« Попередня Наступна »

4.3 Види кредиту


В економічній літературі немає єдиної класифікації кредитів. Найбільш поширеною класифікацією є наступна:
 1.  За формами (кредити бувають комерційні, банківські, споживчі, державні, іпотечні, міжнародні).
 2.  По термінах (короткострокові, середньострокові, довгострокові).

3. За видами забезпечення (забезпечений і незабезпечений).
Однак наведена вище класифікація базується на хаотичних, безсистемних кваліфікаційних ознаках. Тому вона не зовсім правильна.
Класифікація будь-яких економічний явищ, у тому числі і класифікація кредитів, повинна бути науково обґрунтованою.
Науково обгрунтована класифікація - це класифікація, побудована на принципах таксономії і представляє собою розподіл економічних явищ (кредиту) на конкретні групи за певними ознаками для досягнення поставленої мети.
Наприклад, розподіл кредиту за термінами є явно надуманим. На практиці такого розподілу немає, основні умови кредитування однакові для взяття кредиту на 1 рік або на 10 років.
Кваліфікаційні ознаки являють собою відмінні властивості даної групи кредитів, її головну особливість. До кваліфікаційних ознак слід віднести:
- Сферу поширення кредиту;
- Мета надання кредиту;
- Забезпечення кредиту.
За сферою поширення кредити діляться на міжнародні та внутрішні.
 Міжнародний кредит надається зарубіжними банками, кредитними організаціями, фондами, урядами іноземних держав. Внутрішній кредит надається вітчизняними банками.
За цільовим ознакою кредити бувають:
  • фінансові;
  • комерційні;
  • товарні;
  • інвестиційні податкові;
  • податкові.

Фінансовий і комерційний кредити надаються в основному банками. Фінансовий кредит означає пряму видачу грошей позичальникові на умовах кредитного договору.
Комерційний кредит - це надання постачальником (продавцем) продукції покупцю у формі відстрочки або розстрочки платежу за відправлений товар. Надання комерційного кредиту регулюється банком.
Товарний кредит означає надання однією стороною іншій стороні речі, визначеної рядовими ознаками. Інвестиційний податковий кредит являє собою така зміна сплати податку, при якому господарюючому суб'єкту надається можливість протягом певного терміну і в певних межах зменшити свої платежі з податку з наступною поетапної сплатою сум кредиту і нарахованих відсотків. Податковий кредит означає відстрочку або розстрочку зі сплати податків. Залежно від забезпечення кредити бувають бланковими, т. Е. Без забезпечення, та мають забезпечення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

4.3 Види кредиту

 1. Питання для самоперевірки
  Що таке лізинг? Які типи та види лізингу? Яка структура лізингових операцій? Що таке факторинг і які його види? У чому переваги факторингу для клієнта? У чому суть операцій довірчого управління? Які основні види трастових послуг? Які види комісійно-посередницьких послуг ви
 2. Зміст:
  Тема №1. Правове становище кредитної організації. I. Поняття, ознаки і види кредитних організацій. II. Особливості правового становища і види небанківських кредитних організацій. III. Порядок і етапи створення кредитної організації. Документи, завершальні ці етапи. IV. Статутний капітал кредитної організації, порядок його формування. V. Ліцензування банківської діяльності. Види банківських
 3. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
  Види занять Всього годин Загальна трудомісткість 52 Аудиторні заняття 32 Лекції (Л) 13 Семінари, тренінги, практичні заняття (ПЗ) 19 Самостійна робота (СР) 20 Форма підсумкового контролю
 4. 2.9. Контрольні питання
  1. Хто є платником ЄСП? Які доходи є об'єктом оподаткування? Які види доходів включені до складу податкової бази ЄСП? Які види доходів не включені до складу податкової бази ЄСП? Які види організацій звільняються від сплати ЄСП? Який порядок обчислення, порядок і терміни сплати податку платниками податків -
 5. Види конвертованості.
  Є різні види конвертованості на-нальних валют, які пов'язані з умовами, виробленими міжнародними валютними організаціями для валют окремих країн: вільна, або повна, і обмежена, яка ділиться на внутрішню і
 6. Тема 17. Соціологічні дослідження в організації.
  Напрямки проведення наукових досліджень у галузі соціології праці. Програма та методика комплексного соціологічного дослідження. Завдання і зміст етапів соціологічного дослідження. Види соціологічних опитувань, спостережень. Види анкетування (пресове, поштове, разда- точне). Види інтерв'ювання (вільне, глибинне, сфокусоване, з відкритими питаннями, формалізоване).
 7. Запитання і завдання.
  Назвіть основні види ризиків. Що впливає на ймовірність виникнення ризику? Розкажіть про соціальне ризику. Які види ризиків можна віднести до управлінського ризику? Що таке визначеність? Що таке невизначеність? Розкажіть про інформаційному аспекті процесу
 8. План
  Ціна як економічна категорія, функції цін, методи ціноутворення, види цін і їх поелементний склад. Цінова політика. Інфляція: поняття, вимірювання інфляції. Причини, види і типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика
 9. Тема 27. Фінансові ресурси в економіці
  Поняття і склад фінансових ресурсів. Джерела і види фінансових ресурсів комерційних організацій. Джерела і види фінансових ресурсів органів публічної
 10. СОДЕРЖАНІE
  ряд. 4 11 вересня 16 17 Фінанси підприємств Види організаційно-правових форм підприємства Планування на підприємстві Управління фінансами підприємства Фінансова політика 24 Форми і види бюджетного контролю, їх связь22 Звіти про виконання бюджетів (кошторисів), принципи їх складання Бізнес-планірованіе25 Галузеві особливості та їх відображення в організації 29 35 39 Фінансів підприємств
 11. Контрольні питання
  Які види фінансових відносин і з якими суб'єктами виникають у індивідуальних підприємців? У чому полягає специфіка фінансів індивідуальних підприємців? Назвіть джерела фінансових ресурсів індивідуального підприємництва. Дайте визначення фінансових ресурсів індивідуальних підприємців. Перерахуйте форми і види фінансових ресурсів. Які види витрат можуть бути відсутніми при
 12. Фінансове інвестування здійснюється підприємством у наступних основних формах:
  1) вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств; 2) вкладення капіталу в дохідні види грошових інструментів; 3) вкладення капіталу в прибуткові види фондових інструментів. Цілями вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств може бути: O зміцнення стратегічних зв'язків з постачальниками; O розширення можливостей збуту продукції; O галузева і товарна
 13. 2.2. Види моделей теорії прийняття рішень
  У теорії прийняття рішень виділяють кілька підходів, які називають моделями прийняття рішень (рис. 2.2), до них відносять наступні види моделей: нормативна (класична), дескриптивна (опи сательная), модель Карнегі, модель інкрементального процесу прийняття рішень, модель «сміттєвого кошика »і