« Попередня Наступна »

40. Види кредитів і їх характеристика


Вид кредиту - це більш детальна його характеристика по організаційно-економічними ознаками, використовувана для класифікації кредитів. Єдиних світових стандартів при їх класифікації не існує. У кожній країні є свої особливості. У Росії кредити класифікуються залежно від:
стадій відтворення, що обслуговуються кредитом;
галузевої спрямованості;
об'єктів кредитування;
його забезпеченості;
терміновості кредитування;
платності та ін.
Кредит розподіляється на види і залежно від їх галузевої спрямованості. Коли кредит обслуговує потреби промислових підприємств, то це промисловий кредит. Буває також сільськогосподарський, торговий кредит. Галузева спрямованість кредиту часто знаходить своє втілення в державній статистиці ряду країн (окремо виділяються кредити промисловості, торгівлі, сільському господарству і т. Д.). По галузях ділять кредити й окремі комерційні банки.
Класифікація кредиту обумовлена ??також об'єктами кредитування. Об'єкт виражає те, що протистоїть кредиту. Чаші всього кредит використовується для придбання різних товарів (у промисловості - сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, тара і т. П., В торгівлі - товари різноманітного асортименту, у населення - товари тривалого користування) і тут кредитом протистоять різні товарно-матеріальні цінності. У ряді випадків позичка видається для здійснення різних виробничих витрат. Наприклад, у сільському господарстві кредит у більшій частині направляється на витрати по рослинництву і тваринництву, у промисловості - на сезонні витрати (ремонт, підготовку до нового сезону виробництва сільськогосподарських продуктів та ін.).
Класифікація кредиту за видами залежить і від його забезпеченості. Зазвичай забезпеченість розрізняють за характером, ступенем (повноті) і формам. За характером забезпечення виділяють позички, мають пряме і непряме забезпечення. Пряме забезпечення містять, наприклад, позики, видані під конкретний матеріальний об'єкт, на покупку конкретних видів товарно-матеріальних цінностей. Непряме забезпечення можуть мати, наприклад, позики, видані на покриття розриву в платіжному обороті. Хоча позичка і видається на покриття платіжних зобов'язань позичальника, прямої оплати товарно-матеріальних цінностей, які прямо протистояли б кредиту, може не бути, однак проявляється непряме матеріальне забезпечення у формі товарних запасів, створених за рахунок власних грошових джерел.
За ступенем забезпеченості можна виділити кредити з повним (достатнім), неповним (недостатнім) забезпеченням і без забезпечення. Повне забезпечення мається на тому випадку, якщо розмір забезпечення дорівнює або вище розміру наданого кредиту. Неповне забезпечення виникає тоді, коли його вартість менше розміру кредиту. Кредит може й не мати забезпечення. Такий кредит називають бланковим. Найчастіше він надається за наявності достатньої довіри банку до позичальника, впевненості банку в поверненні коштів, наданих позичальнику у тимчасове користування.
При класифікації кредиту в залежності від терміновості кредитування виокремлюють короткострокові, середньострокові і довгострокові позики.
Короткострокові позички обслуговують поточні потреби позичальника, пов'язані з рухом оборотного капіталу. Короткостроковими позиками вважаються такі позики, термін повернення яких за міжнародними стандартами не виходить за межі одного року.
 Однак на практиці їх термін може бути неоднаковий. Це визначається економічними умовами, ступенем інфляції. Так, в Росії 90-х рр. в силу значних інфляційних процесів до короткострокових позиках найчастіше відносили позички з терміном до трьох-шести місяців.
Середньострокові і довгострокові кредити обслуговують довготривалі потреби, обумовлені необхідністю модернізації виробництва, здійснення капітальних витрат по розширенню виробництва.
Усталеного стандартного терміну як критерію віднесення кредиту до розряду середньострокових чи довгострокових позик поки немає. У США, наприклад, середньостроковими позичками є такі позики, термін погашення яких не виходить за межі восьми років, у Німеччині - до шести років. Немає однаковості і в розмірі терміну по довгострокових позиках.
У Росії до середньострокових позиках відносили позички з терміном погашення від шести до дванадцяти місяців, до довгострокових - кредити, термін оплати яких виходив за межі року. Розподіл кредитів за їх тривалості функціонування в господарстві позичальника було виправданим, бо в умовах знецінення грошей навіть короткочасне їхнє перебування в господарстві позичальника могло призвести до втрати схоронності капіталу. Сильна інфляція трансформувала уявлення про термін кредитування, змінювала критерії терміновості кредитування позичальників.
Кредит можна класифікувати за видами і залежно від платності за його використання. Тут виділяють платний і безкоштовний, дорогий і дешевий кредити. За основу такого розподілу береться розмір процентної ставки, встановлений за користування позикою.
У сучасному господарстві кредит функціонує як капітал. Це означає, що кредитор передає надану вартість не як суму грошей, а як самовозрастающую вартість, яка повертається йому з приростом у вигляді позичкового відсотка. Позичальник же отримані кошти повинен використовувати таким чином, щоб з їх допомогою можна було не тільки забезпечити безперервність виробництва, але і створити нову вартість, достатню, щоб розрахуватися з кредитором - повернути йому спочатку авансовану суму і сплатити позиковий відсоток. Саме тому кредит як вартісна категорія носить платний характер.
В рамках платності за кредит застосовується поняття дорогого і дешевого кредиту.
Поняття дорогого кредиту пов'язане зі стягненням процентної ставки, розмір якої вище її ринкового рівня. Як правило, така ставка встановлена ??по кредитами, які мають підвищений ризик неповернення позики (через низького класу кредитоспроможності позичальника, сумнівного забезпечення та ін.). Інші кредити (з підвищеною відсотковою ставкою) застосовуються також як своєрідна санкція за несвоєчасне повернення позики, а також порушення, суперечать кредитним договором з клієнтом.
Найчастіше розмір платності кредитор диференціює залежно від терміну кредиту, якості забезпечення, платоспроможності позичальника. Платність змінюється з урахуванням економічного циклу - підйому, депресії або економічної кризи.
У світовій банківській практиці використовуються й інші критерії класифікації кредитів. Зокрема, кредити можуть ділитися на позики, що видаються в національній та іноземній валюті, юридичним і фізичним особам та ін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

40. Види кредитів і їх характеристика.

 1. Лекція 5. Форми і види кредиту
  Основні поняття: форми кредиту в залежності від позиченої вартості (товарна; грошова; змішана); форми кредиту в залежності від статусу кредитора і позичальника (банківський; комерційний; державний; міжнародний; цивільний); клуби міжнародних кредиторів; форми кредиту в залежності від цільових потреб позичальників (продуктивна; споживча і фінансова); лізинг та іпотека;
 2. Тема 3. Форми і види кредиту.
  Класифікація форм кредиту в залежності від характеру вартості, характеру кредитора і позичальника, характеру цільових потреб позичальника. Банківська форма кредиту і його особливості. Комерційний кредит, його еволюція і особливості. Особливості державного, міжнародного та споживчого кредиту. Види кредитів. Міжнародний кредит: сутність, функції, основні форми. Міжнародні
 3. Форми і види кредитів
  Форми кредиту: Залежно від форми позиченої ст-ти: товарна грошова змішана Залежно від того, хто учасник: банківський кредит комерційний (Підприємство № 1 ^ Підприємство №2) державний міжнародний цивільний (приватний) Залежно від мети кредитування: виробнича споживча 4 . Інші: пряма непряма (з проміжними ланками) явна / прихована нова / стара
 4. 38. Види кредиту
  Основними видами кредиту як різновиду розрахунків (розрахунків з розстроченням платежу) є: 1) фірмовий кредит; 2) вексельний (обліковий) кредит; 3) факторинг. При розрахунках за експортно-імпортними операціями застосовуються такі форми кредиту, як: 1) форфетирование; 2) кредит по відкритому рахунку; 3) овердрафт. Комерційний (фірмовий) кредит - це традиційна форма кредитування, при якій
 5. Тема 8. Кредитний механізм: межі, принципи і форми функціонування
  Економічні межі кредиту. Макроекономічна і мікроекономічна межа кредиту. Ринок кредитних ресурсів. Позаекономічний вплив на межі кредиту. Принципи кредитування та їх сутність. Форми кредиту. Види кредиту. Вексель як кредитне знаряддя обігу. Відсоток за кредит і фактори, які на нього
 6. 2.3.1. Види кредитів населенню комерційного банку
  Короткостроковими є: 1) кредити на невідкладні потреби; 2) кредити під заставу цінних паперів; 3) пенсійний кредит; 4) пов'язане кредитування; 5) довірчий кредит. Види надання кредитів фізичним особам Ощадбанком Росії Види кредитів Термін кредитування Ставка -% річних у рублях в іноземній валюті (долари США) 1 2 3 4 5 1
 7. Питання для самоперевірки
  1. Що розуміється під формою кредиту? 2. Виділіть основні форми кредиту. Які ознаки лежать в основі їх класифікації? Охарактеризуйте кожну форму кредиту. За якими організаційно-економічними параметрами деталізують кредит? Які види кредиту можна виділити по кожному організаційно-економічному
 8. Зміст
  1 Гроші, грошовий обіг, грошова система 1.1 Сутність, функції і види грошей ................................... ............ 3 1.2 Грошовий оборот, грошовий обіг ............................... ....... 21 1.3 Інфляція ........................................ .................................... 37 1.4 Грошова система .......... .................................................. ..... 46 1.5 Основи міжнародних валютних і розрахункових відносин .............. 57 2 Фінанси, фінансова система 2.1 Фінанси та фінансова система ............ .....................................
 9. Тема 14 Види кредиту
  Тема 14 Види
 10. 2 Форми і види кредиту
  2 Форми і види
 11. 5. 3. Форми і види кредиту
  Форма кредиту відображає структуру кредитних відносин, склад суб'єктів і основні властивості, що зберігаються при різних зовнішніх і внутрішніх змінах. Як би не змінювалися зв'язку між кредитором і позичальником з приводу позиченої вартості, форма кредиту висловлює в цілому його зміст як економічної