« Попередня Наступна »

9.2. Види кредиту


Вид кредиту - це його детальна характеристика по організаційно-економічними параметрами. Яких-небудь єдиних стандартів для деталізації кредитів не визначено. Найбільш часто прийнято уточнювати наступне (Таблиця 6):
По термінах надання кредити прийнято ділити:
- На онкольні;
- Зверхкороткочасні;
- Короткострокові;
- Середньострокові;
- Довгострокові.
Онкольний кредит - це кредит, термін повернення якого не обмовляють, але який повинен бути повернений на першу вимогу кредитора. Ставка відсотка за таким кредитом нижче, ніж за строковим. Онкольні кредити банки видають зазвичай в межах вартості легко реалізованого застави (товарів або цінних паперів).
Кредити, термін погашення яких заздалегідь обговорений, по-різному зараховують до сверхкраткосрочним, короткостроковим, середньостроковим і довгостроковим. У світовій практиці сверхкраткосрочним вважають кредити, надані на термін до одного місяця, короткостроковими - до одного року, середньостроковими - від одного року до 5-7 років, довгостроковими понад 5-7 років. Довгострокові державні кредити або кредити при відповідних гарантіях можуть бути надані на 25 років і більше.
Вітчизняна обліковий практика передбачає розподіл кредитів:
 • овердрафт;
 • до вимоги;
 • від 30 до 90 днів;
 • від 91 до 180 днів;
 • від 181 до року;
 • від року до 3 років;
 • понад 3 років.

Короткострокові кредити зазвичай надають на поповнення обігових коштів, придбання товаро-матеріальних цінностей; довгострокові кредити - на цілі капітального характеру.
Таблиця 6 - Класифікація видів кредиту

Термін надання

Спосіб
погашення

Спосіб стягування плати за кредит

Забезпечення

Цільове
призначення

Категорія
позичальника

Зміст
позички

Метод
надання

Спосіб пре-
доставляння

- Онкольні;
- Сверхкратко-термінові;
- Коротко-термінові;
- Середньо-термінові;
- Довгострокові

- Едіновре-менно
- Поетапно

- Відсоток включається в суму кредиту;
- Окремо нараховані відсотки

- Бланковий кредит;
- Запорука;
- Цесія;
- Гарантія

- Незв'язані кредити;
- Цільові кредити.

- Аграрні кредити;
- Торгово-посреднічес- кі кредити;
- Виробниц-жавні кредити;
- Міжбанк-ські кредити;
- Кредити органам государствен-ної влади

- Фінансовий кредит;
- Вексельний
кредит;
- Комерційний кредит

- Пряме кредитування;
- Непряме кредитування

- Зарахування позики на розрахунковий рахунок;
- Овердрафт;
- Кредитна
лінія

За способами погашення розрізняють:
- Кредити, що погашаються одноразовим внеском;
- Кредити, що погашаються поетапно протягом усього терміну дії кредитного договору.
Одноразовим внеском, як правило, погашають короткострокові кредити, а поетапно - довгострокові, оскільки таке погашення містить в собі антиінфляційний захист кредитора і знижує ризик неповернення кредиту. Терміни та сума погашення фіксуються в кредитному договорі. Поетапне погашення комерційного кредиту може відбуватися шляхом його оформлення не одним векселем, а пакетом векселів, у кожного з яких буде різний строк пред'явлення до оплати.
За способами стягування плати за кредит розрізняють:
- Кредити, оплата яких включається в суму самого кредиту;
- Кредити, оплата яких полягає в окремо нарахованих відсотках.
Включення оплати в суму самого кредиту характерно для комерційних кредитів (номінал векселя вище ціни товарів). Банківськими кредитами, як правило, це не властиво, але може застосовуватися по сверхкраткосрочним кредитами (кількаденним).
Кредит по окремо нараховувати відсотки ділять:
- На кредити, відсотки по яких виплачують у момент їх загального погашення (тільки короткострокові кредити);
- Кредити, відсотки по яких виплачують певними внесками протягом усього терміну дії кредитного договору (так можна оплачувати і короткострокові і довгострокові кредити).
Внески за відсотками можуть здійснюватися і щодекадно, і щомісяця, і щокварталу за домовленістю сторін. Відсотки можуть бути фіксованими (незмінними) на весь термін кредитного договору і плаваючими (кредитор може залишити за собою право змінювати процентну ставку за певних умов, наприклад, при зміні темпів інфляції або норми обов'язкового резервування).
За наявністю забезпечення розрізняють:
- Довірчі (бланкові) кредити, які не мають забезпечення;
- Кредити, забезпечені будь-яким майном позичальника;
- Кредити під переуступку боргових вимог;
- Кредити під фінансові гарантії третіх осіб.
Довірчі кредити можуть бути надані тільки позичальникам, які користуються повною довірою кредитора. При цьому кредитор повинен мати змогу постійно контролювати розрахунковий рахунок позичальника.

Кредит, забезпечений будь-яким майном позичальника, доповнюється договором про заставу, з якого випливає, що у разі порушення позичальником будь-яких умов договору його майно, що є предметом застави, переходить у власність кредитора, який шляхом його реалізації відшкодує понесені збитки. Предметом застави може бути будь яке влаштовує кредитора майно позичальника: товари, цінні папери, нерухомість, різного роду права. Кредити, заставою за якими є нерухомість, називають іпотечними.
Кредит під переуступку (цессию) боргових вимог полягає в переуступку позичальником банку права на стягнення дебіторської заборгованості з третьої особи. Такий вид забезпечення оформляють договором поступки грошової вимоги.
Кредити під фінансові гарантії третіх осіб - це кредити, забезпеченням яких служить чиєсь юридично оформлене зобов'язання відшкодувати кредиторові збитки у разі неспроможності позичальника. Таким зобов'язанням може бути порука, гарантія і договір страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту.
За цільовим призначенням розрізняють:
 • незв'язані кредити;
 • цільові кредити.

Незв'язаний кредит - це кредит загального характеру, використовуваний позичальником за своїм розсудом. Більшість кредитів є цільовими, т. Е. В кредитному договорі вказують, для вирішення яких завдань він наданий. Використання цільового кредиту не за призначенням тягне застосування до позичальника обумовлених штрафних санкцій у вигляді збільшення відсотків або дострокового його відкликання.
За категоріями потенційних позичальників (або галузевої спрямованості) розрізняють:
 • аграрні кредити;
 • торгово-посередницькі кредити;
 • виробничі кредити;
 • міжбанківські кредити;
 • кредити, надані органам державної влади.

Аграрні кредити, що надаються сільськогосподарським підприємствам, мають сезонний характер і надаються в основному спеціалізованими банками (в даний час цим займається Російський сільськогосподарський банк). Такі банки працюють за підтримки держави, оскільки сільське господарство є низькорентабельної галуззю, яка потребує державної допомоги.
Торгово-посередницькі кредити надають торговельним підприємствам, підприємствам сфери послуг. Оскільки дані сфери економіки характеризуються швидким оборотом капіталу, такі кредити, як правило, короткострокові й можуть становити основний обсяг кредитних операцій (особливо в періоди економічної нестабільності).
Виробничі кредити надають підприємствам виробничої сфери. Такі кредити надаються, як правило, великими банками, що володіють достатнім капіталом на інвестиційні цілі. Це значні за сумою, що вимагають солідного забезпечення довгострокові кредити. При цьому банк проводить ретельну перевірку кредитоспроможності позичальника і бізнес-плану інвестиційного проекту.
Міжбанківські кредити - це кредити, надані одним банком іншому. Зазвичай вони короткострокові й служать для підтримки ліквідності. Кредитори на міжбанківському кредитному ринку - це ті банки, які мають тимчасово вільні грошові кошти через відсутність вигідних варіантів їх вкладення. Активним учасником міжбанківського кредитування також є центральний банк.
Кредити, надані органам державної влади, вважають найбільш надійним вкладенням капіталу. Банки зазвичай здійснюють кредитування держави шляхом купівлі державних облігацій, але й надають прямі кредити. Останні можуть бути забезпечені пакетом акцій підприємств, що належать державі. Кредити, надані державі, в більшості випадків використовують на непродуктивні цілі. Джерелом їх погашення і виплати відсотків служать бюджетні кошти.
За змістом наданої позичальникові суми розрізняють:
 • фінансовий (грошовий) кредит;
 • вексельний кредит;
 • комерційний (товарно-матеріальний) кредит.

Фінансовий (грошовий) кредит може бути в національній та іноземній валюті, причому при міжнародному кредитуванні використовують валюти країни-боржника, країни-кредитора, третьої країни або міжнародні колективні валюти (євро, СДР).
Вексельний кредит - це банківський кредит, при якому банк надає позичальникові не гроші, а свої векселі.
Комерційний кредит являє собою продаж товарів з відстрочкою платежу, при цьому постачальник товарів одержує від покупця вексель.
За способом надання кредити деяких форм можна розділити на прямі і непрямі. Пряме кредитування означає задоволення безпосереднього запиту клієнта про надання позики.
Непряме кредитування здійснюють за допомогою придбання боргових цінних паперів позичальника або дострокової оплати його боргових вимог до третьої особи, а також шляхом надання позичальникові податкових пільг.
Метод надання кредиту являє собою різні по оформленню та змісту кредитні схеми.
Банківський кредит може полягати в разовому виділення коштів, надаватися по кредитній лінії, у формі овердрафту. Непряме банківське кредитування може здійснюватися у вигляді факторингу, форфейтингу чи врахуванню векселів.
Комерційний кредит може бути оформлений векселем, а може надаватися за відкритим рахунком.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

9.2. Види кредиту

 1. Питання для самоперевірки
  Що таке лізинг? Які типи та види лізингу? Яка структура лізингових операцій? Що таке факторинг і які його види? У чому переваги факторингу для клієнта? У чому суть операцій довірчого управління? Які основні види трастових послуг? Які види комісійно-посередницьких послуг ви
 2. Зміст:
  Тема №1. Правове становище кредитної організації. I. Поняття, ознаки і види кредитних організацій. II. Особливості правового становища і види небанківських кредитних організацій. III. Порядок і етапи створення кредитної організації. Документи, завершальні ці етапи. IV. Статутний капітал кредитної організації, порядок його формування. V. Ліцензування банківської діяльності. Види банківських
 3. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
  Види занять Всього годин Загальна трудомісткість 52 Аудиторні заняття 32 Лекції (Л) 13 Семінари, тренінги, практичні заняття (ПЗ) 19 Самостійна робота (СР) 20 Форма підсумкового контролю
 4. 2.9. Контрольні питання
  1. Хто є платником ЄСП? Які доходи є об'єктом оподаткування? Які види доходів включені до складу податкової бази ЄСП? Які види доходів не включені до складу податкової бази ЄСП? Які види організацій звільняються від сплати ЄСП? Який порядок обчислення, порядок і терміни сплати податку платниками податків -
 5. Види конвертованості.
  Є різні види конвертованості на-нальних валют, які пов'язані з умовами, виробленими міжнародними валютними організаціями для валют окремих країн: вільна, або повна, і обмежена, яка ділиться на внутрішню і
 6. Тема 17. Соціологічні дослідження в організації.
  Напрямки проведення наукових досліджень у галузі соціології праці. Програма та методика комплексного соціологічного дослідження. Завдання і зміст етапів соціологічного дослідження. Види соціологічних опитувань, спостережень. Види анкетування (пресове, поштове, разда- точне). Види інтерв'ювання (вільне, глибинне, сфокусоване, з відкритими питаннями, формалізоване).
 7. Запитання і завдання.
  Назвіть основні види ризиків. Що впливає на ймовірність виникнення ризику? Розкажіть про соціальне ризику. Які види ризиків можна віднести до управлінського ризику? Що таке визначеність? Що таке невизначеність? Розкажіть про інформаційному аспекті процесу
 8. План
  Ціна як економічна категорія, функції цін, методи ціноутворення, види цін і їх поелементний склад. Цінова політика. Інфляція: поняття, вимірювання інфляції. Причини, види і типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика
 9. Тема 27. Фінансові ресурси в економіці
  Поняття і склад фінансових ресурсів. Джерела і види фінансових ресурсів комерційних організацій. Джерела і види фінансових ресурсів органів публічної
 10. СОДЕРЖАНІE
  ряд. 4 11 вересня 16 17 Фінанси підприємств Види організаційно-правових форм підприємства Планування на підприємстві Управління фінансами підприємства Фінансова політика 24 Форми і види бюджетного контролю, їх связь22 Звіти про виконання бюджетів (кошторисів), принципи їх складання Бізнес-планірованіе25 Галузеві особливості та їх відображення в організації 29 35 39 Фінансів підприємств
 11. Контрольні питання
  Які види фінансових відносин і з якими суб'єктами виникають у індивідуальних підприємців? У чому полягає специфіка фінансів індивідуальних підприємців? Назвіть джерела фінансових ресурсів індивідуального підприємництва. Дайте визначення фінансових ресурсів індивідуальних підприємців. Перерахуйте форми і види фінансових ресурсів. Які види витрат можуть бути відсутніми при
 12. Фінансове інвестування здійснюється підприємством у наступних основних формах:
  1) вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств; 2) вкладення капіталу в дохідні види грошових інструментів; 3) вкладення капіталу в прибуткові види фондових інструментів. Цілями вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств може бути: O зміцнення стратегічних зв'язків з постачальниками; O розширення можливостей збуту продукції; O галузева і товарна
 13. 2.2. Види моделей теорії прийняття рішень
  У теорії прийняття рішень виділяють кілька підходів, які називають моделями прийняття рішень (рис. 2.2), до них відносять наступні види моделей: нормативна (класична), дескриптивна (опи сательная), модель Карнегі, модель інкрементального процесу прийняття рішень, модель «сміттєвого кошика »і
 14. Питання для самоперевірки
  Які основні види провалів ринку на мікроекономічному рівні? ?. Назвіть макроекономічні причини провалів ринкової економіки. Які основні види монополій зустрічаються в ринковій економіці? Які методи інтерналізації зовнішніх ефектів використовує держава? У чому відмінність екстерналій і Інтернали? Які основні властивості чистих суспільних благ? Назвіть основні види змішаних
 15. Питання для самоперевірки
  Які основні види діяльності комерційних банків на ринку цінних бумаг9 Що означає емісійна діяльність комерційних банков7 Які види цінних паперів випускають комерційні банкі7 У чому суть інвестиційної діяльності комерційних банков7 У які цінні папери вкладають кошти комерційні
 16. Зміст
  Тема 1. Основи функціонування фінансового ринку. 1.1. Сутність і значення фінансового ринку. 1.2. Структура фінансового ринку. 1.3. Функції фінансового ринку. 1.1. Сутність і значення фінансового ринку. 1.2. Структура фінансового ринку. 1.3. Функції фінансового ринку. Тема 2. Фінансові активи, їх сутність і класифікація.