитку або фінансового потенціалу підприємства можуть призвести до зниження очікуваного рівня доходності (прибутковості) окремих інвестиційних проектів і фінансових інструментів інвестування. У зв'язку з цим важливу роль набуває своєчасне реінвестування капіталу в найбільш дохідні (прибуткові) об'єкти інвестування, що забезпечують необхідний рівень ефективності інвестиційної діяльності в цілому. Найважливішою умовою забезпечення можливостей такого реінвестування капіталу виступає оптимізація рівня ліквідності сформованої підприємством інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) у розрізі складових її інвестиційних Проектів (фінансових інструментів інвестування). У даному випадку мова йде про оптимізацію, оскільки максимізація рівня ліквідності інвестиційної програми (портфеля), як правило, супроводжується зниженням ефективності інвестиційної діяльності, а його мінімізація призводить до зниження можливостей інвестиційного маневру і втрати платоспроможності при порушенні фінансової рівноваги підприємства в процесі інвестування.
 2.  Забезпечення формування достатнього обсягу інвестиційних ресурсів відповідно до прогнозованими обсягами інвестиційної діяльності.

Це завдання вирішується шляхом збалансування обсягу залучених інвестиційних ресурсів у всіх їхніх формах (грошовій, товарній, нематеріальної) з прогнозованими обсягами інвестиційної діяльності підприємства у сфері реального і фінансового інвестування. Важливу роль у реалізації цієї задачі грає обгрунтування схем фінансування окремих реальних проектів і оптимізація структури джерел залучення капіталу для здійснення інвестиційної діяльності підприємства в цілому, а також розробка системи заходів щодо залучення різних форм інвестованого капіталу із передбачених джерел.
 1.  Пошук шляхів прискорення реалізації діючої інвестиційної програми підприємства. Намічені до реалізації інвестовані проекти, що входять до складу інвестиційної програми підприємства, повинні виконуватися якнайшвидше виходячи з таких мотивів: насамперед, високі темпи реалізації кожного інвестиційного проекту сприяють прискоренню економічного розвитку підприємства в цілому; крім того, чим швидше реалізований той чи інший інвестиційний проект, тим швидше починає формуватися додатковий чистий грошовий потік підприємства у вигляді чистого інвестиційного прибутку та амортизаційних відрахувань; прискорення реалізації інвестиційної програми підприємства скорочує терміни використання кредитних ресурсів (зокрема по тим інвестиційним проектам, які фінансуються із залученням позикового капіталу); нарешті, швидка реалізація інвестиційних проектів, що входять до складу інвестиційної програми підприємства, сприяє зниженню рівня інвестиційних ризиків, що генеруються зміною кон'юнктури інвестиційного ринку погіршенням інвестиційного клімату в країні, інфляцією та іншими факторами.
 2.  Забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі здійснення інвестиційної діяльності. Така рівновага характеризується високим рівнем фінансової стійкості і платоспроможності підприємства на всіх етапах його розвитку. Воно є одним з найважливіших умов здійснення підприємством ефективної інвестиційної діяльності. Це пов'язано зі значним відволіканням в процесі інвестування фінансових ресурсів у великих розмірах і, як правило, на тривалий період.

Крім того, грошові потоки з інвестиційної діяльності відрізняються суттєвою нерівномірністю. Тому, здійснюючи інвестиційну діяльність у всіх її аспектах, підприємство повинно заздалегідь прогнозувати, який вплив вона матиме на рівень фінансової стійкості і платоспроможності підприємства, а також оптимізувати в цих цілях структуру інвестованого капіталу та інвестиційні грошові потоки.
Всі розглянуті задачі інвестиційної стратегії підприємства найтіснішим чином взаємопов'язані, хоча окремі з них носять різноспрямований характер (наприклад, забезпечення максимізації прибутковості інвестицій при мінімізації інвестиційного ризику). Тому в процесі стратегічного управління інвестиціями підприємства окремі завдання повинні бути оптимізовані між собою для ефективної реалізації його головної мети. Ранжування окремих завдань стратегічного управління інвестиціями здійснюється шляхом визначення значимості (завдання вагів) кожної з них виходячи з пріоритетності з позицій розвитку підприємства і зростання його ринкової вартості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Види інвестицій підприємства завдання стратегічного управління ними

 1. Зміст
  Зміст та особливості здійснення фінансової діяльності підприємства Поняття фінансової стратегії та її роль у розвитку підприємства Основні принципи розробки фінансової стратегії підприємства Характеристика процесу розробки фінансової стратегії підприємства Сутність стратегічного фінансового аналізу та методи його здійснення Система інформаційного забезпечення стратегічного
 2. Теми доповідей і виступів
  Роль стратегічного маркетингу в ринковій системі господарства. Основні завдання стратегічного маркетингу. Зміст процесу стратегічного планування маркетингу. Стратегічна маркетингова програма. Розробка стратегії розвитку підприємства. Основні етапи портфельного аналізу. Стратегічні господарські одиниці. Основні етапи проведення стратегічного аналізу конкурентного середовища.
 3. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
  Назвіть склад функцій управління, розкрийте їх зміст, взаємозв'язки між ними. Чому функція планування та прогнозування ставиться в центрі управлінського циклу? Назвіть етапи процесу планування. Які специфічні риси планірованія7 Назвіть види планування. У чому полягає сутність індикативного планування? Назвіть структурні елементи системи планування. Які
 4. Фінансове інвестування здійснюється підприємством у наступних основних формах:
  1) вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств; 2) вкладення капіталу в дохідні види грошових інструментів; 3) вкладення капіталу в прибуткові види фондових інструментів. Цілями вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств може бути: O зміцнення стратегічних зв'язків з постачальниками; O розширення можливостей збуту продукції; O галузева і товарна
 5. 92. Какосуществляетсяпоіскстратегіческого ^ інвестора?
  Одна з найбільш актуальних в російській економіці проблем -проблема пошуку стратегічного інвестора. Стратегічний інвестор - це інвестор, який здійснює великі вкладення в об'єкт інвестування. Зазвичай це прямі (реальні) інвестиції, але можуть бути й портфельні інвестиції. Мета стратегічного інвестора - контроль над власністю, широка участь в управлінні об'єктом
 6. Контрольні питання до теми №2
  Дайте визначення управління фінансами. Назвіть основні елементи управління фінансами. У чому полягає стратегічне і оперативне управління фінансами? Назвіть вищі і оперативні органи управління фінансами. Перерахуйте основні завдання Міністерства фінансів Республіки Білорусь. Назвіть основні завдання та функції Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь. Якими функціями
 7. Питання для самоконтролю
  Розкрийте сутність функції планування. Для чого виробляється місія організації? Якими мають бути цілі організації? Як Ви думаєте, для чого вивчається зовнішня і внутрішня середа організації? Опишіть етапи аналізу і вибору стратегічних альтернатив. Як реалізується стратегічний план? Для чого вибирається стратегія і розробляється стратегічний план? Назвіть стратегічну і тактичну
 8. Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальності 080503 «Антикризове управління» та спеціальності 010502 «Прикладна інформатика в економіці» 2010-2011 навчальний рік
  1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту 2. Принципи фінансового менеджменту 3. Функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством 4. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи 5. Механізм фінансового менеджменту та його структура 6. Базові концепції фінансового менеджменту 7. Відсоток, процентна ставка та її класифікація Оцінка вартості грошей
 9. Бізнес-плани підприємства
  За типом вирішуваних завдань можуть підрозділятися на стратегічні, тактичні, оперативні Бізнес-план пережив еволюцію. Якщо раніше він використовувався тільки як інструмент для залучення інвестицій, то сьогодні - ще й як каркас корпоративного пла-нирования та управління. Різні види бізнес-планів (по типології консалтингової групи БІГ) показані на рис. 3. Рис. 3. Види бізнес-планів: частина 1 -
 10. 2.1.1. Етапи розробки стратегічних маркетингових планів
  Розробка стратегічних маркетингових планів на підприємстві включає чотири послідовні етапи (рис.2.3). Розглянемо їх. 1. Аналіз 2. Постановка 3. Підготовка 4. Розробка планів розвитку програми завдань і цілей стратегії зростання господарського підприємства підприємства контролю підприємства Рис.2.3. Етапи розробки стратегічних маркетингових
 11. 15.3. Інвестиційна політика підприємства
  Інвестиційна політика підприємства являє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, яка полягає у встановленні структури і масштабів інвестицій, відбору та реалізації найбільш вигідних шляхів розширення і оновлення активів з метою забезпечення основних напрямів його економічного розвитку [1. C. 156]. Етапи формування загальної інвестиційної політики підприємства можна