« Попередня Наступна »

Види кредиту


Форма кредиту дає лише загальне уявлення про характер кредитної угоди. Для її деталізації необхідно також визначити вид кредиту. Вид кредиту являє собою його детальну характеристику з організаційно-економічними параметрами.
За строками погашення кредити прийнято поділяти на онкольні; зверхкороткочасні; короткострокові; середньострокові і довгострокові.
Онкольний кредит - (позика до запитання) - це кредит, термін повернення якого спочатку не обмовляють, але який повинен бути повернений на першу вимогу кредитора. Банк зазвичай попереджає про необхідність повернення за 2-7 днів. Ставка відсотка за таким кредитом нижче, ніж за строковим. Онкольні кредити банки зазвичай видають в межах вартості легко реалізованого застави (товарів та цінних паперів). Оскільки такий кредит, як правило, є короткостроковим і високозабезпечених, його вважають найбільш ліквідною статтею активів банку після касової готівки. Онкольні кредити надаються лише за стабільної ситуації на ринку позикових капіталів і в економіці в цілому
Що стосується кредитів, термін повернення яких заздалегідь обумовлений, то їх зарахування до сверхкраткосрочним, короткостроковим, середньостроковим і довгостроковим здійснюють по-різному. У світовій практиці сверхкраткосрочним кредитами є кредити, надані на термін до одного місяця, короткостроковими - до одного року, середньостроковими - від 1 року до 5-7 років, а довгостроковими - понад 5-7 років.
За способами погашення розрізняють: кредити, що погашаються одноразовим внеском (зазвичай погашаються короткострокові кредити); кредити, що погашаються поетапно протягом усього терміну дії кредитного договору (погашаються довгострокові Кредити).
97
У які терміни і якими частинами буде здійснюватися поетапне погашення кредиту, визначають в кредитному договорі.
За способами стягування плати за кредит розрізняють: кредити, оплата яких включається в суму самого кредиту (т. Е. Фактично стягується відразу, оскільки кредит фіксується в більшому розмірі, ніж був наданий); кредити, оплата яких полягає в окремо нарахованих відсотках.
За наявністю забезпечення розрізняють: Довірчі (бланкові) кредити, які не мають забезпечення.
 Можуть бути надані тільки позичальникам, які користуються повною довірою кредитора. При цьому кредитор повинен мати змогу постійно контролювати розрахунковий рахунок позичальника. Кредити, забезпечені будь-яким майном позичальника. У договорі Застави обмовляється, що у разі порушення позичальником будь-яких умов договору його майно, що є предметом застави, переходить у власність кредитора, який шляхом його реалізації відшкодує понесені збитки.
За цільовим призначенням розрізняють: Незв'язані кредити - це кредити загального характеру, використовуються позичальником за своїм розсудом. Такі кредити, як правило, бувають короткостроковими і надаються добре перевіреним позичальникам. Цільові кредити - т. Е. В кредитному договорі вказується, для яких цілей він надається. Використання цільового кредиту не за призначенням тягне застосування до позичальника обумовлених у кредитному договорі штрафних санкцій у вигляді збільшення відсотків або дострокового його відкликання.
За категоріями потенційних позичальників (або галузевої спрямованості) розрізняють: аграрні кредити; торгово-посередницькі кредити (надаються торговельним підприємствам, підприємствам сфери послуг, біржовим посередникам);
виробничі кредити (надають підприємствам виробничої сфери); міжбанківські кредити; кредити, надані органам державної влади.
Кредити, надані фізичним особам, виділяються в самостійну форму - споживчий кредит.
Питання для самоперевірки Визначте категорії «кредит», «позика», «позика». Що таке позичковий капітал і в результаті чого він виникає? Що таке позичковий відсоток і яка його економічна роль? На основі яких принципів здійснюється кредитування? Які функції виконує кредит? Яку роль він відіграє в економіці за допомогою виконання своїх функцій? Виділіть п'ять форм кредиту. Охарактеризуйте кожну з
них. За якими організаційно-економічними параметрами деталізують кредит? Які можна виділити види кредиту по кожному організаційно-економічному параметру?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Види кредиту

 1. Питання для самоперевірки
  Що таке лізинг? Які типи та види лізингу? Яка структура лізингових операцій? Що таке факторинг і які його види? У чому переваги факторингу для клієнта? У чому суть операцій довірчого управління? Які основні види трастових послуг? Які види комісійно-посередницьких послуг ви
 2. Зміст:
  Тема №1. Правове становище кредитної організації. I. Поняття, ознаки і види кредитних організацій. II. Особливості правового становища і види небанківських кредитних організацій. III. Порядок і етапи створення кредитної організації. Документи, завершальні ці етапи. IV. Статутний капітал кредитної організації, порядок його формування. V. Ліцензування банківської діяльності. Види банківських
 3. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
  Види занять Всього годин Загальна трудомісткість 52 Аудиторні заняття 32 Лекції (Л) 13 Семінари, тренінги, практичні заняття (ПЗ) 19 Самостійна робота (СР) 20 Форма підсумкового контролю
 4. 2.9. Контрольні питання
  1. Хто є платником ЄСП? Які доходи є об'єктом оподаткування? Які види доходів включені до складу податкової бази ЄСП? Які види доходів не включені до складу податкової бази ЄСП? Які види організацій звільняються від сплати ЄСП? Який порядок обчислення, порядок і терміни сплати податку платниками податків -
 5. Види конвертованості.
  Є різні види конвертованості на-нальних валют, які пов'язані з умовами, виробленими міжнародними валютними організаціями для валют окремих країн: вільна, або повна, і обмежена, яка ділиться на внутрішню і
 6. Тема 17. Соціологічні дослідження в організації.
  Напрямки проведення наукових досліджень у галузі соціології праці. Програма та методика комплексного соціологічного дослідження. Завдання і зміст етапів соціологічного дослідження. Види соціологічних опитувань, спостережень. Види анкетування (пресове, поштове, разда- точне). Види інтерв'ювання (вільне, глибинне, сфокусоване, з відкритими питаннями, формалізоване).
 7. Запитання і завдання.
  Назвіть основні види ризиків. Що впливає на ймовірність виникнення ризику? Розкажіть про соціальне ризику. Які види ризиків можна віднести до управлінського ризику? Що таке визначеність? Що таке невизначеність? Розкажіть про інформаційному аспекті процесу
 8. План
  Ціна як економічна категорія, функції цін, методи ціноутворення, види цін і їх поелементний склад. Цінова політика. Інфляція: поняття, вимірювання інфляції. Причини, види і типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика
 9. Тема 27. Фінансові ресурси в економіці
  Поняття і склад фінансових ресурсів. Джерела і види фінансових ресурсів комерційних організацій. Джерела і види фінансових ресурсів органів публічної
 10. СОДЕРЖАНІE
  ряд. 4 11 вересня 16 17 Фінанси підприємств Види організаційно-правових форм підприємства Планування на підприємстві Управління фінансами підприємства Фінансова політика 24 Форми і види бюджетного контролю, їх связь22 Звіти про виконання бюджетів (кошторисів), принципи їх складання Бізнес-планірованіе25 Галузеві особливості та їх відображення в організації 29 35 39 Фінансів підприємств
 11. Контрольні питання
  Які види фінансових відносин і з якими суб'єктами виникають у індивідуальних підприємців? У чому полягає специфіка фінансів індивідуальних підприємців? Назвіть джерела фінансових ресурсів індивідуального підприємництва. Дайте визначення фінансових ресурсів індивідуальних підприємців. Перерахуйте форми і види фінансових ресурсів. Які види витрат можуть бути відсутніми при