« Попередня Наступна »

Види кредитів

 Випробувальний кредит. У випадку з кожним новим кредитом ризик неповернення відносно високий. Але банк змушений довіряти клієнтові, і останній повинен виправдати цю довіру. Тому, важливо, що банк наполягає на своєчасному поверненні кредиту.
З метою зменшення ризику неповернення рекомендується починати при роботі з новими клієнтами з маленьких сум на короткий термін, щоб у разі своєчасного повернення можна було надати клієнтові більший кредит, відповідальний його можливостям. Це має свої переваги:
Кредитний фахівець може простежити, чи в змозі підприємство виплачувати кредит без додаткових економічних проблем.
Для клієнта виплачувати кредит відносно легко. Отже, зменшується ймовірність, що клієнт не буде платити.
Можна переконатися в порядності клієнта.
Якщо клієнт не платить, втрати будуть порівняно невеликі.
Можливість отримання наступного кредиту та бажані умови кредитування є додатковими стимулами клієнта для своєчасного повернення кредиту.
Повторний кредит. Повторним кредитом називають всі ті кредити, які надають починаючи з другого кредиту.

Техніка кредитування не змінюється, але при цьому, з плином часу прагнуть використовувати кредитну зв'язок з клієнтом для зниження високих витрат при оцінці першого кредиту.
При отриманні другого кредиту вище оцінка забезпечення. Швидше приймається рішення про видачу кредиту. Процентна ставка може бути знижена. Поступово збільшується розмір наданої позички залежно
платоспроможності клієнта.
Паралельний кредит. Паралельним кредитом називається кредит, виданий паралельно з поточним кредитом на здійснення іншого проекту або розвитку вже існуючого за фінансової здатності клієнта
виплачувати обидва кредити.
Кредитна лінія. В рамках кредитної лінії сумарна заборгованість за позичковим рахунком позичальника не повинна перевищувати затверджену кредитним комітетом суму.
Клієнт має право погасити заборгованість у будь-який час і отримати наступну суму за умови проведення додаткового фінансового аналізу та подальшого рішення кредитного комітету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Види кредитів

 1. Питання для самоперевірки
  Що таке лізинг? Які типи та види лізингу? Яка структура лізингових операцій? Що таке факторинг і які його види? У чому переваги факторингу для клієнта? У чому суть операцій довірчого управління? Які основні види трастових послуг? Які види комісійно-посередницьких послуг ви
 2. Зміст:
  Тема №1. Правове становище кредитної організації. I. Поняття, ознаки і види кредитних організацій. II. Особливості правового становища і види небанківських кредитних організацій. III. Порядок і етапи створення кредитної організації. Документи, завершальні ці етапи. IV. Статутний капітал кредитної організації, порядок його формування. V. Ліцензування банківської діяльності. Види банківських
 3. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
  Види занять Всього годин Загальна трудомісткість 52 Аудиторні заняття 32 Лекції (Л) 13 Семінари, тренінги, практичні заняття (ПЗ) 19 Самостійна робота (СР) 20 Форма підсумкового контролю
 4. 2.9. Контрольні питання
  1. Хто є платником ЄСП? Які доходи є об'єктом оподаткування? Які види доходів включені до складу податкової бази ЄСП? Які види доходів не включені до складу податкової бази ЄСП? Які види організацій звільняються від сплати ЄСП? Який порядок обчислення, порядок і терміни сплати податку платниками податків -
 5. Види конвертованості.
  Є різні види конвертованості на-нальних валют, які пов'язані з умовами, виробленими міжнародними валютними організаціями для валют окремих країн: вільна, або повна, і обмежена, яка ділиться на внутрішню і
 6. Тема 17. Соціологічні дослідження в організації.
  Напрямки проведення наукових досліджень у галузі соціології праці. Програма та методика комплексного соціологічного дослідження. Завдання і зміст етапів соціологічного дослідження. Види соціологічних опитувань, спостережень. Види анкетування (пресове, поштове, разда- точне). Види інтерв'ювання (вільне, глибинне, сфокусоване, з відкритими питаннями, формалізоване).
 7. Запитання і завдання.
  Назвіть основні види ризиків. Що впливає на ймовірність виникнення ризику? Розкажіть про соціальне ризику. Які види ризиків можна віднести до управлінського ризику? Що таке визначеність? Що таке невизначеність? Розкажіть про інформаційному аспекті процесу
 8. План
  Ціна як економічна категорія, функції цін, методи ціноутворення, види цін і їх поелементний склад. Цінова політика. Інфляція: поняття, вимірювання інфляції. Причини, види і типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика
 9. Тема 27. Фінансові ресурси в економіці
  Поняття і склад фінансових ресурсів. Джерела і види фінансових ресурсів комерційних організацій. Джерела і види фінансових ресурсів органів публічної
 10. СОДЕРЖАНІE
  ряд. 4 11 вересня 16 17 Фінанси підприємств Види організаційно-правових форм підприємства Планування на підприємстві Управління фінансами підприємства Фінансова політика 24 Форми і види бюджетного контролю, їх связь22 Звіти про виконання бюджетів (кошторисів), принципи їх складання Бізнес-планірованіе25 Галузеві особливості та їх відображення в організації 29 35 39 Фінансів підприємств
 11. Контрольні питання
  Які види фінансових відносин і з якими суб'єктами виникають у індивідуальних підприємців? У чому полягає специфіка фінансів індивідуальних підприємців? Назвіть джерела фінансових ресурсів індивідуального підприємництва. Дайте визначення фінансових ресурсів індивідуальних підприємців. Перерахуйте форми і види фінансових ресурсів. Які види витрат можуть бути відсутніми при